Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Zagadnienia związane z zatrudnieniem cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Zagadnienia związane z zatrudnieniem cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej."— Zapis prezentacji:

1 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Zagadnienia związane z zatrudnieniem cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

2 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie REGULACJE PRAWNE 1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001 z późn. zm. ); 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 141, poz. 1002 z późn. zm.); 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia w ramach realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego (Dz. U. Nr 141, poz. 1003 z późn. zm.); 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie wydawania zezwoleń bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy oraz kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń (Dz. U. Nr 141, poz. 1004 z późn. zm.); 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemca bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 156, poz. 1116 z późn. zm.); 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. Nr 195, poz. 1409); 7. kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

3 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie DEFINICJE Wykonywanie pracy przez cudzoziemca (art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – oznacza to zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządzie osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji.

4 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Nielegalne wykonywanie pracy przez Cudzoziemca (art. 2 ust. 1 pkt. 14. ww. ustawy) – oznacza wykonywanie pracy przez cudzoziemca bez zezwolenia na pracę, z wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych na podstawie art. 87 ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001 z póź. zm. ) z obowiązku posiadania takiego zezwolenia, lub na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, niezgodnie z deklarowanym celem pobytu oraz bez zawarcia wymaganych umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. DEFINICJE

5 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie DEFINICJE Przyrzeczenie (art. 2 ust. 1 pkt 30 ustawy) – przyrzeczenie wydania cudzoziemcowi zezwolenia na pracę pod warunkiem uzyskania przez niego odpowiedniej wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony albo zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej bądź karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

6 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie wykonuje pracę w podmiocie mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej; wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany przez niego do podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP na okres przekraczający 30 dni w roku w celu wykonania zadania określonego przez delegującego w innym trybie niż realizacja usługi eksportowej. UWAGA Nie wydaje się przyrzeczenia i zezwolenia w przypadku wykonywania pracy przez cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 88 ust. 4 ww. ustawy). ZEZWOLENIE NA PRACĘ JEST WYMAGANE W PRZYPADKU GDY CUDZOZIEMIEC (art. 88 ust. 1wyżej cyt. ustawy):

7 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ORGAN WŁAŚCIWY DO WYDANIA ZEZWOLENIA O zezwolenie na pracę cudzoziemców (art. 88 ust. 5. ww. ustawy): wykonujących pracę w podmiocie mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – występuje z wnioskiem pracodawca do wojewody właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. W imieniu pracodawcy sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może prowadzić jego pełnomocnik bądź osoba upoważniona. w przypadku realizacji usługi eksportowej – z wnioskiem występuje pracodawca zagraniczny do wojewody właściwego ze względu na miejsce realizacji usługi eksportowej. w przypadku tzw. oddelegowania – z wnioskiem występuje pracodawca zagraniczny lub podmiot, u którego będzie wykonywanie zadanie określone przez delegującego do wojewody właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, u którego będzie wykonywane zadanie.

8 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLENIA. 1. wydanie przyrzeczenia na wniosek pracodawcy; 2. uzyskanie przez cudzoziemca:  wizy pobytowej w celu wykonywania pracy („cel pobytu: 08”) u konsula właściwego dla miejsca stałego zamieszkania zagranicą lub  zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony u wojewody właściwego dla miejsca zamierzonego pobytu w Polsce; 3. wydanie zezwolenia po przedłożeniu przez pracodawcę jednego z ww. dokumentów potwierdzających prawo pobytu cudzoziemca na terytorium RP wraz z pisemnym oświadczeniem pracodawcy o dacie rozpoczęcia pracy. Pracodawca otrzymuje 2 egzemplarze decyzji (przyrzeczenia i zezwolenia), z których 1 egz. przekazuje cudzoziemcowi. Do podjęcia pracy uprawnia dopiero zezwolenie na pracę (nie przyrzeczenie lub wiza).

9 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZŁOŻENIU WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ: pisemne potwierdzenie złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy (przy składaniu oferty w PUP, pracodawca powinien zaznaczyć, że winna być ona uwidoczniona w systemie informatycznym wymiany informacji o wolnych miejscach pracy Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES); odpowiedź Powiatowego Urzędu Pracy na ww. ofertę; dokumenty poświadczające podjęcie innych działań w zakresie powierzenia pracy, która jest przedmiotem wniosku, obywatelowi polskiemu lub cudzoziemcowi nie podlegającemu obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę (wycinki z prasy, wydruki z internetu); pisemne oświadczenie pracodawcy o rezultatach ww. działań. UWAGA ! Działania o których mowa wyżej powinny nastąpić co najmniej 2 tygodnie przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.

10 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZŁOŻENIU WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ: dokumenty pracodawcy potwierdzające prowadzenie działalności:  odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z potwierdzeniem aktualności wpisu, w przypadku szkół dokument stanowiący podstawę działania (akt powołania szkoły) – ważny 3 miesiące wstecz;  w przypadku spółki cywilnej – również umowa spółki cywilnej;  kopia zaświadczenia REGON i decyzji o nadaniu NIP; dokumenty pracodawcy potwierdzające przestrzeganie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płatnościach - wystawione co najwyżej jeden miesiąc przed złożeniem wniosku; dowód wpłaty; załączniki nr 1, 2, 3 (oświadczenie pracodawcy dot. stanu zatrudnienia, kwestionariusz osobowy cudzoziemca);

11 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZŁOŻENIU WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ: dokumenty dot. cudzoziemca:  kserokopia paszportu (wszystkie strony, na których znajdują się jakiekolwiek zapisy);  dokumenty potwierdzające kwalifikacje cudzoziemca:  dyplom, certyfikat wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego;  kopia dokumentu o uznanie wykształcenia zdobytego za granicą za równoważne z uzyskanym na uczelni w RP- jeżeli cudzoziemiec posiada taki dokument;  w przypadku lekarzy kserokopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu na terytorium RP (oryginał do wglądu);  kopia dokumentu potwierdzającego prawo pobytu cudzoziemca na terytorium RP; wiza z prawem do pracy lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (jeżeli cudzoziemiec posiada już taki dokument);  kserokopia potwierdzenia zameldowania jeżeli cudzoziemiec posiada prawo pobytu na terytorium RP;

12 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie lekarze – zaświadczenie potwierdzające równorzędność posiadanych przez cudzoziemca kwalifikacji zgodnie z wymogami obowiązującymi w Polsce oraz prawo wykonywania zawodu lekarza; pielęgniarki i położne – prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, farmaceuci – prawo wykonywania zawodu farmaceuty, dla nauczycieli – w przypadku szkół lub publicznych placówek oświatowych – zgoda organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową; DODATKOWE DOKUMENTY WYMAGANE W STOUNKU DO OKREŚLONYCH ZAWODÓW:

13 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie KIEDY SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY NIE JEST BRANA POD UWAGE PRZY WYDANIU ZEZWOLENA? Przypadki w których zezwolenie na prace wydawane jest bez wzglądu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.07.2006 r. (Dz. U. 2006 Nr 141, poz. 1004 z późn. zm.). Ww. rozporządzenie określa 8 takich przypadków.

14 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1) cudzoziemców będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy mają wykonywać pracę jako personel kluczowy, w rozumieniu art. 52 Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między RP, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.; 2) cudzoziemców – członków rodzin pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynar. lub ich przedstawicielstw wykonujących w RP pracę na podstawie umów i porozumień międzynarodowych; 3) cudzoziemców – lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenia lub realizujących program specjalizacji, na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów; 4) cudzoziemcy upoważnieni do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium RP; SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY NIE BIERZE SIĘ POD UWAGE PRZY WYDANIU ZEZWOLENA DLA:

15 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 5) cudzoziemców - którzy wykonują pracę jako prywatna służba domowa pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych lub ich przedstawicielstw; 6) cudzoziemców – trenerów sportowych i sportowców wykonujących pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje krzewienie kultury fizycznej i sportu; 7) cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium RP w ramach umów międzynarodowych w zakresie zatrudnienia, jeżeli potrzeba powierzenia cudzoziemcowi wykonania pracy jest potwierdzona przez właściwy organ zatrudnienia, w trybie wskazanym w umowie; 8) obywateli republiki Tureckiej, gdy wystąpiono z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca, jeżeli wykonywali oni legalnie pracę w Rzeczpospolitej Polskiej przez okres 1 roku u danego pracodawcy. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY NIE BIERZE SIĘ POD UWAGE PRZY WYDANIU ZEZWOLENA DLA c.d.:

16 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie KTO MOŻE PRACOWAC BEZ ZEZWOLENIA? Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostali zwolnieni następujący cudzoziemcy: 1) posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej; 2) posiadają zezwolenie na osiedlenie się w RP; 3) posiadają w RP zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13, 17 lub 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach; 4) posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE w RP; 5) posiadający zezwolenie na pobyt tolerowany w RP; 6) korzystający z ochrony czasowej w RP; 7) członkowie rodzin obywatela polskiego będący obywatelami państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c;

17 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 8) małżonek obywatela polskiego niebędący obywatelem państwa, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, jeżeli posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP; 9) zstępni obywatela polskiego lub cudzoziemca – małżonka obywatela polskiego, w wieku do 21 lat lub pozostający na jego utrzymaniu, niebędący obywatelami państwa, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c jeżeli posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP; 10) członkowie rodzin cudzoziemca, o którym mowa w pkt. 1-6:  będący małżonkiem tego cudzoziemca posiadającym zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego;  posiadającego zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP udzielone na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 7 lub 14 ustawy o cudzoziemcach lub będący zstępnymi cudzoziemca posiadającego zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP lub będący zstępnymi cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium RP, jeżeli uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP. KTO MOŻE PRACOWAC BEZ ZEZWOLENIA c.d.?

18 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 11) zwolnieni z obowiązku posiadania na prace na podstawie odrębnych przepisów; 12) będący obywatelami państw członkowskich UE; 13) będących obywatelami państw EOG; 14) będących obywatelami państw niebędących stronami umowy o EOG, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze WE i jej państwami członkowskimi; 15) członkowie rodzin cudzoziemców, o których mowa w pkt 12 – 14, a także zstępni małżonka tych cudzoziemców, w wieku do 21 lat lub pozostających na utrzymaniu tych cudzoziemców lub ich małżonka oraz wstępni tych cudzoziemców lub ich małżonka, pozostających na utrzymaniu tych cudzoziemców lub ich małżonka; KTO MOŻE PRACOWAC BEZ ZEZWOLENIA c.d.?

19 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę z dnia 30.08.2006 r. (Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1116 z późn. zm.) określa 30 takich przypadków. Ww. rozporządzenie zwalnia z takiego obowiązku min.: wykonujących indywidualnie lub w zespole, trwające do 30dni w roku kalendarzowym usługi artystyczne, które obejmują działania aktorów, reżyserów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, aktorów cyrkowych, tancerzy lub mimów; wygłaszających do 30 dni okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej, jeżeli zachowują miejsce stałego pobytu zagranicą; będących sportowcami wykonującymi pracę dla podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP polegającą na reprezentowaniu tego podmiotu w trakcie zawodów sportowych, jeżeli praca ma charakter okazjonalny;

20 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie będących duchownymi, członkami zakonu lub innymi osobami, którzy wykonują pracę w związku z pełnioną funkcją religijną, w kościołach i związkach wyznaniowych oraz krajowych organizacjach międzykościelnych, których status uregulowany jest umową międzynarodową, przepisami o stosunku Państwa do kościoła lub innego związku wyznaniowego, lub które działają na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, ich osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych, na podstawie skierowania przez właściwy organ kościoła lub innego związku wyznaniowego albo jego osoby prawnej; będących studentami studiów dziennych odbywanych w Rzeczpospolitej Polskiej – w miesiącach: lipiec, sierpień i wrzesień; będących studentami, którzy wykonują pracę w ramach odbywania stażu zawodowego, do których odbywania kierują organizacje będące członkiem międzynarodowych zrzeszeń studentów; ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POSIADANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ c.d.

21 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POSIADANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ c.d. obywateli republiki Turcji po upływie czteroletniego okresu legalnego wykonywania pracy w RP; wykonujący prace jako pracownicy naukowi w podmiotach, o których mowa w przepisach o jednostkach badawczo-rozwojowych; będących obywatelami państw graniczących z RP, wykonujących pracę w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, jeżeli otrzymują oni oświadczenie polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenie wykonywania pracy zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby pracodawcy.

22 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie OBYWATELE BIAŁORUSI, ROSJI I UKRAINY – PRACA PRZEZ 3 MIESIĄCE. Pracodawca składa oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz kopią w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania pracodawcy. Zarejestrowane oświadczenie przekazuje cudzoziemcowi, który na jego podstawie uzyskuje wizę w celu wykonywania pracy w konsulacie polskim w kraju stałego zamieszkania cudzoziemca. Cudzoziemca można zatrudnić lub powierzyć mu wykonywanie innej pracy zarobkowej po uzyskaniu przez niego wizy na okres wskazany w zarejestrowanym oświadczeniu (w wizie, jeżeli jej ważność jest krótsza niż okres wskazany w oświadczeniu).

23 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ZMIANY W ZAKRESIE WYKONYWANEJ PRACY NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA. Wydane przyrzeczenie lub zezwolenie zachowuje ważność pod warunkiem zawiadomienia właściwego wojewody, w formie pisemnej, o powstałych zmianach w przypadku: zmiany nazwy, siedziby lub przekształcenia formy prawnej pracodawcy, a także przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, zmiany miejsca wykonywania pracy przez cudzoziemca, jeżeli miejsce wykonywania pracy znajduje się w powiecie, którego dotyczy przyrzeczenie lub zezwolenie. W przypadku zmiany miejsca wykonywania pracy na teren innego powiatu należy wystąpić o dokonanie zmian w wydanych decyzjach przedkładając opinię starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz dokumenty potwierdzające podjęte przez pracodawcę inne działania w zakresie powierzenia pracy osobom z lokalnego rynku pracy. Powyższe zmiany dokonywane są po ocenie sytuacji na lokalnym rynku pracy. UWAGA: Zmiana stanowiska pracy powoduje konieczność złożenia nowego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.

24 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie UCHYLENIE PRZYRZECZENIA LUB ZEZWOLENIA Przyrzeczenie lub zezwolenie na pracę podlegają uchyleniu przez wojewodę, jeżeli: cudzoziemiec wykonuje pracę nielegalnie; cudzoziemiec utracił uprawnienia do wykonywania pracy; uległy zmianie okoliczności lub dowody odnoszące się do wydanej decyzji; ustała przyczyna, dla której zostało udzielone zezwolenie na pracę; cudzoziemiec wykonujący za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy narusza to prawo; wydane przyrzeczenie uchyla się również, w przypadku gdy nie zostało wydane zezwolenie w terminie wskazanym w przyrzeczeniu, a pracodawca nie poinformował, w formie pisemnej, organu właściwego do wydania zezwolenia, że opóźnienie rozpoczęcia pracy jest wynikiem uzgodnienia pracodawcy i cudzoziemca.

25 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie OBOWIĄZEK ZWROTU WYDANEGO PRZYRZECZENIA I ZEZWOLENIA NA PRACĘ Wydane przyrzeczenie i zezwolenie na pracę należy niezwłocznie zwrócić w przypadku gdy cudzoziemiec: zrezygnuje z wykonywania pracy, zakończy wykonywanie pracy przed upływem terminu ważności zezwolenia, nie rozpocznie wykonywania pracy w terminie określonym w zezwoleniu.

26 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY: 50 zł – w przypadku gdy pracodawca albo podmiot, o którym mowa w art. 88 ust. 16 ustawy, zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nie przekraczający 3 miesięcy; 100 zł - w przypadku gdy pracodawca albo podmiot, o którym mowa w art. 88 ust. 16 ustawy, zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres dłuższy niż 3 miesięcy; 200 zł – w przypadku gdy pracodawca albo podmiot, o którym mowa w art. 88 ust. 16 ustawy, zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej.

27 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: Tel. 0-89 52-32-439 lub 0-89 52-32-232: Fax. 0-89 52-32-307 Strona internetowa: www.bip.uw.olsztyn.pl zakładka „załatwienie spraw w urzędzie” -> zatrudnienie cudzoziemców.www.bip.uw.olsztyn.pl


Pobierz ppt "Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Zagadnienia związane z zatrudnieniem cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google