Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wartość projektów dofinansowanych z UE – realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich Wartość całkowita podpisanych umów – 359 929 063,50 zł Dofinansowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wartość projektów dofinansowanych z UE – realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich Wartość całkowita podpisanych umów – 359 929 063,50 zł Dofinansowanie."— Zapis prezentacji:

1

2 Wartość projektów dofinansowanych z UE – realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich Wartość całkowita podpisanych umów – 359 929 063,50 zł Dofinansowanie z UE - 197 759 089,60 zł Dofinansowanie z Budżetu Państwa -8 000 000,00 zł – „Przebudowa ulicy Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn – etap I - 950 000,00 zł - „Budowa mostu Cybińskiego miedzy Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu” zł

3 Sektorowy Program Operacyjny Transport Projekt SPOT/2.2/62/04 „Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu” Wartość umowy - 106 085 000 zł - dofinansowanie z UE – 75 % wydatków kwalifikowanych Lata realizacji - 2004 – 2008 Projekt SPOT/2.2/57/04 „Przebudowa ulicy Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn – etap I od autostrady A2 do strumienia Junikowskiego” Wartość umowy – 157 680 000 zł - dofinansowanie z UE – 40 % wydatków kwalifikowanych Lata realizacji - 2005 – 2008 Projekt SPOT/2.2/126/05 „Remont i przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu na odcinku od wiaduktu Górczyńskiego do ul. Rawickiej” Wartość umowy – 10 000 000 zł - dofinansowanie z UE – 75 % wydatków kwalifikowanych Lata realizacji – 2006 - projekt zakończony – obecnie na etapie rozliczania z Ministerstwem Transportu

4 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Projekt Z/2.30/I/1.6/23/05 „Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w Poznaniu” Wartość umowy – 55 316 699,86 zł - dofinansowanie z UE – 50 % wydatków kwalifikowanych Lata realizacji – 2004 - 2007 Projekt Z/2.30/I/1.6/24/05 „Zintegrowany system sterowania ruchem na ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu” Wartość umowy – 4 550 000 zł - dofinansowanie z UE – 50 % wydatków kwalifikowanych Lata realizacji – 2006 - projekt zakończony – obecnie na etapie rozliczania z Wojewodą Wielkopolskim Projekt Z/2.30/III/3.3.1/559/06 „Budowa mostu Cybińskiego miedzy Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu” Wartość umowy – 9 500 000 zł - dofinansowanie z UE – 75 % wydatków kwalifikowanych oraz dofinansowanie z Budżetu Państwa 10 % Lata realizacji 2006 – 2007 Projekt Z/2.30/I/1.1.1/557/06 „Modernizacja ul. Polskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Dąbrowskiego” Wartość umowy – 16 797 363,62 zł - dofinansowanie z UE – 75 % wydatków kwalifikowanych Lata realizacji – 2005 – 2006 - projekt zakończony – obecnie na etapie rozliczania z Wojewodą Wielkopolskim

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport

6 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY TRANSPORT priorytet II – Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa działanie 2.2 - Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu

7 Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na przebudowie następujących obiektów inżynierskich znajdujących się w ciągu miejskich dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu: Most Przemysła I Wiadukt Dolna Wilda Wiadukt Górczyński zachodni Wiadukt Franowo „Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu” – SPOT/2.2/57/04

8 Rezultaty Projektu to: – polepszenie komfortu podróżowania, – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę obiektów inżynierskich (podniesienie klasy ich nośności) wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego i przebudowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, – likwidacja kolein i nierówności nawierzchni jezdni, – poprawa stanu nawierzchni jezdni (wg SOSN A, B, C, D): z kat. D na kat. A.

9 Oddziaływania Projektu: - przyczynienie się do wzrostu atrakcyjności Aglomeracji Poznańskiej jako potencjalnego miejsca dla realizacji nowych inwestycji poprzez poprawę warunków podróżowania, - poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu, - zmniejszenie szkodliwych skutków spowodowanych nadmiernym hałasem komunikacyjnym oraz zanieczyszczeniem powietrza

10 Plan orientacyjny lokalizacji inwestycji

11 MOST PRZEMYSŁA I

12 Projekt jest wdrażany w oparciu o podręcznik procedur dla projektu realizowanego w ramach programu SPOT Dokument ten został opracowany w oparciu o: Ogólne zasady zarządzania funduszami strukturalnymi dla Sektorowego Programu Operacyjnego Transport - Podręcznik dla Beneficjentów Końcowych (marzec 2005) Wytyczne dla Beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Transport dotyczące przygotowania wewnętrznych procedur zarządzania i kontroli projektu (edycja II, czerwiec 2005)

13 Zestawienie wydatków jest dokładne, a wyniki zostały uzyskane z systemu księgowania, W procesie przetargowym zastosowano regulacje krajowe z zakresu zamówień publicznych, Zadeklarowane wydatki zostały faktycznie poniesione, Monitorowany jest fizyczny i finansowy postęp wykonania danego kontraktu zawartego w ramach realizacji projektu, Nie zachodzi przypadek nakładania się pomocy z funduszy europejskich, Oryginały dokumentów poświadczających wydatki są i będą dostępne przez okres co najmniej 3 lat od wypłaty przez Komisję Europejską płatności końcowej dla Programu Operacyjnego Transport. Beneficjent końcowy odpowiada m.in. za to, że:

14 System kontroli realizacji projektu Kontrola projektu - odbywa się w kilku poziomach poprzez: wyznaczonych inspektorów nadzoru Zarządu Dróg Miejskich monitorowanie na bieżąco przebiegu inwestycji zgodnie z prawem budowlanym oraz zawartą umową. Wydział Funduszy Europejskich Zarządu Dróg Miejskich w zakresie potrzebnym do sporządzania okresowych (półrocznych, rocznych i końcowego) sprawozdań z realizacji projektów. Audytora wewnętrznego Zarządu Dróg Miejskich celem zapewnienia prawidłowości przebiegu wewnętrznych procedur. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie nadzoru nad jednostką Zarząd Dróg Miejskich. Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Poznania celem zapewnienia zgodnego z wewnętrznymi procedurami przebiegu realizacji projektów w obu jednostkach (ZDM i Urząd Miasta). Inspekcje terenowe realizacji projektu.

15 Podręcznik procedur określa podział zadań związanych z programem pomiędzy poszczególne komórki jednostki, zakres czynności i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z wykonywaniem poszczególnych zadań, opis procedur związanych z wykonywaniem wszystkich zadań związanych z wdrażaniem projektu, listy kontrolne określające szczegółowy zakres porównania stanu faktycznego z pożądanym, instrukcje obiegu dokumentów programowych i finansowych, instrukcje prowadzenia ewidencji, baz danych oraz sporządzanych sprawozdań.

16 Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: Do zakresu działania Wydziału należy całość spraw związanych z koordynacją wdrażania projektu, w tym: – nadzór i monitorowanie wdrażania projektów zgodnie z podpisanymi umowami,podręcznikiem procedur oraz przepisami UE i polskimi, – nadzór nad jednostką realizującą zadania - Zarządem Dróg Miejskich, – akceptowanie dokumentów formalnych związanych z realizacją Projektu przed podpisaniem ich przez Prezydenta Miasta Poznania w tym: okresowych sprawozdań z realizacji projektu, wniosków o płatność, – zapewnienie obsługi i prawidłowych warunków dla przeprowadzania kontroli i wizytacji zewnętrznych podczas realizacji projektu.

17 Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy: Do zakresu działania Wydziału należy: – obsługa rachunków bankowych założonych przez Beneficjenta Końcowego do przyjmowania środków z Funduszu Strukturalnego i dokonywanie płatności, – współpraca z GKM i Zarządem Dróg Miejskich w zakresie prowadzenia sprawozdawczości projektów, w szczególności dostarczanie danych finansowych do okresowych (półrocznych, rocznych i końcowego) sprawozdań z realizacji projektu oraz wniosków o płatności, – prowadzenie obsługi finansowo-księgowej, w tym wymaganej ewidencji i sprawozdawczości wynikającej z prawa polskiego i UE, – przechowywanie dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym.

18 Urząd Miasta Poznania Biuro Prawne Do zakresu działania Biura należy – opiniowanie dokumentów związanych z zarządzaniem projektem, – doradztwo prawne w sprawach związanych z realizacją projektu. Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Poznania Do zakresu działania Biura należy: – współudział w działaniach kontrolnych przeprowadzanych przez jednostki zewnętrzne, – weryfikacja mechanizmów kontrolnych na polecenie Prezydenta lub zgodnie z planem kontroli, lub planem audytu.

19 Zarząd Dróg Miejskich Wydział Przygotowania Inwestycji Do zakresu działania Wydziału należy: – opracowywanie dokumentacji przetargowej, – udział w komisji przetargowej, – koordynacja prac związanych z podpisywaniem umów na zadania objęte projektem, – zapewnienie prawidłowości opisywania faktur oraz zgodnie z harmonogramem płatności realizacja płatności na rzecz wykonawcy i współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta w zakresie występowania z zapotrzebowaniem na środki, – współpraca z Wydziałem Funduszy Europejskich przy przygotowywaniu okresowych (kwartalnych, rocznych i końcowego) sprawozdań z realizacji projektu oraz wniosku o płatność.

20 Zarząd Dróg Miejskich Wydział Realizacji Inwestycji Zarządu Dróg Miejskich Do zakresu działania Wydziału należy: – zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zgodnie z harmonogramami realizacji projektu, – sprawdzanie wykonanych robót pod względem jakościowym i ilościowym, – udział w odbiorach zadań, – akceptowanie i potwierdzanie dokumentów rozliczeniowych w zakresie rzeczowym i finansowym z wykonawcą zadania w tym: faktur protokołów odbioru robót dokumentacji powykonawczej

21 Zarząd Dróg Miejskich Wydział Finansowo-Księgowy Zarządu Dróg Miejskich Do zakresu działania Wydziału należy: – obsługa wydzielonych kont bankowych dla realizacji projektu, – współpraca z Wydziałem Funduszy Europejskich w zakresie przygotowania okresowych (kwartalnych, rocznych i końcowego) sprawozdań z realizacji projektu, – prowadzenie obsługi finansowo-księgowej, w zakresie rozliczeń z wykonawcami w tym wymaganej ewidencji i sprawozdawczości wynikającej z prawa polskiego i UE, – współpraca z Wydziałem Funduszy Europejskich w zakresie przygotowania wniosku o płatność – przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej.

22 Zarząd Dróg Miejskich Wydział Funduszy Europejskich Do zakresu działania wydziału należy koordynacja całości zadań realizowanych w Zarządzie Dróg Miejskich w tym: – przygotowanie wniosku o płatność, – przygotowanie okresowych (kwartalnego, rocznego, końcowego) sprawozdań z realizacji projektu, – organizacja działań promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją projektu, – prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, – współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we wszystkich sprawach związanych z realizacją projektu (w tym zakresie sprawozdawczości oraz wnioskowania o płatność), – koordynacja prac związanych z archiwizacją dokumentów związanych z realizacją projektu.

23 Zarząd Dróg Miejskich Wydział Zamówień Publicznych Do zadań wydziału należy: - koordynacja prac związanych z przeprowadzaniem - przetargów na zadania, - organizacja przetargu na zadania realizowane w ramach projektu, - przechowywanie dokumentów przetargowych i umów.

24 Archiwizacja dokumentów Zgodnie z Podręcznikiem w trakcie realizacji projektu wszystkie jednostki organizacyjne UMP i ZDM przechowują dokumentację „bieżącą” powstałą w trakcie obsługi projektu w jednostkach macierzystych. Po zakończeniu realizacji cała dokumentacja będzie przechowywana w oznakowanych logo SPOT szafach w UMP.

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Piotr Wiśniewski Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Zarząd Dróg Miejskich E-mail: pwisniewski@zdm.poznan.plpwisniewski@zdm.poznan.pl Tel. 061 64 77 223


Pobierz ppt "Wartość projektów dofinansowanych z UE – realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich Wartość całkowita podpisanych umów – 359 929 063,50 zł Dofinansowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google