Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice www.katowice.energiaisrodowisko.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice www.katowice.energiaisrodowisko.pl."— Zapis prezentacji:

1 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice

2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Katowice 1.Co to jest PGN??? 2.Jak się do tego przygotować? 3.Wykonanie dokumentu 4.Realizacja i monitorowanie 5.Pytania i uwagi Plan prezentacji:

3 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Katowice Co to jest PGN???

4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Katowice Jak się do tego przygotować??? Powołanie Zespołu odpowiedzialnego za opracowanie dokumentu (Zarządzenie Wewnętrzne): - Wydział Kształtowania Środowiska, - Wydział Budynków i Dróg (Referat Zarządzania Energią), - Wydział Rozwoju Miasta, - Wydział Funduszy Europejskich. Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia PGN Opracowanie wniosku o dofinansowanie wykonania opracowania (NFOŚ lub WFOŚ)

5 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Katowice Jak się do tego przygotować??? Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - Dostosowanie regulaminu zamówień do warunków instytucji finansującej (zapytanie ofertowe) lub ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (PZP) - Opis przedmiotu zamówienia, - Warunki udziału w postępowaniu, - Warunki umowne. Przygotowanie danych wejściowych Infrastruktura będąca własnością Gminy, przedsiębiorstwa energetyczne, zarządcy nieruchomości, firmy i instytucje, przedsiębiorstwa produkcyjne, mieszkańcy miasta, przedsiębiorstwa komunikacyjne. Przygotowanie danych dotyczących planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych

6 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Katowice Wykonanie dokumentu Zakres opracowania - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (+ załączniki), - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (streszczenie), - Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (opcja), - Baza danych (inwentaryzacja emisji oraz monitorowanie efektów realizacji), - Szkolenia dla osób biorących udział w opracowaniu, realizacji i monitorowaniu PGN, - Kampania informacyjna, - Ocena oddziaływania na środowisko, - Ocena oddziaływania na środowisko (streszczenie).

7 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Katowice Wykonanie dokumentu Kontakt i przekazywanie danych i dokumentacji poprzez Przewodniczącego lub Koordynatora Zespołu roboczego Uzgodnienie wersji roboczej przez powołany Zespół roboczy Uzyskanie akceptacji Prezydenta / Burmistrza do upublicznienia wersji roboczej Przekazanie dokumentu do uzgodnień (RDOŚ, SANEPID) Przeprowadzenie konsultacji społecznych (Platforma Konsultacji Społecznych, strona internetowa – analogia do Programu Ochrony Środowiska) Przyjęcie PGN przez Radę Gminy

8 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Katowice Realizacja i monitorowanie Powołanie Zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie i monitorowanie - wdrażanie realizacja zadań określonych w PGN, za których odpowiedzialne są jednostki organizacyjne Miasta Katowice oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta Katowice, - inicjowanie realizacji zadań określonych w PGN, dla pozostałych podmiotów ujętych w harmonogramie realizacji PGN, - bieżące monitorowanie zaawansowania realizacji zadań, - zapewnienie zgodności działań z zapisami umowy o dofinansowanie projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Katowice”, - przygotowanie rocznego raportu z realizacji PGN, w celu przedstawienia go Prezydentowi Miasta Katowice i Komisji Rady Miasta Katowice.

9 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Katowice Realizacja i monitorowanie Odpowiednie przygotowanie harmonogramu realizacji zadań: - Identyfikator, - Sektor, - Tytuł zadania, - Nakłady całkowite, - Nakłady z budżetu Gminy, - Źródło finansowania, - Jednostka / komórka odpowiedzialna, - Okres realizacji, - Wskaźniki ekonomiczne i ekologiczne zadania, Ustalenie wskaźników monitorowania w podziale na sektory i określeniem źródła danych

10 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Katowice Realizacja i monitorowanie L.p. Identyfika tor SektorRodzaj działania Nakłady og ó lne Nakłady miastaŹr ó dła finansowania Jednostka odpowiedzialna / Podmioty realizujące Okres realizacji [zł] Lata 1KTW001 Użyteczność publiczna/infrastr uktura komunalna Zakup i wdrożenie trwałego systemu zarządzania energią i środowiskiem w mieście Katowice Budżet Miasta Katowice (możliwe dofinansowanie ze środk ó w WFOŚiGW) Wydział Budynk ó w i Dr ó g, Wydział Inwestycji KTW002 Użyteczność publiczna/infrastr uktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice" oraz „ Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwo gazowe dla miasta Katowice ” Budżet Miasta Katowice (możliwe dofinansowanie ze środk ó w WFOŚiGW) Wydział Kształtowania Środowiska, Wydział Budynk ó w i Dr ó g oraz KTW003 Użyteczność publiczna/infrastr uktura komunalna System monitoringu nośnik ó w energii i wody wraz z usługą eksploatacji Budżet Miasta Katowice (możliwe dofinansowanie ze środk ó w WFOŚiGW) Wydział Budynk ó w i Dr ó g, Wydział Inwestycji

11 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Katowice Realizacja i monitorowanie L.p. IdentyfikatorNakłady ogólne Roczna oszczędność energii Roczna oszczędność kosztów Roczne zmniejszenie emisji CO 2 SPBTDGCNPV [zł][MWh/rok][zł/rok][MgCO 2 /rok][lata][zł/MgCO 2 ][zł] 1KTW , ,15 137,95 4, , ,50 2KTW KTW , ,25 427,44 4, , ,85

12 Daniel WOLNY Urząd Miasta Katowice Wydział Budynków i Dróg Referat Zarządzania Energią ul. Rynek Katowice Tel Dziękuję za uwagę Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Katowice Pytania i uwagi


Pobierz ppt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice www.katowice.energiaisrodowisko.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google