Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Gwarancje inwestycji kapitałowych w ramach Instrumentu „SMEG – System poręczeń dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Gwarancje inwestycji kapitałowych w ramach Instrumentu „SMEG – System poręczeń dla."— Zapis prezentacji:

1 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Gwarancje inwestycji kapitałowych w ramach Instrumentu „SMEG – System poręczeń dla MŚP” Magdalena Michalik Krajowy Punkt Kontaktowy CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP” przy Związku Banków Polskich

2 2 Instrumenty finansowe dla MŚP High Growth and Innovative SME Facility Instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚP GIFCBSSMEG SME Guarantee Facility System poręczeń dla MŚP Capacity Building Scheme System rozwijania zdolności instytucji pośrednictwa finansowego Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP” Warszawa, 28 listopada 2008

3 3 SMEG – SME Guarantee Facility System poręczeń dla MŚP Cel: Gwarancje na rzecz instytucji finansowych Regwarancje na rzecz systemów gwarancyjnych Instytucja wdrażająca: Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) Nabór wniosków: Otwarty (oficjalne uruchomienie instrumentu – 26 września 2007) Tryb ciągły (nie ma rund aplikacyjnych) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 SMEG – System poręczeń dla MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP” Warszawa, 28 listopada 2008

4 4 SMEG System poręczeń dla MŚP Gwarancje mikrokredytów Gwarancje inwestycji kapitałowych Gwarancje transakcji sekurytyzacji portfeli dłużnych MŚP Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 SMEG – System poręczeń dla MŚP W tym również: Gwarancje pożyczek Gwarancje leasingu Gwarancje kredytów Krajowy Punkt Kontaktowy CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP” Warszawa, 28 listopada 2008

5 5 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Gwarancje inwestycji kapitałowych Gwarancje inwestycji kapitałowych Cel czyli finansowanie MŚP: Ograniczenie trudności MŚP spowodowanych słabą strukturą finansową, a także wsparcie MŚP w transferze działalności. Instrument czyli Gwarancje: Gwarancje, współgwarancje, poręczenia dla Pośredników Finansowych na zabezpieczenie inwestycji w fazie seed i start-up, finansowania mezzanine i/lub operacji ryzyka kapitałowego. Instrument ma zabezpieczyć część ryzyka Pośrednika Finansowego związanego z określonym rodzajem finansowania. Pośrednicy Finansowi czyli Instytucje Finansowe: Rolę Pośrednika Finansowego mogą pełnić wszelkie instytucje finansowe dostarczające finansowania mezzanine np.: banki, specjalistyczne instytucje finansowe, systemy gwarancyjne, organizacje poręczeniowe. Wsparcie MŚP czyli cel Gwarancji inwestycji kapitałowych: Pośrednicy Finansowi wykorzystując dostępne Instrumenty mają przyczynić się do wsparcia sektora MŚP poprzez ułatwienie firmom dostępu do pozyskania finansowania zewnętrznego. Gwarancje do 10 lat Brak opłaty gwarancyjnej

6 Podstawowe elementy umowy i współpracy Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Gwarancje inwestycji kapitałowych

7 Współczynnik pułapu gwarancji (%) Określa jaka część gwarantowanej wartości Portfela, będzie mogła zostać wypłacona przez EFI z tytułu start poniesionych przez Pośrednika; maksymalnie 20% zobowiązania gwarancyjnego. 7 Okres dostępności (daty) Okres, w czasie którego kwalifikujący się instrument finansowy/kapitałowy może zostać włączony do Portfela (czyli objęty gwarancją). Pułap gwarancji (kwota) Ustalona kwota łącznych wypłat EFI na rzecz Pośrednika z tytułu start powstałych w danym Portfelu. Współczynnik gwarancji (%) Określa jaka część każdego instrumentu finansowego będzie objęta Gwarancją UE; maksymalnie 50% zaangażowania Pośrednika. Rozszerzony dostęp MŚP do finansowania W zamian za Gwarancję UE, Pośrednik zobowiązuje się do zapewnienia szerszego dostępu do gwarancji lub finansowania dłużnego i kapitałowego dla MŚP poprzez np.: mniej wymagające kryteria akceptacji (np.: akceptowanie krótkiej historii działalności MŚP lub jej braku), wydłużone terminy spłaty, obniżone koszty finansowania, akceptację wyższego poziomu ryzyka (np.: ograniczenie wymaganych zabezpieczeń). Gwarancje inwestycji kapitałowych Podstawowe elementy umowy i współpracy (1) Krajowy Punkt Kontaktowy CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP” Warszawa, 28 listopada 2008

8 8 Portfel Instrument finansowy Okres dostępności 01.06.2009. 31.12.2012. Współczynnik gwarancji Współczynnik pułapu gwarancji Gwarancje inwestycji kapitałowych Podstawowe elementy umowy i współpracy (2) Krajowy Punkt Kontaktowy CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP” Warszawa, 28 listopada 2008

9 9 Portfel 100 mln PLN Współczynnik gwarancji 50% Współczynnik pułapu gwarancji 20% Pułap gwarancji – maksymalna kwota wypłat 10 mln PLN Opcja Gwarancji inwestycji kapitałowych: Gwarancje inwestycji kapitałowych Podstawowe elementy umowy i współpracy (3) Krajowy Punkt Kontaktowy CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP” Warszawa, 28 listopada 2008

10 10 Portfel objęty Gwarancją UE Skład Portfela: Gwarancje, inwestycje equity lub quasi-equity w MŚP. Portfel objęty Gwarancją UE może obejmować następujące formy finansowania: Finansowanie mezzanine, w tym podporządkowane instrumenty dłużne, udziały nieujawnione, udziałowe instrumenty dłużne, prawa do udziału w zyskach, obligacje zamienne, Gwarancje dotyczące finansowania mezzanine, Gwarancje udzielone przez Pośredników Finansowych na rzecz funduszy seed capital, funduszy finansujących wczesne stadia rozwoju firm, itp. Beneficjenci końcowi: MŚP bezpośrednio lub pośrednio korzystające z finansowania mezzanine, inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych Maksymalna kwota gwarantowana: Maksymalna kwota inwestycji kapitałowej zabezpieczonej Gwarancją UE wynosi 500 000 EUR. Gwarancje inwestycji kapitałowych Podstawowe elementy umowy i współpracy (4)

11 Procedura składania i oceny wniosków Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Gwarancje inwestycji kapitałowych

12 Kwestionariusz informacji wstępnych zawiera podstawowe informacje o instytucji forma elektroniczna składany do EFI tylko poprzez e-mail – adres cip.guarantees@eif.org cip.guarantees@eif.org Wniosek o pełnienie funkcji Pośrednika Finansowego dwa egzemplarze w języku angielskim składany do EFI 12 Gwarancje inwestycji kapitałowych Procedura składania i oceny wniosków (1) Krajowy Punkt Kontaktowy CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP” Warszawa, 28 listopada 2008

13 Wniosek powinien w szczególności uwzględniać następujące zagadnienia: Oczekiwaną wartość dodaną Systemu poręczeń dla MŚP Przewidywane działania mające na celu wdrożenie i zarządzanie Systemem poręczeń dla MŚP, w szczególności dotyczące jego uruchomienia (termin, zmiany podstawowych dokumentów prawnych itp.) Szacowaną zdolność absorpcyjną Przewidywane procedury gromadzenia i przetwarzania danych w celu spełnienia wymagań sprawozdawczych Przewidywane strategie marketingowe/promocyjne, które istnieją/mają być wdrożone w celu spełnienia wymagań unijnych w zakresie promocji i informacji 13 Gwarancje inwestycji kapitałowych Procedura składania i oceny wniosków (2) Krajowy Punkt Kontaktowy CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP” Warszawa, 28 listopada 2008

14 Wstępna akceptacja wniosku przez EFI i wizyty Due Diligence w instytucji finansowej (zagadnienia finansowe, operacyjne, promocja wsparcia UE wśród MŚP, itp.) Wstępna selekcja wniosków przez EFI (chronologicznie, zgodnie z datą otrzymania) Ostateczna decyzja Komisji Europejskiej EFI rekomenduje Komisji Europejskiej przyjęcie wniosku Złożenie przez instytucję finansową Wniosku o pełnienie funkcji pośrednika Zgłoszenie do EFI chęci udziału w programie – zainteresowana instytucja finansowa przesyła Kwestionariusz informacji wstępnych Zawarcie umowy pomiędzy EFI i instytucją finansową Gwarancje inwestycji kapitałowych Procedura składania i oceny wniosków (3) 14

15 Dziękuję za uwagę ! 15 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP” Warszawa, 28 listopada 2008

16 Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007 – 2013 Komponent „Instrumenty finansowe dla MŚP” Związek Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8 00 – 380 Warszawa tel/fax +48 22 696 64 95 Strona internetowa: www.cip.gov.pl/eip/kpkzbpwww.cip.gov.pl/eip/kpkzbp Infolinia mailowa: kpkcip@zbp.plkpkcip@zbp.pl 16 Niniejsza prezentacja służy wyłącznie celom informacyjnym. KPK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w celach prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby trzecie. Ponadto, dokument ten nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec KPK. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP


Pobierz ppt "Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Gwarancje inwestycji kapitałowych w ramach Instrumentu „SMEG – System poręczeń dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google