Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBSZAR EWALUACJI Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki WYMAGANIE 1.4 Respektowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBSZAR EWALUACJI Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki WYMAGANIE 1.4 Respektowane."— Zapis prezentacji:

1

2 OBSZAR EWALUACJI Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki WYMAGANIE 1.4 Respektowane są normy społeczne PRZEDMIOT EWALUACJI Szkoła ocenia sprawiedliwie i zgodnie z procedurami WSO ZESPÓŁ EWALUACYJNY Mateusz Andrzejuk Krystyna Kelner Maria Kiełkowska Anita Kurasz

3 PROCEDURY I NARZĘDZIA BADAWCZE ANKIETOWANIE: UCZNIÓW RODZICÓW NAUCZYCIELI ANALIZA DOKUMENTACJI: WSO PSO DZIENNIKI ZESZYTY UCZNIÓW WYWIAD Z: DYREKTOREM SZKOŁY DYREKTOREM DS. SP PEDAGOGIEM PRZEDSTAWICIELAMI KLAS I-III

4 PRÓBA BADAWCZA 36 % UCZNIÓW 35 % RODZICÓW 100 % NAUCZYCIELI

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Z przeprowadzonych badań w grupie uczniów wynika iż: Uczniowie znają zasady i kryteria oceniania obowiązujące w szkole i poznają je przede wszystkim od wychowawcy i nauczycieli przedmiotowych. Według uczniów nauczyciele przestrzegają przedstawionych zasad i kryteriów oceniania. Nauczyciele oceniają w naszej szkole sprawiedliwie, jedynie pojedyncze głosy twierdzą, że tak nie jest. Zasady i kryteria oceniania obowiązujące w szkole zachęcają uczniów do poprawiania ocen, a nauczyciele im to umożliwiają. Nauczyciele informują uczniów o ich ocenach oraz uzasadniają je, choć nie jest to codzienną praktyką. Uczniowie są przez nauczycieli oceniani systematycznie. Nauczyciele stosują zasadę różnorodności oceniania. Szkoła motywuje uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce, jednak zapisy WSO nie są czynnikami najbardziej motywującymi.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Z przeprowadzonych badań w grupie rodziców wynika iż: Rodzice znają zasady i kryteria oceniania obowiązujące w szkole i poznają je przede wszystkim od wychowawcy. Ankietowani rodzice zgadzają się z przyjętymi w szkole zasadami i kryteriami oceniania, są one dla nich jasne i zrozumiałe. Nauczyciele zdaniem rodziców oceniają sprawiedliwie i umożliwiają uczniom poprawianie ich ocen. Według rodziców uczniowie znają swoje oceny i wiedzą za co je otrzymują. Nauczyciele oceniają systematycznie. Szkoła motywuje uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce, choć pojawiają się pojedyncze głosy, że ocenianie nie jest czynnikiem motywującym. Rodzice są na bieżąco informowani o postępach i wynikach dziecka w nauce, najczęściej poprzez zebrania, e-dziennik i konsultacje. Rodzice w naszej szkole bardzo wysoko oceniają swoje kontakty ze szkoła w zakresie otrzymywania informacji o postępach i wynikach dziecka w nauce.

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Z przeprowadzonych badań w grupie nauczycieli wynika iż: Nauczyciele w różnorodny sposób zapoznają uczniów z PSO jednak w zdecydowanej większości jest to forma ustna. Zdaniem nauczycieli obowiązujące zasady i kryteria oceniania są przejrzyste i zrozumiałe. Wszyscy nauczyciele przestrzegają zasad i kryteriów oceniania. Wystawiane oceny są uzasadnione i sprawiedliwe. Uczniowie mają możliwość poprawiania swoich ocen. Nauczyciele informują uczniów o ich ocenach i wyjaśniają dlaczego otrzymują takie oceny. W szkole ocenia się uczniów systematycznie. Nauczyciele w różnorodny sposób motywują uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce.

37 WSO jest jasne, przejrzyste, dające możliwość poprawy. Istnieją w nim zapisy motywujące ucznia do nauki, ale tylko uczniów zdolnych np. czerwony pasek, stypendium, wycieczka Wójta (ale dla wybranych najlepszych) itp. Nie ma zapisów motywujących uczniów „średnich”, którzy nie mają na tyle zdolności, aby osiągnąć średnią ocen 4.75 Istnieją zapisy w PSO niezgodne z zapisami w WSO dotyczące czasu poprawiania przez ucznia oceny ze sprawdzianu, np. w WSO uczeń poprawia ocenę w ciągu dwóch tygodni, a w PSO jest na to tydzień. W niektórych PSO jest zapis o możliwości poprawy ocen, ale nie ma informacji w jaki sposób ocena ta ma być poprawiona. W PSO z opisu oceny celującej wynika, że jest możliwa wtedy, gdy uczeń wykracza swoją wiedzą poza podstawę programową, a jest to niezgodne z rozporządzeniem.

38 W PSO nauczyciele przewidują minimalną ilość ocen np. minimum 5 na semestr z przedmiotu, który odbywa się 2 razy w tygodniu, natomiast w WSO istnieje zapis, że jeśli przedmiot jest raz w tygodniu to ma być minimum 4 oceny, a w przypadku większej ilości liczba ta wzrasta. Oceny do dziennika są wpisywane systematycznie i są raczej różnorodne, ponadto oceniane są różne obszary. Z zeszytów uczniowskich i zeszytów ćwiczeń na niektórych przedmiotach nie wynika, że zadania domowe są sprawdzane – nie ma żadnej oceny nauczyciela.

39 Uczniowie zwracają uwagę, że niektórzy nauczyciele „faworyzują” uczniów zdolnych oraz, że pojawiają się tak zwani ulubieńcy, którzy nie muszą się wykazywać wiedzą i umiejętnościami, a i tak otrzymują bardzo dobrą lub celującą ocenę. Uczniowie ci mają poczucie niesprawiedliwości. Ponadto pojawiło się stwierdzenie, że dziecko nauczyciela nie jest tak samo traktowane i oceniane jak inne dzieci. Według osób udzielających wywiadu zapisy WSO dają możliwość osiągania lepszych wyników w nauce przez uczniów. Obserwuje się rosnące wyniki w nauce, większa ilość uczniów przystępuje do różnych konkursów. Odnosi się jednak wrażenie, że zapisy WSO takie jak nagrody Wójta, stypendia, świadectwo z czerwonym paskiem motywują jedynie uczniów zdolnych. Uczniowie tzw. „średni”, którzy nie mają takiej zdolności uczenia się, nie są w stanie uzyskać takiej średniej ocen, która kwalifikowałaby ich do wymienionych nagród. Nie ma natomiast zapisów motywujących ich do większego wysiłku.

40 Ze strony uczniów pojawiły się drobne skargi dotyczące sprawdzianów. Dzieci sygnalizują o nakładaniu się terminów kartkówek oraz sprawdzianów. Twierdzą, że zdarzają się przypadki niedotrzymania terminu sprawdzianu (brak tygodniowego wyprzedzenia) lub zdecydowanego przekroczenia terminu oddania sprawdzianu. Ponadto informują o trudnościach z poprawą niektórych testów – przekładany jest często termin poprawy ze strony nauczyciela z różnych względów (np. brak kserówek) oraz odmowa poprawy oceny dostatecznej, czy dobrej. Ze strony rodziców pojawiła się jedna formalna skarga dotycząca nieprzestrzegania WSO, która została zarejestrowana, rozpatrzona oraz udzielono na nią pisemnej odpowiedzi. Pojawiły się również drobne ustne skargi rodziców dotyczące nieprzestrzegania WSO, które dotyczyły przede wszystkim niesystematycznych i niejasnych wpisów ocen do e-dziennika z niektórych przedmiotów. Nie ma także konkretnego zapisu, że dana ocena została poprawiona. Pojawił się również głos o nieprzestrzeganiu przez nauczycieli dostosowań wymagań edukacyjnych u ucznia posiadającego opinię z PPP. Rodzice sygnalizują również zbyt małą różnorodność ocen na niektórych przedmiotach.

41 Należy zwrócić uwagę aby informowanie uczniów o ich ocenach oraz uzasadnianie tych ocen odbywało się stale i było praktyką powszechną. Zwiększyć nacisk na motywację uczniów „średnich”. Wyeliminować nieścisłości między WSO a zapisami PSO. Zobligować nauczycieli do częstszego kontrolowania prac domowych w zeszytach przedmiotowych i ćwiczeniach. Na bieżąco uzupełniać oceny w e-dzienniku. Wpisywać do e-dziennika oceny poprawione. Należy bezwzględnie przestrzegać dostosowań wymagań edukacyjnych u ucznia posiadającego opinię z PPP. Dotrzymywać terminów związanych z zapowiadaniem i oddawaniem sprawdzianów. Unikać faworyzowania uczniów.


Pobierz ppt "OBSZAR EWALUACJI Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki WYMAGANIE 1.4 Respektowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google