Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

21 listopada 2010 r.. 2 Szkolenie członków okw w Tychach Szkolenie omówienie zadań okw rola męża zaufania dziennikarze lokal wyborczy zadania komisji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "21 listopada 2010 r.. 2 Szkolenie członków okw w Tychach Szkolenie omówienie zadań okw rola męża zaufania dziennikarze lokal wyborczy zadania komisji."— Zapis prezentacji:

1 21 listopada 2010 r.

2 2 Szkolenie członków okw w Tychach Szkolenie omówienie zadań okw rola męża zaufania dziennikarze lokal wyborczy zadania komisji przed dniem wyborów zadania komisji w dniu wyborów przed otwarciem lokalu zadania komisji w trakcie głosowania zadania komisji po zakończeniu głosowania sprawy organizacyjne Wybór Przewodniczącego i Zastępcy obwodowej komisji wyborczej Szczegółowe omówienie Protokołów głosowania w obwodzie Rada Miasta Tychy Sejmik woj. śląskiego Prezydent

3 Komisja przeprowadza głosowanie w obwodzie czuwa w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania ustala wyniki głosowania w obwodzie i przekazuje wyniki Miejskiej Komisji Wyborczej Członkowie Komisji mają obowiązek nosić identyfikatory z imieniem i nazwiskiem oraz funkcją pełnioną w Komisji (bez akcentowania swojej przynależności partyjnej bądź sympatii politycznych) nie mogą udzielać pomocy w głosowaniu Przewodniczący OKW kieruje pracami Komisji zwołuje posiedzenia i im przewodniczy odpowiada za właściwe zabezpieczenie niewykorzystanych kart w głosowaniu przekazuje informacje o ilości osób uprawnionych do głosowania i o liczbie wyborców, którym wydano karty do glosowania czuwa nad przestrzeganiem tajności głosowania odbiera login i hasło upoważniające do wygenerowania certyfikatów (BIP) 3 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010

4 Przewodniczący podpisują zaświadczenia członkom Komisji i Zastępcy Zastępca przewodniczącego podpisuje zaświadczenie Przewodniczącemu 4 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010

5 Zadania Komisji przed dniem wyborów (punkty 12 – 16 wytycznych) W dniu 20 listopada 2010 r. (sobota) sprawdzenie stanu przygotowania lokalu i budynku odbiór (od godziny 12.30 – ej) w siedzibie Komisji kart do głosowania ( Rada Miasta Tychy, Sejmik Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Tychy) spisu wyborców i listy osób, którym udzielono pełnomocnictwa do głosowania pieczęci OKW materiałów wyborczych i biurowych przeliczenie kart do głosowania (osobno Rada Miasta Tychy, Sejmik Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Tychy) – sporządzenie Protokołu z liczenia i sprawdzenia kart do głosowania sprawdzenie ilości osób uprawnionych do głosowania i spisów wyborców (pełnomocnicy) rozplakatowanie urzędowych obwieszczeń zabezpieczenie dokumentów wyborczych (karty, spisy wyborców, pieczęć) 5 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010

6 6 Okw nr Protokół przywozicie Państwo do Urzędu w dniu 20 listopada 2010 r. (sobota) do godziny 16-ej wraz z Planem Pracy OKW

7 Mężowie zaufania (punkty 3-5 Wytycznych) mają prawo obserwować wszystkie czynności komisji nie mogą wykonywać żadnych czynności członka komisji Dziennikarze (punkt 6 Wytycznych) mogą przebywać w lokalu w czasie głosowania nie mogą przeprowadzać wywiadów w lokalu muszą posiadać ważną legitymację dziennikarską 7 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010

8 21 listopada 2010 (punkty 13 – 14 Wytycznych) ponowne przeliczenie kart do głosowania, ostemplowanie kart do głosowania (tam gdzie napis pieczęć obwodowej komisji wyborczej) rozłożenie spisu wyborców i kart do głosowania sprawdzenie urzędowych obwieszczeń sprawdzenie czy w lokalu oraz na zewnątrz czy nie znajdują się elementy służące prowadzeniu kampanii wyborczej zamknięcie i opieczętowanie urny 8 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010 Do godziny 8 – ej rano

9 21 listopada 2010 (punkty 15 – 26 Wytycznych) punktualnie o 8-ej otwarcie lokalu praca w składzie co najmniej 4 (!) osobowym stale czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania 9 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010 W trakcie głosowania

10 10 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010

11 11 Spisy Opieczętowanie urny Tajność głosowania

12 Przed wydaniem kart do głosowania (punkty 22– 29 Wytycznych) sprawdzamy tożsamość wyborcy białą, niebieską i różową wydajemy 3 karty (białą, niebieską i różową) do głosowania sprawdzamy, czy każda karta jest ostemplowana pieczęcią komisji i czy wyborca jest umieszczony w danym spisie pilnujemy aby wyborca potwierdził fakt odbioru kart w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców przy odmowie podpisu zaznaczamy w rubryce „Uwagi” – „odmowa podpisu” „bez gminy”, „bez sejmiku”, „bez prezydenta” odnotowujemy fakt głosowania przez pełnomocnika w rubryce „Uwagi” wpisując jego imię i nazwisko – akt pełnomocnictwa do głosowania załączamy do spisu 12 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010

13 13 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010 Format A5 różowa karta Format A3 Biała karta Sejmik – format A2

14 Kto może być dopisany? Osoba pominięta w spisie (23) – dopisanie na dodatkowym formularzu spisu Osoba, która udokumentuje, że opuściła szpital przed dniem głosowania (głosowanie w obwodzie właściwym dla stałego miejsca zamieszkania wyborcy), Osoba która przybyła do szpitala w przeddzień głosowania Komisja sprawdza, czy taka osoba jest ujęta w rejestrze wyborców, członek komisji, który otrzymał potwierdzenie telefoniczne z Urzędu, sporządza notatkę, którą dołącza do spisu wyborców 14 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010 Komisja nie dokonuje jakichkolwiek innych zmian w Spisie Spisów nie wolno rozszywać Potwierdzenie telefoniczne w Urzędzie pod numerem 776 35 05

15 15 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010 Za wyborcę może głosować Pełnomocnik na podstawie Aktu Pełnomocnictwa udzielonego przez wyborcę (26 wytyczne) Przed wydaniem kart Pełnomocnikowi sprawdzamy: czy wyborca już nie zagłosował, czy pełnomocnictwo nie wygasło lub zostało cofnięte w uwagach wpisujemy imię i nazwisko Pełnomocnika, akt pełnomocnictwa odbieramy i podpinamy do spisu a ponadto fakt głosowania przez pełnomocnika odnotowujemy na liście wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa Cofnięcie Pełnomocnictwa – wyborca w dniu wyborów doręcza komisji oświadczenie o cofnięciu pełnomocnictwa i głosuje osobiście

16 16 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010 Spisy Wyborców

17 17 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010 Okw nr Tychy, dnia 21 listopada 2010 r.

18 Podanie informacji telefonicznej o: liczbie osób uprawnionych do głosowania Liczbę tę stanowi ilość osób umieszczonych w spisie wyborców, łącznie z osobami dopisanymi przez komisję w trakcie głosowania, liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania Liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, stanowi suma podpisów wyborców potwierdzających otrzymanie karty do głosowania, łącznie z adnotacjami "odmowa podpisu". 18 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010 Wg stanu na godzinę 10.00, 15.00 i 19.00

19 19 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010 1)numer obwodu 2)adres komisji obwodowej 3)imię i nazwisko przewodniczącego komisji 4)liczbę osób uprawnionych do głosowania w formie: liczba uprawnionych: jeden, zero, dwa cztery; powtarzam: tysiąc dwadzieścia cztery” 5)liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, w formie: „liczba wydanych kart: cztery, pięć, jeden; powtarzam czterysta pięćdziesiąt jeden”

20 20 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010 Komisja 1 – 14  776 – 32 – 14 Komisja 15 - 29  776 – 32 – 15 Komisja 30 - 43  776 – 32 – 12 Komisja 44 - 67  776 – 32 – 16 Podajemy pod numer

21 21 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010 Punkty 33 – 57 wytycznych Czynności bez urny Czynności z urną

22 punktualnie o godzinie 22 – ej 1. Zamknięcie lokalu punktualnie o godzinie 22 – ej 2. Zaklejenie i opieczętowanie wlotu do urny 3. Przeliczenie niewykorzystanych kart do głosowania i zapakowanie w odrębne pakiety białych, różowych i niebieskich 4. Ustalenie liczby wyborców uprawnionych do głosowania 5. Ustalenie liczby wyborców którym wydano karty do głosowania 22 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010 Czynności związane z ustaleniem wyników głosowania w obwodzie i sporządzeniem protokołu głosowania, komisja wykonuje w możliwie pełnym składzie. Nie jest dopuszczalne tworzenie z członków komisji grup roboczych, które wykonywałyby oddzielnie czynności po zakończeniu głosowania.

23 Czynności z urną 1. Sprawdzenie, czy pieczęcie na urnie oraz na wlocie do urny nie zostały naruszone. 2. Otwarcie urny i wyjęcie kart do głosowania tych kart nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach – zapakować w paczkę, opieczętować i opisać 3. Przejrzenie wszystkich kart i wydzielenie kart całkowicie przedartych na dwie lub więcej części (tych kart nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach – zapakować w paczkę, opieczętować i opisać). 4. Przeliczenie kart wyjętych z urny i sprawdzenie czy liczba kart wyjętych z urny jest równa liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania. (inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej 5. Wydzielenie kart nieważnych (inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej – zapakować w pakiet opieczętować i opisać). 6. Rozdzielenie kart na białe, różowe i niebieskie 23 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010

24 24 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010 Wybory do Rady Miasta Tychy Okręg Nr 5 Odwód głosowania Nr 62 Lista Nr 1 – KW ……… Karty ważne z głosami ważnymi Wybory do Rady Miasta Tychy Okręg Nr 5 Odwód głosowania Nr 62 Głosy nieważne z kart ważnych - ………… Wybory do Rady Miasta Tychy Okręg Nr 5 Wybory do Rady Miasta Tychy Okręg Nr 5

25 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010 25

26 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010 26

27 27 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010 Karta nieważna Karta ważna Okw nr

28 28 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010 Głos nieważny Głos ważny Okw nr Ko misj a ! Zagłosowałem Okw nr

29 29 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010

30 30 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010 Protokół głosowania w obwodzie we wszystkich 67 obwodach jest sporządzany informatycznie Wszystkie Protokoły sporządzamy w 3 egzemplarzach (52)

31 31 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010 1.Informatyka – sala Nr 101 – weryfikacja poprawności wprowadzonych danych i odbiór nośnika 2.Odbiór 2 egzemplarzy Protokołów ( Sejmik, Rada Miasta, Prezydent) – Miejska Komisja Wyborcza – sala Nr 100 1.Spisy wyborców z podpiętymi Pełnomocnictwami – sprawdzenie kompletności i odbiór – sala nr 102 2.Odbiór teczek z niewykorzystanymi formularzami protokołów, arkuszami pomocniczymi i innymi materiałami przekazanymi w teczce – sala nr 102 3.Odbiór pieczęci obwodowej komisji wyborczej i tablicy informacyjnej – sala nr 102 Po odbiorze Protokołów przez Miejską Komisję Wyborczą – sala Nr 100 (Rada Miasta Tychy, Prezydent, Sejmik w zaklejonych kopertach)

32 32 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010 Prezydent 1.Karty niewykorzystane 2.Karty całkowicie przedarte 3.Karty nieważne 4.Karty do głosowania z głosami nieważnymi 5.Głosy ważne z kart ważnych Odbiór paczek z kartami na Sali 102 Rada Miasta Tychy 1.Karty niewykorzystane 2.Karty całkowicie przedarte 3.Karty nieważne 4.Karty do głosowania z głosami nieważnymi 5.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 1 6.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 2 7.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 4 8.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 5 9.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 24 10.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 25 11.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 26 12.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 27 Sejmik Województwa Śląskiego 1.Karty niewykorzystane 2.Karty całkowicie przedarte 3.Karty nieważne 4.Głosy nieważne z kart ważnych 5.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 1 6.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 2 7.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 3 8.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 4 9.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 5 10.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 6 11.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 7 12.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 9 13.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 10 14.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 11 15.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 12 16.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 13 17.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 14 18.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 15 19.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 16 20.Karty ważne z głosami ważnymi Lista Nr 22

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37 AAAAAAA Aaaaaaaaaaaaaa BBBBBBB Bbbbbbbbbb 3 6 0 1 3 5 1 1 4 5 6 4 5 8 2 3 6 0 1 3 5 3 8 9 1 2 3 1 9 8 xxxx 4 6 8 7 1 3 5 3 HHHHHHHHHHHHHHH Hhhhhhh IIIIIIIIIIIII Iiiiiiiiii JJJJJ Jjjj Kkkkkkkk Kkkkk GGGGGGGGG Gggggggggg Lllllllll Lllllllllllllllll NNNNNNN Nnnnnnnn PPPPP Pppppp OOOOO Ooooo RRRRRRRRR Rrrrrrrrrrrrrr SSSSSSSS Ssss MMMMMMMMMM Mmmmmmmmmm 2 9 5 1 2 3 3 9 6 7 5 6 2 9 5 9 1 CCCCCCCCCCCCCC Cccccccccccc DDDDDDDDDD Ddddddddd EEEE Eeeeeeeeeeee 6 FFFFFFFFFFFFF Fff 6 6 1.……………. 2. ……………. 3. ……………. 4. ……………. 5. ……………. 6. ……………. 7. ……………. 8. ……………. 9. …………….

38 38 należy omówić przyczynę rozbieżności, ponieważ w punkcie 2 = 2500, suma liczb w punktach 3 i 5 = 2499 brak uwag brak zarządzeń zarzutów nie zgłoszono brak uwag Okw nr

39 39

40 40

41 41 10

42 42 tego pola nie wolno zapisywać

43 43 AAAA BBBBBBBBB CCCCCCCCCCCCCCC DDDDD KWW XX KW YYYYYYYY KW ZZZZ KWW VVVVVVVVVVV

44 44 brak uwag brak zarządzeń zarzutów nie zgłoszono brak uwag Okw nr

45 45

46 przysługuje za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania Wysokość: Przewodniczący – 165,- zł Zastępca przewodniczącego – 1 50,-zł Członkowie – 135,-zł Wypłata diet tylko i wyłącznie na konta 46 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010

47 47 Szkolenie członków okw w Tychach - samorząd 2010 Pełnomocnicy Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach Teresa Węgrzynek Sylwia Uchnast - Gara


Pobierz ppt "21 listopada 2010 r.. 2 Szkolenie członków okw w Tychach Szkolenie omówienie zadań okw rola męża zaufania dziennikarze lokal wyborczy zadania komisji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google