Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI EWIDENCJADYSCYPLINARNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI EWIDENCJADYSCYPLINARNA."— Zapis prezentacji:

1 1 M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI EWIDENCJADYSCYPLINARNA Przedstawia: SZEF ODDZIAŁU DYSCYPLINY WOJSKOWEJ płk Stanisław PIWOWAR Przedstawia: SZEF ODDZIAŁU DYSCYPLINY WOJSKOWEJ płk Stanisław PIWOWAR Stan na 25.03.2010 r.

2 PODSTAWY PRAWNE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO rozporządzenie MON w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474) zarządzenie Nr 3 MON z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 4) rozporządzenie MON z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. Nr 24, poz. 121)

3 3 Działania profilaktyczno-wychowawcze Tworzenie warunków do wyróżniania i przestrzegania dyscypliny wojskowej Niezwłocznie reagować na zachowania żołnierzy naruszające dyscyplinę wojskową USTAWOWE POWINNOŚCI PRZEŁOŻONEGO Kształtować dyscyplinę wojskowa podporządkowanych mu żołnierzy, w szczególności przez:

4 4 ZAKRES PRZEDMIOTOWY WYKONYWANIA POWINNOŚCI USTAWOWYCH PRZEZ PRZEŁOŻONYCH PRACA PROFILAKTYCZNA 1)dokładność rozpoznawania i trafność prognozowania zagrożeń dla bezpieczeństwa żołnierzy; 2)zapobieganie wypadkom w wojsku; 3)profilaktyka na rzecz bezpieczeństwa poza miejscem służby; 4)związek miedzy wypadkami a działaniami zapobiegawczymi.

5 5 KSZTAŁTOWANIE WARUNKÓW DO PRZESTRZEGANIA DYSCYPLINY 1)edukacja prawna, 2)respektowanie uprawnień, 3)praworządność, przewodzenie, przykład osobisty, kultura dowodzenia, 4)rytm i jakość szkolenia oraz funkcjonowania jednostek i pododdziałów, 5)zapewnienie sił i środków do realizacji zadań, 6)wymagalność, nadzór i działalność kontrolna, 7)funkcjonowanie służb i wojskowych organów porządkowych; ZAKRES PRZEDMIOTOWY WYKONYWANIA POWINNOŚCI USTAWOWYCH PRZEZ PRZEŁOŻONYCH

6 6 KSZTAŁTOWANIE WARUNKÓW DO PRZESTRZEGANIA DYSCYPLINY cd. 8)znajomość morale i kształtowanie czynników wpływających na morale 9)kierowanie kształtowaniem dyscypliny i udział innych osób funkcyjnych w tym procesie; 10)możliwości działania ogniw wsparcia dowódcy w kształtowaniu postaw; 11)współdziałanie z ŻW, prokuraturą i sądownictwem wojskowym; 12)dobór i przygotowanie kadry wychowawczej; 14)rzetelność oceniania dyscypliny, meldowania i sprawozdawczości. 13) przeciwdziałanie patologiom społecznym; ZAKRES PRZEDMIOTOWY WYKONYWANIA POWINNOŚCI USTAWOWYCH PRZEZ PRZEŁOŻONYCH

7 7 KSZTAŁTOWANIE WARUNKÓW DO WYRÓŻNIANIA ŻOŁNIERZY 1)sprawiedliwe ocenianie wysiłku i wykorzystywanie wyróżnień jako czynnika motywacyjnego; 2)analizowanie wyróżniania i inspirowanie do korzystania z uprawnień w wyróżnianiu; 3)nadzorowanie nad rozpatrywaniem wniosków dotyczących wyróżnień; 4)zapewnienie środków finansowych i form wyrażania uznania do stosowania przez podległych przełożonych; 5)terminowa i zgodna z postanowieniami przełożonych realizacja wyróżnień; 6)ewidencjonowanie wyróżnień oraz zapoznawanie żołnierzy z kartami wyróżnień. ZAKRES PRZEDMIOTOWY WYKONYWANIA POWINNOŚCI USTAWOWYCH PRZEZ PRZEŁOŻONYCH

8 8 REAGOWANIE PRZEŁOŻONYCH NA ZACHOWANIA ŻOŁNIERZY NARUSZAJĄCE DYSCYPLINĘ 1)reagowanie w sytuacji popełnienie przestępstwa lub wykroczenia; 2)zatrzymywanie, osadzanie nietrzeźwych żołnierzy oraz zawieszanie ich w czynnościach służbowych; 3)przestrzeganie zasad, trybu i terminów w postępowaniach dyscyplinarnych; 5)uczestnictwo dowódcy JW. i innych przełożonych wojskowych w procesie karnym podporządkowanych żołnierzy; 6)użycie wojskowych organów porządkowych; 4)nadzorowanie wykonywania kar i środków dyscyplinarnych; 7)wykonywanie orzeczeń sądowych, postanowień prokuratorskich i orzeczeń dyscyplinarnych; 8)prowadzenie dokumentacji dyscyplinarnej, ewidencji ukarań, zacieranie ukarań, a także likwidacja skutków uchylonych orzeczeń dyscyplinarnych. ZAKRES PRZEDMIOTOWY WYKONYWANIA POWINNOŚCI USTAWOWYCH PRZEZ PRZEŁOŻONYCH

9 9 REAGOWANIE ŻOŁNIERZY STARSZYCH STOPNIEM NA ZACHOWANIA ŻOŁNIERZY NARUSZAJĄCE DYSCYPLINĘ 1)uprawnienie do wydania tym żołnierzom rozkazu zaprzestania naruszania dyscypliny wojskowej 2)obowiązek powiadomienia o naruszeniu dyscypliny wojskowej przez tych żołnierzy przełożonych tych żołnierzy ZAKRES PRZEDMIOTOWY WYKONYWANIA POWINNOŚCI USTAWOWYCH PRZEZ STARSZYCH STOPNIEM WOJSKOWYM ŻOŁNIERZ JEST OBOWIĄZANY, NA ŻADANIE UPRAWNIONEJ OSOBY, DO UDZIELENIA POMOCY W CZYNNOŚCIACH SŁUŻBOWYCH, PODEJMOWANYCH W STOSUNKU DO ŻOŁNIERZA NARUSZAJĄCEGO DYSCYPLINĘ WOJSKOWĄ.

10 10 ZAKRES EWIDENCJI DYSCYPLINARNEJ Art. 84. 1. Ewidencja dyscyplinarna obejmuje: 1)ewidencję wyróżnień w formie karty wyróżnień żołnierza; 2)ewidencję ukarań dyscyplinarnych w formie karty ukarania żołnierza; 3)ewidencję postępowań dyscyplinarnych w formie rejestru postępowań dyscyplinarnych; 4)informacje o wypadkach wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy, rodzajach naruszeń dyscypliny wojskowej, objęciu żołnierzy dyscyplinarnymi i karnymi środkami zapobiegawczymi, a także o rodzajach ukarań żołnierzy oraz wykonaniu tych ukarań.

11 11 WZÓR KARTY WYRÓŻNIEŃ

12 12 ZAKŁADANIE KARTY WYRÓŻNIEŃ ŻOŁNIERZA § 22. 1. Kartę wyróżnień zakłada i prowadzi się żołnierzowi oraz byłemu żołnierzowi, począwszy od dnia, w którym zostało udzielone mu wyróżnienie. 2. Podstawę umieszczenia w karcie wyróżnień wpisu o udzielonym wyróżnieniu stanowi rozkaz lub decyzja, w których stwierdzono udzielenie żołnierzowi wyróżnienia oraz wyciąg albo odpis z tego rozkazu lub decyzji. § 23. 1. Osobie prowadzącej kartę wyróżnień, w terminie siedmiu dni od dnia stwierdzenia wyróżnienia w rozkazie lub decyzji, przekazuje się z nich wyciąg albo odpis, albo udostępnia się ten rozkaz lub decyzję w celu dokonania wpisu w tej karcie. 2. Wpisu do karty wyróżnień dokonuje się w terminie czternastu dni od dnia otrzymania informacji o udzieleniu żołnierzowi wyróżnienia.

13 13 OSOBY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA I PRZECHOWYWANA KARTY WYRÓŻNIEŃ I KARTY UKARANIA ŻOŁNIERZA 1)prowadzi i przechowuje w jednostce wojskowej lub w instytucji cywilnej: a)dowódca kompanii albo samodzielnego plutonu albo równorzędnych im pododdziałów - dla podporządkowanych żołnierzy, b)osoba wyznaczona przez dowódcę jednostki wojskowej do prowadzenia spraw kadrowych - dla pozostałych żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w danej jednostce wojskowej oraz wykonujących zadania służbowe w tej jednostce wojskowej żołnierzy będących w rezerwie kadrowej albo w dyspozycji, z zastrzeżeniem pkt 2-4, c)osoba wyznaczona przez kierownika instytucji cywilnej do prowadzenia spraw kadrowych - dla żołnierzy pełniących służbę wojskową w instytucji cywilnej; 2)będącego dowódcą jednostki wojskowej - prowadzi i przechowuje osoba wyznaczona do prowadzenia spraw kadrowych przez dowódcę nadrzędnej jednostki organizacyjnej; 3)Narodowych Sił Rezerwowych - prowadzi i przechowuje się w sposób określony w pkt 1 w jednostce wojskowej, w której żołnierz posiada nadany przydział kryzysowy; 4)pełniącego inny rodzaj służby wojskowej lub służbę w innych strukturach niż wymienione w pkt 1-3 prowadzą i przechowują osoby określone w przepisach wydanych na podstawie art. 85.

14 14 OSOBY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA I PRZECHOWYWANA KARTY WYRÓŻNIEŃ ŻOŁNIERZA I BYŁEGO ŻOŁNIERZA § 24.3. Kartę wyróżnień żołnierza rezerwy niebędącego żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych prowadzi osoba wyznaczona na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ewidencji wojskowej żołnierzy rezerwy. Kartę tę dołącza się do teczki akt personalnych żołnierza. 4. Kartę wyróżnień żołnierza przeniesionego w stan spoczynku lub zwolnionego z czynnej służby wojskowej bez przeniesienia do rezerwy, w tym z powodu śmierci, osoba wyznaczona w organie kadrowym dołącza do teczki akt personalnych tego żołnierza. § 25. 1. Jeżeli żołnierz został przeniesiony do innego pododdziału lub innej jednostki wojskowej albo instytucji cywilnej, na okres pełnienia służby w nowym miejscu kartę wyróżnień przekazuje się właściwemu dowódcy albo osobie wyznaczonej do prowadzenia i przechowywania tej karty. 2. Kartę wyróżnień żołnierza przechowuje się przez okres pełnienia przez niego czynnej służby wojskowej, a po zwolnieniu z tej służby przez okres pozostawania w rezerwie albo w stanie spoczynku w zależności od rodzaju pełnionej służby wojskowej. 3. Kartę wyróżnień żołnierza zawodowego, zwolnionego z czynnej służby wojskowej i przeniesionego do rezerwy lub w stan spoczynku, przechowuje się przez okres przechowywania i archiwizowania jego teczki akt personalnych. 4. Kartę wyróżnień pozostałych żołnierzy, zwolnionych z czynnej służby wojskowej i przeniesionych do rezerwy lub w stan spoczynku, przechowuje się przez okres prowadzenia danych tych żołnierzy w ewidencji wojskowej, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

15 15 ZAPOZNAWANIE Z KARTĄ WYRÓŻNIEŃ ŻOŁNIERZA § 26. 1. Żołnierz może zapoznać się z kartą wyróżnień na wniosek złożony odpowiednio do osoby prowadzącej lub przechowującej jego kartę wyróżnień. Wniosek może być złożony pisemnie lub ustnie. 2. Z kartą wyróżnień zapoznaje żołnierza osoba prowadząca tę kartę. 3. Osoba zapoznająca żołnierza z kartą wyróżnień sporządza i podpisuje czytelnie na karcie wyróżnień adnotację o zapoznaniu, zawierającą datę tej czynności. Żołnierz zapoznany z kartą wyróżnień składa pod adnotacją czytelny podpis zawierający posiadany stopień wojskowy oraz imię i nazwisko. 4. W razie odmowy albo niemożności złożenia podpisu przez żołnierza zapoznawanego z kartą wyróżnień, osoba, o której mowa w ust. 3, sporządza odpowiednią wzmiankę na tej karcie.

16 16 WZÓR KARTY UKARANIA ŻOŁNIERZA

17 17 ZAKŁADANIE KARTY UKARANIA ŻOŁNIERZA § 27. 1. Kartę ukarania zakłada się żołnierzowi prawomocnie ukaranemu: a)podczas raportu dyscyplinarnego prowadzonego w postępowaniu dyscyplinarnym w trybie uproszczonym, jeżeli ukarany nie wniósł sprzeciwu do orzeczenia o ukaraniu, albo b)w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji o prawomocnym orzeczeniu o ukaraniu żołnierza wydanym w postępowaniu dyscyplinarnym w trybie zwykłym albo w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego. 2. W celu prowadzenia i przechowywania karty ukarania właściwemu dowódcy albo osobie wyznaczonej do prowadzenia i przechowywania karty ukarania, w terminie pięciu dni od dnia: a)raportu dyscyplinarnego w postępowaniu dyscyplinarnym w trybie uproszczonym zakończonym ukaraniem – kartę ukarania założoną podczas raportu przekazuje rzecznik dyscyplinarny, który uczestniczył w tym raporcie; b)wydania prawomocnego orzeczenia o ukaraniu oraz o uchyleniu lub zmianie prawomocnego orzeczenia – odpis tego orzeczenia przekazuje organ dyscyplinarny lub rzecznik dyscyplinarny, który uczestniczył w danym postępowaniu dyscyplinarnym. 3. Informację o wykonaniu ukarania albo o likwidacji skutków uchylonego lub zmienionego orzeczenia o ukaraniu organ orzekający w pierwszej instancji przekazuje, w celu uzupełnienia danych w karcie ukarania albo zaprzestania jej prowadzenia, właściwemu dowódcy albo osobie wyznaczonej do prowadzenia i przechowywania karty ukarania. 4. Kartę ukarania przechowuje się do czasu zatarcia ukarania. 5. Do prowadzenia karty ukarania stosuje się odpowiednio § 24 i 25, dotyczące karty wyróżnień.

18 18 ZATARCIE UKARANIA ŻOŁNIERZA Art. 86. 1. Zatarcie ukarania, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, następuje z mocy prawa w przypadku: 1)upływu roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu; 2)upływu orzeczonego okresu próby, o którym mowa w art. 23 ust. 2, jeżeli wykonanie kary nie zostało zarządzone; 3)zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej, nie wcześniej jednak niż po wykonaniu kary pieniężnej oraz środków dyscyplinarnych zobowiązania do naprawienia wyrządzonej szkody lub podania informacji o ukaraniu do wiadomości innych osób. 2. Zatarcie ukarania z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 3, dotyczy wszystkich kar i środków dyscyplinarnych, z zastrzeżeniem ust. 4. 3. Jeżeli w okresie roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu żołnierza, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nastąpiło skazanie przez sąd wojskowy, warunkowe umorzenie postępowania karnego lub ukaranie w postępowaniu dyscyplinarnym, zatarcie ukarania nie może nastąpić przed upływem osiemnastu miesięcy od dnia uprawomocnienia się ostatniego orzeczenia.

19 19 ZATARCIE UKARANIA ŻOŁNIERZA - cd. Art. 86. 4. W razie wymierzenia żołnierzowi kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 24 pkt 7, oraz środka dyscyplinarnego, jeżeli został orzeczony wraz z tą karą, ukaranie to ulega zatarciu po upływie 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu. 5. Z chwilą zatarcia ukarania orzeczoną prawomocnie karę dyscyplinarną lub środek dyscyplinarny uważa się za niebyłe, a kartę ukarania żołnierza niszczy się. 6. Zatarcie ukarania nie likwiduje skutków wykonania kary dyscyplinarnej i środka dyscyplinarnego.

20 20 WZÓR REJESTRU POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

21 21 WZÓR REJESTRU POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO – cd.

22 22 TRYB DOKONYWANIA WPISÓW W REJESTRZE POSTĘPOWAŃ § 28.1. Dokonuje się niezwłocznie po: 1)zakończeniu postępowania dyscyplinarnego w trybie uproszczonym prawomocnym orzeczeniem o ukaraniu; 2)przeprowadzeniu raportu dyscyplinarnego w postępowaniu dyscyplinarnym w trybie uproszczonym, jeżeli został wniesiony sprzeciw do wydanego orzeczenia; 3)wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w trybie zwykłym; 4)wydaniu orzeczenia w postępowaniu dyscyplinarnym w trybie zwykłym przez organ orzekający w pierwszej instancji; 5)przyjęciu akt postępowania w celu rozpatrzenia odwołania; 6)wydaniu orzeczenia przez organ odwoławczy; 7)otrzymaniu akt postępowania w następstwie wydania prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego, 8)przyjęciu akt postępowania w celu zbadania przesłanek wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego; 9)wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego; 10)wydaniu orzeczenia w postępowaniu w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego; 11)przyjęciu akt postępowania w następstwie wydania orzeczenia w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego; 12)odtworzeniu akt postępowania w całości albo w części; 13)przekazaniu lub przyjęciu akt postępowania do lub od innego organu dyscyplinarnego oraz przesłaniu tych akt do archiwum wojskowego.

23 23 PROWADZENIE REJESTRÓW POSTĘPOWAŃ DYSCYPLINARNYCH § 28.3. Osobami uprawnionymi do prowadzenia rejestrów postępowań są: a)rzecznicy dyscyplinarni; b)osoby, którym w zakresie obowiązków nakazano prowadzenie tych rejestrów; c)osoby wyznaczone – w rozkazie lub decyzji do prowadzenia tych rejestrów – przez przełożonego dyscyplinarnego oraz wyższego przełożonego dyscyplinarnego zajmującego stanowisko służbowe co najmniej dowódcy jednostki wojskowej albo kierownika instytucji cywilnej. 4. Rejestr postępowań prowadzi się w kancelarii jawnej jednostki wojskowej lub instytucji cywilnej do chwili zakończenia wpisów, a następnie przechowuje przez okres piętnastu lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu w tym rejestrze, a następnie przekazuje do właściwego archiwum wojskowego.

24 24 POZOSTAŁA EWIDENCJA DYSCYPLINARNA (art. 84 ust. 1 pkt 4 ustawy) § 29. 1. Informacje, o których mowa w art. 84 ust. 1 pkt 4 ustawy, przekazuje się w postaci pisemnej lub z użyciem informatycznych nośników danych w drodze teletransmisji. § 30. 1. Dokumentami stosowanymi w ewidencji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 84 ust. 1 pkt 4, są w szczególności: 1)zestawienia informacji lub danych statystycznych; 2)meldunki i sprawozdania; 3)dokumenty zawierające informacje dotyczące pojedynczych żołnierzy; 4)raporty przygotowane w systemie teleinformatycznym, w tym sporządzane z nich wydruki, zawierające dane dotyczące pojedynczych żołnierzy, wypadków (zdarzeń), gromadzone i przetwarzane w tym systemie; 5)kopie, odpisy i wyciągi z dokumentacji dyscyplinarnej lub dokumentacji albo ewidencji określonej w innych przepisach, przekazane przez uprawnione organy.

25 25 UPRAWNIENI DO PROWADZENIA EWIDENCJI W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM § 29. 2. Uprawnione do gromadzenia lub przetwarzania danych i informacji w ewidencji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 84 ustawy, w tym prowadzonej w systemie teleinformatycznym, są: 1)osoby, którym w zakresie obowiązków nakazano wykonywanie tych czynności; 2)osoby wyznaczone w rozkazie lub decyzji do wykonywania tych czynności przez przełożonego dyscyplinarnego oraz wyższego przełożonego dyscyplinarnego zajmującego stanowisko służbowe co najmniej dowódcy jednostki wojskowej albo kierownika instytucji cywilnej; 3)w odniesieniu do żołnierzy rezerwy – wyznaczone osoby w organie wojskowym prowadzącym ewidencję wojskową, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

26 § 10 ust. 1 pkt 1 decyzji Nr 101/MON: Dowódca jednostki wojskowej składa meldunek po powzięciu wiadomości o wypadku lub naruszeniu dyscypliny wojskowej, określonym w załączniku nr 39 do rozporządzenia MON w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej OKREŚLENIE OBOWIĄZKU MELDOWANIA O WYBRANYCH WYPADKACH I NARUSZENIACH DYSCYPLINY WOJSKOWEJ

27 ZAKRES PRZEDMIOTOWY MELDOWANIA O WYPADKACH I NARUSZENIACH DYSCYPLINY Dowódca JW. i kolejni przełożeni składają niezwłocznie poprzez służbę dyżurną i operacyjną, drogą służbową, pisemny meldunek o wypadku lub naruszeniu dyscypliny, w razie: Dowódca JW. i kolejni przełożeni składają niezwłocznie poprzez służbę dyżurną i operacyjną, drogą służbową, pisemny meldunek o wypadku lub naruszeniu dyscypliny, w razie: śmierci lub urazie żołnierza albo innej osoby jeśli sprawcą był żołnierz lub zdarzenie miało miejsce na terenie wojskowym; usiłowanym samobójstwie żołnierza; katastrofie, wypadku, zniszczeniu, uszkodzeniu infrastruktury, uzbrojenia, sprzętu lub innego mienia wojskowego oraz utracie dokumentu niejawnego; o rażącym naruszeniu dyscypliny:  przestępstwie związanym ze służbą wojskową;  przestępstwie popełnionym pod wpływem alkoholu lub narkotyków;  wykroczeniom na terenie wojskowym pod wpływem alkoholu. Szczegóły w zał. nr 38 rozporządzenia MON

28 28 MELDOWANIE O WYPADKACH I RAŻĄCYCH NARUSZENIACH DYSCYPLINY W RESORCIE ON DWiPO ODW Meldowanie przełożonym drogą służby dyżurnej i operacyjnej SEKRETARZ STANU DS. SPOŁECZNYCH I PROFESJONALI- ZACJI MINISTER ON DSO ZT, KORPUSU, OW DSO RSZ, DGW, DO SZ, IWsp SZ, KG ŻW DSO SZ RP DOWÓDCA RSZ, DGW, DO, IWspSZ, KG ŻW DOWÓDCA ZT, KORPUSU, OW SEKCJA (WYDZ.) WYCHOWAWCZA OFICER DYŻ. JBPiN MON DOWÓDCA JBPiN MON WYZN. OSOBA FUNKCYJNA ODDZIAŁ (WYDZ.) WYCHOWAWCZY OFICER WYCHOWAWCZY Meldowanie informowanie wewnętrzne OFICER DYŻURNY JWDOWÓDCA JW

29 29

30 § 10 ust. 1 pkt 2 decyzji Nr 101/MON : Dowódca jednostki wojskowej składa meldunek po powzięciu wiadomości o ukończeniu postępowania przygotowawczego toczącego się przeciwko podległemu żołnierzowi, podejrzanemu o popełnienie przestępstwa (o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu lub wniosku do sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego albo przekazaniu sprawy według właściwości), a także ukaraniu niektórymi karami dyscyplinarnymi według wzoru określonego w załączniku nr 44 do rozporządzenia – w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, równolegle bezpośredniemu i wyższym przełożonym oraz Sekretarzowi Stanu właściwemu w zakresie spraw społecznych poprzez Dyrektora DWiPO. OKREŚLENIE OBOWIĄZKU MELDOWANIA O ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH WOBEC ŻOŁNIERZY Wzór meldunku - zał. nr 44 do rozporządzenia MON

31 31 MELDOWANIE O SPRAWCACH PRZESTĘPSTW ODDZIAŁ (WYDZIAŁ) WYCHOWAWCZY SEKCJA WYCHOWAWCZA DOWÓDCA JW DOWÓDCA JBPiN MON WYZN. OSOBA FUNKCYJNA Informowanie przez dowódcę JW. sekcji wychow. o zawiadomieniu organów ścigania. Przygotowanie i ewidencjonowanie meldunku przez oficera wychowawczego. DWiPO ODW DOWÓDCA RSZ, DGW, DO SZ, IWsp SZ, KG ŻW, SZEF KO DOWÓDCA KORPUSU, OW DOWÓDCA ZT SEKRETARZ STANU DS. SPOŁECZNYCH I PROFESJO- NALIZACJI Równoległe meldowanie pisemne przełożonym wg obowiązującego wzoru meldunku. Zawiadomienie prokuratora o zamknięciu śledztwa lub dochodzenia poprzez skierowanie aktu oskarżenia do sądu, wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, przekazanie sprawy innym organom ścigania

32 32

33 W komórkach wewnętrznych dowództw oraz w DWiPO prowadzi się: ZASADY I SPOSÓB EWIDENCJONOWANIA WYPADKÓW I SPRAWCÓW NARUSZEŃ DYSCYPLINY W STRUKTURACH ORGANIZACYJNYCH WYŻSZYCH NIŻ JEDNOSTKA WOJSKOWA 2. Ewidencję informacji z meldunków o ukończonych postępowaniach przygotowawczych przeciwko żołnierzom oraz ukaraniach wybranymi karami dyscyplinarnymi 1. Ewidencję informacji zawartej w meldunkach dyżurnej służby operacyjnej o wypadkach i naruszeniach dyscypliny Na wszystkich szczeblach dowodzenia od JW wzwyż planuje się wprowadzić ewidencję danych związanych z dyscypliną wojskową w ramach podsytemu ZSZZO ZSKFiRRON: Na wszystkich szczeblach dowodzenia od JW wzwyż planuje się wprowadzić ewidencję danych związanych z dyscypliną wojskową w ramach podsytemu ZSZZO ZSKFiRRON: wypadki śmiertelne i ciężkie z udziałem żołnierza; zastosowanie środków zapobiegawczych wobec żołnierza; objęcie żołnierza postępowaniem karnym, dyscyplinarnym ; orzeczenia sądowe i dyscyplinarne wobec żołnierza; informacje o wykonaniu orzeczeń sądowych i dyscyplinarnych itd.; wyróżnienia żołnierza i wyrażone żołnierzowi uznania.

34 § 14 ust. 3 pkt 1 decyzji Nr 101/MON: 1)określonych w meldunkach (…), a także sprawozdaniach statystycznych (…) może się odbywać, w mirę możliwości, w formie elektronicznej, w użytkowanej w resorcie obrony narodowej sieci teleinformatycznej; 2)zawierających informacje o wypadku z udziałem żołnierza, mogącym mieć związek z dyscypliną wojskową oraz rodzaju naruszenia prawa przez żołnierza, objęciu żołnierza środkiem zapobiegawczym, rodzaju ukarania żołnierza oraz wykonaniu ukarania żołnierza odbywa się poprzez bieżące wprowadzanie danych do podsystemu ZZO ZSIKFiRRON oraz przesłanie ich do kolejnych szczebli dowodzenia (kierowania) w ustalonym dla tego systemu teleinformatycznego trybie meldunkowym. PRZESYŁANIE, GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH DYSCYPLINY ŻOŁNIERZY

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48 PROWADZENIE STATYSTYCZNEJ EWIDENCJI DYSCYPLINARNEJ (art. 84 ust. 1 pkt 4 ustawy) § 31. 1. Dokumenty, o których mowa w § 30: 1)prowadzi się we wskazanej komórce wewnętrznej jednostki wojskowej lub instytucji cywilnej do chwili zakończenia wprowadzania danych do ewidencji, a następnie przekazuje się je do odpowiedniej dla klauzuli niejawności dokumentów kancelarii jednostki wojskowej albo instytucji cywilnej, w której przechowuje się te dokumenty przez okres piętnastu lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym dokonano ostatniego wprowadzenia danych; 2)dotyczące żołnierza przeniesionego do rezerwy, prowadzi się w sposób określony w pkt 1 i 3, nie dłużej jednak niż: a)w jednostce wojskowej – do czasu unieważnienia przydziału mobilizacyjnego, b)na szczeblu terenowym – do czasu skreślenia z ewidencji wojskowej tego żołnierza; 3)po zakończeniu okresu przechowywania przekazuje się do właściwego archiwum wojskowego.

49 49 PROWADZENIE STATYSTYCZNEJ EWIDENCJI DYSCYPLINARNEJ (art. 84 ust. 1 pkt 4 ustawy) – cd. § 31. 2. Dokumenty stosowane w ewidencji dyscyplinarnej dotyczące: 1)informacji o żołnierzu będącym ofiarą lub sprawcą naruszeń prawa, w wyniku którego doszło do wypadku, lub będącym sprawcą naruszeń dyscypliny wojskowej oraz o objęciu żołnierza dyscyplinarnymi i karnymi środkami zapobiegawczymi przechowuje się w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2; 2)prawomocnego orzeczenia o ukaraniu lub skazaniu żołnierza przechowuje się do dnia zatarcia ukarania; 3)wykonywania ukarania lub skazania żołnierza przechowuje się do dnia zwolnienia tego żołnierza z czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem dokumentów zawierających informację o wykonaniu kary pieniężnej oraz środków dyscyplinarnych zobowiązania do naprawienia wyrządzonej szkody i podania informacji o ukaraniu do wiadomości innych osób, które przechowuje się do dnia umieszczenia tej informacji w ewidencji dyscyplinarnej. 3. Meldunki, sprawozdania i inne dokumenty pisemne albo umieszczone na informatycznych nośnikach danych informacje, których treść umieszczono w ewidencji dyscyplinarnej, można przechowywać do końca roku kalendarzowego następującego po roku ich wpływu lub sporządzenia, a następnie podlegają one brakowaniu. 4. Dokumenty przetwarzane w systemie teleinformatycznym, których treść wykorzystano w ewidencji dyscyplinarnej, są usuwane z tego systemu lub odpowiednio znakowane w celu zablokowania do nich dostępu.

50 50 PROWADZENIE EWIDENCJI DYSCYPLINARNEJ W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH § 33. 1. W warunkach, o których mowa w art. 87 ustawy, można: 1)dokonać w okresie późniejszym niż odpowiadający trybowi lub etapowi postępowania dyscyplinarnego, o których mowa w § 7 ust. 3: a)rejestracji akt postępowania w rejestrze postępowań, b)nadania aktom postępowania sygnatury, c)wpisów dotyczących obiegu akt postępowania; 4)założyć i przekazać do prowadzenia kartę ukarania w terminie późniejszym niż określony w § 27 ust. 1 i 2 pkt 1; 5)przeprowadzić w terminie późniejszym czynności związane z obiegiem: a)informacji o udzieleniu wyróżnienia żołnierzowi, zgodnie z § 23, b)informacji o ukaraniu oraz prowadzeniem ewidencji w karcie ukarania, zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2; 6)prowadzić i przechowywać w jednostce wojskowej albo instytucji cywilnej dokumenty stosowane w ewidencji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, przez okres dłuższy niż określony w § 31 ust. 1–4.

51 51 PROWADZENIE EWIDENCJI DYSCYPLINARNEJ W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM § 34. 2. Ewidencję dyscyplinarną założoną i prowadzoną przed dniem wejścia w życie ustawy oraz przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dołącza się odpowiednio do ewidencji dyscyplinarnej założonej i prowadzonej na podstawie przepisów rozporządzenia, a następnie przechowuje i archiwizuje się według przepisów ustawy i rozporządzenia. § 35. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

52 52 ZAKRES PRZEDMIOTOWY, TRYB ORAZ METODOLOGIA DOKONYWANIA ANALIZ I OCEN DYSCYPLINY WOJSKOWEJ ORAZ PRZYGOTOWYWANIA SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE DYSCYPLINY WOJSKOWEJ

53 ZAKRES PRZEDMIOTOWY OCENY DYSCYPLINY WOJSKOWEJ 3)stan dyscypliny w korpusach kadry i żołnierzy niezawodowych (wyróżnienia, przestępstwa, wykroczenia, przewinienia itd.); 1) realizacja przez przełożonych ustawowego obowiązku tworzenia warunków dla dyscypliny i reagowania na jej naruszenia. 2)stan żołnierzy; 2)stan bezpieczeństwa żołnierzy; 4)wpływ dyscypliny na realizację zadań ocenianej struktury; 6)zadania i inicjatywy profilaktyczno-wychowawcze; 7)wnioski i propozycje adresowane do przełożonych. 5)czynniki społeczne i prawno-organizacyjne niezależne od ocenianej struktury;

54 CYKLICZNOŚĆ DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN DYSCYPLINY WOJSKOWEJ W kompanii – analiza dyscypliny podczas zajęć z przedmiotu „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa” Batalion (kw) w trakcie odprawy rozl.- zad. IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII Dowódca kompanii i batalionu str. oraz szef komórki wewnętrznej JW. dokonuje ocen dyscypliny: w cyklu miesięcznym, za miesiąc;

55 Jednostka wojskowa IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII za I kwartał za I półrocze za 3 kw. za rok Dowódca JW. dokonuje ocen dyscypliny: w cyklu miesięcznym, za miesiąc oraz za I kwartał, I półrocze, 3 kwartały i rok kalendarzowy. CYKLICZNOŚĆ DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN DYSCYPLINY WOJSKOWEJ

56 ZT, wyższe szkoły oficerskie i AMW IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII za I kwartał za I półrocze za 3 kw. za rok Dowódca ZT (AMW, WSO) dokonuje ocen dyscypliny: w cyklu kwartalnym, za I kwartał oraz I półrocze, 3 kwartały i rok kalendarzowy. CYKLICZNOŚĆ DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN DYSCYPLINY WOJSKOWEJ

57 Korpus, okręg, RSZ, (równ.). IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII za I półrocze poprzedni rok za Dowódca ZO, OW, RSZ, DGW, DO, IWsp SZ, DWS, KG ŻW, AON, WAT dokonują ocen dyscypliny: w cyklu półrocznym – za I półrocze i rok kalendarzowy; CYKLICZNOŚĆ DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN DYSCYPLINY WOJSKOWEJ

58 Komórki organiza- cyjne MON, Resort ON IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII poprzedni rok za Kierownictwo MON i komórki organizacyjne MON dokonują oceny dyscypliny: w cyklu rocznym – za rok kalendarzowy - MON do 30.IV. CYKLICZNOŚĆ DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN DYSCYPLINY WOJSKOWEJ

59 59 SYSTEM SPRAWOZDAWCZOŚCI DOTYCZĄCEJ DYSCYPLINY WOJSKOWEJ Półroczne zestawienie statystyczne. Do 01.II i 15.VII Do końca II SEKRETARZ STANU W MON KORPUSOW PKWZTJBP DOWÓDCA RSZ, DGW, DO SZ, KG ŻW, IWsp SZ, JBP DWiPO DWiPO ODW JBPiN MON KOMÓRKI ORGANIZ. SZEF SZTABU GENERALNEGO WP, PODSEKRETARZE STANU, DYR. GEN., SAM. KOM ORG. MON JEDN. ORGANIZ. Sprawozdanie analityczne z zestawieniem statystycznym - roczne i półroczne Do 15.VIII

60 ZAKRES PROBLEMOWY SPRAWOZDANIA Z DYSCYPLINY WOJSKOWEJ Dowódca RSZ, DO SZ, IWsp SZ, DGW, KG ŻW, komendanci AON, WAT szefowie komórek organizacyjnych i jbp bezp. podporz. MON oraz kom. MON składają pisemne sprawozdania, zawierające: 1) ocenę dyscypliny wojskowej; 1) ocenę dyscypliny wojskowej; 2) zbiorcze zestawienia statystyczne określone w rozporządzeniu MON w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej. 2) zbiorcze zestawienia statystyczne określone w rozporządzeniu MON w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej.

61 61

62 62 Dziękuję za uwagę. Pytania?


Pobierz ppt "1 M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI EWIDENCJADYSCYPLINARNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google