Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO LUB SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA POMOCY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO LUB SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA POMOCY."— Zapis prezentacji:

1 WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO LUB SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ) opracował :© Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS rok akademicki 2013/2014

2 dziekanatstudent WNIOSEK o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości Wypełnia, sprawdza i potwierdza: 2013/2014 wydział, na którym student studiuje data złożenia wniosku, liczba załączonych dokumentów, numer kolejny z rejestru, czytelny podpis i pieczęć przyjmującego i sprawdzającego wniosek, adnotacje, np. dotyczące sposobu podjęcia studiów przez obcokrajowca, statusu studenta (np. skreślenie, itp.) numer albumu wypełnia się na podstawie 7-cyfrowego numeru identyfikacyjnego wklejonego na ostatniej stronie indeksu studenta student obcokrajowiec podaje sposób podjęcia i odbywania przez niego studiów (np.: na zasadach polskich studentów – Karta Polaka, Prawo pobytu; Stypendysta Rządu RP; na zasadach odpłatności). należy na komputerze wypełnić wszystkie pola i zakreślić kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać tylko aktualny i aktywny 26-cyfrowy numer osobistego konta bankowego studenta umożliwia wypłatę przyznanego świadczenia (zły nr to brak wypłaty!!!) ZAŁĄCZNIK NR 1 str.1 zaznaczyć gdy podany nr konta wpisano w dziekanacie zaznaczyć wyłącznie jedną lub drugą opcję stypendium, czyli tylko stypendium socjalne lub tylko stypendium socjalne w zwiększonej wysokości pracownik dziekanatu, w przypadku stwierdzenia braku lub innego numeru konta studenta zarejestrowanego w systemie, zamieszcza zgodny z niniejszym wnioskiem zawsze należy podawać student ojciec matka brat siostra pracownik dziekanatu, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wpisu studenta-obcokrajowca, zakreśla błędny i zamieszcza właściwy w adnotacjach

3 WNIOSEK o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości ZAŁĄCZNIK NR 1 str.2 Wypełnia, sprawdza i potwierdza: studentkomisja na komputerze wypełnić wszystkie pola i zakreślić właściwe kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać należy wpisać łączną kwotę zapłaconych alimentów za rok 2012, jeżeli któryś z członków rodziny studenta jest zobowiązany do ich opłacania na rzecz innych osób (spoza rodziny) należy wpisać, wyliczoną samodzielnie, łączną kwotę dochodów utraconych za rok 2012; dochodów tych w wyliczeniu dochodów studenta nie uwzględnia się, jednakże należy je odpowiednio udokumentować (np. świadectwem pracy, zaświadczeniem z Urzędu Pracy o rejestracji członka rodziny jako bezrobotnego) należy wpisać miesięczną kwotę dochodu uzyskanego w trakcie roku 2012 – uzyskiwanego nadal w dniu składania wniosku; dochód ten wylicza się dzieląc dochód uzyskany w tym roku przez liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany (tj. otrzymywany). Patrz: tabela B kalkulatora dochodów należy wpisać miesięczną kwotę dochodu uzyskanego w trakcie roku 2013 – uzyskiwanego nadal w dniu składania wniosku; dochód ten podaje się na podstawie dochodu uzyskanego w miesiącu następującym po miesiącu jego uzyskana. Tabela A Na przykład: zaświadcz. studenta z Urz. Skarbowego zaświadczenia ojca z Urzędu Skarbowego oświadczenie ojca o „ryczałcie podatk.” zaświadczenie matki z Urzędu Skarbowego zaświadczenie matki z Urzędu Gminy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym odpowiednie pola i zakreślić właściwe kratki, wpisać datę i czytelnie podpisać WSKS rozpatrując wniosek studenta opiera się prawdziwości i prawidłowości danych zamieszczonych przez studenta w oświadczeniu zaświadczenie brata za szkoły kopia odpisu aktu urodzenia siostry

4 WNIOSEK o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości ZAŁĄCZNIK NR 1 str.3 Wypełnia, sprawdza i potwierdza: studentdziekanat zakreślić właściwe kratki, po wypełnieniu wniosek wydrukować dwustronnie, wpisać datę i czytelnie podpisać, złożyć wraz załącznikami w swoim dziekanacie w przypadku dołączenia do wniosku prawidłowo wypełnionego „Kalkulatora dochodów 2012” można ograniczyć się do wypełnienia niniejszego pola w przypadku niezałączenia prawidłowo wypełnionego „Kalkulatora dochodów 2012”, na podstawie załączników należy wpisać członków rodziny studenta z wykazaniem ich dochodów („netto”) ze wszystkich źródeł przychodu i je zsumować (dochodów uznanych za utracone w świetle katalogu „dochodów utraconych” - nie uwzględnia się – nie wlicza się do dochodów) wyliczoną wartość z pozycji Razem tabeli pomniejszyć o kwotę zapłaconych alimentów za rok 2012, jeżeli któryś z członków rodziny studenta jest zobowiązany do ich opłacania na rzecz innych osób (spoza rodziny) wpisać dochód miesięczny rodziny studenta dzieląc wartość z pozycji 2 przez 12 miesięcy i dodając wykazane, miesięczne dochody z 2012 lub/i 2013 roku, uznane za uzyskane wg świetle katalogu wpisać dochód wyliczony na jednego członka rodziny data i podpis pracownika dziekanatu - wypełniającego III część wniosku; sprawdzającego dostarczone dokumenty i wyliczenie dochodu studenta dla celów stypendialnych uwagi pracownika dziekanatu dotyczące sprawy studenta wnioskującego o stypendium socjalne 12

5 WNIOSEK o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości ZAŁĄCZNIK NR 1 str.4 WSKS rozpatrując niniejszy wniosek studenta opiera się na prawidłowości i prawdziwości danych zamieszczonych przez studenta w części I i II wniosku Wypełnia, sprawdza i potwierdza: komisja jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym przepisach prawa, wzywa się studenta do usunięcia braków w terminie czternastu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia; w sprawach niecierpiących zwłoki wezwania można dokonać telefonicznie lub przy użyciu innych środków łączności. imię i nazwisko studenta - wnioskodawcy odmowa przyznania stypendium; uzasadnienie WSKS uwagi WSKS; adnotacje odnośnie zmian dotyczących przyznanego stypendium; adnotacje Uczelnianej Studenckiej Komisji Socjalnej UMCS w prowadzonym postępowaniu odwoławczym; wymagane są daty i podpisy uprawnionych osób wpisujących uwagi przyznanie stypendium socjalnego na okres od… do.., w miesięcznej wysokości: … ; stypendium socjalne po spełnieniu kryteriów i złożeniu kompletu dokumentów, może przysługiwać od miesiąca, w którym złoży się wniosek; maksymalnie jest przyznawane od października do czerwca roku następnego. przyznanie przez WSKS stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości; stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student studiów stacjonarnych, który udokumentuje zamieszkiwanie podczas studiów w domu studenckim lub innym obiekcie (poza miejscem stałego zamieszkania). WSKS przyznaje stypendium socjalne lub socjalne zwiększone data podjęcia decyzji przez WSKS i podpis Przewodniczącego Komisji lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego WSKS

6 Student, poza sytuacjami indywidualnymi, powinien dołączyć wypełniony Kalkulator dochodów 2012 (dostępny na witrynie UMCS) do dokumentów składanych w dziekanacie. Kalkulator ułatwia wyliczyć dochód rodziny studenta będący podstawą do przyznania stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. Jest dostosowany do wyliczania dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym będącym podstawą ustalania uprawnień (tj. w 2012 r.) z uwzględnieniem dochodów uzyskanych w następnym roku po roku będącym podstawą ustalania uprawnień (2013 r.). Koniec prezentacji


Pobierz ppt "WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO LUB SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA POMOCY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google