Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRYB I ZASADY PROWADZENIA KONTROLI WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MUW ODDZIAŁ SPRAW OBRONNYCH ODDZIAŁ SPRAW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRYB I ZASADY PROWADZENIA KONTROLI WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MUW ODDZIAŁ SPRAW OBRONNYCH ODDZIAŁ SPRAW."— Zapis prezentacji:

1 TRYB I ZASADY PROWADZENIA KONTROLI WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MUW ODDZIAŁ SPRAW OBRONNYCH ODDZIAŁ SPRAW OBRONNYCH2016

2 Kontrole realizowane w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.).

3 JEDNOSTKI PODLEGAJĄCE KONTROLI WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH Urzędy gmin Urzędy miast Starostwa powiatowe, Urząd Marszałkowski Zespolone służby wojewódzkie Inspekcje i straże wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne, Przedsiębiorcy realizujący zadania obronne (nałożone na nich na zasadach określonych w odrębnych przepisach)

4 Etapy postępowania kontrolnego Postępowanie kontrolne obejmuje: 1. przygotowanie kontroli; 2. postępowanie kontrolne i prowadzenie czynności kontrolnych; 3. zasady postępowania kontrolnego; 4. realizację wyników kontroli; 5. archiwizacja; 6. publikacja wyników kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej.

5 1. Przygotowanie kontroli Kontrole wykonywania zadań obronnych prowadzone są w oparciu o „Plan kontroli problemowych wykonywania zadań Obronnych na ……..rok”, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zatwierdzony przez wojewodę. Kontrole wykonywane są w trybie: kontroli problemowych, polegających na sprawdzeniu wybranych zagadnień obronnych wykonywanych przez urzędy, jednostki organizacyjne, straże, służby i przedsiębiorców realizujących zadania obronne. Kontrola ta, w danej jednostce administracyjnej, nie może być prowadzona częściej niż raz w roku. kontroli doraźnych, mających na celu natychmiastowe sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych wykonywanych przez urzędy, jednostki organizacyjne, straże, służby i przedsiębiorców realizujących zadania obronne. Kontrola doraźna może być przeprowadzana w dowolnym czasie, o ile zaistnieją ku temu przesłanki.

6 W celu właściwego zorganizowania, przygotowania i przeprowadzenia kontroli należy: opracować i przesłać zawiadomienie o planowanej kontroli do właściwej jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy; opracować program kontroli; wnioskować o wystawienie upoważnień do przeprowadzenia kontroli dla osób z zespołu kontrolnego. Kierownik jednostki kontrolującej (wojewoda lub dyrektor wydziału z upoważnienia wojewody, starosta, burmistrz, wójt) zawiadamia kierownika jednostki podlegającej kontroli problemowej na 30 dni przed rozpoczęciem kontroli. (W przypadku kontroli doraźnych zawiadomienie o kontroli nie dotyczy).

7 Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych winno zawierać: - nagłówek jednostki kontrolującej; - datę zawiadomienia; - nr pisma (sprawy); - adresata komórki przewidzianej do kontroli; - datę przeprowadzenia kontroli; - zakres kontroli (zagadnienia które będą objęte kontrolą) - pieczęć i podpis zarządzającego kontrolę. Wzór zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli stanowi załącznik nr 1.

8 Program kontroli wykonywania zadań obronnych, który zatwierdza wojewoda lub dyrektor wydziału z upoważnienia wojewody (starosta,burmistrz,wójt) winien zawierać: - przedmiot kontroli; - cel kontroli; - plan przebiegu czynności kontrolnych; - zakres kontroli; - skład zespołu kontrolnego; - założenia organizacyjno – metodologiczne; - zestawienie norm prawnych stanowiących podstawę realizacji zadań obronnych; - podpis przewodniczącego zespołu kontrolnego. Wzór programu kontroli stanowi załącznik nr 2. Programu kontroli wykonywania zadań obronnych nie przesyła się do jednostki kontrolowanej.

9 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli winno zawierać: - nazwę organu, zarządzającego kontrolę; - miejsce i datę wystawienia upoważnienia; - numer upoważnienia; - wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli, - imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli; - zakres kontroli; - nazwę jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne; - termin ważności upoważnienia; - pieczęć i podpis osoby zarządzającej kontrolę. upoważnienia. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli ważne jest wraz z legitymacją służbową osoby kontrolującej. Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli stanowi załącznik nr 3.

10 Kontrolujący z Zespołu Kontrolnego podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia kontrolującego trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli. Kontrolujący podlega wyłączeniu również w razie zaistnienia w toku kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. Przed rozpoczęciem kontroli osoby z zespołu kontrolnego składają pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających ich wyłączenie z udziału w kontroli. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4. O wyłączeniu z udziału w kontroli decyduje wojewoda na wniosek kontrolera lub dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW (w jednostkach administracyjnych stosownie – starosta, burmistrz, wójt).

11 2. Postępowanie kontrolne i prowadzenie czynności kontrolnych w urzędzie lub jednostce organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne Podstawa prawna : art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.). Czynności kontrolne przeprowadza Zespół Kontrolny, w składzie co najmniej dwóch osób. Rozpoczynając czynności kontrolne, działający w imieniu i z upoważnienia wojewody (Starosty, burmistrza, wójta) zespół, jest obowiązany do okazania imiennych upoważnień oraz legitymacji służbowych do przeprowadzania kontroli, kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne. W przypadku gdy kontrolowane zagadnienia stanowią informację niejawną, kontrolujący winni okazać również poświadczenie bezpieczeństwa o odpowiedniej klauzuli tajności.

12 Czynności kontrolne przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w urzędach, jednostkach organizacyjnych i u przedsiębiorców realizujących zadania obronne, natomiast kontrole doraźne mogą być przeprowadzane w każdym czasie. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie urzędu, jednostki organizacyjnej lub u przedsiębiorcy realizującego zadania obronne. Kierownik w urzędu, jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorca realizujący zadania obronne jest obowiązany do: - zapewnienia kontrolującym warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli; - przedstawienia na żądanie osób z Zespołu Kontrolnego materiałów i dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli; - udzielenia zespołowi inspektorów ustnych lub pisemnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą; - niezwłocznej realizacji zaleceń pokontrolnych wskazanych w protokole pokontrolnym; - ewidencjonowania przeprowadzonych kontroli. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kierownika urzędu, jednostki organizacyjnej, przedsiębiorcy realizującego zadania obronne lub wyznaczonego przez niego pracownika.

13 3. Zasady postępowania kontrolnego Postępowanie kontrolne powinno być oparte na następujących zasadach: legalności – zobowiązującej do prowadzenia kontroli zgodnie z przepisami o kontroli (formalno–prawny charakter kontroli); rzetelności - rzetelnego dokumentowania wyników kontroli – tzn. w sposób zapewniający prawidłowe oddanie wszelkich ustaleń kontroli i tak aby poszczególne sformułowania były jednoznacznie rozumiane przez wszystkich, którzy z tą dokumentacją będą się zaznajamiać.

14 4. Realizacja wyników kontroli. Dokonane w postępowaniu kontrolnym ustalenia zespół kontrolny opisuje w protokole z kontroli, w sposób uporządkowany, zwięzły i przejrzysty. Protokół z kontroli stanowi część składową akt kontroli i jest wynikiem przeprowadzonych czynności kontrolnych.. Protokół z kontroli powinien zawierać: - nazwę organu prowadzącego kontrolę; - skład zespołu kontrolnego; - datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, - nazwę kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy; - zakres kontroli z opisem stanu faktycznego wykonywanych zadań obronnych; - ustalone nieprawidłowości z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu na wykonanie zadań obronnych; - wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego; - ocena wykonywania zadań obronnych przez kontrolowany urząd lub jednostkę organizacyjną albo przedsiębiorcę realizującego zadania obronne – zgodnie z załącznikiem nr 6; - podpisy przewodniczącego i członków zespołu kontrolnego oraz kierownika urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy realizującego zadania obronne; - pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu; Protokół pokontrolny sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - załącznik nr 5. Jeden egzemplarz protokołu pokontrolnego przekazuje się, za poświadczeniem odbioru, kierownikowi kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy realizującego zadania obronne a drugi włącza się do akt kontroli.

15 5. Archiwizacja Akta z planowanej, przeprowadzonej kontroli wykonywania zadań obronnych stanowią sprawę postępowania kontrolnego. Zgodnie z załącznikiem nr 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67), akta postępowania kontrolnego winne być archiwizowane. Oznaczenie kategorii archiwalnej „A” (nie mogą być niszczone). 6. Publikacja wyników kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej Protokoły z przeprowadzonych kontroli nie podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

16 III. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I DOKUMENTÓW REGULUJĄCYCH ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLAMI –Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, tekst jednolity); –Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1301); –Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320); –Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228); –Ustawa z dnia 26 lipca 2005 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221); –Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1496); –Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1049); –Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. z 2003 r. Nr 116, poz. 1090); –Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 150); –Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151); –Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obronny (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 152);

17 –Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 741). –Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa –przez organy administracji rządowej i organy administracji samorządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 197, poz. 1426); –Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.); –Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny (Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2081 z późn. zm.); –Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307z późn. zm.); –Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. z 2004 r. Nr 192, poz. 1965); -Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2136 z późn. zm.); -Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2218);

18 Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie: - utworzenia systemu Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa; - wprowadzenia do użytku założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa mazowieckiego; - przygotowania Systemu Stanowisk Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w województwie mazowieckim; - pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie mazowieckim; Zasady opracowywania w województwie mazowieckim Planów Operacyjnych Funkcjonowania (Urzędu Marszałkowskiego, Miasta St. Warszawy, powiatów, gmin i miast) w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; Wytyczne Wojewody Mazowieckiego do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Województwie Mazowieckim (na dany rok kalendarzowy); Wytyczne Wojewody Mazowieckiego do szkolenia obronnego realizowanego w danym roku przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne; Program szkolenia obronnego województwa mazowieckiego (na okres 6 lat); Plany szkolenia obronnego województwa mazowieckiego (na dany rok kalendarzowy). Plany szkolenia obronnego - powiatu, miasta, gminy (na dany rok kalendarzowy). Program szkolenia obronnego - powiatu, miasta, gminy (trzyletni).

19 Załącznik nr 1 ………………………………………... (miejscowość i data) ………………………………………………… (nazwa organu zarządzającego kontrolę) ………………………………… (znak sprawy) …….…………… ………………………… ………………………… (Kierownik kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne) Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych ( Dz.U. nr 16, poz. 151 z późn. zm), oraz „Planu kontroli problemowych wykonywania zadań Obronnych na …… r.” Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego*, informuję, że w dniu …….…… r. zostanie przeprowadzona kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych w............................................................ (jednostka kontrolowana) w …………..……..…………………………………………………………. adres jednostki poddanej kontroli ) Zakres kontroli: –………………………………………………………… ………………………………… ………………………………… (podpis kierownika komórki do spraw kontroli) * ”Planu kontroli problemowych wykonywania zadań Obronnych na …… r.” Powiatu….. (Miasta…. Gminy…) Załącznik nr 3 WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia………….. r. (Starosta, Burmistrz, Wójt) (miejscowość) ………………………………. UPOWAŻNIENIE Nr ….. Na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U. Nr 16, poz. 151 oraz z 2008 r. Nr 105, poz. 669) upoważniam ……………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko, stanowisko i nazwa urzędu) do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych) w ……………………………………………………………………………………. (nazwa kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne i adres) Zakres kontroli ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... Upoważnienie ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej. Upoważnienie ważne jest do …………………………… r. …………………………………………… (pieczęć i podpis zarządzającego kontrolę)

20 Załącznik nr 2 „ZATWIERDZAM” Warszawa, dnia…………….. R. (miejscowość) ………………… (Wojewoda lub dyrektor wydziału z upoważnienia) (Starosta, Burmistrz. Wójt) ……………………………….…… (znak sprawy) PROGRAM KONTROLI PROBLEMOWEJ STANU PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH w ……………………………….. (nazwa kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne) I. PRZEDMIOT KONTROLI: ……………………………………………………………………………………… II. CEL KONTROLI: ………………………………………………………………………… III. PLAN PRZEBIEGU CZYNNOŚCI KONTROLNYCH: …………………………………………………………………………………… (Harmonogram,data rozpoczęcia zakończenia, miejsce prowadzenia kontroli – w formie tabeli) …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… IV. ZAKRES KONTROLI: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… V. SKŁAD ZESPOŁU KONTROLNEGO: Przewodniczący zespołu: ………………………………………………… Członkowie zespołu: ……………………………………………………… ………………………………………………………. VI. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-METODOLOGICZNE: ……………………………………………………………………………… (sprawy informatyczne dotyczące kontroli, organizacja kontroli, skala ocen) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….…… VII. ZESTAWIENIE NORM PRAWNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU KONTROLNEGO ……………………………… (data i podpis)

21 Załącznik nr 4 ……………………………… Warszawa, dnia…….….. r. (imię i nazwisko kontrolera) (miejscowość) ……………………… (znak sprawy) Oświadczenie W związku z kontrolą w………………………………………………………….……… (nazwa urzędu, jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne) w zakresie wykonywania zadań obronnych oświadczam, że: wyniki kontroli nie dotyczą / dotyczą* moich praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków osób mi bliskich w rozumieniu przepisów kodeksu karnego, kontroli nie podlega/podlega* działalność za którą byłem/byłam odpowiedzialny/a przez okres co najmniej roku od jej zakończenia, nie wystąpiły/wystąpiły* inne okoliczności mogące wywołać uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. ………..…………………………(podpis i data składającego oświadczenie) __________________ * niepotrzebne skreślić „Z A T W I E R D Z A M ” Załącznik nr 5 Wojewoda Mazowiecki (Starosta, Burmistrz, Wójt) ……………………………. Znak sprawy ……… P R O T O K Ó Ł Z KONTROLI PROBLEMOWEJ STANU PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH ……………………………………………………………………………… (nazwa kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne) Zgodnie z rocznym „Planem kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego* na …. rok”, Zespół Kontrolny w składzie: Przewodniczący zespołu: ……………………… - ………………………………………… (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) Członkowie zespołu: - …………………………………… (stanowisko służbowe, imię i nazwisko) - …………………………………… (stanowisko służbowe, imię i nazwisko) Przeprowadził w dniu …………… r. kontrolę stanu przygotowań …..................................................................................... (nazwa kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne) do realizacji zadań obronnych. I. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: lata: ……………………….. II. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSKI 1. Nazwa kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne: ……………………………………………………….. 2. Władze urzędu, jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy: ……………….............................................................................. 3. osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań obronnych: …………………………………………………………………………

22 c.d. III. ZAKRES KONTROLI ORAZ OPIS STANU FAKTYCZNEGO REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… IV. OGÓLNA OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH: W wyniku dokonanego przeglądu dokumentów przedstawionych do kontroli, wysłuchania wyjaśnień ocenia się, że poziom przygotowań …………………………………………………… (nazwa kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy)............................................................................................... (podać ocenę) Po zakończeniu czynności kontrolnych wyniki omówiono z ………………………….. …………………………………… Poinformowano o prawie zgłoszenia przez kierownika jednostki organizacyjnej, przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych oraz prawie odmowy jego podpisania. Do form, metod i ustaleń kontroli uwag nie wniesiono. O stanie realizacji zaleceń pokontrolnych, należy powiadomić Wojewodę Mazowieckiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego MUW w terminie do ………………… r. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Podpisy Zespołu Kontrolnego: Przewodniczący zespołu :……………………… Członkowie zespołu: ………………… …………………. ……………………………... * (Starostwa, Miasta, Gminy) Załącznik nr 6 Ocena poziomu wykonywania zadań obronnych przez kontrolowany urząd lub jednostkę organizacyjną albo przedsiębiorcę realizującego zadania obronne Poziom w pełni zapewniający realizację zadań obronnych: – gdy przygotowania do realizacji zadań są pełne, stwierdzono pełną znajomość sposobów postępowania we wszystkich kontrolowanych problemach, nie stwierdzono uwag lub stwierdzone uchybienia zostały usunięte w trakcie kontroli i nie maja wpływu na bezpieczeństwo i obronność; Poziom zapewniający realizację zadań obronnych: – gdy przygotowania do realizacji zadań są zrealizowane w najistotniejszych dziedzinach, stwierdzono ogólną znajomość sposobów postępowania we wszystkich kontrolowanych problemach, nie stwierdzono istotnych uwag lub stwierdzone uchybienia pozwolą przystąpić do wykonywania zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej i nie mają negatywnego wpływu na poziom bezpieczeństwa i obronności; Poziom nie zapewniający realizacji zadań obronnych: – gdy nie przedstawiono wymaganych dokumentów, nie podjęto wystarczających działań organizacyjno- planistycznych, a działania zrealizowane nie zapewniają warunków wystarczających do realizacji zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa co bezpośrednio wpływa na poziom bezpieczeństwa i obronności.

23 NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE UWAGI I UCHYBIENIA W KONTROLOWANYCH JEDNOSTKACH Bardzo ogólnikowe opracowania zakresów czynności (nie uwzględnianie istotnych zadań) osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wykonywanie zadań obronnych; nie opracowywanie niektórych podstawowych, obowiązujących dokumentów, takich jak wytyczne, plany zamierzeń i dokumentów potwierdzających zrealizowanie szkoleń obronnych; wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgodnie z Kpa; brak uaktualnień planów Akcji Kurierskiej; brak uaktualnień danych w dokumentacji Stałego Dyżuru; brak zawiadomień WKU o reklamowaniu z urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny kierownictwa urzędu i radnych

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "TRYB I ZASADY PROWADZENIA KONTROLI WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MUW ODDZIAŁ SPRAW OBRONNYCH ODDZIAŁ SPRAW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google