Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

https://youtu.be/Gz4aGY_xo84 https://www.youtube.com/watch?v=Gz4aGY_xo84&feature=youtu.be.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "https://youtu.be/Gz4aGY_xo84 https://www.youtube.com/watch?v=Gz4aGY_xo84&feature=youtu.be."— Zapis prezentacji:

1

2 https://youtu.be/Gz4aGY_xo84 https://www.youtube.com/watch?v=Gz4aGY_xo84&feature=youtu.be

3 § PODSTAWA PRAWNA Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r. ( Dz. U. 2016.195) Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r. ( Dz. U. 2016.195) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. ( Dz. U. 2016.214) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. ( Dz. U. 2016.214)

4 KTO OTRZYMA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 ZŁ?

5 OBYWATEL POLSKI : Matka, ojciec, opiekun dziecka, który wystąpił do sądu o jego przysposobienie albo opiekun prawny dziecka; do ukończenia przez dziecko 18. roku życia - mieszkaniec Warszawy. na pierwsze dziecko tj. jedyne lub najstarsze dziecko jeżeli dochód rodziny na osobę nie przekracza kwoty 800 zł netto; w rodzinach, w których wychowuje się dziecko niepełnosprawne dochód nie może przekroczyć 1200 zł netto na osobę na drugie i kolejne dziecko w rodzinie - niezależnie od dochodu Rodzice, niezależnie od stanu cywilnego, faktycznie sprawujący opiekę nad dzieckiem zamieszkującym oraz pozostającym na ich utrzymaniu: rodzice będący w związku małżeńskich lub pozostający w nieformalnym związku rodzice samotnie wychowujący dzieci rodzice rozwiedzeni: jeśli sąd ustalił opiekę naprzemienną – świadczenie otrzyma ojciec i matka w wysokości proporcjonalnej do okresu sprawowania opieki, w innym przypadku - ten rodzic, który faktycznie wychowuje dziecko, rodziny patchworkowe – jeżeli rodzice wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Więcej informacji www.wcpr.pl oraz na stronie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejwww.wcpr.pl

6 do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, https://www.mpips.gov.pl/koordynacja- systemow-zabezpieczenia-spolecznego/umowy-miedzynarodowe-o-zabezpieczeniu- spolecznym/https://www.mpips.gov.pl/koordynacja- systemow-zabezpieczenia-spolecznego/umowy-miedzynarodowe-o-zabezpieczeniu- spolecznym/ przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.2)), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy CUDZOZIEMCY

7

8 KIEDY I JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK Wniosek można złożyć w dogodnym terminie, od 1 kwietnia 2016 r.

9 Wniosek można złożyć: 1.PRZEZ INTERNET za pomocą systemów teleinformatycznych wskazanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: Na portalu Emp@tia na stronie internetowej http://www.empatia.mrpips.gov.pl/ po uwierzytelnieniu wypełnionego wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP http://www.empatia.mrpips.gov.pl/ Platformy Usług Elektronicznych – PUE udostępnianej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną Aplikacji na stronie warszawarodzinna.um.warszawa.pl – w trakcie realizacji

10 Wniosek można złożyć: 2. W FORMIE PAPIEROWEJ: w Punkcie Przyjmowania Wniosków Rodzina 500+ w Urzędach Dzielnic, w szkołach, przedszkolach, Żłobkach 3. WYSYŁAJĄC POCZTĄ

11 WYPEŁNIENIE WNIOSKU należy poprawnie wypełnić wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dołączyć do wniosku wymagane dokumenty podać we wniosku prawidłowy numer konta bankowego podpisać wniosek i oświadczenie UWAGA jeśli wnioskodawca ubiega się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie składa żadnych dokumentów potwierdzających dochody

12 KIEDY OTRZYMAM PIENIĄDZE?

13 PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA 500 ZŁ wniosek trafi do pracownika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania. Urzędnik przeprowadzi postępowanie administracyjne w celu ustalenia, czy wnioskodawca posiada uprawnienia do świadczenia wychowawczego tzn. zweryfikuje czy dane we wniosku są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym. w celu dostarczenia innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do świadczenia wychowawczego urzędnik może wezwać wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku. po spełnieniu wszystkich kryteriów, zostanie wydana decyzja administracyjna przyznająca świadczenie wychowawcze. na podstawie tej decyzji, Urząd Dzielnicy co miesiąc będzie wypłacał świadczenie.

14 Wypłata świadczenia jeśli złożysz wniosek w pierwszym okresie ubiegania się o świadczenie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, wówczas wypłatę z wyrównaniem od 1 kwietnia otrzymasz w terminie trzech miesięcy od daty złożenia wniosku np. data złożenia wniosku: 1 lipca 2016 r., data wypłaty świadczenia: najpóźniej 1 października 2016 r. jeśli złożysz wniosek po tym terminie - świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek (bez wyrównania) np. złożysz wniosek 2 lipca 2016 r., 500 zł będziesz otrzymywać od tego miesiąca 500 zł będziesz otrzymywać w każdym miesiącu, najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca pierwszy okres wypłaty świadczenia wychowawczego skończy się 30 września 2017 r.

15 WYPŁATA ŚWIADCZENIA świadczenie w wysokości 500 zł wnioskodawca otrzyma na konto bankowe wskazane we wniosku.

16 KTO DOSTANIE 500 zł NA DZIECKO ? Ile masz dzieci ? JEDNO CZY DZIECKO MA UKOŃCZONE 18 LAT ? TAK Nie dostaniesz 500 zł NIE Czy dziecko jest niepełnosprawne? TAK dochód na jedną osobę w rodzinie więcej niż 1200 zł Nie dostaniesz 500 zł dochód na jedną osobę w rodzinie mniej niż 1200 zł Dostaniesz 500zł NIE dochód na jedną osobę w rodzinie więcej niz 800 zł Nie dostaniesz 500 zł dochód na jedna osobe w rodzinie mniej niz 800 zł Dostaniesz 500 zł WIĘCEJ NIŻ JEDNO CZY DZIECKO MA UKOŃCZONE 18 LAT ? TAK Nie dostaniesz 500 zł NIE Dostaniesz 500 zł jeżeli : - w rodzinie wychowuje się co najmniej dwójka dzieci poniżej 18 roku życia - dochód na głowę nie przekracza 800 zł, to świadczenie otrzymają wszystkie dzieci poniżej 18 roku życia - w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym próg wynosi 1200 zł

17 KTO NIE OTRZYMA ŚWIADCZENIA dziecko pozostające w związku małżeńskim; dziecko umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej; pełnoletnie dziecko, które ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko; członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

18 Koordynator ds. obiegu wniosków Urząd Dzielnicy WOM - kancelaria Punkt przyjęcia wniosków: Żłobki Przedszkola Szkoły podstawowe Gimnazja Kancelaria ul. Kredytowa Dzielnice m.st. Warszawy WSSiZ OPS

19 WAŻNE ADRESY http://www.empatia.mrpips.gov.pl/ http://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/ http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

20 https://youtu.be/Gz4aGY_xo84 https://www.youtube.com/watch?v=Gz4aGY_xo84&feature=youtu.be


Pobierz ppt "https://youtu.be/Gz4aGY_xo84 https://www.youtube.com/watch?v=Gz4aGY_xo84&feature=youtu.be."

Podobne prezentacje


Reklamy Google