Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady naboru wniosków dla Działania 9.1. Transport miejski w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady naboru wniosków dla Działania 9.1. Transport miejski w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Zasady naboru wniosków dla Działania 9.1. Transport miejski w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 14 marca 2016 r.

2 Działanie 9.1. Transport miejski Cel szczegółowy Działania: Zwiększona liczba pasażerów transportu zbiorowego w miastach oraz ich obszarach funkcjonalnych. Wsparcie przyczyni się do kształtowania efektywnych połączeń transportowych wewnątrz miast i w relacji z ich otoczeniem funkcjonalnym, w tym z obszarami wiejskimi.

3 Działanie 9.1. Transport miejski Interwencja w ramach Działania ma na celu umocnienie pozycji transportu zbiorowego (mobilność zrównoważona) oraz ograniczenie emisji generowanej przez transport w miastach (mobilność niskoemisyjna), a jego realizacja przyczyni się do pogłębienia integracji oraz poprawy sprawności, atrakcyjności i ekoefektywności systemu transportu zbiorowego w największych miastach i ich obszarach funkcjonalnych, tworzących silną alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego.

4 Działanie 9.1. Transport miejski Wsparcie w ramach Działania będzie ukierunkowane na wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych w transporcie zbiorowym. Rozwiązania te wynikną z zapisów lokalnych strategii niskoemisyjnych lub dokumentów spełniających ich wymogi zawierających elementy zrównoważonych planów mobilności miejskich. Dokumentami takimi są m.in. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej.

5 Typy projektów: 1)budowa nowej, rozbudowa i przebudowa istniejącej punktowej infrastruktury transportu zbiorowego składającej się na punkt transportowy: - systemy parkingowe typu „parkuj i jedź”, „parkuj rower i jedź” oraz „podwieź i jedź” wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerow w obszarach punktu transportowego, - rozbudowa i przebudowa dworców kolejowych lub innych obiektów obsługi podróżnych, - budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury liniowej transportu rowerowego wraz z systemem roweru miejskiego na potrzeby dojazdu do węzłów integracyjnych stanowiących funkcjonalne powiązania do przystanków i urządzeń „parkuj rower i jedź”, - rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej stanowiącej bezpośredni dojazd do węzła integracyjnego. Działanie 9.1. Transport miejski

6 Typy projektów: 2) budowa nowej, rozbudowa i przebudowa istniejącej liniowej infrastruktury transportu szynowego (kolei miejskiej oraz tramwaju), transportu trolejbusowego i autobusowego, w tym odpowiednio układów torowych na trasach, pętlach i bocznicach, trakcji, sieci energetycznych i podstacji trakcyjnych tramwajowych i trolejbusowych, pętli, wydzielonych pasów ruchu, zatok przystankowych, 3) budowa zintegrowanych systemów zarządzania ruchem obejmujących sterowanie ruchem ulicznym oraz zarządzanie transportem zbiorowym, w tym systemy sterowania ruchem pojazdów transportu zbiorowego, systemy monitoringu transportu zbiorowego i przystanków (m.in. systemy monitorowania bezpieczeństwa pasażerów), systemy informacji dla pasażerów transportu zbiorowego, wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat (bilet elektroniczny), systemy kontroli i zarządzania miejscami parkingowymi, 4) zakup lub modernizacja miejskiego, publicznego taboru transportu zbiorowego (drogowego, szynowego) na potrzeby zapewnienia potoków pasażerów do węzła integracyjnego lub obsługi nowych linii transportu szynowego. Działanie 9.1. Transport miejski

7 Typ beneficjenta: 1)jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 2)związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 3)spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, 4)podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, 5)zarządcy infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego, 6)przedsiębiorcy. Działanie 9.1. Transport miejski

8 Wskaźniki produktu: Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej Liczba zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej Wskaźniki rezultatu: Liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających z infrastruktury/taboru objętych wsparciem Działanie 9.1. Transport miejski

9 Informacje dodatkowe: Maksymalny poziom dofinansowania: 85% Minimalna wartość projektu: 2 mln PLN Warunki uwzględniania dochodu w projekcie: Luka w finansowaniu Instrument elastyczności wymagany dla wszystkich typów projektu! Działanie 9.1. Transport miejski

10 W ramach Działania 9.1. wymaga się zastosowania cross-financingu (instrumentu elastyczności) dla wszystkich typów projektów. Dotyczy on m.in. realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnych promujących transport zbiorowy i niezmotoryzowany, mających na celu maksymalizację efektów realizacji wszystkich przedsięwzięć w zakresie miejskiego transportu zbiorowego w ramach danego miejskiego obszaru funkcjonalnego. Maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu (instrumentu elastyczności) wynosi 2% kosztów kwalifikowalnych projektu. Działanie 9.1. Transport miejski

11 Działanie 9.1. Transport miejski - alokacja Wsparcie UE (EURO) 9.1. Transport miejski100 019 727 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT 59 011 639 9.1.2. Transport miejski41 008 088

12 Poddziałanie 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Poddziałanie 9.1.1. realizowane będzie wyłącznie w formie mechanizmu ZIT (tryb pozakonkursowy) na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające ze Strategii ZIT. Instytucją Pośredniczącą będzie Związek ZIT.

13 Tryb pozakonkursowy: identyfikacja projektów w SzOOP (karta projektu do 31 marca 2016 r.) monitorowanie gotowości (plan gotowości) nabór i rejestracja wniosków (wezwanie do złożenia wniosku) ocena wniosków wybór wniosków do dofinansowania Poddziałanie 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT

14 Poddziałanie 9.1.2. Transport miejski Poddziałanie 9.1.2. realizowane będzie w trybie konkursowym na terenie ośmiu Miejskich Obszarów Funkcjonalnych: Słupska, Chojnic-Człuchowa, Kwidzyna, Malborka, Starogardu Gdańskiego, Lęborka, Kościerzyny i Bytowa. Dla Poddziałania 9.1.2. zastosowanie będzie miał instrument terytorialny przewidziany w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 – Zintegrowane Porozumienia Terytorialne. Formuła Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych to partnerska i negocjacyjna formuła polegająca na uzgadnianiu i wspólnej realizacji przedsięwzięć rozwojowych o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym, wpisujących się w cele SRWP 2020.

15 Poddziałanie 9.1.2. Transport miejski Konkurs dla Poddziałania 9.1.2. nr RPPM.09.01.02-IZ.00-22-001/16. Wnioski należy składać w terminie od 14 kwietnia 2016 roku do 1 lipca 2016 roku. IZ RPO WP przeznacza na konkurs kwotę około 86 mln PLN (20 mln EUR).

16 Kluczowe dokumenty: ‐Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 ‐Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020 ‐Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego (Poddziałanie 9.1.1.) lub regulamin konkursu (Poddziałanie 9.1.2.) rpo.pomorskie.eu Działanie 9.1. Transport miejski

17 Jakub Kowalczuk (058) 32 68 845 j.kowalczuk@pomorskie.eu Działanie 9.1. Transport miejski

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zasady naboru wniosków dla Działania 9.1. Transport miejski w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google