Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Temat lekcji: Działalność banków w Polsce W trakcie lekcji poznamy: -zasady funkcjonowania systemu bankowego, -rolę i funkcje banku centralnego, -rodzaje banków komercyjnych, -podstawowe usługi prowadzone przez banki, - podstawowe produkty bankowe.

3 Pierwsze Banki lPierwsze instytucje pełniące rolę banków powstały już w starożytności w Babilonie, znali je też starożytni Grecy i Rzymianie. Instytucje te zajmowały się udzielaniem kredytów i wystawianiem weksli. W XI wieku nastąpił rozwój usług bankowych w miastach włoskich. Kupcy bojąc się podróżować z pieniędzmi, przechowywali je u złotników, którzy wystawiali pisemne pokwitowania. lNa ziemiach polskich pierwszą instytucją świadczącą usługi bankowe było założone w 1825 roku w Warszawie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. W 1870 roku powstał Bank Handlowy S.A. W Warszawie (działa do dziś). W okresie międzywojennym rozpoczęły działalność np. Bank Polski S.A., Państwowy Bank Rolny, Polska Kasa Opieki S.A. Po II wojnie światowej banki zlikwidowano i utworzono jeden główny bank tj. Narodowy Bank Polski (NBP).

4 Czym jest bank ? Według polskiego prawa bankiem jest: jednostka organizacyjna mającą osobowość prawną, utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działająca na podstawie zezwoleń do wykonywania określonych czynności bankowych.

5 Polski system bankowy System bankowy działa na podstawie prawa bankowego tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665). Prawo bankowe ustala między innymi: rodzaje banków, zakres ich czynności i odpowiedzialności, zadania nadzoru bankowego. Polski system bankowy jest dwustopniowy, dzieli się na nadrzędny bank centralny oraz działające na zasadach zasadzie konkurencji banki komercyjne

6 Funkcje banku centralnego NBP BANK EMISYJNY BANK PAŃSTWA BANK BANKÓW Ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych banknotów i bilonu Świadczy państwu usługi finansowe m.in. Prowadzi obsługę bankową budżetu państwa Pełni w stosunku do innych banków funkcje regulacyjne. Udziela kredytów innym bankom

7 Organami Narodowego Banku Polskiego są: Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz zarząd NBP. Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na 6-letnią kadencję. W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzi prezes NBP jako przewodniczący i dziewięciu członków, powoływanych po trzech przez Prezydenta, Sejm i Senat. Zadaniem Rady Polityki Pieniężnej jest coroczne ustalanie założeń polityki pieniężnej oraz podstawowych zasad jej realizacji. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zarząd Narodowego Banku Polskiego kieruje jego działalnością. Podstawowym zadaniem zarządu NBP jest realizacja uchwał Rady Polityki Pieniężnej, uchwalanie i realizowanie planu działalności NBP oraz wykonywanie zatwierdzonego przez Radę planu finansowego, a także realizacja zadań z zakresu polityki kursowej i systemu płatniczego.

8 Banki komercyjne Banki działające na zasadach rynkowych, dążące do osiągnięcia zysku dzięki środkom finansowym pochodzącym z depozytów przyjmowanych od klientów, które umożliwiają im prowadzenie działalności kredytowej. Ich podstawową funkcją jest obsługa klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych w pieniężnych rozliczeniach krajowych i zagranicznych. Wśród banków tych można wyróżnić banki: detaliczne nastawione przede wszystkim na obsługę osób fizycznych i małych firmy banki hurtowe obsługujące wyłącznie średnie i duże podmioty gospodarcze.

9 Rodzaje banków komercyjnych Banki można podzielić ze względu na funkcje: - banki uniwersalne, - banki inwestycyjne, - banki specjalistyczne. Z punktu widzenia form własności, polskie prawo bankowe dopuszcza tworzenie i działalność banków: -państwowych, - spółdzielczych, - w formie spółek akcyjnych (w tym spółek Skarbu Państwa z udziałem kapitału zagranicznego), - oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych.

10 Usługi bankowe Do głównych usług bankowych należą: prowadzenia lokat bankowych prowadzenie rachunków bankowych udzielanie kredytów przeprowadzenie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych bankowość elektroniczna Inne usługi bankowe: lwykonywanie operacji wekslowych i czekowych, ludzielanie i przyjmowanie poręczeń i gwarancji bankowych, lobrót wartościami dewizowymi, lprzechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, lemisja i obrót papierami wartościowymi,

11 Produkty bankowe Przykłady produktów bankowych: 1.Lokaty np.( terminowe,dynamiczne, rentierskie) 2.Rachunki np.(bieżący,oszczędnościowo- rozliczeniowy, kredytowy ) 3.Kredyty np.(krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, konsumpcyjny, hipoteczny, obrotowy, inwestycyjny) 4.Karta płatnicza 5.Karta bankomatowa 6. Inwestycyjne i oszczędnościowe (akcje i papiery wartościowe)

12 BANKOWE PRZYSŁOWIA W BANKACH: Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google