Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja wczesnoszkolna wg nowej podstawy programowej Aktualne przepisy prawa oświatowego Aktualne przepisy prawa oświatowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja wczesnoszkolna wg nowej podstawy programowej Aktualne przepisy prawa oświatowego Aktualne przepisy prawa oświatowego."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja wczesnoszkolna wg nowej podstawy programowej Aktualne przepisy prawa oświatowego Aktualne przepisy prawa oświatowego

2 Kierunki polityki oświatowej państwa Wspieranie dziecka młodszego na I- szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Profilaktyka agresji i przemocy w szkole Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

3 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego Głównym celem zmian w zakresie wychowania przedszkolnego jest wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego. Będzie to możliwe dzięki dodaniu do podstawy programowej nowego obszaru „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”. Treści nowego obszaru, jeśli tak zdecyduje dyrektor przedszkola/oddziału przedszkolnego, będą mogły być realizowane już od 1 września 2014 r. Natomiast obowiązek w tym zakresie od 1 września 2015 r. zostanie wprowadzony w stosunku do dzieci pięcioletnich, a od 1 września 2017 r. w stosunku do wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.

4 Zmiany w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej: szersze niż dotychczas dostosowanie przebiegu procesu edukacji do indywidualnych możliwości i potrzeb najmłodszych uczniów. rezygnację z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I szkoły podstawowej. Funkcjonujące dotychczas, w tym zakresie, rozwiązanie często stanowiło utrudnienie dla nauczycieli w dostosowaniu procesu edukacyjnego do potrzeb i możliwości rozwijających się w różnym tempie dzieci. Wprowadzona zmiana spowoduje, że decyzję o tym, ile czasu uczniowie poświęcą na opanowanie wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej będzie podejmował wyłącznie nauczyciel.

5 Zmiany w zalecanych warunkach realizacji podstawy programowej, dotyczące organizacji procesu edukacyjnego w klasach I-III szkoły podstawowej. dostosowanie metod nauczania, środków dydaktycznych, tempa realizacji treści nauczania oraz czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych do możliwości dzieci, odejście od przeprowadzania zajęć edukacyjnych w systemie 45- minutowych lekcji (z zachowaniem ustalonego z dyrektorem szkoły tygodniowego i dziennego czasu pracy danego oddziału), dostosowanie prac domowych do możliwości ucznia – monitorowanie przez nauczyciela tego, ile czasu zajmuje uczniowi odrobienie tzw. prac domowych; współpraca z rodzicami w tym zakresie, stworzenie dzieciom korzystającym z zajęć świetlicowych możliwości i warunków do odrabiania prac domowych.

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego….. Obowiązuje w roku szkolnym 2014/15 klasy I, a w następnych latach kolejne klasy

7 Najważniejsze zmiany: 1.Zmiany w zakresie treści nauczania 2.Nowe zalecenia dotyczące organizacji pracy w klasach I - III

8 Rezygnacja z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I ( podstawa zawiera tylko treści po klasie III) Oznacza to, że: Decyzja o tym, ile czasu uczniowie potrzebują na opanowanie poszczególnych wiadomości i umiejętności będzie należała wyłącznie do nauczyciela Nowelizacja nie spowoduje konieczności zmiany już realizowanych programów nauczania

9 Rezygnacja z treści programowych związanych z kształtowaniem umiejętności korzystania z podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych. Oznacza to, że: Podręczniki i zeszyty ćwiczeń powinny być jedynie jednymi z narzędzi wspomagających zdobycie opisanych w podstawie programowej umiejętności i wiadomości

10 Zmiany w zakresie zalecanych warunków organizacji procesu edukacyjnego Ograniczenie w klasie I pisania i rysowania do około jednej trzeciej czasu przeznaczonego na edukację matematyczną Uczeń powinien mieć możliwość przedstawienia rozwiązania postawionego przed nim problemu, zadania nie tylko pisemnie, ale również w inny dogodny dla siebie sposób, np. ustnie lub za pomocą rysunku. Prowadzenie zajęć komputerowych rozumianych dosłownie jako zajęcia z komputerami. Praca z komputerem kształtuje aktywność (gry i zabawy, w tym zabawy logiczne, mają być wstępem do nauki programowania),

11 Rozwijanie wiedzy przyrodniczej głównie z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania oraz różnych, dostępnych źródeł informacji a także w oparciu o obserwacje, badania i dziecięce eksperymentowanie przede wszystkim w naturalnym środowisku poza szkołą zaleca się odejście od przeprowadzania zajęć edukacyjnych w systemie 45-minutowych lekcji (z zachowaniem ustalonego z dyrektorem szkoły tygodniowego i dziennego czasu pracy danego oddziału),

12 zaleca się, aby w klasach I – III szkoły podstawowej nauczyciel szczególną uwagę zwracał na dostosowanie prac domowych do możliwości ucznia. dostosowanie prac domowych do możliwości ucznia – monitorowanie przez nauczyciela tego, ile czasu zajmuje uczniowi odrobienie tzw. prac domowych; współpraca z rodzicami w tym zakresie,

13 stworzenie dzieciom korzystającym z zajęć świetlicowych możliwości i warunków do odrabiania prac domowych dostosowanie metod nauczania, środków dydaktycznych, tempa realizacji treści nauczania oraz czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych do możliwości dzieci, Usunięto z poprzedniej podstawy programowej zapisy, które zostały uregulowane w ustawie o systemie oświaty ( zapisy o zapewnieniu miejsca na podręczniki szkolne oraz o liczebności dzieci w oddziale)

14 W kl. I- III minimalny wymiar godzin obowiązkowych wynosi: edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i zajęcia techniczne 1150 język obcy nowożytny 190 edukacja muzyczna 95 edukacja plastyczna 95 zajęcia komputerowe 95 wychowanie fizyczne 290 zajęcia rewalidacyjne 190 na ucznia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.2012, poz.204)

15 Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty(Dz. U. z 2014 r., poz. 290) Możliwość zlecania opracowania i wydania podręcznika przez Ministra Edukacji Narodowej Dyrektorzy szkół NIE mają już obowiązku ogłoszenia listy podręczników do 15 czerwca

16 Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty(Dz. U. z 2014 r., poz. 290) Definicja programu została uproszczona Program zawiera opis sposobu realizacji celów wychowania i kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a także informacje o dostosowaniu metod i form pracy do potrzeb i możliwości uczniów

17 Programy nauczania mogą być przygotowane w sposób i w formie ustalonej w danej szkole Zgodnie z zmianami w rozporządzeniu podstawą nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej powinna być różnorodna działalność dziecka wynikającą z jego potrzeb i możliwości rozwojowych.

18 Gotowe programy dla edukacji wczesnoszkolnej zostały opracowane na stronie ORE -4 programy http://www.ore.edu.pl na stronie MEN: 2 programy nauczania http://naszelementarz.men.gov.pl/programy-nauczania http://naszelementarz.men.gov.pl/programy-nauczania

19 Podręcznik rządowy „Nasz elementarz” oraz obudowa metodyczna Podręcznik rządowy „Nasz elementarz” oraz obudowa metodyczna

20 Na stronie MEN http://naszelementarz.men.gov.pl znajdują się: przewodniki metodyczne do elementarza multibooki karty pracy generator kart pracy http://naszelementarz.men.gov.pl multibooki http://naszelementarz.men.gov.pl multibooki

21 Karty pracy

22 Album liter

23

24 Generator kart pracy. W generatorze znajdzie się galeria z gotowymi kartami pracy z możliwością ich modyfikacji przez użytkownika

25 Blok tematyczny „W świecie zabawek”- wprowadzenie liniatury Blok tematyczny „W świecie zabawek”- wprowadzenie liniatury

26

27 Album liter Album liter

28 Interpretacja wiersza „Jesienne rymy” Małgorzata Małyska Interpretacja wiersza „Jesienne rymy” Małgorzata Małyska

29 Praca plastyczna ( zespołowa)

30 Poradniki dla rodziców i nauczycieli Za progiem. Jak rozwija się dziecko i co z tego wynika dla nauczyciela klasy IV Na progu. Ile w dziecku ucznia, a w nauczycielu mistrza? O co chodzi w pierwszej klasie? Za progiem. Jak rozwija się dziecko i jaka jest rola nauczyciela w tym rozwoju? Przed progiem - Jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie i jak je rozwijać? Moje dziecko idzie do przedszkola. Nowe regulacje prawne w wychowaniu przedszkolnym Razem z dzieckiem. Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy w klasach I- III szkoły podstawowej

31 Strony internetowe http://wlaczpolske.pl/ http://scholaris.pl Ćwiczenia interaktywne na stronie

32 Planowane zmiany Od roku szkolnego 2015/2016 oceny bieżące w klasach I-III szkoły podstawowej będą obowiązkowo sporządzane w formie opisowej Nauczyciel kształcenia zintegrowanego nie będzie musiał wskazywać w dokumentacji szkolnej liczby godzin, którą przeznaczył na poszczególne obszary edukacji wczesnoszkolnej.

33 Źródła: Strona ORE Andrzej Jasiński Klasa I od 1 września 2014 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

34 Oto najważniejsze zmiany znowelizowanej ustawy o systemie oświaty obowiązujące od 23.01.2016r. PRZYWRÓCENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO DLA 7-LATKÓW: Nowelizacja przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków Pozostawia jednocześnie prawo 6-latków do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie na wniosek rodziców (warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej). Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków (5-latek zachowuje prawo). Wprowadzone w ustawie przepisy przejściowe umożliwiają kontynuowanie przez dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo poszły do szkoły, nauki w klasach pierwszej i drugiej.

35 Zmiany znowelizowanej ustawy o systemie oświaty obowiązujące od 23.01.2016r. Zgodnie z tymi przepisami, na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci: urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej; urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

36 Wychowanie przedszkolne Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r., także dzieci 3-letnie


Pobierz ppt "Edukacja wczesnoszkolna wg nowej podstawy programowej Aktualne przepisy prawa oświatowego Aktualne przepisy prawa oświatowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google