Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIELANIE ŁÓŻEK SZPITALNYCH NA POTRZEBY SŁUŻB MUNDUROWYCH ROLA PRZEDSTAWICIELA RESORTOWEGO I ORGANU ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ W PRZYGOTOWANIU I WYDZIELANIU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIELANIE ŁÓŻEK SZPITALNYCH NA POTRZEBY SŁUŻB MUNDUROWYCH ROLA PRZEDSTAWICIELA RESORTOWEGO I ORGANU ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ W PRZYGOTOWANIU I WYDZIELANIU."— Zapis prezentacji:

1

2 WYDZIELANIE ŁÓŻEK SZPITALNYCH NA POTRZEBY SŁUŻB MUNDUROWYCH ROLA PRZEDSTAWICIELA RESORTOWEGO I ORGANU ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ W PRZYGOTOWANIU I WYDZIELANIU ŁÓŻEK NA POTRZEBY SZ RP I WOJSK SOJUSZNICZYCH

3 PLAN PREZENTACJI I.Charakterystyka 5WSzKzP SPZOZ II.Charakterystyka III OPL III.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 zmieniające rozporządzenie z dnia 18 Maja 2004 IV.Dokumenty identyfikacyjne żołnierzy i osób biorących udział w konflikcie zbrojnym

4 I. CHARAKTERYSTYKA 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ

5 Zadania (w tym zadania zlecone przez MON): przygotowania organizacyjne, kadrowe, szkoleniowe i materiałowo-techniczne sił i środków służby zdrowia do przejścia na struktury czasu "W”, przygotowanie Szpitala do realizacji zadań mobilizacyjnych na czas „W”, oraz zabezpieczenia medycznego działań bojowych wojsk na terenie określonego obwodu profilaktyczno-leczniczego zabezpieczenia medycznego w okresach klęsk żywiołowych i katastrof opracowanie dokumentacji mobilizacyjnej szkolenie kadry na przydziałach mobilizacyjnych w ramach zalążków szkolenie żołnierzy rezerwy, utrzymanie zapasów oraz ich rotowanie, realizacja inwestycji i wyposażanie w sprzęt i aparaturę, utrzymanie bazy niezbędnej do realizacji zadań mobilizacyjnych, zapewnienie ciągłości zaopatrzenia logistycznego (w tym medycznego) Szpitala, współpraca z placówkami publicznej i niepublicznej służby zdrowia, organami administracji rządowej, samorządowej oraz wojskowej realizacja innych zadań związanych z utrzymaniem obiektów Szpitala oraz jego ochroną i zabezpieczeniem.

6 II. CHARAKTERYSTYKA III OBWODU PROFILAKTYCZNO LECZNICZEGO

7 Podstawy prawne Decyzja nr 182/MON Ministra Obrony Narodowej Z dnia 2 lipca 2004 roku w sprawie utworzenia obwodów Profilaktyczno-leczniczych wojskowej służby zdrowia oraz ich organizacji i zadań (Dz. Urz. MON Nr. 8. poz. 88)

8 Definicje Obwód profilaktyczno-leczniczy jest to wydzielony obszar kraju, który swoim zasięgiem pokrywa obszar administracyjny jednego lub większej liczby województw, na którym rozmieszczone są zakłady opieki zdrowotnej wojskowej służby zdrowia oraz poza resortowe zakłady opieki zdrowotnej. Na mocy w/w decyzji komendanci wyznaczonych wiodących zakładów opieki zdrowotnej wojskowej służby zdrowia są jednocześnie komendantami obwodów oraz kierują działalnością fachową wojskowej służby zdrowia. Nadzór merytoryczny nad działalnością obwodów profilaktyczno-leczniczych sprawuje szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, właściwej do spraw zdrowia tj. SZEF INSPEKTORATU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA – SZEF SŁUŻBY ZDROWIA WOJSKA POLSKIEGO. Do uprawnień wymienionego należy także wyznaczanie i odwoływanie komendantów obwodów.

9 III. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 143, poz. 1515) wprowadza się następujące zmiany

10 Wydzielanie łóżek szpitalnych dla potrzeb służb mundurowych 1. Organy, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia, przekazują kierownikom jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia informację w sprawie wydzielania łóżek szpitalnych dla potrzeb służb mundurowych. 2. Komórki właściwe do spraw zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wnioskują o wydzielenie łóżek szpitalnych dla swoich potrzeb do organów określonych w § 2 ust. 5 rozporządzenia. 3. Organy, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia, ustalą z kierownikami jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia sposoby przekazywania informacji w sprawie wydzielania łóżek dla potrzeb służb mundurowych.

11 Czynności realizowane po zarządzeniu wydzielenia łóżek dla potrzeb służb mundurowych 4. Kierownik jednostki organizacyjnej publicznej i niepublicznej służby zdrowia może zostać zobowiązany do zrealizowania kolejno: 1)przedsięwzięć przygotowawczych w zakresie wydzielenia łóżek szpitalnych; 2)wydzielenia łóżek szpitalnych dla potrzeb służb mundurowych.

12 5. W przypadku otrzymania informacji o obowiązku realizacji przedsięwzięć przygotowawczych w zakresie wydzielenia łóżek szpitalnych kierownik jednostki organizacyjnej publicznej i niepublicznej służby zdrowia: 1) wzywa osoby odpowiedzialne za opracowanie planu wydzielenia łóżek szpitalnych dla potrzeb służb mundurowych oraz tych pracowników, którzy przewidziani są do zabezpieczenia obsługi wydzielanych łóżek, celem sprawdzenia stawiennictwa; 2) poleca dokonanie sprawdzenia i uaktualnienia dokumentacji; 3) poleca dokonanie sprawdzenia aktualności nałożonych świadczeń rzeczowych i osobistych oraz możliwości ich realizacji przez świadczeniodawców; 4) poleca wypisać ze szpitala chorych, których stan zdrowia na to pozwala, lub przenieść ich do innych sal (pomieszczeń, obiektów itp. zapewniających elementarne warunki opieki medycznej i pielęgnacji poszkodowanych, rannych i chorych), jeżeli zajmowane przez nich łóżka i pomieszczenia planowane są do rozwinięcia łóżek wydzielanych dla potrzeb służb mundurowych; 5) zarządza gotowość własnych magazynów do wydawania przechowywanego sprzętu lub pozyskiwania dodatkowego wyposażenia z innych źródeł oraz przygotowania do rozmieszczenia (zainstalowania, ustawienia); 6) ustala odpowiedni tok pracy personelu.

13 6. Z chwilą otrzymania informacji o obowiązku wydzielenia łóżek szpitalnych kierownik jednostki organizacyjnej publicznej i niepublicznej służby zdrowia: 1)potwierdza zwrotnie wiarygodność otrzymanej informacji; 2)niezwłocznie wzywa cały personel przewidziany do wykonania otrzymanego zadania; 3)poleca wykonanie prac związanych z rozwinięciem i wydzieleniem łóżek zgodnie z posiadanym planem; 4)poleca podjęcie działań mających na celu realizację świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz kierowanej przez niego jednostki organizacyjnej; 5)organizuje urządzenie rozwijanej bazy łóżkowej w miarę napływu osób wezwanych do wykonania świadczeń osobistych i personelu medycznego oraz pomocniczego powołanego spoza jednostki macierzystej; 6)powiadamia podmiot, który utworzył jednostkę organizacyjną publicznej lub niepublicznej służby zdrowia, zarządzający wydzielenie łóżek szpitalnych dla potrzeb służb mundurowych, i właściwego przedstawiciela resortowego o przebiegu i zakończeniu procesu wydzielania/rozwijania łóżek szpitalnych.

14 7. Kierownik jednostki organizacyjnej publicznej i niepublicznej służby zdrowia może otrzymać informację o obowiązku wydzielenia łóżek szpitalnych dla potrzeb służb mundurowych bez uprzedniego przygotowania się do tego procesu. 8. Przedstawiciel resortowy właściwy miejscowo dla danej jednostki organizacyjnej publicznej i niepublicznej służby zdrowia ustala z jej kierownikiem sposób i harmonogram informowania o przebiegu wydzielania łóżek szpitalnych dla potrzeb służb mundurowych oraz przebiegu i zakończeniu leczenia rannych żołnierzy i funkcjonariuszy.

15 System sprawozdawczo-meldunkowy 9. Kierownik jednostki organizacyjnej publicznej i niepublicznej służby zdrowia w zakresie wydzielania łóżek szpitalnych dla potrzeb służb mundurowych jest obowiązany do informowania o ruchu pacjentów (żołnierzy i funkcjonariuszy) przyjętych na leczenie do placówki oraz o liczbie i wykorzystaniu wydzielonych łóżek w trybie i na zasadach określonych przez przedstawiciela resortowego w uzgodnieniu z organami, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia. 10. Przedstawiciel resortowy, stosownie do zaistniałych potrzeb realizacji zadań związanych z wydzielaniem łóżek szpitalnych dla potrzeb służb mundurowych przez jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej służby zdrowia, może żądać nałożenia dodatkowych obowiązków informacyjnych oraz prowadzenia ewidencji rannych i poszkodowanych żołnierzy oraz funkcjonariuszy, przyjętych na leczenie w wydzielonej bazie łóżkowej dla potrzeb służb mundurowych ustalając wzory dokumentów i terminy ich składania wyłącznie w uzgodnieniu z organami, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia. 11. Przedstawiciel resortowy w uzgodnieniu z organami, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia, oraz kierownikami jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia ustala terminy i sposób przesyłania informacji o stanie wykorzystania

16 WZORY DOKUMENTÓW SPRAWOZDAWCZO-MELDUNKOWYCH 1.Dokumenty wytwarza się w technice komputerowej lub wypełnia na maszynie do pisania. 2.Wykonawca nadaje klauzulę tajności wytworzonym dokumentom. Jeden egzemplarz dokumentu pozostaje u wykonawcy a drugi przesyłany jest do adresata. 3.W dokumentach sprawozdawczych i meldunku podaje się stan na godz. …….. danego dnia za poprzedzającą dobę (doba od godz. …….. dnia poprzedzającego dzień złożenia meldunku, do godz. …… dnia złożenia meldunku). 4.Dokumenty wyszczególnione we wzorach określonych w załącznikach 3.1, 3.2, 3.3 wykonuje się osobno dla jeńców wojennych.

17 IMIENNY WYKAZ ŻOŁNIERZY/FUNKCJONARIUSZY/JEŃCOW WOJENNYCH)* PRZYJĘTYCH NA LECZENIE W DNIU............................ /wzór/ Lp. Stopień wojskowy Nazwisko i imię Data urodzenia PESEL Nr tabliczki tożsamości Numer jednostki wojskowej i nazwa zajmowanego stanowiska Rozpoznanie lekarskie Kod rozpoznania (wg ICD) Przynależność państwowa 1.2.3.4.5.6. 7.8.9.10. 1ppłkKOWALSKI Jan03.03.63630303110549066004 JW. 4323XXXXXXXXXXXXXXXXXPolska Pieczęć nagłówkowa jednostki organizacyjnej Podpis kierownika jednostki organizacyjnej ………………………………………… * niewłaściwe skreślić

18 IMIENNY WYKAZ ŻOŁNIERZY/FUNKCJONARIUSZY/JEŃCOW WOJENNYCH)* ZMARŁYCH W DNIU ……………………………… /wzór/ Lp. Stopień wojskowy Nazwisko i imię Data urodzenia PESEL Nr tabliczki tożsamości Numer jednostki wojskowej i nazwa zajmowanego stanowiska Rozpoznanie lekarskie Kod rozpoznania (wg ICD) Przynależność państwowa 1.2.3.4.5.6. 7.8.9.10. 1ppłkKOWALSKI Jan03.03.63630303110549066004 JW. 4323XXXXXXXXXXXXXXXXXPolska Pieczęć nagłówkowa jednostki organizacyjnej Podpis kierownika jednostki organizacyjnej ………………………………………… * niewłaściwe skreślić

19 Publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia zobowiązane do wydzielenia łóżek szpitalnych na potrzeby sił zbrojnych przesyłają do wojskowych komend uzupełnień (właściwych terytorialnie dla danej placówki) wykazy imienne zmarłych, leczonych żołnierzy osób towarzyszących siłom zbrojnym NN określamy zmarłych nieznanych

20 IMIENNY WYKAZ ŻOŁNIERZY/FUNKCJONARIUSZY/JEŃCOW WOJENNYCH)* WYPISANYCH W DNIU …………………………… /wzór/ Lp. Stopień wojskowy Nazwisko i imię Data urodzenia PESEL Nr tabliczki tożsamości Numer jednostki wojskowej i nazwa zajmowanego stanowiska Rozpoznanie lekarskie Kod rozpoznania (wg ICD) Przynależność państwowa 1.2.3.4.5.6. 7.8.9.10. 1ppłkKOWALSKI Jan03.03.63630303110549066004 JW. 4323XXXXXXXXXXXXXXXXXPolska Pieczęć nagłówkowa jednostki organizacyjnej Podpis kierownika jednostki organizacyjnej ………………………………………… * niewłaściwe skreślić

21 MELDUNEK DZIENNY 1. Ruch chorych, baza łóżkowa Wyszczególnienie Obłożenie łóżek Razem Żołnierze wojsk własnych Żołnierze wojsk sojuszniczych Funkcjonariusze MSWiA Funkcjonariusze ABW Jeńcy wojenni Stan na godz. …..…. w dn....................... Ruch chorych …….....………… Przybyło – razem w tym: - bezpośrednio z formacji mundurowych ………..………… - jednostek ewakuacji medycznej ………..………… - z innych jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia ………..………… b) Ubyło – razem ………..………… w tym: - wypisanych po zakończeniu leczenia ………..………… - zmarłych ………..………… - skierowanych do innych jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia ………..………… Liczba wydzielonych łóżek w tym: - zabiegowych......................................... - niezabiegowych......................................... Liczba wolnych łóżek w tym: - zabiegowych......................................... - niezabiegowych......................................... 2. Inne informacje mające wpływ na możliwości realizacji zadania (opisowo) Pieczęć nagłówkowa jednostki organizacyjnej Podpis kierownika jednostki organizacyjnej …………………………………………

22 IV. DOKUMENTY IDENTYFIKACYJNE ŻOŁNIERZY I OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONFLIKCIE ZBROJNYM

23 Dokument zawierający dane personalne niezbędne do ustalenia, w jakim charakterze posiadacz karty jest uprawniony do korzystania z ochrony przewidzianej w Konwencji Genewskiej oraz spełniającej wymogi karty identyfikacyjnej przewidzianej w Umowie Traktatu Północnoatlantyckiego Kolory kart: zielony żółty niebieski KARTA TOŻSAMOŚCI

24 POLIWĘGLANOWA KARTA TOŻSAMOŚCI Wymiary: 85,6 mm x 53,98 mm Grubość: 0,76 mm

25 PAPIEROWA KARTA TOŻSAMOŚCI

26 POLIWĘGLANOWA KARTA TOŻSAMOŚCI Wymiary: 85,6 mm x 53,98 mm Grubość: 0,76 mm

27 PAPIEROWA KARTA TOŻSAMOŚCI

28 TABLICZKA TOŻSAMOŚCI Znak identyfikacyjny wydawany żołnierzowi lub osobie cywilnej wykonany ze stali żaroodpornej, zawierający numer ewidencyjny umożliwiający identyfikację danej osoby

29 WZÓR TABLICZKI TOŻSAMOŚCI Objaśnienia:  Tabliczka tożsamości wykonana jest ze stali żaroodpornej  Grubość tabliczki tożsamości - 1 mm  Średnica tabliczki tożsamości - 35 mm  Średnica otworu - 2 mm  Napis i cyfry tłoczone tylko po jednej stronie Objaśnienia:  Tabliczka tożsamości wykonana jest ze stali żaroodpornej  Grubość tabliczki tożsamości - 1 mm  Średnica tabliczki tożsamości - 35 mm  Średnica otworu - 2 mm  Napis i cyfry tłoczone tylko po jednej stronie OTWORY NACIĘCIE DO PRZEŁAMANIA

30 KIEROWNICTWO III OBWODU PROFILAKTYCZNO – LECZNICZEGO KOMENDANT III OBWODU PROFILAKTYCZNO – LECZNICZEGO KOMENDANT 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ – SP ZOZ : płk lek. med. Piotr GICALA - tel. 12 6308002 ZASTĘPCA KOMENDANTA III OBWODU PROFILAKTYCZNO – LECZNICZEGO ZASTĘPCA KOMENDANTA 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ – SP ZOZ : płk lek. med. Janusz SROGA - tel. 12 6308002 Oficerowie odpowiedzialni za współpracę z placówkami i instytucjami oraz opracowanie dokumentację obwodu profilaktyczno leczniczego: Szef Wydziału Mobilizacji ppłk mgr Jan DANEK - tel. 12 6308018, 12 6308019 Szef Wydziału Administracji Ogólnej ppłk mgr Dariusz KACZMARCZYK - tel. 12 6308012 Adres do korespondencji: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków Fax. 12 6308016, 6308003, e-mail: szpital@5wszk.com.pl

31 5 WSzKzP SP ZOZ Materiały do zajęć przygotował i wykonał ppłk mgr Jan DANEK


Pobierz ppt "WYDZIELANIE ŁÓŻEK SZPITALNYCH NA POTRZEBY SŁUŻB MUNDUROWYCH ROLA PRZEDSTAWICIELA RESORTOWEGO I ORGANU ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ W PRZYGOTOWANIU I WYDZIELANIU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google