Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mobbing - to termin wywodzący się z języka angielskiego od wyrazu "mob" co oznacza tłum, natłok, banda oraz napastowanie i obleganie. Mobbing w pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mobbing - to termin wywodzący się z języka angielskiego od wyrazu "mob" co oznacza tłum, natłok, banda oraz napastowanie i obleganie. Mobbing w pracy."— Zapis prezentacji:

1

2 Mobbing - to termin wywodzący się z języka angielskiego od wyrazu "mob" co oznacza tłum, natłok, banda oraz napastowanie i obleganie. Mobbing w pracy jest to bezzasadne, długotrwałe i powtarzające się dręczenie pracownika oraz wywieranie na niego psychicznej, społecznej i ekonomicznej przemocy.. Mobbing zazwyczaj ma na celu poniżenie, ośmieszenie, zaniżenie samooceny lub wyeliminowanie albo odizolowanie pracownika od współpracowników. Mobbing jest stosowany zwykle wobec jednostki, rzadko wobec grupy pracowników, co powoduje u osoby prześladowanej poczucie osamotnienia, bezsilności i odrzucenia przez grupę. Uprawianiu mobbingu sprzyja niezrównoważony rynek pracy, istnienie dużego bezrobocia. Najczęściej jednak wynika on ze złej woli przełożonych lub współpracowników lub z nieumiejętności kierowania ludźmi.

3 nieuzasadnione zwolnienie z pracy przywłaszczanie sobie owoców cudzej pracy szantażowanie zwolnieniem nakładanie zbyt dużej ilości obowiązków w porównaniu z innymi pracownikami niesprawiedliwa krytyka oskarżenia o niepopełnione błędy nieodpowiednie żarty obraźliwe gesty sarkazm publiczne krytykowanie wyglądu używanie wulgaryzmów stosowanie przemocy fizycznej przymusowe zostawanie po godzinach pracy zniesławienie wyśmiewane

4 SPOŁECZNE: Bezrobocie Stałe zagrożenie utratą pracy i skłonnościami, świadomego takiego faktu przełożonego, do zmuszania podwładnych do wykonywania wszelkich poleceń Zatrudnienie pracownika na czas ściśle określony, na umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie dając mu poczucia pewności, stabilności i bezpieczeństwa. sztywne struktury społecznych, umożliwiające sprawowanie władzy z pozycji siły. Organizacyjny nieporządek i nieporadne, niekonsekwentne czy niekompetentne zarządzanie Obarczenie pracownika dużą odpowiedzialnością, przy równoczesnym ograniczeniu mu możliwości podejmowania decyzji oraz niedocenianie działań podwładnych. Zła atmosfera w miejscu pracy, brak koleżeńskich zachowań, możliwości uzyskania wsparcia od współpracowników. Często winna jest polityka firmy - milcząca zgoda na zarządzanie przez mobbing – zarządzania przez wywieranie nacisku na wszystkich tych pracowników, którzy odważą się mieć inne zdanie niż zarządzający organizacją. Typowe negatywne cechy organizacji, w której obserwować można zjawisko przemocy psychicznej to: nie obsadzone stanowiska, mało czasu dla wykonania pilnych zadań, skostniała hierarchia i niedorzeczne, bezsensowne polecenia wydawane podwładnym.

5 OSOBOWOŚĆ PRACODAWCY KTÓRY MA SKŁONNOŚCI DO MOBBINGU: Posiada wyolbrzymione poczucie własnej wartości. Przecenia swoje umiejętności i swoją wiedzę. Jest przekonany o własnych zdolnościach nie przyjmuje krytyki ze strony innych. Wszelkie uwagi ignoruje lub reaguje na nie z wściekłością i złością. Osoba, która odważyła się mieć odmienne od niego zdanie traktowana jest jak największy wróg. Nie ufa on nikomu. Chce także doprowadzić do tego, aby osoby, będące jego podwładnymi nie ufały także sobie nawzajem. Daje do zrozumienia, że ma w grupie pracowników swoich informatorów - osoby które czerpią korzyści i nagradzane są za lojalność.

6 SZCZEGÓLNA POZYCJA SPOŁECZNA OFIARY: inny kolor skóry inny krąg kulturowy inna narodowość orientacja seksualna (np. inna niż prezentowana przez przełożonego czy współpracowników) hierarchia wartości przekonania religijne częściej prześladowane są osoby niepełnosprawne. mężczyźni pracujący w sfeminizowanych zawodach lub kobiety w zawodach uznawanych za typowo męskie.

7 Zapisuj wszystkie szykany, notuj miejsce i czas oraz okoliczności im towarzyszące Pamiętaj, ze nie możesz czuć się odpowiedzialny i winny za zachowanie sprawców przemocy Szukaj pomocy poza pracą Nie spotykaj się z mobberem sam na sam, zawsze bierz kogoś ze sobą: ze związków zawodowych, prawnika, a w ostateczności nagrywaj rozmowy Rozmawiaj o możliwości rozwiązania problemu w obecności jeszcze kogoś Przechowuj zapisy wszystkich incydentów, nawet jeśli nie ma na to świadków Mów więc o swoim mobberze rodzinie, związkom zawodowym, prawnikowi, itd. Proś o pomoc innych Jeśli zauważysz pierwsze oznaki szykanowania, od razu rozmawiaj o tym z innymi Szukaj możliwości mediacji Znajdź chociaż jedną osobę (najlepiej z autorytetem) w miejscu pracy, która będzie po twojej stronie

8 Według Kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Istotnym jest fakt, iż osobą dopuszczającą się mobbingu nie musi być pracodawca, lecz może to być przełożony lub współpracownik. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi Kodeks pracy jest podstawą odpowiedzialności pracodawcy, daje pracownikowi możliwość dochodzenia zadośćuczynienia pieniężnego od pracodawcy za utratę zdrowia spowodowaną mobbingiem.

9 Przed podjęciem decyzji o wszczęciu procedury prawnej należy rozważyć argumenty przemawiające za jej rozpoczęciem lub zaniechaniem, które dotyczą wielu kwestii: Założenie sprawy sądowej jest skomplikowane. Aby zrozumieć kwestie prawne należy skontaktować się ze specjalistą. Proces zabiera dużo czasu. Co będzie się działo w trakcie trwania procesu? Czy osoba skarżąca powinna nadal pracować ze sprawcą? Postępowanie sądowne jest kosztowne. Czy koszty poniesione przez powoda zostaną pokryte przez związek zawodowy lub inną organizację? Czy istnieje zapis zdarzeń? Zapis wszystkich incydentów może stanowić ważny dowód w sytuacji, gdy słowo ofiary zostanie przeciwstawione słowu napastnika. Czy zachował się zapis korespondencji między ofiarą i sprawcą? Może okazać się szczególnie ważne, jeśli nie ma świadków napastowania. Czy jest ktoś, kto może zapewnić ofierze emocjonalne wsparcie? Zważywszy fakt, że wszczęcie kroków prawnych może budzić obawy, wsparcie emocjonalne w takiej sytuacji może być bezcenne. Warto zbliżyć się do osób, które mają podobne doświadczenia. Jakie są inne rozwiązania? Zdarza się, że sprawy rozstrzygają się na niekorzyść powoda. W najlepszym razie otrzymuje on zadośćuczynienie za poniesione straty.

10 W czerwcu 2002 roku CBOS przeprowadził badanie, którego celem było określenie skali tego zjawiska w Polsce. Jak wynika z badania, 5% pracowników jest na co dzień szykanowanych przez przełożonego, a 12% przyznaje, że przynajmniej raz miało do czynienia z podobną sytuacją. Najczęstszą formą mobbingu, wskazywaną przez 21% osób szykanowanych w miejscu pracy jest stwarzanie złej atmosfery poprzez docinki, obrażanie i niemiłe uwagi. Inną, niemal równie często wymienianą formą złego traktowania pracownika (20%) są różnego typu kary, ograniczenia i represje. Respondenci w tej kategorii wymieniali: zmuszanie do pozostawania po godzinach bez płacenia im za to, ograniczanie możliwości brania urlopu lub wybrania dogodnego terminu, zmuszenie do łamania przepisów oraz narzucanie pracownikom wygórowanych zadań bez odpowiedniej oceny szans na ich wykonanie. 19% pracowników jako formę szykanowania wymieniło groźbę zwolnienia z pracy, a 17% nieuzasadnioną krytykę, fałszowanie danych na temat wyników pracy i obniżanie wartości pracownika, także w obecności klienta. Mobbing może dotyczyć zarówno traktowania przez zwierzchnika, jak i kolegów z pracy. 16% ankietowanych jest źle traktowanych przez przełożonego (9% miało do czynienia z zastraszaniem karami pieniężnymi, takimi jak pozbawianie premii, nagród lub części wypłat). 4% respondentów przyznało, iż byli źle traktowani przez współpracowników, a 2% twierdzi, że zdarza się to często. 7% pracowników stało się ofiarami donosicielstwa bądź pomówień.

11 W ostatnich latach bardzo głośno mówi się o mobbingu w pracy. Niestety mobbing to nie tylko zjawisko, które dotyczy dorosłych. Doświadczają również uczniowie - w szkole, czy podczas zabawy na podwórku. W ostatnich latach w polskich szkołach mobbing stał się bardzo poważnym problemem. Najczęściej ofiarą staje się dziecko słabe psychicznie, nieśmiałe,,,inne” w porównaniu z rówieśnikami. Ta inność może dotyczyć np. wzrostu, koloru skóry, włosów, stylu ubierania się, zachowania. Ofiarami stają się prymusi szkolni, niezdary klasowe, dzieci mniej sprawne fizycznie, jąkające się, otyłe. Przykłady można podawać w nieskończoność. Narażone są też dzieci spokojne, ciche, otaczane w domu nadopiekuńczością, słabe psychicznie, które nie potrafią same obronić się, przeciwstawić. Natomiast sprawca mobbingu chce udowodnić ofierze i pozostałym dzieciom, swoją przewagę. sprawcy. Najczęściej sprawcami mobbingu są dzieci agresywne w stosunku do kolegów i do dorosłych, mające potrzebę dominowania i tyranizowania innych. Są silniejsi zarówno psychicznie jak i fizycznie w porównaniu do swoich ofiar. Bardzo często grożą, wyszydzają, wyśmiewają ich i są prowodyrami wszelkiego rodzaju zaczepek. Są to dzieci o niskiej empatii. Często oprawcy rekompensują sobie w ten sposób brak sukcesów, bezradność wobec własnych problemów.

12 Wykaz stowarzyszeń działających na terenie Polski: Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe Osa Stowarzyszenie Antymobbingowe pp. Barbary Grabowskiej Warto tez pamiętać o możliwości zwracania się do: Rzecznik Praw Obywatelskich Uniwersyteckie Poradnie Prawne. Państwowa Inspekcja Pracy

13 1) Mobbing w mysłowickim Realu http://www.youtube.com/watch?v=z7pSxXfhyzc 2) Mobbing z podwrocławskiej firmy LG http://www.youtube.com/watch?v=5IWp-CvaTWw 3) Sytuacja w sklepach sieci Biedronka (sytuacja sprzed kilku lat) http://www.youtube.com/watch?v=TcPUI9wI7EA

14


Pobierz ppt "Mobbing - to termin wywodzący się z języka angielskiego od wyrazu "mob" co oznacza tłum, natłok, banda oraz napastowanie i obleganie. Mobbing w pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google