Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsekwencje prawne młodzieży. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Art. 1. par. 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie: 1) zapobiegania i zwalczania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsekwencje prawne młodzieży. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Art. 1. par. 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie: 1) zapobiegania i zwalczania."— Zapis prezentacji:

1 Konsekwencje prawne młodzieży

2 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Art. 1. par. 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie: 1) zapobiegania i zwalczania demoralizacji – w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18. 2) postępowania w sprawach o czyny karalne – w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17, 3) wykonywania środków wychowawczych i poprawczych w stosunku do osób względem, których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21.

3 13 15 17 18 21 Odpowiedzialność za zachowania będące przejawem demoralizacji Odpowiedzialność za czyny karalne Pełna odpowiedzialność karna

4 Ustalony dolny próg odpowiedzialności nieletniego (13 lat) oznacza, że popełnienie czynu karalnego przez osoby, które nie osiągnęły tego wieku traktowane będzie jako przejaw demoralizacji i uzasadnia prowadzenie postępowania opiekuńczo-wychowawczego. Ukończenie wieku 13 lat w chwili popełnienia czynu karalnego powoduje pociągnięcie nieletniego do odpowiedzialności i zastosowanie środków wychowawczych lub poprawczych.

5 Nieletni to określenie osoby niepełnoletniej, która popełniła czyn karalny, bądź przejawiała zachowania świadczące o demoralizacji. Osobę niepełnoletnią określa się również mianem małoletniego. Małoletni – według art. 10 § 1 i art. 15 Kodeksu Cywilnego (k.c.) małoletnim jest osoba, która nie ukończyła 18 lat. Osoba w tym wieku nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada je w stopniu ograniczonym. Młodociany – art. 115 § 10 Kodeksu Karnego (k.k.) określa młodocianego jako sprawcę, który w chwili popełnienia czynu zabronionego ukończył 17 lat, a nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania przez sąd w I instancji nie ukończył 24 lat.

6  zakłócenie wybrykiem spokoju lub porządku publicznego (art. 51 kw)  niszczenie i uszkadzanie znaków umieszczonych przez organ państwowy (art. 69 kw),  uszkadzanie znaków lub urządzeń zapobiegających niebezpieczeństwu (art. 74 kw),  rzucanie kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu (art. 76 kw),  samowolna zmiana, niszczenie lub uszkadzanie znaków drogowych (art. 85 kw),  prowadzenie pojazdu przez osobę znajdującą się w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87 kw),  kradzież lub przywłaszczenie mienia (art. 119 kw),  paserstwo (art. 122 kw),  niszczenie lub uszkodzenie mienia (art. 124 kw),  spekulacja biletami wstępu (art. 133 kw),  utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego (art. 143 kw) Nieletni odpowiada za popełnienie „czynu karalnego”, którym jest przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo wykroczenie określone w:

7 Gdy osoba, która ukończyła 17 lat i popełni wykroczenie odpowiada na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń (art. 8 kodeksu wykroczeń) i podlega karom, które on przewiduje:  nagana,  grzywna od 20 do 5.000 zł,  ograniczenie wolności trwające 1 miesiąc,  areszt od 5 do 30 dni. Osoba, która ukończyła 17 lat i popełniła przestępstwo odpowiada na zasadach określonych w kodeksie karnym (art. 10 § 1 kk) i podlega karom (odpowiedzialności karnej) w nim przewidzianym:  grzywna w wysokości od 100 do 720.000zł,  ograniczenie wolności do 1 roku,  pozbawienie wolności od 1 miesiąca do 15 lat,  25 lat pozbawienia wolności,  dożywotnie pozbawienie wolności.

8  niesystematyczne uczęszczanie do szkoły,  wagary, inne zaniedbywanie nauki,  niestosowne zachowanie się w szkole i poza szkołą,  dłuższe przebywanie poza domem bez kontroli,  wałęsanie się w towarzystwie zdemoralizowanych kolegów i łączenie się w grupy,  zachowania agresywne,  wandalizm,  ucieczki z domu,  palenie tytoniu,  picie alkoholu,  używanie narkotyków i innych środków odurzających,  przedwczesne podejmowanie życia seksualnego,  popełnianie czynów zabronionych przez osobę w wieku poniżej 13 lat lub nie uznanych za czyny karalne. Przejawy demoralizacji u nieletnich: Zachowania tego rodzaju będące przejawem demoralizacji (niedostosowania społecznego), znajdą się przedmiotem zainteresowania sądu rodzinnego, jeżeli występują jako zespoły po 2-3 różnego rodzaju, powtarzają się wielokrotnie, przybierając postać systematycznego postępowania.

9 Najbardziej charakterystyczne cechy młodzieży niedostosowanej społecznie to:  tendencje społecznie negatywne,  odwrócenie zainteresowań od wartości pozytywnych i chęć wyżycia się w akcji społecznie destrukcyjnej,  podziw i zainteresowanie dla „złych czynów”,  cynizm i brawura,  nieżyczliwy stosunek do człowieka,  kłamanie,  zrzucanie winy,  niechęć do pracy i nauki.

10 Rodzaj zastosowanego wobec nieletniego środków wychowawczych i poprawczych zależy przede wszystkim od:  wieku nieletniego,  jego stanu zdrowia, stopnia rozwoju fizycznego,  zachowania się nieletniego, przyczyn i stopnia jego demoralizacji,  charakteru środowiska oraz warunków wychowania nieletniego.

11 Wobec nieletnich sąd rodzinny może: 1.udzielić upomnienia, 2.zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia, 3.ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna, 4.ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia dla nieletniego,

12 5.zastosować nadzór kuratora, 6.skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczych, terapeutycznym lub szkoleniowym, 7.orzec zakaz prowadzenia pojazdów, 8.orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, odpowiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej albo ośrodku szkolno-wychowawczym, 9.orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym, 10.zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wobec nieletnich sąd rodzinny może:

13 Podobnie rzecz się ma w przypadku wykroczeń, karalne jest również usiłowanie, współsprawstwo, sprawstwo kierownicze, podżeganie i pomocnictwo. Karane jest nie tylko dokonanie przestępstwa, ale również usiłowanie jego dokonania (art. 13 k.k.), współsprawstwo i sprawstwo kierownicze (art. 18 § 1 k.k.), podżeganie (nakłanianie do popełnienia przestępstwa (art. 18 § 2 k.k.), pomocnictwo (art. 18 § 3 k.k.).

14 Sprawy osób, które ukończyły 17 lat i popełniły przestępstwo rozpatrują wydziały karne sądów (zwane sądami karnymi). Sprawy osób, które ukończyły 17 i popełniły wykroczenie rozpatrują wydziały wykroczeniowe sądów (zwane sądami grodzkimi). Sprawy nieletnich sprawców czynów karalnych i zagrożonych demoralizacją prowadzą wydziały rodzinne i nieletnich sądów (zwane sądami rodzinnymi).

15 Na koniec prezentacji dodajmy coś jeszcze: nauczyciel podlega szczególnej ochronie Art. 63. mówi: Nauczyciel korzysta w związku z pełnieniem obowiązków służbowych z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych. Organ prowadzący szkołę obowiązany jest z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. ( Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 )

16 Dziękujemy

17 Autorzy prezentacji: Białomyzy Izabela Szabłowski Jarosław Komenda Miejska Policji w Łomży Łomża


Pobierz ppt "Konsekwencje prawne młodzieży. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Art. 1. par. 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie: 1) zapobiegania i zwalczania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google