Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE WNIOSKÓW NA PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: PRELUDIUM, SONATA, SONATA BIS, FUGA, ETIUDA OPUS,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE WNIOSKÓW NA PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: PRELUDIUM, SONATA, SONATA BIS, FUGA, ETIUDA OPUS,"— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE WNIOSKÓW NA PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: PRELUDIUM, SONATA, SONATA BIS, FUGA, ETIUDA OPUS, SYMFONIA, MAESTRO, 24 czerwca 2013

2 Zgodnie z założeniami ustawy o finansowaniu nauki z 2010 r. obecnie zmniejszeniu uległa wysokość dotacji statutowej dla uczelni na rzecz zwiększenia finansowania w formie projektów badawczych przyznawanych w drodze konkursu.

3 Typy konkursów PRELUDIUM - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora SONATA – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie FUGA – konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

4 Typy konkursów OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe SYMFONIA – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce

5 Harmonogram konkursów 2013 Rodzaj konkursuRozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wniosków PRELUDIUM15 marca, 15 września17 czerwca, 15 grudnia SONATA15 marca, 15 września17 czerwca, 15 grudnia SONATA BIS15 czerwca16 września ETIUDA15 grudnia15 marca FUGA15 grudnia15 marca OPUS15 marca, 15 września17 czerwca, 15 grudnia MAESTRO15 czerwca16 września SYMFONIA15 grudnia15 marca

6 SPRAWY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PROJEKTÓW Do konkursów organizowanych przez NCN mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe W rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki z 30 kwietnia 2010 r. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.

7 NCN przyjęło za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział na 25 paneli dziedzinowych tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych w trzech głównych działach: HS - Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce - 6 paneli ST - Nauki Ścisłe i Techniczne - 10 paneli NZ - Nauki o Życiu - 9 paneli UWAGA! Rada NCN dokonuje zmian w wykazie dyscyplin i grup dyscyplin

8 Kierownik składa oświadczenie, że z adania badawcze, objęte niniejszym wnioskiem, nie są i nie były finansowane z NCN, jak również z innego źródła oraz informuje czy równocześnie ubiega się o ich finansowanie z innych źródeł

9 W przypadku podjęcia starań o finansowanie zadań badawczych z innych źródeł po złożeniu wniosku w Narodowym Centrum Nauki, kierownik zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Centrum wraz z informacją gdzie aplikacja została złożona. Kierownik oświadcza również, że w przypadku uzyskania finansowania z innego źródła niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Narodowe Centrum Nauki.

10 Wszystkie typy wniosków obowiązuje wersja elektroniczna i papierowa. Te wersje muszą być tożsame. Wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów na wersji drukowanej. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy. Wnioski muszą być wydrukowane w 3 egz.: - 1 egz. wysyła się do NCN wraz z określeniem typu konkursu i numerem panelu, - 1 zostaje u kierownika projektu, - 1 dla UŁ ( Dział Rozliczeń w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania ).

11 Wersje językowe składanych wniosków Do wniosku należy dołączyć skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego Skrócony opis projektu badawczego nieprzekraczający 5 stron zdefiniowanego maszynopisu należy przygotować w języku polskim (I etap oceny) Szczegółowy opis projektu badawczego nieprzekraczający 15 stron maszynopisu należy przygotować dla wszystkich paneli w języku angielskim (II etap oceny)

12 Ocena wniosków o finansowanie projektów badawczych Proces oceny rozpoczyna się od oceny formalnej dokonywanej przez koordynatorów dyscyplin. Oceny merytorycznej wniosków dokonują zespoły ekspertów i przebiega ona dwuetapowo: Etap I – ocena kwalifikacyjna dokonywana jest na podstawie wniosku oraz skróconego opisu projektu badawczego, co za tym idzie skrócony opis projektu powinien zawierać wszystkie istotne informacje, na podstawie których będzie możliwa ocena projektu. Przygotowane oceny stanowią punkt wyjścia do dyskusji nad oceną wniosku podczas pierwszego posiedzenia panelowego i o przejściu projektu do II etapu.

13 Ocena wniosków o finansowanie projektów badawczych Etap II – ocena specjalistyczna dokonywana jest na podstawie wniosku oraz szczegółowego opisu projektu badawczego. Wnioski oceniane są przez recenzentów zewnętrznych, które trafiają na drugie posiedzenie panelowe i ustalana jest lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do finansowania. Wszystkie kryteria oceny wniosków ujęte są w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.

14 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW Przy ocenie merytorycznej wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się: spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 ust. 3 pkt. lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki; osiągnięcia naukowe kierownika/zespołu wykonawców projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych; ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę (nie dotyczy wniosków złożonych w konkursie PRELUDIUM); poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji; nowatorski charakter projektu;

15 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW c.d. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej; zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań; ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu; inne kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie; zasadność finansowania wniosku w danym konkursie na tle oceny pozostałych wniosków.

16 PLAN BADAŃ – rozplanowanie poszczególnych zadań badawczych (w j. angielskim) Uwaga: zadania badawcze muszą mieć charakter syntetycznego opisu planowanych badań. Za zadanie badawcze nie jest uważany np. zakup aparatury, materiałów, wyjazdy na konferencje, prace o charakterze redakcyjnym czy przygotowawczym, przygotowanie publikacji

17 KOSZTY POŚREDNIE We wszystkich wnioskach naliczane są koszty pośrednie. Maksimum ustalone przez NCN to 30 %. Wydział Zarządzania określił je również na poziomie 30 % Koszty pośrednie są w całości przekazywane do dyspozycji Wydziału

18 A P A R A T U R A W zależności od rodzaju konkursu obowiązują odrębne zasady dotyczące zakupu aparatury, np.: w projektach OPUS koszt pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekroczyć : 500.000 zł w grupie nauk ścisłych i technicznych oraz dla grupy nauk o życiu, 150.000 zł w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce w projektach SONATA łączny koszt zakupu aparatury nie może przekroczyć: 500.000 zł w grupie nauk ścisłych i technicznych oraz dla grupy nauk o życiu, 150.000 zł w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce w projektach PRELUDIUM całkowity koszt zakupu aparatury nie przekracza 30% wnioskowanych środków na jego realizację

19 KOSZTORYS Koszty bezpośrednie realizacji projektu, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - koszty aparatury - inne koszty bezpośrednie (materiały, wyjazdy krajowe i zagraniczne, usługi) Koszty pośrednie – koszty funkcjonowania jednostki, związane z realizacją projektu, np. koszty wody, elektryczności, ogrzewania itp. – w całości otrzymuje wydział Koszty realizacji projektu ogółem = koszty bezpośrednie + koszty pośrednie

20 UWAGA: Decyzją Rady NCN m.in.: wprowadzono ograniczenia w występowaniu z wnioskami w konkursach NCN: – 20% kierowników projektów niezakwalifikowanych do II etapu nie może występować z wnioskami o finansowanie projektów badawczych w kolejnej edycji tego konkursu - karencja; – w konkursach ogłoszonych w tym samym dniu (w danej edycji konkursów) można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku;

21 UWAGA cd: -wniosek może być złożony tylko w ramach jednego z paneli tematycznych, nie jest możliwy wybór dwóch paneli ani przenoszenie wniosku pomiędzy panelami po jego złożeniu;

22 W przypadku wniosków o finansowanie projektów badawczych związanych z: a.koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka, b.koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach, c.prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną, d.prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie modyfiko- wanymi lub z zastosowaniem takich organizmów, wnioskodawca zobowiązuje się do wyegzekwowania uzyskania odpowiednich zgód, opinii, zezwoleń i pozwoleń np. właściwej komisji bioetycznej, właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach, zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie modyfikowanych oraz realizacji badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej. Uzyskanie zgód musi nastąpić przed rozpoczęciem eksperymentu.

23 DANE WNIOSKODAWCY (strona 1 wniosku) Uniwersytet Łódzki 90-131 Łódź ul. Narutowicza 65 tel.(42) 635 47 50, fax (42) 635 40 43, (42) 665 57 71, (42) 678 89 84 e-mail; prornauka@uni.lodz.plprornauka@uni.lodz.pl Kierownik jednostki: prof. dr hab. Antoni Różalski, Prorektor UŁ ds. Nauki NIP: 724 000 32 43 REGON: 000001287 Identyfikator gminy: 106 105 9 Wydział Należy wpisać dane Wydziału (nazwa, adres, tel. fax, e-mail) Na stronie Biura Nauki www.biuronauki.uni.lodz.pl znajduje się FORMULARZ DANYCH JEDNOSTKI z niezbędnymi informacjamiwww.biuronauki.uni.lodz.pl

24 Dane do kontaktu: Anna Łoś, tel. 635 41 65; e-mail: anna.los@uni.lodz.planna.los@uni.lodz.pl Konkursy: OPUS SYMFONIA MAESTRO =================================================== Alina Kołodziuk, tel. 635 41 59; e-mail: alina.kolodziuk@uni.lodz.plalina.kolodziuk@uni.lodz.pl Konkursy: PRELUDIUM SONATA SONATA BIS FUGA ETIUDA

25 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ BIURO NAUKI UŁ www.biuronauki.uni.lodz.pl www.ncn.gov.pl www.osf.opi.org.pl


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE WNIOSKÓW NA PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: PRELUDIUM, SONATA, SONATA BIS, FUGA, ETIUDA OPUS,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google