Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej OP 6 Integracja RPO WP 2014-2020 Koordynacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej OP 6 Integracja RPO WP 2014-2020 Koordynacja."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej OP 6 Integracja RPO WP 2014-2020 Koordynacja Polityki Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim 19 kwietnia 2016 Gdańsk

2 Somonino, 2 marca 2016 r. Konferencja pt. Srebrna gospodarka. Wyzwania dla edukacji, polityki społecznej i rynku pracy Tadeusz Adamejtis – pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej Koordynacja Polityki Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim

3 Somonino, 2 marca 2016 r. Konferencja pt. Srebrna gospodarka. Wyzwania dla edukacji, polityki społecznej i rynku pracy Tadeusz Adamejtis – pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej OWES zobowiązany jest do współpracy z regionalnym koordynatorem rozwoju ekonomii społecznej (ROPS ), z którym wspólnie ustalają plan i zasady współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw. Powyższe podmioty określają podział zadań i obszarów kompetencji w szczególności : W zakresie działań animacyjnych adresowanych do sektora publicznego służących: -zwiększeniu udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku (m.in. działania związane ze stosowaniem klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych), - zwiększeniu roli podmiotów ekonomii społecznej w realizacji usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (w szczególności działania zwiększające wykorzystanie mechanizmu zlecania usług w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inne ustawy). Podział ról wynika z Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014 – 2020 przyjętego Uchwałą Nr 710/362/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. Koordynacja Polityki Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim

4 Somonino, 2 marca 2016 r. Konferencja pt. Srebrna gospodarka. Wyzwania dla edukacji, polityki społecznej i rynku pracy Tadeusz Adamejtis – pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej Cel szczegółowy 2: Sprawny pomorski system wspierania podmiotów ekonomii społecznej Priorytet 2.1 Zwiększenie spójności działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie Działanie 2.1.1Koordynacja rozwoju ES w regionie Zakres interwencji -powołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. ES, -monitoring i ewaluacja efektywności systemu wsparcia PES, -stały monitoring funkcjonowania sektora ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, -prowadzenie repozytorium wiedzy/ wyników badań, narzędzi badawczych i raportów, -implementacja instrumentów dla rozwoju PES/PS w lokalnych dokumentach strategicznych. Realizatorzy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Działanie 2.1.2Stworzenie systemu akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Zakres interwencji -zapewnienia warunków do prowadzenia i działalności subregionalnych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej -sieciowanie działalności ośrodków wsparcia ekonomii społecznej Realizatorzy SWP, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej Koordynacja Polityki Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim

5 Działanie 2.1.3Działalność akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Zakres interwencji -wspólny rozwój i profesjonalizacja usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, -dysponowanie ofertą dla działających PES, chcących się rozwinąć lub potrzebujących specjalistycznych usług niedostępnych na rynku, -dotacje inwestycyjne na założenie lub przystąpienie do PES, -ułatwianie PES dostępu do rynku, -animowanie działań lokalnych, - promocja sieci OWES. RealizatorzySWP, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, OWES Działanie 2.1.4Wspieranie budowy społecznie odpowiedzialnego terytorium poprzez rozwój ES Zakres interwencji -powołanie subregionalnych zespołów ds. ES, -opracowywanie i wdrażanie programów systemowego rozwoju ekonomii społecznej w powiatach i gminach, -wzmacnianie komunikacji międzysektorowej w zakresie ekonomii społecznej poprzez tworzenie warunków do powstawania sektorowych i międzysektorowych partnerstw. Realizatorzyośrodki wsparcia ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Koordynacja Polityki Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim

6 Somonino, 2 marca 2016 r. Konferencja pt. Srebrna gospodarka. Wyzwania dla edukacji, polityki społecznej i rynku pracy Tadeusz Adamejtis – pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej Zadanie 1 Zapewnienie warunków do realizacji wojewódzkiej polityki rozwoju ES Podzadanie 1.1 Organizowanie funkcjonowania Pomorskiego Komitetu Rozwoju ES. Podzadanie 1.2 Aktualizacja i wdrażanie Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Podzadanie 1.3 Tworzenie i stała aktualizacja mapy zasobów i potrzeb rozwoju ES w regionie celem wyznaczania kierunków rozwoju ekonomii społecznej. Podzadanie 1.4 Reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i Krajowym. Zadanie 2 Funkcjonowanie regionalnych sieci współpracy OWES oraz regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej Podzadanie 2.1 Organizowanie spotkań, warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, kampanii społecznych. Podzadanie 2.2 Tworzenie raportów dot. agregowania działalności OWES i sieci regionalnych Podzadanie 2.3 Doradztwo specjalistyczne Koordynacja Polityki Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim

7 Somonino, 2 marca 2016 r. Zadanie 3 Inicjowanie współpracy JSPS, IRP, PES i OWES na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Podzadanie 3.1 Organizowanie spotkań, warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, kampanii społecznych. Podzadanie 3.2 Tworzenie raportów dot. ciągłości procesu reintegracyjnego oraz rozwoju współpracy. Podzadanie 3.3 Doradztwo specjalistyczne. Zadanie 4 Rozwój współpracy z JST i innymi podmiotami lokalnymi w szczególności z PES Podzadanie 4.1 Organizowanie spotkań, warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, kampanii społecznych. Podzadanie 4.2 Doradztwo specjalistyczne. Zadanie 5 Inicjowanie współpracy PES, OWES z instytucjami edukacyjnymi, szkołami wyższymi Podzadanie 5.1 Tworzenie regionalnego klastra informacji edukacyjno-młodzieżowej prowadzonego przez podmioty ekonomii społecznej. Koordynacja Polityki Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim

8 Somonino, 2 marca 2016 r. Podzadanie 5.2 Tworzenie systemu zwiększania liczby staży i praktyk w PES poprzez współpracę podmiotów ekonomii społecznej z instytucjami edukacyjnymi Podzadanie 5.3 Doradztwo specjalistyczne Zadanie 6 Budowanie powiązań pomiędzy biznesem/przedsiębiorcami i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym Podzadanie 6.1 Organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, kampanii społecznych Podzadanie 6.2 Tworzenie sieci Lokalnych For Miedzysektowrowych - rozwój lokalnych funduszy grantowych, współpraca z biznesem dla PES, OWES,JST,NGO Podzadanie 6.3 Doradztwo specjalistyczne Zadanie 7 Zwiększanie widoczności, usług i produkt ów ekonomii społecznej Podzadanie 7.1 Zlecanie opracowania i funkcjonowanie portalu/ katalogu produktów i usług ES Koordynacja Polityki Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim

9 SZCZEGÓŁY DOPRECYZUJEMY PO SPOTKANIU na części warsztatowej SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej OP 6 Integracja RPO WP 2014-2020 Koordynacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google