Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Załączniki do wniosku o dofinansowanie w ramach osi IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Załączniki do wniosku o dofinansowanie w ramach osi IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Załączniki do wniosku o dofinansowanie w ramach osi IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2  Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu w postaci wykresu Gantta;  Oświadczenie w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;  Dokument potwierdzający kwalifikowalność wnioskodawcy, tj.: o aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub o aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o inny dokument o podobnym charakterze, kt ó ry potwierdza formę prawną i zakres działania – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada statut zobowiązany jest do jego załączenia.

3  Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej wniosek, załączniki i wymagane oświadczenia, jeśli umocowanie nie wynika z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu o podobnym charakterze.  Pisemne upoważnienie/porozumienie zawarte pomiędzy beneficjentem oraz podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatk ó w kwalifikowalnych, jeżeli beneficjent chce umożliwić innemu podmiotowi ponoszenie wydatk ó w kwalifikowanych.  Porozumienie lub umowa o partnerstwie zawarte w celu realizacji projektu (jeśli dotyczy).

4  Dokumenty potwierdzające sytuację finansową beneficjenta: o bilans oraz rachunek zysk ó w i strat za ostatnie 2 lata poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, o w przypadku jsfp należy załączyć sprawozdanie Rb-Z sporządzane na podstawie rozporządzenia Ministra Finans ó w w sprawie sprawozdań jednostek sektora finans ó w publicznych w zakresie operacji finansowych za 2 lata poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie, o w przypadku podmiot ó w nie będących jsfp należy załączyć informację określającą wysokość zobowiązań wymagalnych (wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku) za 2 lata poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

5 Studium wykonalności  Streszczenie  Beneficjent  Przedmiot studium  Opis projektu  Otoczenie instytucjonalne  Analiza popytu  Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji  Analiza kosztów i korzyści  Analiza oddziaływania na środowisko  Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu  Promocja i informacja

6  Kosztorys inwestorski na roboty budowlane – dotyczy projekt ó w w zakresie rob ó t budowlanych.  Rozeznanie rynku, cennik lub inne dokumenty potwierdzające że wydatki przewidziane w ramach projektu są racjonalne, a ich wycena oparta na wiarygodnych źr ó dłach - w zakresie usług lub dostaw.  Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny) – dotyczy projekt ó w w zakresie rob ó t budowlanych.

7  Mapy i plan sytuacyjny (opis geograficzny lokalizacji projektu).  Specyfikacja techniczna (dotyczy projekt ó w w zakresie dostaw).  Kopia pozwolenia (pozwoleń) na budowę lub zgłoszenia (zgłoszeń) zamiaru wykonania rob ó t budowlanych – dotyczy projekt ó w w zakresie rob ó t budowlanych.  Analiza kosztów i korzyści.  Akredytacja wydana na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia.

8  Oświadczenie beneficjenta, że podmiot leczniczy uczestniczy/nie uczestniczy w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym kadr systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.  Oświadczenie o stosowaniu ustawy Prawo zam ó wień publicznych dla zawierania um ó w związanych z realizacją projektu - w przypadku beneficjent ó w stosujących ustawę Prawo zam ó wień publicznych, lub informację o trybie zawierania um ó w (innych niż z zastosowaniem ustawy Prawo zam ó wień publicznych) w przypadku Beneficjent ó w nie stosujących ustawy Prawo zam ó wień publicznych.

9  Dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.  Dokument potwierdzający tytuł prawny beneficjenta do nieruchomości.  Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu – w przypadku projektów związanych z dostawami lub usługami np. zakup aparatury medycznej.

10  Dokumentacja przetargowa – dotyczy projektów, których realizacja rozpoczęła się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.  Oświadczenie wnioskodawcy oraz podmiotu kontrolującego wnioskodawcę (właściciel/właściciele wnioskodawcy) w zakresie trwałości projektu.  Oświadczenie o zachowaniu celów projektu.  Oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych niezbędnych do zapewnienia wymaganego wkładu własnego i poniesienia wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu.

11  Oświadczenie o współfinansowaniu projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach (jeżeli dotyczy, w tym obowiązkowo w przypadku partnerstw projektowych).  Dokument potwierdzający posiadanie przez podmiot leczniczy (którego projekt dotyczy) umowy z NFZ w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez szpitalny oddział ratunkowy oraz potwierdzający zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w podmiocie leczniczym w trybie stacjonarnym - aktualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

12  Oświadczenie beneficjenta o ujęciu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w w zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz ogólnokrajowej mapie potrzeb w zakresie ratownictwa medycznego.  Oświadczenie beneficjenta o gotowości funkcjonowania lądowiska/lotniska.  Oświadczenie beneficjenta o zapewnianiu/nie zapewnianiu przez podmiot leczniczy dostępu do rezonansu magnetycznego przez 24h/dobę.

13  Oświadczenie beneficjenta o liczbie pacjentów przyjmowanych dziennie przez szpitalny oddział ratunkowy (według danych za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie).  Oświadczenie beneficjenta o odległości od najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.  Oświadczenie beneficjenta o możliwości/braku możliwości odbioru danych medycznych pacjenta transmitowanych ze środków transportu sanitarnego.

14  Oświadczenie beneficjenta o liczbie kadr systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego stale przebywających w szpitalnym oddziale ratunkowym.  Oświadczenie beneficjenta o posiadaniu przez podmiot leczniczy informatycznych systemów szpitalnych.  Oświadczenie beneficjenta o docelowej liczbie stanowisk intensywnej terapii w obszarze wstępnej intensywnej terapii w SOR.

15 Dziękuję za uwagę Tomasz Gołaś Departament Infrastruktury i e-Zdrowia Ministerstwo Zdrowia


Pobierz ppt "Załączniki do wniosku o dofinansowanie w ramach osi IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google