Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowe Sieci Tematyczne w Polsce na tle sieci tematycznych EQUAL w Europie Tomasz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowe Sieci Tematyczne w Polsce na tle sieci tematycznych EQUAL w Europie Tomasz."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowe Sieci Tematyczne w Polsce na tle sieci tematycznych EQUAL w Europie Tomasz Orczyk Naczelnik Wydziału EQUAL Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 8 maja 2008 r.

2 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Gospodarczego i Społecznego oraz Komitetu Regionów z 30 grudnia 2003 r. ustanawiający wytyczne dla drugiej rundy Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL: Proces wymiany informacji oraz wykorzystywania rezultatów innowacji stanowi zasadniczy element EQUAL. Aby to osiągnąć, w Państwach Członkowskich oraz na poziomie europejskim zostały powołane sieci, zbudowane wokół konkretnych tematów. Sieci te jednoczą Partnerstwa na rzecz Rozwoju w celu poddania dyskusji oraz ocenie najbardziej korzystnych praktyk oraz rezultatów prac, jak również w celu przygotowania ich upowszechnienia i włączenia do realizowanych strategii. Inni aktorzy, spoza Inicjatywy, tacy jak decydenci polityczni, naukowcy, stowarzyszenia oraz partnerzy społeczni również zostali włączeni do tego procesu. oraz… Regulacje na poziomie europejskim

3 …Partnerstwa na rzecz Rozwoju oceniają, upowszechniają i wymieniają miedzy sobą doświadczenia oraz rezultaty prac zarówno w ramach krajowych sieci tematycznych oraz na poziomie europejskim poprzez Europejskie Grupy Tematyczne. Współpraca na poziomie krajowym i europejskim wspiera: − tematyczne analizy strategicznych podejść oraz osiągniętych rezultatów; − identyfikację dobrych praktyk, szczególnie odnoszących się do Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz Procesu Integracji Społecznej; − upowszechnianie dobrych praktyk na europejskich forach dyskusyjnych.

4 Krajowe Sieci Tematyczne w Polsce W Polsce powołano KST dla każdego z 5 Tematów PIW EQUAL z uwzględnieniem problematyki równości płci (ang. gender mainstreaming) i aspektu regionalnego. Do zadań KST należy w szczególności: analiza testowanych rozwiązań i osiągniętych rezultatów w ramach projektów realizowanych przez Partnerstwa oraz walidacja tych rezultatów, pełnienie funkcji forum wymiany informacji oraz współpracy pomiędzy przedstawicielami poszczególnych projektów PIW EQUAL, wypracowanie formy efektywnego dialogu pomiędzy KST a osobami odpowiedzialnymi za tworzenie polityki, zapewnienie skutecznego procesu włączenia rezultatów do głównego nurtu polityki na różnych poziomach.

5 Krajowe Sieci Tematyczne w Polsce Podział na grupy robocze KST: - EQUAL dla niepełnosprawnych; - Wspieranie integracji społecznej i zawodowej; - Ekonomia społeczna; - Nowe sposoby wspierania wchodzenia i powrotu na rynek pracy grup dyskryminowanych; - Adaptacja pracodawców i pracowników do zmian strukturalnych poprzez wykorzystywanie elastycznych form zatrudnienia oraz technologii ICT; -Kształcenie przez całe życie w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw; -Aktywizacja zawodowa więźniów i byłych więźniów; -Godzenie życia zawodowego i rodzinnego.

6 Krajowe Sieci Tematyczne w Polsce Krajowe Sieci Tematyczne w Polsce Uregulowania charakterystyczne dla polskiego modelu KST: każde Partnerstwo, którego umowa o Partnerstwie na rzecz Rozwoju została zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą EQUAL, ma obowiązek uczestniczyć w pracach co najmniej jednej KST; opracowanie strategii tematycznych upowszechniania i włączania rezultatów do głównego nurtu polityki dla każdej KST, uwzględniających zarówno zakres projektów Partnerstw, jak również aktualne potrzeby polityki zatrudnienia i integracji społecznej; strategie tematyczne służą jako punkt odniesienia w trakcie walidacji rezultatów oraz zatwierdzania projektów do Działania 3.

7 Proces walidacji rezultatów Proces walidacji rezultatów EQUAL oparto w Polsce na systemie opracowanym przez Portugalię – szczegóły procedury (w tym formularze oceny) są rozwiązaniami polskimi. Walidację rezultatów przeprowadzono również w ograniczonym zakresie we Włoszech (jeden Temat) i Czechach (walidacja nieobowiązkowa). W Polsce warunkiem uzyskania dofinansowania dla Działania 3 przez Partnerstwo lub grupę Partnerstw było uzyskanie pozytywnej rekomendacji KST dla rezultatów, które były przedmiotem działań zmierzających do ich włączenia do głównego nurtu polityki. Proces walidacji polega na analizie prezentowanego przez Partnerstwo rezultatu przez trzy grupy: przedstawiciela PRR (autorzy rezultatu), podmioty realizujące podobne projekty (peer review) i ekspertów. Rekomendacja KST, opracowana na podstawie analizy peer review i ekspertów oraz dyskusji na posiedzeniu KST stanowi załącznik do umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju dla Działania 3. Proces walidacji rezultatów był w pełni demokratyczny – każdy członek KST miał równie ważny głos.

8 Walidacja rezultatów Proces/Temat ADFGISUMA Liczba rezultatów przedstawionych do walidacji 702426154139 Liczba rezultatów rekomendowanych do Działania 3 3118 15486

9 Rozwiązania z innych krajów - przykłady W Szwecji powołano Krajowe Sieci Tematyczne, które zajęły się problematyką partnerstwa – efektem publikacja On the Art of Developing Partnership; W Finlandii każdemu z KST „lideruje” jedno z Partnerstw wyłonione w drodze zamówienia publicznego; W Grecji grupy minimum 4 Partnerstw uczestniczących w KST muszą opracować i przedłożyć do akceptacji Instytucji Zarządzającej Wspólny Plan Działań dotyczący mainstreamingu; Na Malcie istnieje jedna wspólna KST dla wszystkich Tematów.

10 Współpraca ponadnarodowa Instytucje Zarządzające, Krajowe Struktury Wsparcia jak i Komisja Europejska wspierają proces analizy tematycznej. Obejmuje to w szczególności organizację konferencji, seminariów oraz grup roboczych w celu oceny, analizy porównawczej, prezentacji dobrych praktyk wypracowanych w ramach EQUAL. Partnerstwa na rzecz Rozwoju uczestniczą w spotkaniach oraz wnoszą w nie wkład, co stanowi integralną część ich działań. Przykładem powyższej aktywności jest międzynarodowa konferencja zorganizowana w Warszawie w dn. 21-22 czerwca 2007 r. pt. „Prewencja czy ponowne uwięzienie” dotycząca aktywizacji zawodowej i społecznej (byłych) więźniów.

11 Wniosek Przyjęte przez Polskę rozwiązania: -obligatoryjna przynależność do KST i obecność na jego posiedzeniach, -Konieczność pozytywnej walidacji rezultatu przed przystąpieniem do Działania 3, „wymusiła” żywotność i aktywność KST w Polsce oraz autentyczną integrację Partnerstw wokół specyficznych problemów dotyczących dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.

12 KST – ewaluacja Ocena Kryterium3. „Skuteczność Działania” Ocena Kryterium2. „Sprawność Działania” Ocena Kryterium 1. „Zgodnośćz założeniami programuu” waga: 20% waga: 20% waga: 20% waga: 20% waga: 20% A.1.2 Włączanie beneficjentów ostatecznych A.1.3 Współpraca ponadnarodowa B.1.1 Koordynacja w obszarach tematycznych C.1.1 Wspieranie partnerstw A.1.1 Partnerski układ instytucjonalny C.2.1 Zarządzanie na poziomie Programu A.2.1 Zarządzanie na poziomie PRR waga: 50% waga: 50% A.3.3 Ocena potencjałuMainstr. produktu A.3.2 Ocena innowacyjności produktu A.3.1 Ocena postępów w pracy nad produktem C.3.1 Rezultaty i oddziaływanie EQUAL B.3.1 Mainstreaming wobszarach tematycznych waga: 20% waga: 20% waga: 20% waga: 20% 20% OGÓLNA OCENA PROGRAMU waga: 33% waga: 33% waga: 33% Procedura oceny bieżącej PIW EQUAL

13 KST – ewaluacja

14

15 Dziękuję za uwagę Tomasz Orczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, Warszawa www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl www.equal.gov.pl


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowe Sieci Tematyczne w Polsce na tle sieci tematycznych EQUAL w Europie Tomasz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google