Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich „A” w Koszalinie Gmina-Miasto Koszalin Szczecin, marzec 2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich „A” w Koszalinie Gmina-Miasto Koszalin Szczecin, marzec 2010r."— Zapis prezentacji:

1 Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich „A” w Koszalinie Gmina-Miasto Koszalin Szczecin, marzec 2010r.

2 Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich „A” w Koszalinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja Działanie 5.4. Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego Szacowany koszt projektu: 6.500.000 zł dofinansowania z EFRR – 3.524.477 zł wkład własny – 2.975.523 zł Szczecin, marzec 2010r.

3 Charakter strategiczny projektu Park powstał za panowania księcia Bogusława X na bazie ogrodu zamkowego otaczającego staw. Park jest częścią zwartego ciągu zieleni, przebiegającej przez miasto. Ogółem w dendroflorze parku wyróżnia się 124 gatunki i odmiany drzew oraz krzewów w tym 12 pomników przyrody. Park 1930r. Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich „A” w Koszalinie Szczecin, marzec 2010r.

4 Charakter strategiczny projektu Walory krajobrazowe parku, bogactwo roślin, położenie w centrum miasta i sąsiedztwo obiektów użyteczności publicznej (np. amfiteatr, filharmonia itp.), w których odbywają się liczne imprezy o randze krajowej i międzynarodowej sprawiają, że jest on chętnie odwiedzany przez mieszkańców i turystów. Park 1930r. Szczecin, marzec 2010r. Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich „A” w Koszalinie

5 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 projekt jest zgodny z celem strategicznym i kierunkowym rozwoju województwa nr 4 "Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami" Szczecin, marzec 2010r.

6 Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich „A” w Koszalinie Strategia Rozwoju Koszalina do roku 2015 Cel 4 Koszalin – miasto o silnych związkach z morzem, ponadregionalny ośrodek obsługi ruchu turystycznego Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2010-2012 Program 10: Koszalin piękny i zielony Projekt nr 2 Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich „A” w Koszalinie Szczecin, marzec 2010r.

7 Opis projektu Na terenie parku przewiduje się rewitalizację istniejących elementów zagospodarowania: alejek i placów – ok.11000 m 2 fontanny altan elementów małej architektury terenów zielonych – 32 642m 2 Park 2008r. Szczecin, marzec 2010r.

8 Opis projektu W ramach budowy zostaną wykonane następujące elementy: nowe oświetlenie fontanna z zegarem słonecznym i iluminacj ą świetlną fontanna pływająca na stawie z podwodnym zestawem oświetleniowym nowe nawierzchnie alejek elementy małej architektury m.in. ławki, tablice informacyjne o parku i pomnikach przyrody, dwie altany podświetlane itp. Park 2008r. Szczecin, marzec 2010r.

9 Opis projektu renowacja rzeźb z ich oświetleniem oraz tablicami informacyjnymi, renowacje obiektów mostowych ukształtowanie zieleni – projektowane nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz trawników nadanie nowego charakteru placom: przy fontannie, wokół pomnika C.K.Norwida oraz przy wejściu do parku, poprzez nowe skupiska krzewów oraz drzew wokół stawu parkowego, wzdłuż cieku wodnego oraz alejek parkowych. Park 2008r. Szczecin, marzec 2010r.

10 Cel projektu i uzasadnienie Projekt przewiduje rewitalizację terenu zabytkowego parku miejskiego, który został urządzony zgodnie z założeniami parków krajobrazowych. Najstarsza część parku, tzw. Stara Promenada, powstała w 1817 r. u podnóża murów obronnych. Projekt ma na celu ożywienie terenu, poprawę jego funkcjonalności i użyteczności, jak również estetyki przy jednoczesnym zachowaniu ukształtowania terenu, ciągów komunikacyjnych wraz z cennym starodrzewem. Park 2008r. Szczecin, marzec 2010r.

11 Cel projektu i uzasadnienie Realizacja poszczególnych elementów zawartych w projekcie przyczyni się do podniesienia rangi i znaczenia zabytkowego parku, jako przestrzeni publicznej miasta o szczególnych wartościach kulturowych. Projekt ma również znaczenie dla rozwoju ruchu turystycznego, ponieważ na terenie parku znajdują się najpiękniejsze i najstarsze drzewa Koszalina (w tym 12 pomników przyrody), różne gatunki ptaków oraz unikatowe w skali całego miasta rośliny. Park 200 7 r. Szczecin, marzec 2010r.


Pobierz ppt "Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich „A” w Koszalinie Gmina-Miasto Koszalin Szczecin, marzec 2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google