Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Informacja sprawozdawcza w zakresie ewaluacji za rok 2010 Jolanta Rudnicka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Informacja sprawozdawcza w zakresie ewaluacji za rok 2010 Jolanta Rudnicka."— Zapis prezentacji:

1 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Informacja sprawozdawcza w zakresie ewaluacji za rok 2010 Jolanta Rudnicka Biuro Ewaluacji RPO 09.03.2011 r.

2 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Ewaluacja prowadzona jest zgodnie z: Planem ewaluacji RPO WK-P na lata 2007-2013 Okresowym planem ewaluacji RPO WK-P na rok 2010 (Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 237/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.) Wytycznymi nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013

3 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Działania w zakresie ewaluacji prowadzone w roku 2010 przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO: 1. Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P - wspiera Jednostkę Ewaluacyjną głównie w pracach związanych z formułowaniem tematów badań ewaluacyjnych oraz określaniem głównych problemów badawczych. Ostatnie spotkanie GSE miało miejsce 23.11.2010 r. Zaprezentowano wówczas wyniki badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej” (Grupa Gumułka), wraz z omówieniem rekomendacji z badania; ponadto omówiono plan działań w związku z Okresowym Planem Ewaluacji na 2011r. oraz bieżące sprawy organizacyjne. 3

4 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Działania w zakresie ewaluacji prowadzone w roku 2010 przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO: 2. Wykonanie analizy „Oszacowanie wartości wskaźników realizacji celu głównego RPO WK-P na lata 2007–2013 za pomocą modelu HERMIN oraz przeprowadzenie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej w Województwie Kujawsko- Pomorskim” (Zespół Badawczy z UMK Toruń). Zlecona analiza była odpowiedzią na zapisy RPO WK-P, dotyczące szacowania podstawowych wskaźników realizacji celu, a w szczególności liczby nowo utworzonych miejsc pracy netto ogółem oraz zmiany poziomu PKB w wyniku oddziaływania RPO. 4

5 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Działania w zakresie ewaluacji prowadzone w roku 2010 przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO: 3. Analiza wewnętrzna pn. „Dodatkowe mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorców”, której zasadniczym celem było zbadanie opinii przedsiębiorców z W K-P na temat możliwości wykorzystania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji. Badanie miało przestawić wstępne rozpoznanie potrzeb inwestycyjnych oraz zainteresowanie finansowaniem zewnętrznym. Badanie było punktem wyjścia nad pracami w sprawie uruchomienia dodatkowego instrumentu wspierania rozwoju działalności firm w regionie kujawsko-pomorskim w formie Inicjatywy JEREMIE. 5

6 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Działania w zakresie ewaluacji prowadzone w roku 2010 przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO: 4. Organizacja i udział w Międzyregionalnej Konferencji pn. „Ewaluacja jako skuteczne narzędzie wspomagające realizację programów operacyjnych" w dniach 25-26 maja 2010r. w Toruniu. Celem konferencji było podkreślenie roli ewaluacji w realizacji projektów oraz programów operacyjnych, a także budowanie potencjału ewaluacyjnego poprzez rozpowszechnianie wiedzy i informacji oraz wymianę doświadczeń z jednostkami ewaluacyjnymi. 6

7 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO 7 Działania w zakresie ewaluacji prowadzone w roku 2010 przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO: 5. Zorganizowanie szkolenia dla beneficjentów RPO WK-P z zakresu ewaluacji pn. „Ewaluacja i Monitoring jako skuteczne narzędzia wspomagania realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego". Termin szkolenia: 24-25 listopada 2010r. Prowadzący: firma HSH Professional Sp. z o.o. z Bydgoszczy Celem szkolenia było zapoznanie się m.in. z podstawowymi pojęciami dotyczącymi definicji ewaluacji, jej rodzajów, kryteriów i funkcji. Ponadto poznanie praktycznego zastosowania narzędzi i metod ewaluacyjnych, a także sposobów przeprowadzania badań ewaluacyjnych dla projektów realizowanych w ramach RPO WK-P.

8 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Działania w zakresie ewaluacji prowadzone w roku 2010 przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO: 6. Prowadzenie podstrony poświęconej ewaluacji na stronie www.mojregion.eu, na której umieszczane są bieżące informacje na temat ewaluacji RPO WK-P. www.mojregion.eu 7. Współpraca z KJO; współpraca z IK RPO; współpraca z Komitetem Monitorującym; stała współpraca z adresatami rekomendacji wypracowanych podczas badań ewaluacyjnych. 8. Monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji. 8

9 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Badania Ewaluacyjne przeprowadzone w 2010 roku: 1.Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej – badanie zakończone. 2.Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P – badanie zakończone 31 01.2011 r. 3.Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko- Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin – badanie na etapie realizacji * termin zakończenia badania - 10 marca 2011 r. 9

10 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Tytuł badania: „Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej” Wykonawca badania: Konsorcjum: Grupa Gumułka Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o. oraz Grupa Gumułka Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach. Termin realizacji: czerwiec 2010 r. – listopad 2010 r.

11 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Liczba rekomendacji z badania „Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej” PrzedstawionoPrzyjęto do wdrożenia Przyjęto do częściowego wdrożenia WdrożoneCzęściowo wdrożone Odrzucone 9 32211

12 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Przedstawiono 9 rekomendacji: Do wdrożenia przyjęto 3 rekomendacje: -Oszacowanie wartości docelowych dla wszystkich wskaźników opracowanych w ramach RPO WK-P. -Wprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, których celem byłoby podnoszenie świadomości wnioskodawców oraz beneficjentów w zakresie powiązania celów RPO WK-P ze Strategią Lizbońską. -Podtrzymywanie starań o jak największą efektywność działań realizowanych w ramach RPO WK-P i jednoczesne prowadzenie działań promocyjnych na temat wpływu Programu na rozwój regionu. Do częściowego wdrożenia przyjęto 2 rekomendacje: -Stworzenie wewnętrznego systemu monitorowania RPO WK-P, zawierającego wyszczególnienie wskaźników lizbońskich, aby możliwe było ich monitorowanie. Wydzielenie kategorii interwencji, które są powiązane z działaniami lizbońskimi, żeby można było monitorować wydatki na poszczególne kategorie i wyszczególniać, w jakim stopniu wydawane są pieniądze na działania lizbońskie. -Monitorowanie realizacji wskaźników dotyczących tworzenia nowych miejsc pracy oraz zwiększenia wartości sprzedaży i wyciąganie konsekwencji w przypadku zagrożenia jego osiągnięcia. Jednocześnie rekomenduje się wprowadzenie działań mających na celu zwiększenie możliwości oceny realności deklarowanych we wnioskach o dofinansowanie wartości wskaźników przez osoby oceniające wnioski aplikacyjne.

13 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Przedstawiono 9 rekomendacji: Za wdrożone uznano 2 rekomendacje: -Doprecyzowanie tożsamości badanych wersji wniosku w kryteriach rejestracyjnych, doprecyzowanie kryterium, które obecnie brzmi „Odpowiednia wartość środków na finansowanie działań ujętych we wniosku o dofinansowanie została przez wnioskodawcę zabezpieczona”. -Przesunięcie części alokacji w ramach osi 2 z Działania 2.4 na Działanie 2.3. Za częściowo wdrożoną uznano 1 rekomendację: -Nałożenie na wnioskodawców obowiązku wykazywania wszystkich realizowanych przez projekt wskaźników, aby nie omijać w systemie sprawozdawczym żadnego ze wskaźników, które są realizowane przez projekt. Wprowadzenie stosownych korekt do poszczególnych alokacji środków EFRR w ramach osi priorytetowych i działań. Odrzucono 1 rekomendację: -Poszerzenie katalogu kryteriów w zakresie sekcji B3 o kryterium badające zgodność wpływu przewidywanych rezultatów projektu na osiąganie priorytetów SL.

14 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Tytuł badania: „Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P” Wykonawca badania: Firma Reytech Sp. z o.o. z Warszawy. Termin realizacji: wrzesień 2010 r. – styczeń 2011 r.

15 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Przedstawiono 18 rekomendacji, w podziale na: Ogólne rekomendacje na poziomie Programu – 11 rekomendacji, Ogólne rekomendacje dotyczące systemu wskaźników – 5 rekomendacji, Rekomendacje horyzontalne – 2 rekomendacje, Dodatkowo przedstawiono 115 rekomendacji szczegółowych dotyczących poszczególnych wskaźników Rekomendacje zostaną przedstawione adresatom rekomendacji, w celu: wypracowania stanowiska na temat rekomendacji, określenie przewidywanego terminu realizacji rekomendacji. Najważniejsze rekomendacje dotyczą Konieczności oddzielenia listy wskaźników dostępnych dla beneficjentów i służących do monitorowania wdrażania, Egzekwowania od beneficjentów wszystkich wskaźników, na które wpływa ich projekt.

16 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Tytuł badania: „Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w woj. kuj.-pom. na przykładzie wybranych powiatów i gmin” Wykonawca badania: Konsorcjum firm: „Europejskie Doradztwo Projektowe” oraz „Pracownia Badań – SOMA”. Termin realizacji: listopad 2010 r. – marzec 2011 r. [Termin zakończenia badania: 10 marca 2011 r., trwa weryfikacja raportu końcowego].

17 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Projekt rekomendacji: Wprowadzenie do wszystkich dokumentów jednolitej definicji nominalnej i definicji operacyjnej komplementarności. Wprowadzanie do wniosków aplikacyjnych, sprawozdań merytorycznych itp. dodatkowej rubryki, w której Beneficjent zobowiązany jest do wskazania na komplementarność. Przeprowadzenie działań informacyjnych skierowanych do beneficjentów oraz do gmin i powiatów jako potencjalnych inicjatorów i koordynatorów działań komplementarnych na poziomie lokalnym. Wprowadzenie korekt do kart oceny wraz z precyzyjnymi instrukcjami oceny komplementarności dla ekspertów.

18 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Ogólny stan wdrażania rekomendacji (wyłączając badania: „Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P”; „Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w WK-P na przykładzie wybranych powiatów i gmin”). PrzedstawionoPozostało do wdrożenia Przyjęto do częściowego wdrożenia WdrożoneCzęściowo wdrożone Odrzucone 140 84821432

19 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Informacja sprawozdawcza w zakresie ewaluacji za rok 2010 Jolanta Rudnicka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google