Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIOLOGIA KOMÓRKI mgr Monika Rak pokój C122 (2.0.27) tel. 12 664 6183 Asystenci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIOLOGIA KOMÓRKI mgr Monika Rak pokój C122 (2.0.27) tel. 12 664 6183 Asystenci."— Zapis prezentacji:

1 BIOLOGIA KOMÓRKI mgr Monika Rak pokój C122 (2.0.27) tel Asystenci grup: dr hab. Jolanta Sroka pokój C121 (2.0.26) tel Dr Marta Michalik pokój C118 (2.0.23) tel Koordynator ćwiczeń: dr Marta Michalik pokój C118 (2.0.23) tel

2 Biologia komórki Ćwiczenia - zasady zaliczenia: uczestniczenie w zajęciach (dopuszczana 1 nieobecność usprawiedliwiona) przygotowywanie się na ćwiczenia (sprawdzanie wiadomości - oceny cząstkowe; ocen nie poprawia się) przygotowanie i wygłoszenie referatu (obligatoryjne) praktyczne zaliczenie ćwiczeń (musi być zaliczone na ocenę pozytywną) Charakterystyka kursu: 30 godzin wykładów 60 godzin ćwiczeń Prowadzący: wykłady: prof. dr hab. Zbigniew Madeja ćwiczenia: nauczyciele akademiccy ZBK doktoranci ZBK Podstawowe zasady BHP: - Zasady pracy w laboratorium o poziomie zagrożenia biologicznego BL- 1 - Zasady BHP w pracowni chemicznej Ocena końcowa z kursu będzie liczona jako: 20% oceny z ćwiczeń 80% oceny z egzaminu Ocenę z ćwiczeń wystawiamy obliczając średnią arytmetyczną: ocen otrzymanych przez studenta w trakcie całego semestru zajęć tj. „ocen cząstkowych” z poszczególnych ćwiczeń, oceny za referat seminaryjny oraz oceny z praktycznego zaliczenia ćwiczeń

3 Zalecana literatura: · M. Pluta – Mikroskopia optyczna rozdz. 8. Mikroskopia fazowo-kontrastowa. · L. Appel, R. Kowalczyk - Mikroskop. Budowa i użytkowanie. · B. Alberts i in.: Podstawy biologii komórki, PWN 2005; część I, panel 1.1 · dostępny podręcznik fizyki doświadczalnej (dział – optyka- mikroskopy) · instrukcje dołączone do ćwiczenia Zakres materiału obowiązujący do ćwiczeń: - podstawowe pojęcia optyki, charakterystyka fali świetlnej; - budowa mikroskopu świetlnego jasnego pola - powiększenie, zdolność rozdzielcza mikroskopu, apertura numeryczna, - rodzaje mikroskopów świetlnych - budowa i zasada działania mikroskopu kontrastowo-fazowego MIKROSKOPIA W ŚWIETLE PRZECHODZĄCYM- BUDOWA I DZIAŁANIE MIKROSKOPU JASNEGO POLA, KONTRASTOWO-FAZOWEGO I Z KONTRASTEM NOMARSKIEGO Temat referatu: Mikroskopia świetlna (w świetle przechodzącym) – różnorodność technik, ich zalety i ograniczenia

4 MIKROSKOPIA FLUORESCENCYJNA – 1; CYTOSZKIELET Barwienie filamentów aktynowych Zakres materiału, który należy przygotować do ćwiczeń: - Aktyny i białka wiążące aktynę - Organizacja i funkcje cytoszkieletu aktynowego w mięśniach i komórkach niemięśniowych. - Rola małych białek G w regulacji funkcji cytoszkieletu aktynowego -Białka motoryczne związane z filamentami aktynowymi -Funkcje cytoszkieletu aktynowego w komórkach niemięśniowych -Mechanizm skurczu mięśni prążkowanych Zalecana literatura:  B. Alberts i in.: Podstawy biologii komórki, PWN 2005; część II, rozdział 17  red. R Makuch i M. Rędowicz: Cytoszkielet; Kosmos, 2001, t.50, nr 3, str  red. H. Strzelecka-Gołaszewska: Motory molekularne, Kosmos, 2001, t.50, nr 4, str ;  red. B Alberts et al. - Molecular biology of the cell, 2009 (V), rozdział 16.  T. Pollard i W. Earnshaw – Cell biology, 2nd ed., 2008, rozdziały 33 i 36 Tematy referatów: 1.Organizacja cytoszkieletu aktynowego w komórkach niemięśniowych 2.Rola białek Rho w regulacji cytoszkieletu Ćwiczenie ma na celu zapoznanie się z metodą wizualizacji cytoszkieletu aktynowego w komórkach zwierzęcych

5 MIKROSKOPIA FLUORESCENCYJNA – 2 Przyżyciowe barwienia organelli wewnątrzkomórkowych ER mitochondria endosomy Temat referatu: Mikroskopia fluorescencyjna w badaniach struktury i funkcji komórek Hoechst DiOC6 Ćwiczenie ma na celu zapoznanie się: - z budową i działaniem mikroskopu fluorescencyjnego - wykorzystaniem barwników fluorescencyjnych do wizualizacji organelli w żywych komórkach Zakres materiału, jaki należy przygotować do ćwiczeń: - Budowa i zasada działania mikroskopu fluorescencyjnego - Zastosowanie fluorescencji w biologii komórki i diagnostyce klinicznej - Budowa i funkcje podstawowych organelli wewnątrzkomórkowych komórki ssaka - Metody wizualizacji w komórce poszczególnych organelli Zalecana literatura: B. Alberts i in.: Podstawy biologii komórki, PWN 2005, część druga, rozdział 15 M. Pluta: Mikroskopia optyczna. Mikroskopia fluorescencyjna, rozdział 9 str red. B Alberts et al. - Molecular biology of the cell, 2009 (V), rozdział 12. T. Pollard i W. Earnshaw – Cell biology, 2nd ed., 2008, rozdziały 19-22

6 WYKORZYSTANIE HODOWLI KOMÓRKOWYCH W TRANSPLANTOLOGII Ćwiczenie seminaryjne mające na celu zapoznanie się z zasadami funkcjonowania laboratorium dedykowanego prowadzeniu hodowli komórek wykorzystywanych klinicznie oraz z wynikami prac nad wykorzystaniem komórek skóry ludzkiej w leczeniu ran. ZALECANA LITERATURA Drukała J., Sporniak-Tutak K. (2002). Wykorzystanie współczesnych osiągnięć inżynierii tkankowej w gojeniu ran powłok. (Application of tissue engineering in wound healing) Przegląd Lekarski,59: Drukała J., Majka M., Ratajczak M.Z. (2003) Postępy w metodach izolacji i namnażania komórek macierzystych naskórka. Postępy Biologii Komórki,30 (Supl.21): Temat referatu: Choroby skóry związane z nieprawidłowością organizacji cytoszkieletu komórkowego.

7 PROPAGACJA LINII KOMÓRKOWYCH in vitro ZAKRES MATERIAŁU OBOWIĄZUJĄCY DO ĆWICZEŃ: 1. „Hodowla komórek i tkanek in vitro”. CYTOFIZJOLOGIA pod redakcją K.Ostrowskiego i J.Kawiaka. 1990; rozdz II, str 49-63; 2. „Wzrost komórek”. CYTOFIZJOLOGIA pod redakcją K.Ostrowskiego i J.Kawiaka. 1990; rozdz X, str ; 3. „Metody badań budowy i funkcji komórek”. SEMINARIA Z CYTOFIZJOLOGII pod redakcją J.Kawiaka i M.Zabla. 2002; rozdz 14, str 364-9; 4. „Oddziaływanie komórek z podłożem i sąsiednimi komórkami”. PODSTAWY CYTOFIZJOLOGII pod redakcja J Kawiaka i wsp str OBSŁUGA KOMORY BUERKERA 6. „Mammalian Cell Culture. Methods. Dieter F. Huelser. 7. Materiały zawarte w instrukcjach do ćwiczeń. Ćwiczenie ma na celu zapoznanie się z podstawowymi procedurami związanymi z hodowlami prawidłowych i nowotworowych komórek in vitro Temat referatu: Metodyka hodowli zwierzęcych komórek prawidłowych i nowotworowych

8 BANKOWANIE KOMÓREK W OPARACH CIEKŁEGO AZOTU Ćwiczenie ma na celu zapoznanie się z techniką programowanego bankowania komórek w oparach ciekłego azotu. Ćwiczenie polega na przygotowaniu komórek do zamrożenia i przeprowadzeniu mrożenia programowanego. ZALECANA LITERATURA Methods in Molecular Biology, vol. 368: Cryopreservation and Freeze-Drying Protocols, Second Edition. Edited by: J.G. Day and G.N. Stacey © Humana Press Inc., Totowa, NJ – rozdziały 3, 16,19. Mazur P. Freezing of living cells: mechanisms and implications. Am.J.Physiol. 247, 1984 Lillford P.J., Holt C.B. In vitro uses of biological cryoprotectants. Phil.Trans.R.Soc.Lond. B(2002) 357,945–951

9 TESTY WITALNOŚCI KOMÓREK Ćwiczenie ma na celu praktyczne zapoznanie się z podstawowymi testami witalności wykorzystywanymi na co dzień w pracy laboratoryjnej. ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA 1. Transport przez błonę komórkową. 2. Testy witalności – rodzaje, zastosowanie, ograniczenia. 3. Barwniki stosowane do wizualizacji struktur w komórkach żywych i utrwalonych. ZALECANA LITERATURA: 1. Instrukcja do ćwiczeń. 2. Seminaria z cytofizjologii Pod redakcją Jerzego Kawiaka i Macieja Zabla (rozdz.4 i 6). 3. Podstawy cytofizjologii, Praca zbiorowa pod Redakcją J.Kawiaka, J.Mireckiej, M.Olszewskiej, J.Warchoła (rozdz.2 str i rozdz ) Temat referatu: Rodzaje śmierci komórek i metody ich detekcji.

10 NIEZALEŻNY OD KONTAKTU Z PODŁOŻEM WZROST KOMÓREK NOWOTWOROWYCH ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA: Molekularne podstawy transformacji nowotworowej i tworzenia przerzutów. Hodowle komórek in vitro. Oddziaływanie komórek z podłożem i sąsiednimi komórkami, wzrost komórek na podłożach stałych i półpłynnych. ZALECANA LITERATURA: B. Alberts. Podstawy biologii komórki. PWN rozdz. 21. J. Kawiak i in. Podstawy cytofizjologii. PWN 1995, rozdz. 29. B. Alberts. Molecular Biology of the cell. Garland Science 2002, rozdz. 23. Większość komórek nowotworowych hodowanych in vitro, w przeciwieństwie do komórek prawidłowych, nie wykazuje zależności wzrostu od przyczepienia do podłoża. Celem ćwiczenia jest założenie półpłynnej hodowli komórek szczurzego mięsaka XC, a następnie obserwacja powstałych kolonii. Temat referatu: Mechanizmy transformacji nowotworowej.

11 ANALIZA AKTYWNOŚCI ENDOCYTARNEJ KOMÓREK ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA: · Przebieg procesu endocytozy – drogi transportu pęcherzykowego w komórce (szlaki endocytarne; przedziały endosomalne) · Różne mechanizmy endocytozy (fagocytoza, makropinocytoza, endocytoza przez pęcherzyki otoczone klatryną, endocytoza przez kaweole) · Znaczenie procesu endocytozy dla komórki zwierzęcej i organizmu ZALECANA LITERATURA: · B. Alberts i inni.- „Podstawy Biologii Komórki”, red. H. Kmity i P. Wojtaszka, PWN 2005; Rozdz.15. · B. Alberts et al. – Molecular Biology of the cell. – 4th. Ed. Garland Science 2002, part IV/13. · T. Pollard. - Cell Biology - Wydawca: W.B. Saunders Company, 2007; chapter: 22. · Strukturalne podstawy biologii komórki „Transport pęcherzykowy” – W. Kilarski, Warszawa 2003; rozdział: 5.1. · D. Cichoń, M. Michalik. Wnikanie wirusów do komórek na drodze endocytozy – mechanizmy i wybrane aspekty kliniczne. Mikrobiologia Medycyna 4: 16-26, Ćwiczenie ma na celu: Obserwację (w mikroskopie kontrastowo-fazowym) zjawiska pinocytozy zachodzącej w komórkach zwierzęcych oraz sprawdzenie czy aktywność pinocytozy zależy od czynników zewnętrznych i stanu metabolicznego komórki (skład jonowy pożywki, pH, temperatura). Temat referatu: Znaczenie endocytozy dla komórek i organizmów.

12 MECHANIZMY RUCHÓW KOMÓRKOWYCH – wpływ anestetyków na komórki. Zakres materiału obowiązujący do ćwiczeń : 1. Aktywność ruchowa komórek niemięśniowych. 2. Cytoszkielet aktynowy i mikrotubularny- rola w migracji komórek; rola małych białek G w regulacji cytoszkieletu i migracji. 3. Udział jonów wapnia w migracji komórek. 4. Mechanizm działania anestetyków. Zalecana literatura: Podstawy Biologii Komórki. Wprowadzenie do Biologii Molekularnej. Alberts i wsp. Postępy Biochemii 2009 Tom 55 Numer 2: a) "Sposoby migracji komórek nowotworowych" Popow-Woźniak A., NowakD., Malicka-Błaszkiewicz M. b) "Regulacja migracji komórek przez jony wapnia" Pomorski P. Amoeba proteus, by Wim van Egmond lidokaina Ćwiczenie ma na celu zapoznanie się z mechanizmami ruchu komórek, obserwację wpływu etanolu i jonów wapnia na ruchliwość ameb oraz poznanie metod rejestracji ruchu ssaczych komórek tkankowych. Temat referatu: Strategie ruchów komórek w układach trójwymiarowych.

13 TECHNIKI GENEROWANIA HETEROKARIONTÓW Ćwiczenie ma na celu obserwację zjawiska fuzji, przyczepionych do podłoża komórek szczurzego mięsaka XC, wywołanej działaniem glikolu polietylenowego (PEG) Zakres materiału obowiązujący do ćwiczeń: Budowa błony komórkowej. Fuzja błon a fuzja komórek. Zjawisko fuzji komórek w procesach fizjologicznych. Metody fuzji komórek in vitro, warunki niezbędne do fuzji. Teorie tłumaczące proces fuzji błon komórkowych, białka fuzyjne. Praktyczne wykorzystanie zjawiska fuzji – komórki mieszańcowych w badaniach naukowych, zastosowanie przeciwciał monoklonalnych. Zalecana literatura: B. Alberts i in.: Podstawy biologii komórki, PWN 2005; część II, rozdz. 11(str ), rozdz. 15 (str ). J. Kawiak, M. Zabel: Seminaria z cytofizjologii, Wrocław 2002; rozdz. 6 (str ). Praca zbiorowa po redakcją J. Kawiaka: „Podstawy cytofizjologii” Warszawa 1998; część II (str ). Praca zbiorowa pod redakcją J. Kawiaka i K. Ostrowskiego: Cytofizjologia, 1990; rozdz.2 (str ), rozdz. 13 (str ). Temat referatu: Praktyczne zastosowania fuzji komórek.

14 WIZUALIZACJA MIĘDZYKOMÓRKOWEGO TRANSFERU FLUOROCHROMÓW Złącza szczelinowe zbudowane są z kompleksów białkowych tworzących międzykomórkowe kanały, które łączą przedziały cytoplazmatyczne sąsiednich komórek. Kanały złącz zbudowane są z dwóch koneksonów, heksamerów białek z rodziny koneksyn Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z prosta techniką wizualizacji komunikacji międzykomórkowej za pośrednictwem złącz szczelinowych. Zakres materiału, który należy przygotować do ćwiczeń: 1. Zasada działania mikroskopu fluorescencyjnego. 2. Test żywotności komórek z wykorzystaniem dwuoctanu fluoresceiny. Zalecana literatura: 1. Instrukcje do ćwiczeń 2. Alberts, Biologia komórki Temat referatu: Funkcje złącz szczelinowych w organizmach wielokomórkowych.

15 ZASTOSOWANIE WIROWANIA W GRADIENCIE GĘSTOŚCI DO SEPARACJI KOMÓREK SSACZYCH Ćwiczenie ma na celu: -Przegląd obecnie panujących poglądów na temat heterogenności komórek i wynikających z niej potrzeb separacji wybranych populacji. -Zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami liczników cząstek (na przykładzie licznika Coulter Z2) do określania liczebności oraz rozkładu wielkości komórek w danej populacji. - Zapoznanie się z podstawowymi technikami separacji komórek zwierzęcych oraz próba rozdzielenia komórek różniących się gęstością wypornościową Temat referatu: Metody separacji komórek Zakres materiału, który należy przygotować do ćwiczeń: 1.Zasady separacji komórek 2.Podstawowe techniki separacji komórek 3.Sposoby weryfikacji czystości otrzymanych frakcji. Zalecana literatura: 1. P.C. Turner, A.G. Mc Leeman, A.D. Bates, M.R.H. White Krótkie wykłady- Biologia Molekularna (Sekcja A2- izolacjia organelli) 2. Alberts, Podstawy Biologii Komórki od str 17 (jedność i różnorodność komórek)/ str (panel)/ (panel- rozbicie komórek i frakcjonowanie)

16 ĆWICZENIA ZALICZENIOWE SAMODZIELNE WYKONANIE DWÓCH Z PONIŻSZYCH ZADAŃ: - Ustawienie oświetlenia Kohlera w mikroskopie i przygotowanie mikroskopu jasnego pola do pracy w trybie kontrastu faz; - Przeprowadzenie testu witalności komórek; - Oznaczenie gęstości komórek w zawiesinie; - Wykonanie pasażu komórek.


Pobierz ppt "BIOLOGIA KOMÓRKI mgr Monika Rak pokój C122 (2.0.27) tel. 12 664 6183 Asystenci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google