Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Przebieg postępowania sądowego. 1.Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. a.art. 304 kpk – każdy, kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ściganego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Przebieg postępowania sądowego. 1.Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. a.art. 304 kpk – każdy, kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ściganego."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Przebieg postępowania sądowego. 1.Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. a.art. 304 kpk – każdy, kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma obowiązek zawiadomić o tym prokuraturę lub policję (imiennie lub anonimowo) ; b.Niezawiadomienie nie jest karalne z wyjątkiem najcięższych przestępstw (jest wtedy zagrożone karą do 3 lat więzienia): c.art.240 zobowiązuje do zawiadomienia o karalnym przygotowaniu lub usiłowaniu bądź dokonaniu najcięższych przestępstw:

2 -ludobójstwo, -zabójstwo, -zdrada państwa lub zamach na Rzeczpospolitą Polską, -zamach stanu, -szpiegostwo, -zamach na życie Prezydenta RP, -spowodowanie zdarzenia społecznie niebezpiecznego (np. katastrofy), -porwanie statku wodnego lub powietrznego, wzięcie zakładników i inne akty terrorystyczne.

3 2.Postępowanie przygotowawcze (gromadzenie materiału dowodowego): a.Śledztwo – sprawy o zbrodnie, których rozpoznanie należy do sądu okręgowego oraz o niektóre występki (gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz policji, ABW, CBA, itp.); -śledztwo prowadzi prokurator, ale może je przekazać policji; -trwa 3 miesiące, może być przedłużone do roku( zawiłość lub rozległość sprawy);

4 b.dochodzenie: sprawy, których rozpoznanie należy do sądu rejonowego (o występki), -prowadzi lub nadzoruje prokurator lub policja, -gdy oskarżony jest nieletni, głuchy, niemy, niewidomy, niepoczytalny prowadzi się śledztwo; c.Fazy postępowania przygotowawczego: -Postępowanie in rem (ściganie anonimowe) – od postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia do przedstawienia zarzutów osobie, -Postępowanie in personam (ściganie imienne) – od przedstawienia zarzutów osobie i przesłuchania w charakterze podejrzanego do zamknięcia śledztwa lub dochodzenia i skierowania aktu oskarżenia do sądu(podejrzany zostaje oskarżonym ).

5 3.Postępowanie główne. a.Wstępna kontrola oskarżenia (formalna i merytoryczna); b.Rozprawa główna – wywołanie sprawy(na podstawie wokandy, czyli listy spraw danego dnia), sąd sprawdza obecność wezwanych osób, zarządza opuszczenie Sali przez świadków i oddaje głos prokuratorowi; c.Przewód sądowy: -Odczytanie aktu oskarżenia, -Sąd pyta oskarżonego czy przyznaje się do winy i czy chce złożyć wyjaśnienia -Postępowanie dowodowe (przesłuchanie świadków, opinie biegłych rzeczoznawców);

6 d.Zamknięcie przewodu i udzielenie głosu stronom; e.Sąd ogłasza przerwę i udaje się na naradę, ustala wyrok i sporządza go na piśmie; f.Po powrocie na salę przewodniczący składu ogłasza treść wyroku z ustnym wyjaśnieniem i pouczeniem o przysługujących środkach zaskarżenia wyroku; g.Czynności końcowe – od wydania wyroku do jego uprawomocnienia się lub wniesienia apelacji; na wniosek stron sąd doręcza pisemne uzasadnienie wyroku i kieruje wyrok do wykonania (jeśli nie został zaskarżony).

7 4.Postępowanie mediacyjne. a.mediacja to pośrednictwo (pomoc w zawarciu obopólnie satysfakcjonującej, dobrowolnej ugody) w sporze w celu osiągnięcia porozumienia między zwaśnionymi stronami, prowadzone przez mediatora; b.zasady mediacji; -dobrowolność, -poufność, -bezstronność, -neutralność (nie wolno narzucać własnych rozwiązań), -akceptowalność;

8 c.mediacje mogą być stosowane w szerokiej gamie konfliktów: -rodzinnych, małżeńskich, pokoleniowych, -towarzyskich, koleżeńskich, rówieśniczych, -w sprawach spadkowych, majątkowych i cywilnych, -pracowniczych, w administracji i sporach urzędowych, -w sprawach gospodarczych, -w sprawach karnych a także dotyczących nieletnich;

9 5.Mediacja w procesie karnym. a.porozumienie między pokrzywdzonym a oskarżonym (podejrzanym) - mogą być brane pod uwagę przez sądy przy orzekaniu, ale sędziowie nie są związani ich postanowieniami; b.na etapie postępowania przygotowawczego sprawy do mediacji może kierować prokuratura lub policja, w toku całego postępowania sądowego – sąd; może być inicjatywa organu procesowego lub stron postępowania; c.mediację prowadzi się w sprawach: -z oskarżenia publicznego, -z oskarżenia prywatnego, -dotyczących bezwzględnej kary pozbawienia wolności(na wniosek sądu penitencjarnego lub dyrektora zakładu karnego) d.trwa do miesiąca na koszt Skarbu Państwa.

10 6.Mediacja w procesie cywilnym. a.Na podstawie umowy o mediację lub postanowienia sądu kierującego do niej powoda i pozwanego lub wnioskodawcę i uczestnika; b.w umowie strony ustalają przedmiot mediacji i osobę lub sposób wyboru mediatora (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych) – są listy stałych mediatorów; c. sąd może skierować sprawę do mediacji tylko raz w toku całego postępowania cywilnego, wyznaczając czas jej trwania; d.protokół z przebiegu mediacji (miejsce, czas, strony, mediator); e.ugoda po zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody zawartej przed sądem.


Pobierz ppt "Temat: Przebieg postępowania sądowego. 1.Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. a.art. 304 kpk – każdy, kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ściganego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google