Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZUKANIE ROZWIĄZAŃ DLA WYBRANIA WIARYGODNEJ I SKUTECZNEJ REPREZENTACJI GEODETÓW UPRAWNIONYCH T Y T U Ł O W E F A K T Y istnienie społeczności geodetów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZUKANIE ROZWIĄZAŃ DLA WYBRANIA WIARYGODNEJ I SKUTECZNEJ REPREZENTACJI GEODETÓW UPRAWNIONYCH T Y T U Ł O W E F A K T Y istnienie społeczności geodetów."— Zapis prezentacji:

1 SZUKANIE ROZWIĄZAŃ DLA WYBRANIA WIARYGODNEJ I SKUTECZNEJ REPREZENTACJI GEODETÓW UPRAWNIONYCH T Y T U Ł O W E F A K T Y istnienie społeczności geodetów uprawnionych, potrzeba wyłonienia reprezentacji tej społeczności, potrzeba odpowiedzi na pytanie o sposoby osiągnięcia celu. T E Z Y Potrzeba zdefiniowania zawodu i uściślenia nazw dotyczących praktyki geodezyjnej. Służebny charakter roli geodetów uprawnionych we współczesnym społeczeństwie. Integracja społeczności zawodowej. Co mamy i co powinniśmy mieć. Opis prac dla wyłonienia powszechnej i skutecznej reprezentacji zawodu.

2 T E Z A N R 1 Potrzeba zdefiniowania zawodu i uściślenia nazw charakteryzujących praktykę geodezyjną jako części dziedziny geodezji. Propozycja powrotu do nazw stosowanych w Polsce do 1952 roku : Zamiast "wykonawstwo geodezyjne" - "MIERNICTWO" Zamiast "wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych"-"MIERNICZY” W związku z powyższym proponuję przyjąć, następujące zdefiniowania: MIERNICTWO - (zawód geodety uprawnionego), to zawód inżynierski publicznego zaufania, który polega na praktycznym stosowaniu wiedzy i techniki geodezyjnej dla matematycznego i prawnego opisywania i kształtowania rzeczywistości materialnej, dla ewidencjonowania i edycji danych o terenie, na podstawie udokumentowanych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Tytuł MIERNICZEGO przysługuje geodecie, który po uzyskaniu uprawnienia i po zaprzysiężeniu wykonuje zarejestrowany zawód mierniczego.

3 Załącznik nr 1a

4 Załącznik nr 1b

5 T E Z A N R 2 Służebny charakter roli geodetów uprawnionych we współczesnym społeczeństwie, ich szerokie spektrum dziedzin gospodarki i specjalności, w których wykonują swoją pracę. W ogólności geodeta uprawniony (mierniczy): a)bierze czynny udział w całym cyklu inwestycyjnym, współpracując z wszystkim w/w instytucjami, b)wykonuje prace niezbędne do budowy baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz osnów geodezyjnych, c)rozwiązuje problemy ludności i instytucji społeczno-państwowych w zakresie struktury własnościowej nieruchomości gruntowych włącznie z ich wyceną i opracowaniem dokumentów niezbędnych w ich obrocie prawnym.

6 T E Z A N R 2 Służebny charakter roli geodetów uprawnionych we współczesnym społeczeństwie, ich szerokie spektrum dziedzin gospodarki i specjalności, w których pracują. Geodeta uprawniony (mierniczy) ma dwóch adresatów swoich opracowań: - Zleceniodawcę płacącego za „całość” prac - Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny W procesie inwestycyjnym biorą udział następujące strony: - Inwestor - Projektant - Geodeta - Instytucje infrastruktury technicznej i formalnej, wynikające ze stosownych przepisów, (np. ZUD, SANEPID itp.) - Administracja geodezyjna, - Inspekcja nadzoru budowlanego.

7 Miernictwo jest zawodem inżynierskim o największym zróżnicowaniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych, posiadającym następujące cechy: obejmuje całą sferę inwestowania i zarządzania w zakresie szeroko pojętej infrastruktury zagospodarowania przestrzennego, zapewnia zleceniodawcom i urzędom wysoki poziom fachowości, terminowości i lojalności, spełniając wszystkie oczekiwania kontrahentów, stawiane zawodowi publicznego zaufania, wyręczając sądy w przypadku ugody granicznej, pełni rolę łącznika między wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego. może być wykonywany tylko przez osoby posiadające: -gruntowne wykształcenie geodezyjne w dziedzinie geodezji, kartografii i informatyki oraz encyklopedyczne w innych dziedzinach techniki, ekonomii i prawa, – co najmniej kilkuletnią praktykę odbytą pod kierunkiem geodety uprawnionego, dzięki której, po zdaniu egzaminu osiąga uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu, – wytrzymałość na często trudne warunki terenowe i pogodowe.

8 T E Z A N R 3 Opis istniejącego obecnie stanu integracji zawodowej. Co mamy i co powinniśmy mieć. Do roku 1952 działało w Polsce wiele stowarzyszeń mierniczych, a wśród nich: - Koło Inżynierów Mierniczych przy STP w Warszawie założone w 1919 r. - Związek Mierniczych Polskich założony w 1925 r. - Stowarzyszenie Mierniczych Przysięgłych R.P. założone w 1926 r. - Związek Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej założony w 1945 r.

9 Obecnie w Polsce działa kilkanaście geodezyjnych organizacji pozarządowych: Organizacje te, jako stowarzyszenia dobrowolne, z natury rzeczy nie uwzględniają równocześnie wszystkich, komplementarnie funkcjonujących zagadnień życia zawodowego. Do zagadnień tych należy zaliczyć: podniesienie rangi zawodu mierniczego do miana zawodu zaufania publicznego, stworzenie i nadanie profesjonalistom naszego zawodu instrumentów prawnych zabezpieczających ich niezbywalne prawa, w szczególności prawa własności, regulacja działania zasad i warunków zdrowej i uczciwej konkurencji w zakresie akwizycji i przyjmowania zleceń, ewidencja i aktualizacja stanu liczbowego i adresu wszystkich osób, wykonujących zawód mierniczego, nadzór nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu, odpowiedzialność zawodową i dyscyplinarną, prowadzenie, kształtowanie poziomu i zasad nadawania uprawnień zawodowych, ubezpieczenie działalności zawodowej od OC, działalność samopomocowa.

10 Tak postawione zadania można wykonać tylko poprzez utworzenie samorządu zawodowego geodetów uprawnionych (samorządu zawodu mierniczego) Ogólny zarys organizacyjny samorządu zawodowego geodetów uprawnionych: Regionalne Izby - zlokalizowane w miastach wojewódzkich, Krajowa Izba - z siedzibą w Warszawie.

11 T E Z A N R 4 Opis prac koniecznych dla wyłonienia powszechnej i skutecznej reprezentacji zawodu. Geodezyjne Forum Samorządu – inicjatywna grupa robocza ↓ Komitet Organizacyjny Izby Geodezyjnej - - reprezentacja geodetów uprawnionych ↓ Krajowa Izba Geodezyjna oraz regionalne izby geodezyjne

12 Zadania inicjatywnej grupy roboczej: Upowszechnianie idei samorządności zawodowej w tym wystąpienie do Premiera Rządu RP z projektem ustawy o samorządzie zawodowym geodetów uprawnionych Określenie ilości działających zawodowo geodetów uprawnionych i ich miejsc działalności Udokumentowanie korzyści uzyskanych dzięki utworzeniu samorządu geodetów uprawnionych Okresowa sprawozdawczość zarządom stowarzyszeń, które delegowały swoich przedstawicieli do inicjatywnej grupy roboczej Na zakończenie w dniu naszego święta Życzmy sobie, aby zrealizować skuteczny w działaniu i ekonomiczny system funkcjonowania zawodu mierniczego w celu sprawnego i efektywnego sprostania potrzebom gospodarki narodowej, ale i potrzebom naszym i naszych najbliższych.


Pobierz ppt "SZUKANIE ROZWIĄZAŃ DLA WYBRANIA WIARYGODNEJ I SKUTECZNEJ REPREZENTACJI GEODETÓW UPRAWNIONYCH T Y T U Ł O W E F A K T Y istnienie społeczności geodetów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google