Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, dnia 23 marca 2016 r.

2 www.wup.pl Oś priorytetowa VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 7.1 Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Typ 3 Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych.

3 www.wup.pl DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Alokacja4 500 000,00 zł Rezerwa na odwołania225 000,00 zł Wsparcie finansowe EFS4 026 315,79 zł Wsparcie finansowe krajowe473 684,21 zł Wkład własny5% Dofinansowanie ze środków UE85%

4 www.wup.pl GŁÓWNY WSKAŹNIK PROJEKTU WSKAŹNIK PRODUKTU - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie. WSKAŹNIK PRODUKTU - Liczba gmin, znajdujących się w SSW, objętych wsparciem, z którymi podpisano porozumienia w zakresie realizacji projektu. WSKAŹNIK REZULTATU - Liczba zawiązanych partnerstw w każdej gminie objętej wsparciem z podmiotami zaangażowanymi w proces rewitalizacji. WSKAŹNIK REZULTATU - Liczba zrealizowanych przez mieszkańców, w ramach działań animacyjnych, przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z włączeniem społeczności lokalnej. WSKAŹNIK REZULTATU - Liczba gmin posiadających program rewitalizacji zatwierdzony przez IZ RPO WZ 2014-2020. WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROJEKTU

5 www.wup.pl ETAPY OCENY WNIOSKOW O DOFINANSOWANIE OCENA BRAKÓW FORMALNYCH 14 dni OCENA FORMALNO- MERYTORYCZNA ETAP I - KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI - KRYTERIA WYKONALNOŚCI - KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 56 dni Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej – ok. 120 dni Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – 23 sierpnia 2016 r. (+ maksymalnie 60 dni) ETAP II - KRYTERIA JAKOŚCI - KRYTERIA PREMIUJĄCE ETAP III - KRYTERIA STRATEGICZNE 50 dni

6 www.wup.pl BRAKI FORMALNE Przykładowe braki formalne: - różna suma kontrolna na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; - brak pieczęci na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; - brak podpisu osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy; - niezgodny podpis na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy w odniesieniu do wskazanych w wersji elektronicznej wniosku osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy. W razie stwierdzenia braków formalnych IOK wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania; W przypadku uzupełnienia wniosku w zakresie innym niż wskazane braki formalne wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

7 www.wup.pl KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania Odzwierciedlenie celu szczegółowego, tj. aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększającej ich zatrudnienie. 2. Zgodność z typem projektu typ projektu grupa docelowa 3. Zgodność z wymogami pomocy publicznej Projekt jest zgodny z regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 4. Zgodność z zasadami horyzontalnymi zasada równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum) zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zasada racjonalnych usprawnień) koncepcja zrównoważonego rozwoju 5. Kwalifikowalność Beneficjenta/ Partnera Beneficjent oraz Partnerzy są podmiotem uprawionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania/typów projektów zgodnie z SOOP RPO WZ 2014-2020. I ETAP OCENY

8 www.wup.pl I ETAP OCENY KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 6. Wymogi organizacyjne biuro projektu na terenie realizowanego projektu maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie 7. Zgodność wsparcia 1.Co najmniej 2/3 gmin (minimum 12 z 18) wskazanych w regulaminie objętych wsparciem. 2.Wkład własny w wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych. 3.Okres realizacji projektu maksymalnie do dnia 31.12.2017 r. 4.Minimalna wartość projektu – 3 mln zł. 5.Zapewnienie o zawarciu porozumienia obligującego wójta/burmistrza do przedłożenia, wypracowanego w ramach projektu, programu rewitalizacji do zatwierdzenia radzie gminy. 6.Zapewnienie o złożeniu zaakceptowanych przez wójta/burmistrza projektów programów rewitalizacji do IZ RPO WZ najpóźniej do 30 września 2017 r. 8. Programy rewitalizacji Zapewnienie o powstaniu programu rewitalizacji w wyniku realizacji projektu (program rewitalizacji dodatkowym efektem działań projektowych).

9 www.wup.pl I ETAP OCENY KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 9. Porozumienie Zawarcie porozumienia ze wszystkimi gminami objętymi wsparciem przez Beneficjenta: na etapie składania wniosku w formie deklaratywnej; porozumienia zawierane na etapie realizacji projektu; zobowiązanie do realizacji wskaźników specyficznych. 10. Zakres projektu Zapewnienie o świadczeniu bezpłatnych usług na rzecz społeczności gmin objętych wsparciem (bezpośrednio w miejscowościach rewitalizowanych) w zakresie co najmniej: usług animacyjnych (co najmniej jeden animator na gminę); doradztwa i konsultacji w zakresie tworzenia Lokalnych Programów Rewitalizacji. 11. System wsparcia Posiadanie porozumienia z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, na terenie których znajdują się gminy objęte wsparciem w ramach Działania (zawarte na etapie wnioskowania) 12. Komplementarność z PROW Zapewnienie komplementarności z PROW oraz w zakresie wykorzystania jego efektów.

10 www.wup.pl KRYTERIA WYKONALNOŚCI 1. Zgodność prawna Prawodawstwo wspólnotowe i krajowe, w szczególności ustawa z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Zdolność organizacyjno-operacyjna organizacja doświadczenie potencjał kadrowy (w tym do tworzenia LPR-ów) potencjał techniczny 3. Zdolność finansowa Odpowiednia kondycja finansowa Beneficjenta określana na podstawie łącznego obrotu za rok kalendarzowy, równego lub wyższego od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, w których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe. I ETAP OCENY

11 www.wup.pl KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 1. Kompletność wniosku Wniosek jest zgodny z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminem (LSI2014 + pisemny wniosek o przyznanie pomocy) 2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze włączenia społecznego na lata 2014-2020; Katalog wydatków, limit, zasada kwalifikowalności określone w Regulaminie; Poziom wydatków w ramach cross financingu oraz śr. trwałych jest zgodny z poziomem tych wydatków w Regulaminie. 3. Możliwość oceny merytorycznej wniosku Spójność załączników z wnioskiem oraz ich odpowiednia jakość (poprawność, wiarygodność, rzetelność). 4. Intensywność wsparcia Maksymalny poziom dofinansowania - 95%, w tym ze środków UE- 85% 5. Celowość partnerstwa Art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; Należy udowodnić, że projekt realizowany w partnerstwie wnosi określoną wartość dodaną (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe). I ETAP OCENY

12 www.wup.pl KRYTERIA JAKOŚCI 1. Odpowiedniość/ Adekwatność/ Trafność Spójność projektu z analizą sytuacji problemowej zawartą we wniosku Skala punktów: 1-5; waga: 6 2. Skuteczność / Efektywność Stopień w jakim projekt przyczyni się do rozwiązania lub złagodzenia sytuacji problemowej wskazanej we wniosku, relacja nakład/rezultat Skala punktów: 1-5; waga: 6 3. Użyteczność Trafność doboru form wsparcia w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów grupy docelowej (zasada równości szans i niedyskryminacji!) Skala punktów: 1-5; waga: 6 4. Trwałość Stopień wpływu zaplanowanych w projekcie rezultatów na uzyskanie trwałej zmiany sytuacji grup docelowych, rozumianej jako zwiększenia zaangażowania lokalnej społeczności w zmiany zachodzące w miejscowości/gminie, w tym rozwiązywanie lokalnych problemów Skala punktów: 1-5; waga: 2 W ramach tego etapu oceny projekty są oceniane pod względem spełniania kryteriów jakości oraz przyznania premii punktowej za spełnienie kryteriów premiujących. II ETAP OCENY

13 www.wup.pl KRYTERIA PREMIUJĄCE 1. Beneficjent zapewnia, że na potrzeby przygotowania programu rewitalizacji, w każdej gminie zostanie zawiązane partnerstwo z podmiotami zaangażowanymi w proces rewitalizacji (np. z JST bądź ich jednostkami organizacyjnymi, NGO, przedsiębiorcami). Jednym z efektów projektu mają być partnerstwa zawarte pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces rewitalizacji. Zawarte musi zostać co najmniej jedno partnerstwo na gminę. Weryfikacja nastąpi m.in. na podstawie zaplanowanej wartości wskaźnika Liczba zawartych partnerstw… Liczba punktów: 5 2. Beneficjent zapewnia, że w ramach działań animacyjnych zostaną zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej (max do 20 000 zł na miejscowość). Praca społeczności lokalnej traktowana jako partycypacja społeczna, która nie może być wkładem własnym w projekcie. Wydatki ponoszone mogą być w ramach cross-financingu i środków trwałych. Weryfikacja nastąpi m.in. na podstawie zaplanowanej wartości wskaźnika Liczba zrealizowanych przez mieszkańców… Liczba punktów: 10 3. Beneficjent obejmuje swoim wsparciem wszystkie gminy wskazane w Regulaminie konkursu (gminy znajdujące się w SSW, o najgorszych parametrach rozwoju społeczno- gospodarczego i posiadające na swoim terytorium problemowe miejscowości popegeerowskie). Objęcie wsparciem wszystkich 18 gmin wskazanych w regulaminie konkursu. Liczba punktów: 15 II ETAP OCENY

14 www.wup.pl KRYTERIA STRATEGICZNE 1.Zrównoważony rozwój województwa. Ocenie podlega wpływ projektu na realizację polityki rozwojowej województwa wynikającej ze: Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, wojewódzkich strategii i programów sektorowych, krajowych Dokumentów strategicznych, w tym w szczególności Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Projekty, które zostaną pozytywnie ocenione w ramach kryterium strategicznego, uzyskują 20% premię w stosunku do punktacji z oceny kryteriów jakości. Oznacza to, że do punktacji, którą uzyskały te projekty na ocenie kryteriów jakości, zostanie dodane liczba punktów odpowiadająca 20% punktów uzyskanych na tej ocenie. III ETAP OCENY

15 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Koszty pośrednie w EFS rozliczane są wyłącznie stawkami ryczałtowymi liczonymi od wartości kosztów bezpośrednich: 25% - projekty o wartości do 1 mln zł włącznie, 20% - projekty o wartości powyżej 1 mln zł do 2 mln zł włącznie, 15% - projekty o wartości powyżej 2 mln zł do 5 mln zł włącznie, 10% - projekty o wartości powyżej 5 mln zł.

16 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Lista przykładowych kosztów pośrednich w projekcie: - koszty wynagrodzenia, delegacji służbowych, szkoleń osób, których zatrudnienie jest niezbędne do realizacji projektu tj. m.in. koordynatora projektu, kierownika projektu, personelu obsługowego; - koszty utrzymania powierzchni biurowych; - koszty obsługi księgowej; - koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu; - koszty prowadzenia rekrutacji; - amortyzacja lub zakup aktywów (sprzętu, mebli, wartości niematerialnych lub prawnych) na potrzeby zarządzania projektem; - działania informacyjno - promocyjne związane z realizacją projektu.

17 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – wkład własny Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych projektu i nie zostaną przekazane wnioskodawcy w postaci dofinansowania; wysokość wkładu własnego w konkursie nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16 wynosi nie mniej niż 5% kwoty dofinansowania; wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego; istnieje możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego na rzecz projektu - wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne; wkład własny może zostać wniesiony w ramach kosztów pośrednich.

18 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – cross-financing i środki trwałe Maksymalny poziom wydatków w ramach cross-financingu wynosi do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie; Cross-financing obejmuje wyłącznie: zakup nieruchomości, zakup infrastruktury nieprzenośnej oraz dostosowywanie budynków i adaptację pomieszczeń; Koszt zaplanowanych do poniesienia w projekcie wydatków na środki trwałe nie może przekraczać 10% wartości projektu; Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross‐financingu. Środki trwałe to np. komputery, urządzenia biurowe, szafy na dokumenty, biurka, krzesła, tablice multimedialne itp.

19 www.wup.pl ZŁOŻENIE WNIOSKU Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1. Opublikować wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów – od 4 kwietnia do 25 kwietnia 2016 r. 2. Doręczyć do IOK pisemny wniosek o przyznanie pomocy wygenerowany z systemu LSI2014: najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów tj. do 28 kwietnia 2016 r. dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do IOK na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, pok. 006 w kancelarii urzędu z dopiskiem: Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16 Dokumenty są przyjmowane pod ww. adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

20 www.wup.pl Informacja i promocja Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020; Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020; Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014- 2020 w zakresie informacji i promocji; Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020; Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

21 www.wup.pl Obowiązki informacyjne Benef icjent musi: oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich: wszystkie działania informacyjne i promocyjne; wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podaje do wiadomości publicznej; dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie; wydarzenia związane z projektem (np. odpowiednio oznaczać konferencje, szkolenia, targi itp.); umieścić plakat (lub tablicę informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu; umieścić opis projektu na stronie internetowej (jeśli posiada); dokumentować działania.

22 www.wup.pl Jak oznaczyć miejsce projektu? Plakat o wielkości minimum A3 musi być wyeksponowany w widocznym miejscu w trakcie realizacji projektu. Można go zdjąć dopiero po zakończeniu projektu (to znaczy po jego rozliczeniu). Wzór przykładowo wypełnionego plakatu udostępniono na stronie power.gov.pl, w dziale Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie.

23 www.wup.pl Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Biuro informacji i Promocji EFS w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70- 383 Szczecin e-mail: efs@wup.plefs@wup.pl Tel. 9142 56 163/164 www.wup.pl Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie ul. Słowiańska 15 a 75-846 Koszalin e-mail: efskoszalin@wup.plefskoszalin@wup.pl Tel. 94 344 50 25/26 www.facebook.com/wupszczecin Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12 b 800 34 44 34 gpi@wpz.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

24 www.wup.pl Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: sekretariat@wup.pl


Pobierz ppt "Www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google