Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykaz Krajowych i Narodowych Programów Profilaktyki – zawierających zadania resortu edukacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykaz Krajowych i Narodowych Programów Profilaktyki – zawierających zadania resortu edukacji."— Zapis prezentacji:

1 Wykaz Krajowych i Narodowych Programów Profilaktyki – zawierających zadania resortu edukacji

2 Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci „Polska dla Dzieci” 2004-2012 1. Promowanie zdrowego trybu życia 2. Zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji 3. Pomoc i wsparcie dla rodziny 4. Ochrona przed molestowaniem, wykorzystywaniem i przemocą

3 Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży 2004-2014; 1.Zahamowanie dynamiki wzrostu niedostosowania społecznego oraz przestępczości dzieci i młodzieży 2. Eliminowanie i łagodzenie drastycznych przejawów niedostosowania społecznego, w szczególności zagrażających zdrowiu i życiu dzieci i młodzieży 3. Wypracowanie metod współpracy szkoły z policją oraz koordynacja środowiskowa.

4 Rządowy Program na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła“. 1.poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole; 2. zwiększenie wpływu rodziców na życie szkoły; 3. zwiększenie umiejętności wychowawczych dyrektorów szkół i placówek wychowawczych, nauczycieli i rodziców oraz pracowników administracji; 4. zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów; 5. indywidualizacja kształcenia uczniów, rozwój ich zainteresowań, zwiększenie autonomii uczniów w szkole; 6. wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 7. ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych (m.in. przemoc, narkomania, alkoholizm). 8. przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport

5 Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2006-2010; 1. Zwiększenie zaangażowania administracji rządowej w przeciwdziałanie narkomanii oraz wspieranie rozwoju lokalnej polityki przeciwdziałania narkomanii 2.Podniesienie jakości programów profilaktycznych oraz wojewódzkich, gminnych programów przeciwdziałania narkomanii stanowiących część wojewódzkich i gminnych strategii rozwiazywania problemów społecznych. 3. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów zwiazanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.

6 Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2006-2010 1.Podnoszenie kompetencji pracowników oświaty w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2.Doskonalenie umiejetności prospołecznych dzieci i młodzieży mających wpływ na obniżenie poziomu niepożądanych zachowań społecznych. 3. Doskonalenienie umiejętności wychowawczych i profilaktycznych w zakresie profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, w tym profilaktyki problemów alkoholowych

7 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2006-2016 1.Ochrona dziecka przed przemocą- działania profilaktyczno-edukacyjne. 2.Zapobieganie stosowaniu przemocy – wspieranie rodziny, wspieranie rozwoju dziecka. 3. Doskonalenie umiejętności pracowników oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy. 4. Monitorowanie wystepowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków.

8 Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce 2008-2011 1.Zmiana klimatu społecznego i zachowań w stosunku do palenia tytoniu poprzez działania edukacyjno- interwencyjne. 2.Zapobieganie w ramach systemu edukacyjno- wychowawczego paleniu tytoniu przez dzieci i młodzież. 3.Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży propagujące modę na niepalenie( także poprzez ograniczenie palenia tytoniu wśród nauczycieli).

9 „ Razem Bezpieczniej“ 1. Rzetelna analiza i identyfikacja problemów bezpieczeństwa szkolnego nie tylko na poziomie ogólnym, ale także w odniesieniu do poszczególnych placówek oświatowych i ich okolic. 2. Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach oraz w bezpośrednim otoczeniu szkół. 3. Zbudowanie skutecznych i podlegających ocenie mechanizmów współpracy dyrekcji (nauczycieli) – rodziców – uczniów i Policji wraz ze strażami gminnymi (miejskimi) w zakresie bezpieczeństwa w szkołach.

10 Radosna Szkoła 1.Pomoc finansowa organom prowadzącym szkoły podstawowe i ogólnodostępne szkoły muzyczne I stopnia w tworzeniu warunków do realizowania nowej podstawy programowej. 2.Pomoc organom prowadzącym w przygotowaniu szkół do rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie.

11 Program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013 Podniesienie jakości i poziomu wykształcenia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich m.in. poprzez: 1. upowszechnianie wychowania przedszkolnego; 2. poprawa jakości kształcenia; 3. podniesienie kompetencji nauczycieli; 4. zwiększenie dostępu do edukacji dla niepełnosprawnych mieszkańców wsi; 5. aktywizowanie środowisk wiejskich do podejmowania działań o charakterze edukacyjnym, społecznym i kulturalnym; 6. przygotowanie do funkcjonowania w gospodarce rynkowej; 7. dążenie do efektywniejszego wykorzystania bazy szkolnej 8. rozwój umiejętności wykorzystania komputera oraz Internetu


Pobierz ppt "Wykaz Krajowych i Narodowych Programów Profilaktyki – zawierających zadania resortu edukacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google