Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt: „Wolontariat wart poznania” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lider projektuPartner projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt: „Wolontariat wart poznania” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lider projektuPartner projektu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt: „Wolontariat wart poznania” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lider projektuPartner projektu „Wolontariat wart poznania”

2 Projekt: „Wolontariat wart poznania” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lider projektuPartner projektu Okres realizacji projektu: 1.07.2008 r. - 30.06.2009 r. Źródło finansowania: Europejski Funduszu Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 7.2 ( Poddziałanie 7.2.1) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Realizatorzy projektu: Lider projektu: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Partner projektu: Urząd Miasta Poznania Obszar wdrażania projektu: Wielkopolska

3 Projekt: „Wolontariat wart poznania” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lider projektuPartner projektu Geneza powstania projektu: Brak kompleksowej wiedzy na temat wolontariatu w regionie Niewystarczająca współpraca w obszarze rozwoju wolontariatu sektora publicznego z trzecim sektorem Brak strategii rozwoju wolontariatu m.in. jako skutecznej formy wychodzenia z bezrobocia i walki z wykluczeniem społecznym Brak odpowiednich umiejętności i wiedzy wśród osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem do pełnienia funkcji wolontariusza Brak motywacji tych osób do pełnienia funkcji wolontariusza jako pracy świadczonej nieodpłatnie

4 Projekt: „Wolontariat wart poznania” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lider projektuPartner projektu Cel projektu: Kompleksowe wsparcie wolontariatu w regionie i jego promocja

5 Projekt: „Wolontariat wart poznania” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lider projektuPartner projektu Cele szczegółowe: Dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat sytuacji wolontariatu w województwie wielkopolskim Wyznaczenie kierunku rozwoju wolontariatu w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wskazanie możliwości jego wspierania przez instytucje publiczne Wykształcenie odpowiednio przygotowanej grupy wolontariuszy poprzez zapewnianie im wsparcia szkoleniowego Wskazanie osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem wolontariatu jako drogi do zatrudnienia i wyjścia z bezrobocia Rozwój dialogu społecznego wokół wolontariatu poprzez konsultowanie z przedstawicielami środowisk społecznych wyników diagnozy wolontariatu oraz strategii rozwoju wolontariatu w województwie wielkopolskim

6 Projekt: „Wolontariat wart poznania” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lider projektuPartner projektu IIIIIIIV LICZBA OSÓB18 STATUS UCZESTNIKA Osoby długotrwale bezrobotne Osoby bezrobotne (m.in. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej inne niż w kolumnie IV) Młodzież w wieku 15- 2 5 lat zagrożona wykluczeniem społecznym Osoby niezatrudnione korzystające ze świadczeń pomocy społecznej Osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi Osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich Osoby po pięćdziesiątym roku życia

7 Projekt: „Wolontariat wart poznania” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lider projektuPartner projektu BADANIA W 5 MODUŁACH RODZAJ BADANIA Badanie przesiewowe wśród NGOs i JST z obszaru województwa wielkopolskiego I STATUS UCZESTNIKA Badanie wśród osób indywidualnych (w tym przedstawicieli grupy docelowej) Badanie wśród jednostek, które korzystają i nie korzystają z pracy wolontariuszy Wywiady z osobami, które mają doświadczenie w byciu wolontariuszem Wywiady z pracownikami Centrów Wolontariatu

8 Projekt: „Wolontariat wart poznania” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lider projektuPartner projektu DWA SPOTKANIA WARSZTATOWE MIEJSCE SPOTKAŃ - POZNAŃ LICZBA OSÓB30 (każde spotkanie po 15 osób) STATUS UCZESTNIKAPrzedstawiciele: instytucji korzystających z pomocy wolontariuszy (w tym NGOs) JST instytucji pomocy społecznej instytucji rynku pracy osób zaangażowanych w działalność wolontarystyczną

9 Projekt: „Wolontariat wart poznania” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lider projektuPartner projektu KONSULTACJE SPOŁECZNE MIEJSCE SPOTKANIA - POZNAŃ LICZBA OSÓB30 STATUS UCZESTNIKAPrzedstawiciele: instytucji korzystających z pomocy wolontariuszy (w tym NGOs) JST instytucji pomocy społecznej instytucji rynku pracy osób zaangażowanych w działalność wolontarystyczną

10 Projekt: „Wolontariat wart poznania” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lider projektuPartner projektu V. Organizacja szkoleń ogólnych dla potencjalnych wolontariuszy w Poznaniu, Pile, Kaliszu i Koninie z zakresu: ogólna wiedza na temat wolontariatu i aspekty prawne wolontariatu udzielanie pierwszej pomocy komunikacja asertywność i praca w zespole VI. Przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjnej (konferencje, portal internetowy, dystrybucja materiałów promocyjnych, kampania outdoor, artykuły i ogłoszenia prasowe, spoty radiowe, publikacja i upowszechnienie raportu z badań oraz strategii rozwoju wolontariatu w Wielkopolsce).

11 Projekt: „Wolontariat wart poznania” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lider projektuPartner projektu Zakładane rezultaty projektu: Zwiększenie zaangażowania instytucjonalnego w rozwój wolontariatu w Wielkopolsce i ukierunkowanie jego rozwoju poprzez opracowanie strategii rozwoju wolontariatu Zwiększenie świadomości społecznej na temat istotności wolontariatu i jego wkładu w aktywizację społeczną oraz przekazanie społeczeństwu informacji na temat funkcjonowania wolontariatu w Wielkopolsce poprzez kampanię promocyjno- informacyjną Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem poprzez zwiększenie motywacji, podniesienie własnej samooceny i szans na rynku pracy dzięki udziałowi tych osób w szkoleniach dla wolontariuszy Nabycie przez uczestników szkoleń umiejętności pracy w zespole, asertywności, komunikacji

12 Projekt: „Wolontariat wart poznania” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lider projektuPartner projektu Dziękuję za uwagę

13 Projekt: „Wolontariat wart poznania” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lider projektuPartner projektu Biuro Projektu: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. ul. Towarowa 35 tel. 061 859 59 00 fax. 061 859 59 01 wolontariatwartpoznania@dga.pl


Pobierz ppt "Projekt: „Wolontariat wart poznania” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lider projektuPartner projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google