Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo konstytucyjne V zajęcia Prezydent RP i Rada Ministrów Mateusz Radajewski Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo konstytucyjne V zajęcia Prezydent RP i Rada Ministrów Mateusz Radajewski Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet."— Zapis prezentacji:

1 Prawo konstytucyjne V zajęcia Prezydent RP i Rada Ministrów Mateusz Radajewski Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

2 Art. 126 Konstytucji RP 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. 2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. 3. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach.

3 Art. 130 Konstytucji RP Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego następującej przysięgi: "Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem". Przysięga może być złożona z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".

4 Art. 131 Konstytucji RP 1. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o tym Marszałka Sejmu, który tymczasowo przejmuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej. Gdy Prezydent Rzeczypospolitej nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny na wniosek Marszałka Sejmu. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Trybunał Konstytucyjny powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej. 2. Marszałek Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej, wykonuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej w razie: 1) śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej, 2) zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 3) stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej lub innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze, 4) uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego, 5) złożenia Prezydenta Rzeczypospolitej z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu. 3. Jeżeli Marszałek Sejmu nie może wykonywać obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej, obowiązki te przejmuje Marszałek Senatu. 4. Osoba wykonująca obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej nie może postanowić o skróceniu kadencji Sejmu.

5 Art. 132 Konstytucji RP Prezydent Rzeczypospolitej nie może piastować żadnego innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które są związane ze sprawowanym urzędem.

6 Art. 23 ustawy o orderach i odznaczeniach 1. Kapitułę Orderu Orła Białego tworzą Wielki Mistrz Orderu i pięciu członków Kapituły. 2. Prezydent z tytułu swego wyboru na ten urząd staje się Kawalerem Orderu Orła Białego, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy jego Kapitule. 3. Członków Kapituły powołuje Wielki Mistrz spośród Kawalerów Orderu Orła Białego na pięć lat. 4. Kapituła wybiera ze swego grona Kanclerza Orderu i Sekretarza Kapituły. Kanclerz Orderu zastępuje Wielkiego Mistrza jako przewodniczącego Kapitule.

7 Art. 133 Konstytucji RP 1. Prezydent Rzeczypospolitej jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych: 1) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat, 2) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych, 3) przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych. 2. Prezydent Rzeczypospolitej przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją. 3. Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem.

8 Art. 134 Konstytucji RP 1. Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. 3. Prezydent Rzeczypospolitej mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych na czas określony. Czas trwania kadencji, tryb i warunki odwołania przed jej upływem określa ustawa. 4. Na czas wojny Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. W tym samym trybie może on Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych odwołać. Kompetencje Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasady jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej określa ustawa. 5. Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, nadaje określone w ustawach stopnie wojskowe. 6. Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej, związane ze zwierzchnictwem nad Siłami Zbrojnymi, szczegółowo określa ustawa.

9 Art. 135 Konstytucji RP Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego.

10 Art. 136 Konstytucji RP W razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

11 Art. 137 Konstytucji RP Prezydent Rzeczypospolitej nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

12 Art. 138 Konstytucji RP Prezydent Rzeczypospolitej nadaje ordery i odznaczenia.

13 Art. 139 Konstytucji RP Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu.

14 Art. 140 Konstytucji RP Prezydent Rzeczypospolitej może zwracać się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego. Orędzia nie czyni się przedmiotem debaty.

15 Art. 141 Konstytucji RP 1. W sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę Gabinetową. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej. 2. Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów.

16 Art. 142 Konstytucji RP 1. Prezydent Rzeczypospolitej wydaje rozporządzenia i zarządzenia na zasadach określonych w art. 92 i art. 93. 2. Prezydent Rzeczypospolitej wydaje postanowienia w zakresie realizacji pozostałych swoich kompetencji.

17 Art. 143 Konstytucji RP Organem pomocniczym Prezydenta Rzeczypospolitej jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej. Prezydent Rzeczypospolitej nadaje statut Kancelarii oraz powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej.

18 Art. 144 Konstytucji RP 1. Prezydent Rzeczypospolitej, korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe. 2. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagają dla swojej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem. 3. (…)

19 Art. 145 Konstytucji RP 1. Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. 2. Postawienie Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego, podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego na wniosek co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego. 3. Z dniem podjęcia uchwały o postawieniu Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu sprawowanie urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej ulega zawieszeniu. Przepis art. 131 stosuje się odpowiednio.

20 Rada Ministrów

21 Wprowadzenie 1. Znaczenia pojęcia „rząd”. 2. Pozycja ustrojowa Rady Ministrów. 3. Podstawowe akty normatywne regulujące funkcjonowanie Rady Ministrów

22 Powoływanie Rady Ministrów 1.Pojęcie „rządu mniejszościowego”. 2.Powoływana bezterminowo. 3.Dymisja Rady Ministrów: a)pierwsze posiedzenie Sejmu b)nieuchwalenie wotum zaufania c)uchwalenie konstruktywnego wotum nieufności d)rezygnacja Prezesa Rady Ministrów e)śmierć Prezesa Rady Ministrów 4. Sytuacja po dymisji Rady Ministrów

23 Powoływanie Rady Ministrów 1. Etap pierwszy – prezydencko-sejmowy: a) desygnowanie Prezesa Rady Ministrów b) powołanie Rady Ministrów c) expose i wotum zaufania (bezwzględna większość) 2. Etap drugi – sejmowy: a) wybór Prezesa Rady Ministrów przez Sejm b) wybór członków Rady Ministrów przez Sejm c) powołanie Rady Ministrów przez Prezydenta RP 3. Etap trzeci – prezydencko-sejmowy: a) analogiczny do 1, ale wotum zaufania zwykłą większością

24 Odpowiedzialność Rady Ministrów 1. Polityczna a) solidarna – konstruktywne wotum nieufności b) indywidualna ministrów – wotum nieufności 2. Konstytucyjna a) za delikt konstytucyjny b) w stan oskarżenia stawia Sejm c) ponoszona przed Trybunałem Stanu

25 Skład Rady Ministrów 1. Członkowie obligatoryjni: a) Prezes Rady Ministrów b) ministrowie: - kierujący działem administracji rządowej (resortowi) - ministrowie-członkowie Rady Ministrów (bez teki) 2. Członkowie fakultatywni: a) wiceprezesi Rady Ministrów b) przewodniczący komitetów określonych w ustawach

26 Sposoby działania 1.Na posiedzeniach (zwyczajowo wtorki) 2.Korespondencyjne uzgodnienie stanowisk (obiegowo)

27 Ciała wewnętrzne i pomocnicze 1.Komitet Stały Rady Ministrów, 2. Komitety oraz rady i zespoły opiniodawcze i doradcze, 3. Kolegium ds. Służb Specjalnych, 4. Komisje wspólne, 5. Rada Legislacyjna.

28 Zadania Rady Ministrów 1.Kierowanie administracją rządową 2.Kierowanie wykonywaniem budżetu państwa 3.Zapewnienie wykonywania ustaw 4.Zapewnienie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego 5.Sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie stosunków zagranicznych

29 Ministerstwo 1. Struktura polityczna (kierownicza): a) minister b) wiceministrowie (sekretarz i podsekretarze stanu) 2. Struktura administracyjna (merytoryczna) a) departamenty b) sekretariaty c) wydziały d) najwyższym urzędnikiem – Dyrektor Generalny

30 Prezydent RP w dniu 13 kwietnia 2015 r. doznał ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. Okazało się, że konieczna jest dwugodzinna operacja połączona ze znieczuleniem ogólnym. Prezydent poinformował o tym niezwłocznie Marszałka Sejmu. Gdy Marszałek od znajomego lekarza otrzymał telefon, że Prezydent RP znajduje się pod narkozą, niezwłocznie zwołał Zgromadzenie Narodowe, by organ ten stwierdził niezdolność prezydenta do sprawowania urzędu. Zgromadzenie Narodowe jednak w tak krótkim czasie nie zdołało się zebrać. Mimo tego, w czasie gdy prezydent przebywał pod narkozą, Marszałek Sejmu podpisał 15 aktów łaski (w tym jeden wobec jego kolegi skazanego przez Trybunał Stanu) oraz postanowił o rozwiązaniu parlamentu z powodu nieuchwalenia w 4 miesiące ustawy budżetowej. Prezydent RP, gdy dowiedział się, co działo się, gdy był operowany, doznał wylewu krwi do mózgu i zapadł w śpiączkę. Marszałek Sejmu, gdy tylko się o tym dowiedział, wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego, by ten uznał prezydenta za niezdolnego do pełnienia urzędu.

31 Prezydent RP w dniu 9 kwietnia 2015 r. w afekcie zabił swoją żonę. Na miejscu zdarzenia przypadkiem byli jednak policjanci, którzy od razu zatrzymali głowę państwa. Prezydent zaprotestował przeciwko takiemu działaniu, stwierdził bowiem, że ma immunitet. Policjanci jednak, którzy hobbystycznie czytali konstytucję, wyjaśnili, że w ustawie zasadniczej nie ma ani słowa o immunitecie głowy państwa. Prokuratura w powyższej sprawie przeprowadziła postępowanie karne, które zakończyło się wnioskiem do Zgromadzenia Narodowego o pociągnięcie Prezydenta RP do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. 15 maja 2015 r. w tej sprawie głosował Sejm – za odpowiedziało się 400 posłów, a żaden nie był przeciw. Następnego dnia głosował Senat – za odpowiedziało się 49 senatorów, reszta nie była obecna na sali. Trybunał Stanu uznał prezydenta za winnego i skazał go na karę 10- letniego pozbawienia praw wyborczych. Sędziowie wyjaśnili, że nie orzekli kary pozbawienia wolności, ponieważ ta nie została przewidziana w ustawie o Trybunale Stanu.

32 Dnia 10 kwietnia 2015 r. Dyrektor Generalna Ministerstwa Sprawiedliwości oskarżyła Ministra Sprawiedliwości o molestowanie w pracy. Prokurator wszczął postępowanie w tej sprawie, ale niespodziewanie do akcji wkroczył Prezydent RP (prywatnie bliski przyjaciel Dyrektor Generalnej). Skierował on do Sejmu wniosek o pociągnięcie Ministra za omawiany czyn do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. W Sejmie za wnioskiem tym opowiedziało się 231 posłów, a 229 było przeciw. Równolegle akt oskarżenia w tej sprawie wniósł prokurator. Sąd, by zdążyć przed wyrokiem Trybunału Stanu, błyskawicznie rozstrzygnął sprawę i uznał Ministra Sprawiedliwości winnym. Trybunał Stanu tymczasem, powołując się na zasadę ne bis in idem, umorzył postępowanie.


Pobierz ppt "Prawo konstytucyjne V zajęcia Prezydent RP i Rada Ministrów Mateusz Radajewski Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google