Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jesienne konferencje OKE z dyrektorami szkół zawodowych Podsumowanie sesji letniej 2009 Organizacja egzaminów w roku 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jesienne konferencje OKE z dyrektorami szkół zawodowych Podsumowanie sesji letniej 2009 Organizacja egzaminów w roku 2010."— Zapis prezentacji:

1 Jesienne konferencje OKE z dyrektorami szkół zawodowych Podsumowanie sesji letniej 2009 Organizacja egzaminów w roku 2010

2 Dobrze jest raz na jakiś czas spojrzeć za siebie, to pomaga uzyskać odpowiednią perspektywę Kazuo Ishiguro

3 Sesja egzaminacyjna w liczbach  liczba zdających w OKE w Krakowie ZSZ – 11 575 TiSPol – 39 216  liczba zawodów ZSZ – 46 TiSPol – 78  liczba ośrodków egzaminacyjnych ZSZ – 396 w 198 plac.TiSPol – 1898 w 744 plac.  liczba współpracujących z OKE egzaminatorów ZSZ – 1100 TiSPol – 527 + 156

4 Wyniki absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ)

5 Wyniki ogólne egzaminu Dyplom uzyskało 2183 – 86,7% Do obu etapów egzaminu przystąpiło 2519 zdających Dyplomu nie uzyskało 336 – 13,3% Nie zaliczyli etapu pisemnego 252 – 10,0% Nie zaliczyli etapu praktycznego 56 – 2,2% Nie zaliczyli obu etapów 28 – 1,1 %

6 Wyniki ogólne egzaminu Dyplom uzyskało 4293 – 90,1% Do obu etapów egzaminu przystąpiło 4767 zdających Dyplomu nie uzyskało 474 – 9,9% Nie zaliczyli etapu pisemnego 311 – 6,5% Nie zaliczyli etapu praktycznego 124 – 2,6% Nie zaliczyli obu etapów 39 – 1,1 %

7 Wyniki ogólne egzaminu Dyplom uzyskało 2672 – 88,8% Do obu etapów egzaminu przystąpiło 3008 zdających Dyplomu nie uzyskało 336 – 11,2% Nie zaliczyli etapu pisemnego 254 – 8,4 Nie zaliczyli etapu praktycznego 51 – 1,7% Nie zaliczyli obu etapów 31 – 1,1 %

8 Wyniki etapu pisemnego Zdało etap pisemny 2479 – 87,0% Nie zaliczyli I cz. 350 – 12,3% Nie zaliczyli II cz. 2 – <1% Do etapu pisemnego przystąpiło 2850 zdających Nie zaliczyli I i II cz. 19 – <1% Nie zdało etapu pisemnego 371 – 13,0%

9 Wyniki etapu pisemnego Zdało etap pisemny 4744 – 91,4% Nie zdało etapu pisemnego 447 – 8,6% Nie zaliczyli I cz. 436 – 8,4% Nie zaliczyli II cz. 3 – <1% Do etapu pisemnego przystąpiło 5191 zdających Nie zaliczyli I i II cz. 8 – <1%

10 Wyniki etapu pisemnego Zdało etap pisemny 2958 – 88,7% Nie zdało etapu pisemnego 375 – 11,3% Nie zaliczyli I cz. 358 – 10,7% Nie zaliczyli II cz. 7 – <1% Do etapu pisemnego przystąpiło 3333 zdających Nie zaliczyli I i II cz. 10 – <1%

11 Wyniki etapu praktycznego Do etapu praktycznego przystąpiło 2547 zdających Etap praktyczny zdało 2460 – 96,6% Nie zdało etapu praktycznego 87 – 3,4%

12 Wyniki etapu praktycznego Do etapu praktycznego przystąpiło 4810 zdających Etap praktyczny zdało 4643– 96,5% Nie zdało etapu praktycznego 167 – 3,5%

13 Wyniki etapu praktycznego Do etapu praktycznego przystąpiło 3038 zdających Etap praktyczny zdało 2954 – 97,2% Nie zdało etapu praktycznego 84 – 2,8%

14 Wyniki egzaminu w zawodach Nazwa zawodu (zdało/przystąpiło)

15 Wyniki egzaminu w zawodach Nazwa zawodu (zdało/przystąpiło)

16 Wyniki egzaminu w zawodach Nazwa zawodu (zdało/przystąpiło)

17 Wyniki egzaminu w zawodach Nazwa zawodu (zdało/przystąpiło)

18 Wyniki egzaminu w zawodach Nazwa zawodu (zdało/przystąpiło)

19 Wyniki egzaminu w zawodach Nazwa zawodu (zdało/przystąpiło)

20 Lubelszczyzna na tle OKE i kraju

21 Małopolska na tle OKE i kraju

22 Podkarpacie na tle OKE i Kraju

23 Porównanie z rokiem ubiegłym

24

25

26 Wyniki absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych (TiSPol)

27 Wyniki ogólne egzaminu Do obu etapów egzaminu przystąpiło 9059 zdających

28 Wyniki ogólne egzaminu Do obu etapów egzaminu przystąpiło 15083 zdających

29 Wyniki ogólne egzaminu Do obu etapów egzaminu przystąpiło 10388 zdających

30 Wyniki etapu pisemnego Do etapu pisemnego przystąpiło 9399 zdających Zdało etap pisemny 7552-80% Nie zaliczyło Iczęści 1820-20% Nie zaliczyło II części 4-<1% Nie zaliczyło I i II części 23-<1% Nie zdało etapu pisemnego 1847-20%

31 Wyniki etapu pisemnego Do etapu pisemnego przystąpiło 15532 zdających

32 Wyniki etapu pisemnego Do etapu pisemnego przystąpiło 10760 zdających

33 Wyniki etapu praktycznego Do etapu praktycznego przystąpiło 10058 zdających

34 Wyniki etapu praktycznego Do etapu praktycznego przystąpiło 16659 zdających

35 Wyniki etapu praktycznego Do etapu praktycznego przystąpiło 11338 zdających

36 Wyniki egzaminu w zawodach Nazwa zawodu (zdało/przystąpiło)

37 Wyniki egzaminu w zawodach Nazwa zawodu (zdało/przystąpiło)

38 Wyniki egzaminu w zawodach Nazwa zawodu (zdało/przystąpiło)

39 Wyniki egzaminu w zawodach Nazwa zawodu (zdało/przystąpiło)

40 Wyniki egzaminu w zawodach Nazwa zawodu (zdało/przystąpiło)

41 Wyniki egzaminu w zawodach Nazwa zawodu (zdało/przystąpiło)

42 Wyniki egzaminu w zawodach Nazwa zawodu (zdało/przystąpiło)

43 Wyniki egzaminu w zawodach Nazwa zawodu (zdało/przystąpiło)

44 Wyniki egzaminu w zawodach Nazwa zawodu (zdało/przystąpiło)

45 Lubelszczyzna na tle OKE i kraju

46 Małopolska na tle OKE i kraju

47 Podkarpacie na tle OKE i Kraju

48 Porównanie z rokiem ubiegłym

49

50

51 Technik ekonomista Wyniki dla OKE w Krakowie

52 Technik ekonomista Zdawalność w szkołach

53 Gdzie szukać informacji o wynikach? www.oke.krakow.pl OBIEG – analiza wyników egzaminu w danym zawodzie w szkole

54 Nie wszystko co można policzyć liczy się, i nie wszystko co się liczy można obliczyć Albert Einstein

55 Uwagi do sesji letniej 2009

56 Wykorzystanie serwisów dla KOE  duża liczba telefonów na ten sam temat,  utrudniony przepływ informacji tuż przed egzaminem i w trakcie egzaminu. Skutki: Tylko około 40% KOE zalogowało się do serwisów na MOODLE. Niekorzystanie z udzielonych na forum odpowiedzi (powtarzane pytania).

57 System umów liczne telefony do OKE przygotowanie złych dokumentów rozliczeniowych: nieuwzględnienie kosztów dojazdu egzaminatorów do OE podczas wystawiania zaświadczeń, przysyłanie zaświadczeń o pracy zamiast rachunków, zbyt wczesne drukowanie rachunków (przed zakończeniem prac), do tej pory pozostały nierozliczone umowy, a dokumenty „krążą” między zainteresowanymi Skutki: Niedokładne zapoznanie się z instrukcją do systemu umów

58 Pakowanie przesyłki po egzaminie źle posegregowane prace w zawodach „z językiem obcym” brak specyfikacji dotyczącej zawartości przesyłki, spakowanie specyfikacji razem z dokumentacją, a powinna być na wierzchu, niewłaściwie wypełniane protokoły zbiorcze po etapie praktycznym. w ZSZ należy sporządzić po każdym zawodzie w TiSPol należy sporządzić po wszystkich egzaminach Drobne uchybienia:

59 Rozporządzenie MEN z dn. 29.05.2009 r. (Dz.U. z dn. 3.06.2009 r.) Organizacja i przeprowadzenie egzaminów zawodowych w 2010 roku

60 Terminy egzaminów zawodowych styczeń 2010 dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w styczniu –Etap pisemny 19 stycznia 2010 r. (wtorek) godz. 9.00 –Etap praktyczny TiSPol od 20 do 22 stycznia 2010 r. –Etap praktyczny ZSZ od 26 stycznia 2010 r. czerwiec 2010 dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w czerwcu –Etap pisemny 21 czerwca 2010 r. (poniedziałek) godz. 12.00 –Etap praktyczny TiSPol od 22 do 25 czerwca 2010 r. –Etap praktyczny ZSZ od 29 czerwca 2010 r. 60

61 styczeń 2010 do 20 września 2009 czerwiec 2010 do 20 grudnia 2009 61 Przyjmowanie deklaracji przez dyrektora szkoły Zgłaszanie do OKE - w OBIEGu Możliwość zmian w „edycji danych” styczeń 2010 do 30 września 2009 czerwiec 2010 do 10 stycznia 2010 styczeń 2010 do 20 października 2009 czerwiec 2010 do 20 lutego 2010

62 Miejsce egzaminu § 116. 1. Do etapu pisemnego egzaminu zawodowego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył. 2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor komisji okręgowej wskazuje inną szkołę albo placówkę w której zdający przystępuje do etapu pisemnego egzaminu zawodowego. § 126a. 1. Do etapu praktycznego egzaminu zawodowego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył, lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczną naukę zawodu. 2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor komisji okręgowej wskazuje inną szkołę albo placówkę, w której zdający przystępuje do etapu praktycznego egzaminu zawodowego. 62

63 Upoważnienia OE § 126. 1. Dyrektor komisji okręgowej upoważnia do zorganizowania etapu praktycznego egzaminu zawodowego szkołę, placówkę albo pracodawcę. 3. Upoważnienia udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy złożony nie później niż na 7 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego. (do 15.11.2009) 63

64 W zawodach „technikalnych” § 126. 2. Obowiązek uzyskania upoważnienia nie dotyczy: 1) szkół publicznych kształcących w zawodzie technik pożarnictwa prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 2) szkół kształcących w zawodach, w których etap praktyczny egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, które obejmuje opracowanie projektu realizacji określonych prac … zdający zdają w szkole, którą ukończyli. 64

65 W zawodach „technikalnych” W zawodach, w których etap praktyczny egzaminu polega na opracowaniu projektu realizacji i wykonaniu określonych prac oraz w zawodzie technik prac biurowych, czyli w zawodach, w których czas trwania etapu praktycznego wynosi 240 min (poza technikiem handlowcem i technikiem obsługi turystycznej) jest wymagane upoważnienie. 65

66 W zawodach „technikalnych” wymagających upoważnienia każda szkoła, która zgłasza uczniów do egzaminu, ma obowiązek złożenia wniosku o upoważnienie. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może zwrócić się do Dyrektora OKE w Krakowie z prośbą o skierowanie uczniów do innej placówki. Prośba powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w szkole nie można zorganizować etapu praktycznego egzaminu. 66

67 W zawodach, kształconych na poziomie ZSZ We wszystkich zawodach do zorganizowania etapu praktycznego wymagane jest upoważnienie Szkoła nie musi składać wniosku o skierowanie uczniów/absolwentów do OE i uzasadniać, że nie może zorganizować etapu praktycznego Wszyscy zgłoszeni do etapu praktycznego są kierowani do najbliższego ośrodka egzaminacyjnego Wszelkie sugestie dotyczące przydzielenia zdających do OE należy zgłaszać pisemnie do 10.01.2010 67

68 Powołania ZN, ZNEP, ZE styczeń 2010 do 18 grudnia 2009 r. Powołanie Zespołów Nadzorujących (etap pisemny) na drukach z biuletynu Powołanie Zespołów Nadzorujących Etap Praktyczny oraz Zespołów Egzaminacyjnych w OBIEGu czerwiec 2010 do 20 maja 2010 r. Powołanie Zespołów Nadzorujących (etap pisemny) na drukach z biuletynu (OBIEG?) Powołanie Zespołów Nadzorujących Etap Praktyczny oraz Zespołów Egzaminacyjnych w OBIEGu 68

69 69 Skład ZN (etap pisemny) § 120. 3. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub placówce. 4. W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających. 5. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony. 6. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem zawodowym oraz wychowawcy zdających.

70 70 Skład ZNEP (etap praktyczny) dla zawodów, w których etap praktyczny polega na opracowaniu projektu realizacji określonych prac § 129. 4. W skład zespołu nadzorującego etap praktyczny dla absolwentów, którzy wykonują zadanie egzaminacyjne, o którym mowa w § 132 ust. 3 pkt 1, wchodzą: 1) nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego - jako przewodniczący; 2) co najmniej dwóch nauczycieli - jako członkowie.

71 71 Skład ZNEP (etap praktyczny) dla zawodów, w których etap praktyczny polega na opracowaniu projektu realizacji i wykonaniu określonych prac § 129. 4a. W skład zespołu nadzorującego etap praktyczny dla absolwentów, którzy wykonują zadanie egzaminacyjne, o którym mowa w § 132 ust. 3 pkt 2, wchodzą: 1) nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w zawodzie objętym egzaminem - jako przewodniczący; 2) co najmniej dwóch nauczycieli - jako członkowie.

72 72 Skład ZNEP § 129. 5. Spośród osób wchodzących w skład ZNEP co najmniej jedna osoba jest zatrudniona w innej szkole lub placówce. 6. Członkiem ZNEP może być także instruktor praktycznej nauki zawodu. 7. W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 20 zdających, w skład ZNEP powołuje się dodatkowo jednego nauczyciela na każdych kolejnych 10 zdających. 9. W skład ZNEP nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, którzy prowadzili zajęcia ze zdającymi w ostatnim roku nauki. 12. W czasie egzaminu w zawodach, w których wykonanie zadania egzaminacyjnego odbywa się na stanowiskach komputerowych w pracowni informatycznej, jest obecny administrator lub opiekun tej pracowni, który nie wchodzi w skład ZNEP.

73 Zdający o specjalnych potrzebach edukacyjnych

74 Komunikat Dyrektora CKE Do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych mają prawo przystąpić: 1.absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej (…); 2.absolwenci posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na podstawie tego orzeczenia; 3.absolwenci niepełnosprawni lub niedostosowani społecznie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 4.absolwenci niewidomi i słabo widzący posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 5.absolwenci chorzy lub niepełnosprawni czasowo na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. 74

75 § 111. 3. Opinia (…) powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy, i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu zawodowego. 75

76 Komunikat Dyrektora CKE Zadania egzaminacyjne na egzaminie w etapie pisemnym i w etapie praktycznym z zakresu danego zawodu są takie same dla wszystkich przystępujących do niego absolwentów. Dla wszystkich wymienionych powyżej absolwentów czas trwania etapu pisemnego i etapu praktycznego egzaminu może być przedłużony nie więcej niż o 30 minut. Stanowiska egzaminacyjne przygotowuje się do rodzaju niepełnosprawności z wyposażeniem w odpowiedni sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, na podstawie opinii poradni, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego. 76

77 Zgłaszanie uczniów/absolwentów na egzamin System OBIEG

78

79 Wybór zawodów w szkole

80

81

82 Kod oddziału: A, B, C … - tegoroczni absolwenci 1, 2, 3 … - absolwenci z lat poprzednich

83

84

85

86

87  Adres przeprowadzania etapu pisemnego  Adres, na który mają być dostarczone arkusze do etapu pisemnego  Adres przeprowadzania etapu praktycznego  Adres, na który mają być dostarczone arkusze do etapu praktycznego

88 Serwisy Moodle Moodle - egzaminy Moodle - egzaminatorzy

89 Serwisy Moodle - Egzaminatorzy

90 Serwisy egzaminu zawodowego

91 Egzaminy w TiSPol oraz ZSZ

92 Szkolenia przed egzaminem

93 Zgłoszenia egzaminatorów Zgłoszenia egzaminatorów do sesji będą przyjmowane wyłącznie poprzez serwisy Moodle Termin składania zgłoszeń: 1.02.2010 – 1.03.2010 Można dokonywać zgłoszenia tylko do jednej z sesji (dla absolwentów ZSZ lub TiSPol)

94 Serwisy Moodle Moodle - egzaminy Moodle - egzaminatorzy

95 Serwisy Moodle - Egzaminy

96 Logowanie i zakładanie nowego konta Konta zakładane są samodzielnie przez dyrektora lub asystenta technicznego (login i hasło). Klucz udostępniany jest w obiegu w „Materiałach”

97 Biuletyny elektroniczne

98 Etap pisemny - zadania PSZN Zawiera informacje dla dyrektora szkoły, niezbędne do zorganizowania etapu pisemnego

99 Etap pisemny – zadania PZN

100 Zadania PZN Zawiera informacje przydatne do szkolenia przewodniczących Zespołów Nadzorujących

101 Etap pisemny – zadania CZN

102 Zadania CZN Zawiera informacje przydatne do szkolenia członków Zespołów Nadzorujących

103 Etap praktyczny – zadania KOE

104 Zadania KOE Zawiera informacje dla osób pełniących funkcję Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego

105 Etap praktyczny – zadania PZNEP

106 Zadania PZNEP Zawiera informacje przydatne do szkolenia Przewodniczących Zespołów Nadzorujących Etap Praktyczny

107 Etap praktyczny – zadania CZNEP

108 Zadania CZNEP Zawiera informacje przydatne do szkolenia członków Zespołów Nadzorujących Etap Praktyczny

109 Druki i instrukcje

110

111 Fora dyskusyjne

112 Forum ogólne

113 Zadawanie pytań

114 Pliki do pobrania

115 Katalog plików

116 Serwisy Moodle Podobny serwis funkcjonuje również dla tematyki związanej z egzaminem dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Dla dyrektora szkoły klucze do serwisów dostępny są w OBIEG-u w „Materiałach”. Klucz powinien zostać udostępniony również osobom przygotowującym stanowiska egzaminacyjne.


Pobierz ppt "Jesienne konferencje OKE z dyrektorami szkół zawodowych Podsumowanie sesji letniej 2009 Organizacja egzaminów w roku 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google