Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zestaw nr 2 (PIT). Kazus nr 7 Przychody osób fizycznych z zagranicy Magdalena Górska [w:] Przygody Vatmana podatki w życiu człowieka Gra w kasynie znacząco.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zestaw nr 2 (PIT). Kazus nr 7 Przychody osób fizycznych z zagranicy Magdalena Górska [w:] Przygody Vatmana podatki w życiu człowieka Gra w kasynie znacząco."— Zapis prezentacji:

1 Zestaw nr 2 (PIT)

2 Kazus nr 7 Przychody osób fizycznych z zagranicy Magdalena Górska [w:] Przygody Vatmana podatki w życiu człowieka Gra w kasynie znacząco nadszarpnęła budżet Vatmana, który po zdaniu egzaminów na IV roku prawa, zdecydował się pojechać do pracy do Londynu, gdzie przez cały lipiec na podstawie umowy o pracę zarobił 5 000 GBP (data wpływu 31 lipca, średni kurs z 30 lipca NBP 6,105). We wrześniu Vatman znowu rozdawał ulotki i zarobił 3000 zł. Jakie skutki podatkowe wiążą się z wyjazdem Vatmana? ( metody unikania podwójnego opodatkowania)

3 1. Rezydencja podatkowa. Vatman ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, zgodnie z art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f. podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Będąc rezydentem polskim Vatman podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich uzyskania.

4 2. Natomiast w Wielkiej Brytanii Vatman podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co oznacza, że powinien być opodatkowany od dochodów uzyskanych wyłącznie na terytorium danego kraju. ! Problem podwójnego opodatkowania, który polega na tym, że ten sam dochód jest opodatkowany w dwóch różnych krajach, jest rozwiązywany przez umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

5 Zgodnie z art. 14 Konwencji między Rzeczypospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych podpisanej w Londynie 20 lipca 2006 r. – dla powyższego przykładu należy zastosować, metodę unikania podwójnego opodatkowania „wyłączenia z progresją”

6 Obliczenie podatku: 1. Obniżenie przychodu uzyskanego w Wielkiej Brytanii o wartość 30% diet za każdy dzień pobytu za granicą, 2. Zastosowanie metody wyłączenia z progresją

7 ..Zgodnie zatem z załącznikiem do Rozporządzenia MP z 29 stycznia 2013 r. wysokość diety w przypadku pobytu Wielkiej Brytanii wynosi 35 GBP za jeden dzień. Vatman od uzyskanego przychodu ma prawo odliczyć 30% kwoty przysługujących diet za 31 dni pobytu, podczas których pozostawał w stosunku pracy. A zatem…

8 5 000 GBP – 0,3 x ( 31 dni x 35 GBP) = 4674,50 GBP

9 Uzyskany przychód zgodnie z art. 11a u.p.d.o.f. powinien przeliczyć na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Dlatego też przychód Vatmana wynosi 28 537,83 zł, który następnie może pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust.2 U.p.d.o.f. w kwocie 111,25 zł ( Vatman pracował i mieszkał w Londynie)

10 = 28 537,83 zł -111,25 zł = 28426,58 zł

11 Dochód z Wielkiej Brytanii powinien zostać doliczony do dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce w celu ustalenia stopy procentowej zgodnie z art. 27 ust. 8 u.p.d.o.f. Stopę procentową oblicza się poprzez obliczenie podatku według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f., a następnie podzielenie podatku przez sumę

12 Ogólny wzór na metodę wyłączenia z progresją : A) dochód polski + dochód zagraniczny = Podstawa opodatkowania B) podstawa opodatkowania x stawka ( art. 27 PIT) = podatek C) Podatek B\ Podstawę A = Stawka ( wyrażona w % do dwóch miejsc po przecinku) D) stawka % x dochód polski = PIT

13 28 426,58 zł + 3000 zł = 31 426,58 zł 31 427 zł x 18% -556,02 = 5100,84 zł 5100,84/31 427 = 0,16230757 ( stopa procentowa : 16,23%) 3000 zł x 16,23% =486,90 zł ( 487 zł po zaokrągleniu do pełnych złotych)

14 Odpowiedź: Vatman będzie zobowiązany do zapłaty podatku w wysokości 487 zł. Gdyby nie dochody z Wielkiej Brytanii, od dochodów w Polsce w ogóle nie zapłaciłby podatku, bowiem nie przekroczył kwoty wolnej od podatku. Dochody z Wielkiej Brytanii na podstawie wskazanej konwencji są zwolnione, jednakże wpływają na wysokość podatku od dochodów uzyskanych w Polsce

15 Podatek od nieruchomości/ruchomości: 1.Podatnik w lipcu 2007 nabył lokal mieszkalny. W celu uniknięcia obowiązku zapłaty podatku od sprzedaży tego mieszkania powinien wstrzymać się z jego odpłatnym zbyciem do roku ?

16 Źródło: majątek (odpłatne zbycie) TYP SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI Podlega PIT w ciągu 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym podatnik nabył ruchomość SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Podlega PIT w ciągu 5 lat od końca roku, w którym podatnik nabył / wybudował nieruchomość NABYCIE = zakup, dziedziczenie, darowizna WYBUDOWANIE = uzyskanie ostatecznych pozwoleń budowlanych na użytkowanie budynku (liczne zwolnienia np. z tytułu wywłaszczenia NR na cele publiczne, sprzedaż NR zniszczonej przez klęskę żywiołową, sprzedaż NR nabytych w zamian za odszkodowanie „zabużanskie”) KOSZTY Rzeczywiste System obliczeń KUMULACJA Odrębna stawka liniowa [6] Podatki dochodowe16

17 ODPOWIEDŹ: Ad. 1 do końca 2012 r.

18 Pan Kowalski i pan Nowak nabyli odpowiednio w lipcu i sierpniu 2008 r. dwa samochody marki Suzuki Grand Vitara, jednak o innym wyposażeniu i kolorze. Po wspólnie spędzonym urlopie wraz z żonami zdecydowali się, że chcą zamienić się samochodami ( nie żonami!). W celu uniknięcia konieczności zapłaty podatku przez obie strony, powinni wstrzymać się z transakcją zamiany do końca …..

19 Źródło: majątek (odpłatne zbycie) TYP SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI Podlega PIT w ciągu 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym podatnik nabył ruchomość SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Podlega PIT w ciągu 5 lat od końca roku, w którym podatnik nabył / wybudował nieruchomość NABYCIE = zakup, dziedziczenie, darowizna WYBUDOWANIE = uzyskanie ostatecznych pozwoleń budowlanych na użytkowanie budynku (liczne zwolnienia np. z tytułu wywłaszczenia NR na cele publiczne, sprzedaż NR zniszczonej przez klęskę żywiołową, sprzedaż NR nabytych w zamian za odszkodowanie „zabużanskie”) KOSZTY Rzeczywiste System obliczeń KUMULACJA Odrębna stawka liniowa [6] Podatki dochodowe19

20 Ad 2 ….do końca lutego 2009 r. Gdyby podatnicy zdecydowali się na zmianę w lutym 2009 r. obowiązek podatkowy ciążyłby jedynie na panu Nowaku, w przypadku pana Kowalskiego –sześciomiesięczny termin upłynął bowiem z ostatnim dniem stycznia.

21 Podatnik w październiku 2007 zakupił samochód za kwotę 35 000 zł. W marcu 2008 r. zdecydował się jednak sprzedać samochód. Ze sprzedaży uzyskał kwotę niższą o 5000 zł ( 30 000 zł) W Jakiej wysokości w takiej sytuacji podatnik powinien zapłacić podatek?

22 Ad 3. W rezultacie pomimo, że sprzedaż samochodu została dokonana przed upływem pół roku od jego nabycia, sprzedaż ta nie podlega opodatkowaniu, ponieważ nie doszło do powstania dochodu ze sprzedaży samochodu!

23 Podatek od sprzedaży nieruchomości nabytych przed 1 stycznia 2007 r. Zgodnie z uchylonym art. 28 ust. 1 i 2 u.p.d.o.f. przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych do 31 grudnia 2006 r. nie łączy się z przychodami ( dochodami) z innych źródeł, a podatek pobierany jest wprost od przychodu ustalonego zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 19 u.p.d.o.f. w wysokości 10%

24 Konsekwencją tego rozwiązania było to, że w każdym przypadku, gdy odpłatne zbycie nastąpiło przed upływem wskazanego terminu 5 –letniego, podatnik był zobowiązany zapłacić podatek, nawet jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane po cenie niższej od kosztów nabycia lub wybudowania zbywanej nieruchomości lub prawa.

25 Podatnik w 2008 r. dokonał sprzedaży nieruchomości nabytej trzy lata wcześniej. Umowa sprzedaży została zawarta przed notariuszem w dniu 16 grudnia 2008 r. Przychód podatnika ze sprzedaży ( w wysokości wartości zbywanej nieruchomości, wyrażonej w cenie określonej w umowie, po odliczeniu kosztów sprzedaży) wyniósł 300 000 zł. W takim przypadku do dnia ……najpóźniej podatnik jest zobowiązany zapłacić podatek w wysokości ………

26 Odp. Najpóźniej do 30 grudnia 2008 r. ( 14 dni) podatnik zobowiązany jest zapłacić podatek w wysokości 30 000 zł ( 300 000 x 10% = 30 000) oraz złożyć deklarację PIT-23

27 Warto zaznaczyć, ze obowiązek zapłaty podatku we wskazanym powyżej terminie nie powstawał, jeżeli zachodziły okoliczności, w których zastosowanie znajdowało zwolnienie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych od podatku. Jednym z takich zwolnień była np. ulga meldunkowa, która obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r i budziła wielkie kontrowersje.

28 ..mianowicie MF prezentował wówczas pogląd zgodnie z którym: do okresu zameldowania, warunkującego zwolnienie od podatku dochodowego nie może być uwzględniany okres zameldowania przed 1 stycznia 2007 r., nawet wówczas, kiedy w dniu wejścia w życie zmian podatnik był właścicielem budynku lub lokalu, ponieważ w takim przypadku mają zastosowanie zasady opodatkowania obowiązujące do 31 grudnia 2006 r. Zdaniem MF okres zameldowania mógł być liczony najwcześniej od dnia nabycia budynku lub lokalu mieszkalnego po 1 stycznia 2007 r.

29 Takie restrykcyjne stanowisko stało się przedmiotem krytyki. Dopiero wyrok WSA w Warszawie III SA/Wa 1387/07 stwierdził, że: Okres zameldowania w nieruchomości nie może być krótszy niż 12 miesięcy przed datą, zbycia, co jednoznacznie wskazuje, iż przepis ten nie określa daty od której termin rozpoczyna bieg, ani daty jego upływu. Nie ma więc podstaw do przyjęcia iż bieg terminu zameldowania rozpoczyna się od daty nabycia lokalu. Przepis stanowi jedynie, że okres zameldowania musi wynosić co najmniej 12 miesięcy w okresie poprzedzającym datę jego zbycia.

30 Podatek od sprzedaży nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2007 r W przypadku nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2007 r. opodatkowaniu podlega dochód a nie przychód ( jak wcześniej). Dlatego też od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości należy odliczyć koszty uzyskania przychodów ( art. 22 ust. 6c i 6d u.p.d.o.f.) Tak ustalony dochód podlega opodatkowaniu stawką 19%. Ponadto zmienił się termin płatności podatku. Obecnie podatek należy opłacić w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. ! Pamiętaj o możliwości zwolnienia z opodatkowania poprzez przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na cele mieszkaniowe.

31 Kazus: Jan Kowalski posiadał w roku 2013 r. następujące tytuły przychodu (dochodu) oraz poniósł niżej wskazane wydatki. Oblicz podatek PIT bazując na przedstawionym stanie faktycznym Przychody (dochody) A. Umowa o pracę : Pm 5000, Zuzm 900, Puzm 500 B. Odsetki od lokaty w banku : 400/m C. Umowa o dzieło : 25 000 D. Umowa zlecenia 3 x 150 zł ( od trzech różnych płatników) E. Prawa autorskie 25 000 zł F. Sprzedaż samochodu po upływie 8 miesięcy od jego zakupu: 70 000 zł G. Sprzedaż akcji : 30 000 zł H. Wygrana na loterii: 15 000 zł Wydatki: Zakup sprzętu służącego do obsługi sieci internet: 760 zł Użytkowanie sieci internet: 1000 zł Darowizna na rzecz chorego brata 3000 zł Zakup leków : 300 zł/miesięcznie

32 Należy uporządkować stan faktyczny: ! Co nie podlega opodatkowaniu p.d.o.f. Sprzedaż samochodu nastąpiła po 8 miesiącach od daty jego zakupu a więc nie podlega PIT ! Co nie będzie stanowiło ulgi od dochodu: – Zakup sprzętu do obsługi sieci internet nie korzysta z ulgi od dochodu – Darowizna na rzecz chorego brata również nie korzysta z ulgi ( slajd nr 51 zestaw 7)

33 Co nie podlega kumulacji: B, D, G, H B – odsetki od lokaty w banku ( 12 x 400 =4800 x 19% = 912 zł D – 3 x umowa zlecenia po 150 zł = 18% x 150, 18% x 150, 18% x 150 = łącznie 81 zł G – Sprzedaż akcji : 19% x 30 000 = 5700 H – Wygrana w loterii: 10% x 15 000 = 1500 zł

34 Co podlega Kumulacji : A, C, E, A – Umowa o pracę : 12 x 5000 – koszty 1335 (ryczałtowe) = 58 665 zł B – Umowa o dzieło : 25 000 – koszty ( 20%) = 20 000 zł C – Prawa autorskie : 25 000 –koszty (50%) = 12, 500 zł 1) Po skumulowaniu : 58 665 + 20 000+ 12 500 = 91 165 zł ( Podstawa Opodatkowania) – ulgi od dochodu ( Zus + rehabilitacyjna + internet) = 91 165 – 10 800 – 2400 - 760 - = 77 205 zł ( Podstawa obliczenia podatku) 2) Podstawiamy do właściwej stawki z art. 27 u.p.d.o.f. : 18% x 77 205 – 556,02 = 13 341 zł zł (podatek) 3) Odliczamy od podatku ulgi : 13341 - 6000 ( Puz) = 7341 (PIT)

35 Zaliczki na podatek Ustawodawca, biorąc pod uwagę zarówno względy fiskalne, jak i wygodę podatników, wprowadził w odniesieniu do niektórych kategorii dochodów obowiązek rozliczenia się w postaci zaliczek na podatek – płatnych w trakcie roku. Obowiązek zaliczkowego rozliczania się z podatku dotyczy tylko niektórych, wyraźnie wskazanych w ustawie, kategorii dochodów. Należy podkreślić, że oprócz niektórych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, obowiązek ten dotyczy również dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegających opodatkowaniu według 19% stawki liniowej. Przepisy u.p.d.o.f. nie wprowadzają natomiast obowiązku odprowadzania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych według liniowej stawki w wysokości 19% wymienionych w art. 30b u.p.d.o.f.

36 Rodzaje dochodów, od których podatnicy mają obowiązek wpłacania zaliczek na podatek - bez udziału płatnika - 1. Dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ( art. 43 ust. 4) 2. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej ( art. 44 ust. 1 pkt 1) 3. Dochody z najmu lub dzierżawy ( art. 44 ust. 1 pkt 2) 4. Dochody osiągane bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy ( art. 44 ust. 1a pkt 1 ) 5. Dochody osiągane bez pośrednictwa płatników z emerytur i rent z zagranicy ( art. 44 ust. 1a pkt 2) 6. Dochody osiągane bez pośrednictwa płatników z niektórych rodzajów działaności wykonywanej osobiście ( art. 13 pkt 2, 4 i 6-9) z zastrzeżeniem dochodów z działalności rolniczej ( art. 44 ust. 1a pkt 3 w zw. Z art. 44 ust. 1 pkt 1 7. Dochody z innych źródeł osiągane na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło ( art. 44 ust. 1c) 8. Dochody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Polski osiągane przez podatników podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czasowo przebywającym za granicą ( art. 44 ust. 7) 9. Innne dochody, od których płatnicy nie mają obowiązku poboru zaliczek na podatek, uzyskane przez podatników, o których mowa w art. 31, 33, 34 i 35 u.p.d.o.f. - W pozostałych przypadkach zaliczka na podatek pobierana jest przez płatników

37 Ogólny wzór na obliczenie zaliczki: Zalm =( Pm – Km – Zusm) x stawka – Puzm [ PWZ ]

38 Przykład: Zaliczki na PIT z tytułu umowy o pracę, stosunków pokrewnych, rent i emerytur Przepis art. 31 u.p.d.o.f. nakłada na zakład pracy ( osoby fizyczne, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) obowiązek obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od nich - przychodu ze stosunku służbowego, stosunku pracy, nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, -zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy ( np. zasiłki chorobowe) - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżsce bilansowej – w spółdzielniach pracy

39 Jak obliczyć zaliczkę dla tego typu przychodów? I. Obliczamy podstawę obliczenia zaliczki (przychód minus koszty uzyskania minus kwota składek na ubezpieczenie społeczne) II. Obliczamy wysokość zaliczki na podatek (podstawa obliczenia zaliczki x właściwa stawka podatkowa) III. Dokonujemy odliczeń od zaliczki na podatek : kwoty stanowiącej 1/12 kwoty pomniejszającej podatek ( 1/12 z 556,02 zł –art. 27 u.p.d.o.f.) oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu

40 Przykład : Ewa Nowak otrzymała 30 stycznia wynagrodzenie ze stosunku pracy za ten miesiąc w wysokości 7500 brutto. Oblicz miesięczną zaliczkę na podatek PIT wiedząc, że miesięczna składka na ubezpieczenie społeczne wynosi 1028,25 zł a na ubezpieczenie zdrowotne 501, 56 zł

41 Rozwiązanie: Dane: Przychód ze stosunku pracy : 7500 zł Składka na ubezpieczenie społeczne: 1028, 25 Składka na ubezpieczenie zdrowotne : 501, 56 zł I.Obliczamy podstawę obliczenia zaliczki ( 7500 – ( 111,25 + 1028,25) = 6360 zł ( po zaokrągleniu do pełnych złotych) II.Obliczamy wysokość zaliczki na podatek ( 6360 x 18% = 1 144,80 zł III. Dokonujemy odliczeń od zaliczki na podatek ( 1 144,80 – ( 46,33 + 501, 56) = 597 zł ( zaliczkę zaokrągla się do pełnych złotych) Rozwiązanie: zgodnie z powyższym, miesięczna zaliczka na podatek w omawianym przypadku wynosi 597 zł

42 Przykład Pan Bartłomiej jest pracownikiem Huty Stalowa Wola z tytułu umowy o pracę miesięcznie otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 4500 zł. Oblicz zaliczkę na podatek PIT wiedząc, że Pan Bartłomiej mieszka i pracuje w Stalowej Woli oraz, że miesięczne wydatki na Zus wynoszą 700 zł a na PUZ 500 zł Slajd nr 34 zestaw nr 7 ( Obliczanie zaliczek z tytułu umowy o pracę )

43 obliczamy PWZ (Pm-Km-Zusm) : 4500 – 111,25 – 700 = 3789 (PWZ) 2) następnie mnożymy PWZ x stawkę : 3789 x 18% = 682,02 3) od podatku wstępnie wyliczonego należy odliczyć 1/ 12 kwoty wolnej od podatku zgodnie z art. 27 i ubezpieczenie zdrowotne : 682,02 – 46,33 zł - 500 zł = 136 zł ( po zaokrągleniu) 4) zaliczka wyniesie : 136 zł/miesięcznie

44 Pobór zaliczek na podatek PIT z rent i emerytur: Zaliczki na PIT !Uzyskiwanie przychodów z tytułu emerytur i rent nie wymaga ponoszenia kosztów podatkowych. Tym samym przychód osiągnięty z tych źródeł jest równy dochodowi podlegającemu opodatkowaniu ( Wyrok NSA z 24 marca 1994 r. SA/Ka 2223/93 Kazus: Pani Janina Kowalska otrzymuje emeryturę w wysokości 2500 zł brutto. Oblicz miesięczną zaliczkę na podatek PIT wiedząc, że 187, 50 zł Pani Janina przeznacza na ubezpieczenie zdrowotne.

45 I. Obliczamy podstawę obliczenia zaliczki = 2500 zł ( nie ma kosztów, nie ma ZUS) II. Obliczamy wysokość zaliczki na podatek ( 2500 x 18% = 450 zł ) III. Dokonujemy odliczeń od zaliczki na podatek : 450 – ( 46,33 +187,50) = 216 ( zaliczkę zaokrągla się do pełnych złotych) Rozwiązanie: Zgodnie z powyższym, miesięczna zaliczka w omawianym przypadku wynosi 216 zł

46 Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście Żaden przepis u.p.d.o.f. nie definiuje takiej działalności. Art. 13 u.p.d.o.f. zawiera jedynie zamknięty katalog czynności,których wykonywanie pozwala zakwalifikować przychody do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Przyjmuje się, że działalność nie traci osobistego charakteru, jeżeli podatnik zatrudni jakieś osoby wyłącznie do prac o charakterze pomocniczym np. do obsługi –sprzątaczki, kierowców itp. ! – Przykład: Jeżeli lekarza wykonuje swoje usługi wyłącznie na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z osobą prawną i tego samego rodzaju usług nie wykonuje bezpośrednio na rzecz ludności, wówczas przychody z tytułu umowy będą uznane za przychody z działalności wykonywanej osobiście. Warunek ten będzie spełniony również w przypadku, gdy lekarz zatrudni jakąś osobę do obsługi swojego biura. Jeżeli jednak lekarz zatrudni pielęgniarkę ( a więc osobę, której czynności pozostają w ścisłym związku z prowadzoną przez niego działalnością ) wówczas, jego przychody będą zakwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej.

47 Zaliczki z działalności wykonywanej osobiście, Do dnia 31 grudnia 2003 zaliczka pobierana była w wysokości 20%. W okresie od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2008 r. wysokość zaliczki wynosiła 19%. Z dniem 1 stycznia 2007 ustawodawca zastrzegł, że płatnicy, pobierając zaliczkę, stosują najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej. W 2008 r. wynosiła ona 19%. Od dnia 1 stycznia 2009 najniższa stawka podatku w skali podatkowej wynosi 18%

48 Zaliczki na podatek w przypadku działalności wykonywanej osobiście Kontrakt menedżerski : Najważniejsza różnica podatkowa pomiędzy umową zlecenia a kontraktem menedżerskim polega na sposobie obliczania kosztów uzyskania przychodów. W przypadku bowiem umów zlecenia koszty uzyskania przychodów są ustalone w stałej zryczałtowanej wysokości 20%. Natomiast w stosunku do kontraktu koszty ustala się w zryczałtowanej wysokości tożsamej dla kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.

49 Kazus : Pan Jakub przez 1 miesiąc był na kontrakcie menedżerskim w międzynarodowej firmie prawniczej w Warszawie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zajmował się organizacją i pozyskiwaniem klientów o statusie VIP. Zarobił 17 000 zł brutto. Oblicz jaką zaliczkę z tytułu podatku PIT jest zmuszony odprowadzić jego pracodawca, wiedząc że miesięczne koszty ZUS wyniosły 1700 zł zaś Puz 1000 zł.

50 I. Obliczamy podstawę obliczenia zaliczki Pm- Km-Zusm) = 17 000 – 111,25 kosztów – 1700 (Zus) = 15189 zł II. Obliczoną PWZ mnożymy przez stawkę (PWZ x stawka) = 15189 x 18% = 2734 – 46,33 (1/12)- 1000 (PUZ) = 1 688 zł [ art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f. ]

51 Zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej i najmu - : Zgodnie z przepisem art. 44 ust. 1 podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Obowiązek płatności zaliczki powstaje, począwszy od tego miesiąca, w którym dochody podatnika przekroczyły kwotę wolną od podatku, która w 2015 r. (podobnie jak w latach poprzednich) wynosi 3091 zł. Zaliczka za pierwszy miesiąc, w którym dochody podatnika przekroczyły kwotę wolną od podatku, jest obliczana tak jak podatek - na podstawie ogólnych zasad określonych w ustawie. Oznacza to, że jest ona obliczana na podstawie skali podatkowej, z możliwością pomniejszenia dochodu o już dokonane odliczenia, oraz z pomniejszeniem zaliczki na podatek o uiszczone i podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy uznać, że wówczas gdy dochód przed odliczeniem przekracza kwotę wolną od podatku, a po zastosowaniu odliczeń, o których mowa w art. 26, nie przekracza tej kwoty, podatnik nie będzie miał obowiązku obliczania i uiszczania zaliczki na podatek. Zaliczki na podatek dochodowy, o których mowa w art. 44 ust. 1, mają charakter progresywny. Ich wysokość ustala się bowiem z zastosowaniem skali podatkowej. Nie dotyczy to oczywiście przypadku, kiedy podatnik zdecydował się na opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jednolitą stawką 19% ( art. 30 c u.p.d.o.f.)art. 44 ust. 1art. 26art. 44 ust. 1

52 Zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej i najmu - Magdalena Nowak prowadziła przez cały 2014 r. pozarolniczą działalność gospodarczą. Miesięcznie z tego tytułu uzyskiwała przychód w wysokości 2500 zł brutto. Jednocześnie zobligowana była do ponoszenia 650 zł tytułem ubezpieczenia społecznego oraz 400 zł tytułem ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto udokumentowane koszty miesięczne stanowiły równowartość 500 zł. Oblicz w jakiej wysokości musiała odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek PIT.

53 I. obliczam PWZ ( Pm –Km –Zusm) 2500– 500 – 650 = 1350 zł II. Rozbijam Obliczenia na poszczególne miesiące: III. Dokonuje obliczeń : 2) styczeń :1350 x 18% - 556 = -313 (0) 3) luty ( 2 x 1350) 2700 x 18% -556 = – 70 (0) = 4) marzec ( 3x 1350 ) = 4050 x 18% - 556 = 173 zł 5) kwiecień ( 4x 1350) = 5400 x 18% -556 = 416 zł – 173 = 243 zł 6) maj ( 5x 1350) = 6750 x 18% -556 = 659 – 173 – 243 = 243 7) czerwiec ( 6x 1350) = 8100 x 18% - 556 = 902 – 173 -243 -243 = 243 zł 8) lipiec ( 7x 1350 ) = 9450 x 18% - 556 = 1145 – 173 -243 – 243 -243 = 243 zł 9) sierpień ( 8 x 1350 ) = 10800 x 18% - 556 = 1388- 173 – 243 -243 -243 -243 = 243 zł = 10) wrzesień ( 9x 1350 ) = 12150 x 18% - 556 = 1631 – 173 -243 -243-243-243 -243 = 243 zł 11) październik ( 10x 1350) = 13500 x 18% -556 = 1874 – 173 -243 -243 -243 -243 - 243 -243 = 0 12) listopad ( 11x 1350 ) =14850 x 18% -556 = 2117 – 173 – 243-243-243-243-243- 243 – 0 = 486 zł 13) grudzień ( 12 x 1350 ) =16200 x 18% - 556 = 2360 – 173 -243 -243 -243-243- 243 -243 -0 -486 = 243 zł Zaliczki wpłacone: 2360 zł PIT 16 200 x 18% - 556 = 2360 – 4800 (PUZ) = 2 440 zł

54 PIT zestaw nr 3


Pobierz ppt "Zestaw nr 2 (PIT). Kazus nr 7 Przychody osób fizycznych z zagranicy Magdalena Górska [w:] Przygody Vatmana podatki w życiu człowieka Gra w kasynie znacząco."

Podobne prezentacje


Reklamy Google