Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dochody PUBLICZNE. Najszersze pojęcie to SRODKI PUBLICZNE Najważniejsza część to dochody publiczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dochody PUBLICZNE. Najszersze pojęcie to SRODKI PUBLICZNE Najważniejsza część to dochody publiczne."— Zapis prezentacji:

1 Dochody PUBLICZNE

2 Najszersze pojęcie to SRODKI PUBLICZNE Najważniejsza część to dochody publiczne

3 Wg.ustawy o fin.publ.z 2009r Dochody publiczne Środki z budżetu UE Inne środki ze źródeł zagranicznych-nie podlegające zwrotowi Przychody budżetu państwa i budżetów j.s.t. i jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych Przychody jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością

4 Środki publiczne Art. 5. 1. Środkami publicznymi są: 1) dochody publiczne; 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;

5 Art. 6. 1. Środki publiczne przeznacza się na: 1) wydatki publiczne; 2) rozchody publiczne, w tym na rozchody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 2. Rozchodami publicznymi są: 1) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów; 2) wykup papierów wartościowych; 3) udzielone pożyczki i kredyty; 4) płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa; 5) inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością; 6) płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych.

6 Środki publiczne, c.d. 4) przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące: a) ze sprzedaży papierów wartościowych, b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, c) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, d) z otrzymanych pożyczek i kredytów, e) z innych operacji finansowych; 5) przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

7 2. Dochodami publicznymi są: 1) daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw; 2) inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych; 3) wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych; Dochody publiczne

8 4) dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się w szczególności: a) wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, b) odsetki od środków na rachunkach bankowych, c) odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych, d) dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych; 5) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek sektora finansów publicznych; 6) odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych; 7) kwoty uzyskane przez jednostki sektora finansów publicznych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji; 8) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów w rozumieniu ust. 1 pkt 4 lit. a i b.

9 Dochody publiczne,wg.ustawy o fin.publ. Daniny publiczne -podatki składki, -opłaty -inne świadczenia pieniężne,których obowiązek ponoszenia-na rzecz państwa,j.s.t.,funduszy celowych oraz innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.-wynika z ustaw innych niż ustawa budżetowa

10 Pozostałe krajowe dochody uzyskiwane przez jednostki sektora fin. publ.,np. : Wpływy ze sprzedaży towarów i usług Dochody z mienia, najmu,dzierżawy Ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw Spadki przejęte, darowizny Dochody ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, z budżetu UE i innych programów pomocy zagranicznej

11

12

13 Daniny publiczne a pozostałe dochody Daniny publiczne- wynikają z przymusu (imperium państwa) Pozostałe dochody- wynikają ze zwykłej działalności jednostek finansów publicznych (np. sprzedaż, dzierżawa, kredyt, etc.)

14 Wpłaty z zysku NBP? NBP ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Nie jest zaliczany do sektora fin.publicznych! Ale uzyskuje –jak każdy bank centralny- dochody z senioratu (seniorage) czyli tzw.rentę emisyjną Ten zysk podlega wpłatom do budżetu państwa; o wielkości decyduje Rada Polityki Pieniężnej

15 Podsumowanie: dochody publiczne Daniny publiczne Renta emisyjna NBP Środki pochodzące z zagranicy Pozostałe dochody

16 DANINY PUBLICZNE-cechy W FORMIE PIENIĘŻNEJ PRZYMUSOWY CHARAKTER POBORU ARBITRALNY (nie negocjacyjny) TRYB WYMIARU DANINA MUSI MIEĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ- klasycznie była nią kiedyś tylko ustawa POBIERANA NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA,JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BĄDŹ INNEJ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

17 TYPOWE DANINY PUBLICZNE PODATKI-zawsze charakter nieodpłatny OPŁATY – np.za usługę urzędową,ale cena narzucona arbitralnie SKŁADKI UBEZPIECZENIOWE- pobierane na rzecz konkretnych osób i zapewniają (jakieś) świadczenia lub uprawnienia Uwaga: rozróżniaj „ubezpieczenia społeczne”, gdzie jest składka ale i zagwarantowane świadczenie od „świadczeń” wynikających z polityki społecznej (np. zasiłek dla ubogich)

18 Inne klasyfikacje dochodów Dochody zwyczajne -stałe, wpływają regularnie do budżetu państwa lub j.s.t. Dochody nadzwyczajne - przejściowe, nieregularne, mogą być nawet jednorazowe

19 Ze względu na miejsce uzyskania Dochody krajowe Dochody zagraniczne

20 Dochody bieżące- majątkowe Bieżące Stałe zasilanie budżetu pań stwa i j.s.t. Dochody majątkowe- Ze sprzedaży składników majątku ale nie związane z prywatyzacją np. dywidendy, najem, dzierżawa

21 Dochody z majątku państwa

22

23 DOCHODY, PRZYCHODY W SENSIE EKONOMICZNYM PRZYCHODY TO CAŁOŚC WPŁYWÓW DOCHODY TO ZATEM CZĘŚĆ PRZYCHODÓW ALE SZCZEGÓLNA: -DOCHODY NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI ZATEM NIE SĄ DOCHODAMI WPLYWY Z POZYCZEK I KREDYTÓW A TAKŻE PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH W rezultacie decyduje kryterium prawne (ustawa o fin.publ.)

24

25 Mamy w Polsce ciągle deficyt budżetu!

26

27 Dochody 2012 r; struktura

28 Dochody budżetu 2014 r

29

30

31

32 Spadają dochody podatkowe !

33

34 Budżet środków europejskich

35

36 DOCHODY 2013 r przykład. Z uzasadnienia do ustawy budżetowej

37

38

39 Z ustawy budżetowej na 2013 r.

40

41

42 2013 r.; struktura dochodów podatkowych

43

44

45 Niektóre państwa, mające stałe dochody(np. z eksploatacji surowców) stworzyły majątek kapitałowy :państwowe fundusze inwestycyjne

46 Dane porównawcze ; Tendencja: Rozjezdżanie się dochodów i wydatków Konkurencja podatkowa o kapitał zagraniczny

47 Dochody/wydatki krajów euro

48 Dochody i wydatki,budżetu USA

49 Dochody są zawsze za małe W stosunku do potrzeb….


Pobierz ppt "Dochody PUBLICZNE. Najszersze pojęcie to SRODKI PUBLICZNE Najważniejsza część to dochody publiczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google