Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"CZEGO UCZY NAS ŚWIĘTA SIOSTRA FAUSTYNA?" Natalia Majsterek V a SP 199.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""CZEGO UCZY NAS ŚWIĘTA SIOSTRA FAUSTYNA?" Natalia Majsterek V a SP 199."— Zapis prezentacji:

1 "CZEGO UCZY NAS ŚWIĘTA SIOSTRA FAUSTYNA?" Natalia Majsterek V a SP 199

2 Akt urodzenia Heleny Kowalskiej. Siostra Faustyna Kowalska urodziła się w 1905r. we wsi Głogowiec koło Łodzi. Na chrzcie świętym otrzymała imię Helena. Od dzieciństwa odznaczała się pobożnością, umiłowaniem do modlitwy oraz wrażliwością na ludzką biedę.

3 Powołanie odkryła już w wieku 7 lat. „Łask ę powołania do ż ycia zakonnego, czułam od siedmiu lat; w siódmym roku ż ycia usłyszałam pierwszy raz głos Bo ż y w duszy, czyli zaproszenie do ż ycia doskonalszego, ale nie zawsze byłam posłuszna głosowi łaski.” Siostra Faustyna w gronie rodziny (1935).

4 Helena Kowalska w wieku 18 lat. Całe jej życie koncentrowało się na dążeniu do coraz pełniejszego zjednoczenia z Bogiem i na ofiarnej współpracy z Jezusem w dziele ratowania dusz: „Jezu mój, Ty wiesz, ż e od najwcze ś niejszych lat pragn ę łam zosta ć wielk ą ś wi ę t ą, to jest, pragn ę łam Ci ę kocha ć tak wielk ą miło ś ci ą, jak ą Ci ę jeszcze dotychczas ż adna dusza nie kochała.” (Dz 1372)

5 Fragment r ę kopisu DZIENNICZKA ś w. siostry Faustyny Posłannictwo św. Faustyny zostało zapisane w Dzienniczku, który prowadziła na życzenie Pana Jezusa oraz spowiedników. „ Jeste ś sekretark ą mojego miłosierdzia, wybrałem ci ę na ten urz ą d w tym i przyszłym ż yciu. Tak chc ę, pomimo wszystkich przeciwno ś ci, jakie ci stawia ć b ę d ą ; wiedz, ż e upodobanie moje nie zmieni si ę ” (Dz 1605).

6 poczucia Bo ż ej obecno ś ci i mi ł o ś ci: A wi ę c z ufno ś ci ą w Miłosierdzie Twoje id ę przez ż ycie jak dziecko małe, i składam Ci codziennie w ofierze serce moje rozpalone miło ś ci ą o twoj ą wi ę ksz ą chwał ę (Dz 2). Ś w. Faustyna uczy nas

7 Zaufania i pokory: Odkrywając swoją małość i słabość, zwracała się do Boga jako Ojca: „O Bo ż e, jak bardzo pragn ę by ć mał ą dziecin ą. Ty ś Ojcem moim, Ty wiesz jak jestem male ń k ą i słab ą, przeto Ci ę błagam, utrzymuj mnie przy sobie we wszystkich chwilach ż ycia mojego, a szczególnie w godzin ę ś mierci.” (Dz 242). Ś w. Faustyna uczy nas

8 Do ś wiadczenia bezpiecze ń stwa: Siostra Faustyna zwracała się do Jezusa w chwilach zagrożenia: „Przy Twym Sercu nie l ę kam si ę niczego. W tych chwilach niebezpiecznych post ę puj ę jak dziecko, które jest niesione na r ę kach matki; gdy ujrzy co ś gro żą cego, chwyta si ę silnej szyi matki i czuje si ę bezpieczne" (Dz 1726). Witra ż w ko ś ciele Imienia Maryi w B ą czalu Dolnym Ś w. Faustyna uczy nas

9 Mi ł osierdzia Jezusa wobec ś wiata: Siostra Faustyna doświadczyła tajemnicy Bożego Miłosierdzia, które wyznaczyło misję wobec współczesnego świata. "Córko moja, żą dam, aby ś wszystkie wolne chwile po ś wi ę ciła na pisanie o Mojej dobroci i miłosierdziu; jest to twój urz ą d i twoje zadanie w całym twym ż yciu, aby ś dawała duszom pozna ć Moje wielkie miłosierdzie, jakie mam dla nich i zach ę cała ich do ufno ś ci w przepa ść Mojego miłosierdzia..." (Dz 1567). Ś w. Faustyna uczy nas

10 Mi ł osierdzia Jezusa wobec ś wiata: 22 lutego 1931 roku doznała pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego, polecającego namalowanie obrazu: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragn ę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym ś wiecie. Obiecuj ę, ż e dusza, która czci ć b ę dzie ten obraz, nie zginie.” (Dz. 47). Ś w. Faustyna uczy nas

11 Jezu, ufam Tobie: Charakterystyczne w wizerunku Jezusa są dwa promienie. „Te dwa promienie oznaczaj ą krew i wod ę - blady promie ń oznacza wod ę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promie ń oznacza krew, która jest ż yciem dusz" (Dz 130) Eugeniusz Kazimirowski, Jezu ufam Tobie, 1934 Ś w. Faustyna uczy nas

12 Jezu, ufam Tobie: Najszlachetniejszą prawdą o mocy Promieni Bożego Miłosierdzia jest to - czego one w naszych duszach dokonują. Ich blask nie tylko nas dotyka, ale nade wszystko: Przemienia Pobudza do ufności Prowadzi ku nawróceniu Nakłania do przebaczenia Uczy pokory, cichości i cierpliwości Umacnia w walce ze złem „Jezu, ufam Tobie” Ś w. Faustyna uczy nas

13 KoronkI do Mi ł osierdzia Bo ż ego: 3-14 września 1935 Jezus podyktował św. Faustynie modlitwę zwaną Koronką do Miłosierdzia Bożego. „O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i cho ć przez krótki moment zagł ę biaj si ę w Mojej m ę ce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla ś wiata całego.” (Dz 1320). Ś w. Faustyna uczy nas

14 Św. Faustyna zmarła 5 października 1938 roku w klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach. 7 października 1938 odbył się pogrzeb Faustyny. Została pochowana w grobowcu na cmentarzu zakonnym w Łagiewnikach. Ś wi ę ta Faustyna

15 30 kwietnia 2000 r. miała miejsce kanonizacja, której dokonał Jan Paweł II. Uroczystości odbyły się w Krakowie i Rzymie. Uroczystość ta odbyła się w II Niedzielę Wielkanocną, którą papież Jan Paweł II ustanowił wtedy Świętem Miłosierdzia. WATYKAN, plac Ś wi ę tego Piotra. Uroczysto ść kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej.

16 Podczas mszy Papież Jan Paweł II powiedział: Twoje or ę dzie ś wiatła i nadziei niech si ę rozprzestrzenia na całym ś wiecie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech u ś mierza spory i nienawi ś ci, niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa. I my dzisiaj razem z Tob ą, wpatrzeni w oblicze zmartwychwstałego Chrystusa, powtarzamy z niezłomn ą nadziej ą modlitw ę ufnego zawierzenia: „JEZU, UFAM TOBIE".

17 "CZEGO UCZY NAS ŚWIĘTA SIOSTRA FAUSTYNA?" Z źródła miłosierdzia Twego, o Panie, Płynie wszelkie szczęście i życie, A więc wszystkie stworzenia i twory Wyśpiewujcie pieśń miłosierdzia w zachwycie (Dz 522).

18 Źródło: http://www.faustyna.eu/oredzie_plB.htm http://www.milosierdzieboze.pl/faustyna.php http://www.milosierdzieboze.pl/koronka2.php?text=45 https://www.faustyna.pl/zmbm/godzina-milosierdzia/ http://www.milosierdzieboze.pl/promienie.php?text=31 http://diecezja.waw.pl/3363 http://www.katolik.pl/czy-mozna-nasladowac-swieta-faustyne-,820,416,cz.html https://pl.wikipedia.org/wiki/Faustyna_Kowalska


Pobierz ppt ""CZEGO UCZY NAS ŚWIĘTA SIOSTRA FAUSTYNA?" Natalia Majsterek V a SP 199."

Podobne prezentacje


Reklamy Google