Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRYB I ZASADY PROWADZENIA KONTROLI WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MUW ODDZIAŁ SPRAW OBRONNYCH ODDZIAŁ SPRAW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRYB I ZASADY PROWADZENIA KONTROLI WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MUW ODDZIAŁ SPRAW OBRONNYCH ODDZIAŁ SPRAW."— Zapis prezentacji:

1 TRYB I ZASADY PROWADZENIA KONTROLI WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MUW ODDZIAŁ SPRAW OBRONNYCH ODDZIAŁ SPRAW OBRONNYCH2016

2 Kontrole realizowane w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.).

3 JEDNOSTKI PODLEGAJĄCE KONTROLI WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH Urzędy gmin Urzędy miast Starostwa powiatowe, Urząd Marszałkowski Zespolone służby wojewódzkie Inspekcje i straże wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne, Przedsiębiorcy realizujący zadania obronne (nałożone na nich na zasadach określonych w odrębnych przepisach)

4 Etapy postępowania kontrolnego Postępowanie kontrolne obejmuje: 1. przygotowanie kontroli; 2. postępowanie kontrolne i prowadzenie czynności kontrolnych; 3. zasady postępowania kontrolnego; 4. realizację wyników kontroli; 5. archiwizacja; 6. publikacja wyników kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej.

5 1. Przygotowanie kontroli Kontrole wykonywania zadań obronnych prowadzone są w oparciu o „Plan kontroli problemowych wykonywania zadań Obronnych na ……..rok”, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zatwierdzony przez wojewodę. Kontrole wykonywane są w trybie: kontroli problemowych, polegających na sprawdzeniu wybranych zagadnień obronnych wykonywanych przez urzędy, jednostki organizacyjne, straże, służby i przedsiębiorców realizujących zadania obronne. Kontrola ta, w danej jednostce administracyjnej, nie może być prowadzona częściej niż raz w roku. kontroli doraźnych, mających na celu natychmiastowe sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych wykonywanych przez urzędy, jednostki organizacyjne, straże, służby i przedsiębiorców realizujących zadania obronne. Kontrola doraźna może być przeprowadzana w dowolnym czasie, o ile zaistnieją ku temu przesłanki.

6 W celu właściwego zorganizowania, przygotowania i przeprowadzenia kontroli należy: opracować i przesłać zawiadomienie o planowanej kontroli do właściwej jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy; opracować program kontroli; wnioskować o wystawienie upoważnień do przeprowadzenia kontroli dla osób z zespołu kontrolnego. Kierownik jednostki kontrolującej (wojewoda lub dyrektor wydziału z upoważnienia wojewody, starosta, burmistrz, wójt) zawiadamia kierownika jednostki podlegającej kontroli problemowej na 30 dni przed rozpoczęciem kontroli. (W przypadku kontroli doraźnych zawiadomienie o kontroli nie dotyczy).

7 Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych winno zawierać: - nagłówek jednostki kontrolującej; - datę zawiadomienia; - nr pisma (sprawy); - adresata komórki przewidzianej do kontroli; - datę przeprowadzenia kontroli; - zakres kontroli (zagadnienia które będą objęte kontrolą) - pieczęć i podpis zarządzającego kontrolę. Wzór zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli stanowi załącznik nr 1.

8 Program kontroli wykonywania zadań obronnych, który zatwierdza wojewoda lub dyrektor wydziału z upoważnienia wojewody (starosta,burmistrz,wójt) winien zawierać: - przedmiot kontroli; - cel kontroli; - plan przebiegu czynności kontrolnych; - zakres kontroli; - skład zespołu kontrolnego; - założenia organizacyjno – metodologiczne; - zestawienie norm prawnych stanowiących podstawę realizacji zadań obronnych; - podpis przewodniczącego zespołu kontrolnego. Wzór programu kontroli stanowi załącznik nr 2. Programu kontroli wykonywania zadań obronnych nie przesyła się do jednostki kontrolowanej.

9 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli winno zawierać: - nazwę organu, zarządzającego kontrolę; - miejsce i datę wystawienia upoważnienia; - numer upoważnienia; - wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli, - imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli; - zakres kontroli; - nazwę jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne; - termin ważności upoważnienia; - pieczęć i podpis osoby zarządzającej kontrolę. upoważnienia. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli ważne jest wraz z legitymacją służbową osoby kontrolującej. Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli stanowi załącznik nr 3.

10 Kontrolujący z Zespołu Kontrolnego podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia kontrolującego trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli. Kontrolujący podlega wyłączeniu również w razie zaistnienia w toku kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. Przed rozpoczęciem kontroli osoby z zespołu kontrolnego składają pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających ich wyłączenie z udziału w kontroli. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4. O wyłączeniu z udziału w kontroli decyduje wojewoda na wniosek kontrolera lub dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW (w jednostkach administracyjnych stosownie – starosta, burmistrz, wójt).

11 2. Postępowanie kontrolne i prowadzenie czynności kontrolnych w urzędzie lub jednostce organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne Podstawa prawna : art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.). Czynności kontrolne przeprowadza Zespół Kontrolny, w składzie co najmniej dwóch osób. Rozpoczynając czynności kontrolne, działający w imieniu i z upoważnienia wojewody (Starosty, burmistrza, wójta) zespół, jest obowiązany do okazania imiennych upoważnień oraz legitymacji służbowych do przeprowadzania kontroli, kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne. W przypadku gdy kontrolowane zagadnienia stanowią informację niejawną, kontrolujący winni okazać również poświadczenie bezpieczeństwa o odpowiedniej klauzuli tajności.

12 Czynności kontrolne przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w urzędach, jednostkach organizacyjnych i u przedsiębiorców realizujących zadania obronne, natomiast kontrole doraźne mogą być przeprowadzane w każdym czasie. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie urzędu, jednostki organizacyjnej lub u przedsiębiorcy realizującego zadania obronne. Kierownik w urzędu, jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorca realizujący zadania obronne jest obowiązany do: - zapewnienia kontrolującym warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli; - przedstawienia na żądanie osób z Zespołu Kontrolnego materiałów i dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli; - udzielenia zespołowi inspektorów ustnych lub pisemnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą; - niezwłocznej realizacji zaleceń pokontrolnych wskazanych w protokole pokontrolnym; - ewidencjonowania przeprowadzonych kontroli. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kierownika urzędu, jednostki organizacyjnej, przedsiębiorcy realizującego zadania obronne lub wyznaczonego przez niego pracownika.

13 3. Zasady postępowania kontrolnego Postępowanie kontrolne powinno być oparte na następujących zasadach: legalności – zobowiązującej do prowadzenia kontroli zgodnie z przepisami o kontroli (formalno–prawny charakter kontroli); rzetelności - rzetelnego dokumentowania wyników kontroli – tzn. w sposób zapewniający prawidłowe oddanie wszelkich ustaleń kontroli i tak aby poszczególne sformułowania były jednoznacznie rozumiane przez wszystkich, którzy z tą dokumentacją będą się zaznajamiać.

14 4. Realizacja wyników kontroli. Dokonane w postępowaniu kontrolnym ustalenia zespół kontrolny opisuje w protokole z kontroli, w sposób uporządkowany, zwięzły i przejrzysty. Protokół z kontroli stanowi część składową akt kontroli i jest wynikiem przeprowadzonych czynności kontrolnych.. Protokół z kontroli powinien zawierać: - nazwę organu prowadzącego kontrolę; - skład zespołu kontrolnego; - datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, - nazwę kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy; - zakres kontroli z opisem stanu faktycznego wykonywanych zadań obronnych; - ustalone nieprawidłowości z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu na wykonanie zadań obronnych; - wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego; - ocena wykonywania zadań obronnych przez kontrolowany urząd lub jednostkę organizacyjną albo przedsiębiorcę realizującego zadania obronne – zgodnie z załącznikiem nr 6; - podpisy przewodniczącego i członków zespołu kontrolnego oraz kierownika urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy realizującego zadania obronne; - pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu; Protokół pokontrolny sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - załącznik nr 5. Jeden egzemplarz protokołu pokontrolnego przekazuje się, za poświadczeniem odbioru, kierownikowi kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy realizującego zadania obronne a drugi włącza się do akt kontroli.

15 5. Archiwizacja Akta z planowanej, przeprowadzonej kontroli wykonywania zadań obronnych stanowią sprawę postępowania kontrolnego. Zgodnie z załącznikiem nr 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67), akta postępowania kontrolnego winne być archiwizowane. Oznaczenie kategorii archiwalnej „A” (nie mogą być niszczone). 6. Publikacja wyników kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej Protokoły z przeprowadzonych kontroli nie podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

16 III. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I DOKUMENTÓW REGULUJĄCYCH ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLAMI –Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, tekst jednolity); –Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1301); –Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320); –Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228); –Ustawa z dnia 26 lipca 2005 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221); –Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1496); –Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1049); –Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. z 2003 r. Nr 116, poz. 1090); –Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 150); –Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151); –Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obronny (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 152);

17 –Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 741). –Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa –przez organy administracji rządowej i organy administracji samorządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 197, poz. 1426); –Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz z późn. zm.); –Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny (Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz z późn. zm.); –Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307z późn. zm.); –Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. z 2004 r. Nr 192, poz. 1965); -Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz z późn. zm.); -Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2218);

18 Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie: - utworzenia systemu Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa; - wprowadzenia do użytku założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa mazowieckiego; - przygotowania Systemu Stanowisk Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w województwie mazowieckim; - pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie mazowieckim; Zasady opracowywania w województwie mazowieckim Planów Operacyjnych Funkcjonowania (Urzędu Marszałkowskiego, Miasta St. Warszawy, powiatów, gmin i miast) w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; Wytyczne Wojewody Mazowieckiego do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Województwie Mazowieckim (na dany rok kalendarzowy); Wytyczne Wojewody Mazowieckiego do szkolenia obronnego realizowanego w danym roku przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne; Program szkolenia obronnego województwa mazowieckiego (na okres 6 lat); Plany szkolenia obronnego województwa mazowieckiego (na dany rok kalendarzowy). Plany szkolenia obronnego - powiatu, miasta, gminy (na dany rok kalendarzowy). Program szkolenia obronnego - powiatu, miasta, gminy (trzyletni).

19 Załącznik nr 1 ………………………………………... (miejscowość i data) ………………………………………………… (nazwa organu zarządzającego kontrolę) ………………………………… (znak sprawy) …….…………… ………………………… ………………………… (Kierownik kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne) Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych ( Dz.U. nr 16, poz. 151 z późn. zm), oraz „Planu kontroli problemowych wykonywania zadań Obronnych na …… r.” Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego*, informuję, że w dniu …….…… r. zostanie przeprowadzona kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych w (jednostka kontrolowana) w …………..……..…………………………………………………………. adres jednostki poddanej kontroli ) Zakres kontroli: –………………………………………………………… ………………………………… ………………………………… (podpis kierownika komórki do spraw kontroli) * ”Planu kontroli problemowych wykonywania zadań Obronnych na …… r.” Powiatu….. (Miasta…. Gminy…) Załącznik nr 3 WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia………….. r. (Starosta, Burmistrz, Wójt) (miejscowość) ………………………………. UPOWAŻNIENIE Nr ….. Na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U. Nr 16, poz. 151 oraz z 2008 r. Nr 105, poz. 669) upoważniam ……………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko, stanowisko i nazwa urzędu) do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych) w ……………………………………………………………………………………. (nazwa kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne i adres) Zakres kontroli ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... Upoważnienie ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej. Upoważnienie ważne jest do …………………………… r. …………………………………………… (pieczęć i podpis zarządzającego kontrolę)

20 Załącznik nr 2 „ZATWIERDZAM” Warszawa, dnia…………….. R. (miejscowość) ………………… (Wojewoda lub dyrektor wydziału z upoważnienia) (Starosta, Burmistrz. Wójt) ……………………………….…… (znak sprawy) PROGRAM KONTROLI PROBLEMOWEJ STANU PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH w ……………………………….. (nazwa kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne) I. PRZEDMIOT KONTROLI: ……………………………………………………………………………………… II. CEL KONTROLI: ………………………………………………………………………… III. PLAN PRZEBIEGU CZYNNOŚCI KONTROLNYCH: …………………………………………………………………………………… (Harmonogram,data rozpoczęcia zakończenia, miejsce prowadzenia kontroli – w formie tabeli) …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… IV. ZAKRES KONTROLI: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… V. SKŁAD ZESPOŁU KONTROLNEGO: Przewodniczący zespołu: ………………………………………………… Członkowie zespołu: ……………………………………………………… ………………………………………………………. VI. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-METODOLOGICZNE: ……………………………………………………………………………… (sprawy informatyczne dotyczące kontroli, organizacja kontroli, skala ocen) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….…… VII. ZESTAWIENIE NORM PRAWNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU KONTROLNEGO ……………………………… (data i podpis)

21 Załącznik nr 4 ……………………………… Warszawa, dnia…….….. r. (imię i nazwisko kontrolera) (miejscowość) ……………………… (znak sprawy) Oświadczenie W związku z kontrolą w………………………………………………………….……… (nazwa urzędu, jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne) w zakresie wykonywania zadań obronnych oświadczam, że: wyniki kontroli nie dotyczą / dotyczą* moich praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków osób mi bliskich w rozumieniu przepisów kodeksu karnego, kontroli nie podlega/podlega* działalność za którą byłem/byłam odpowiedzialny/a przez okres co najmniej roku od jej zakończenia, nie wystąpiły/wystąpiły* inne okoliczności mogące wywołać uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. ………..…………………………(podpis i data składającego oświadczenie) __________________ * niepotrzebne skreślić „Z A T W I E R D Z A M ” Załącznik nr 5 Wojewoda Mazowiecki (Starosta, Burmistrz, Wójt) ……………………………. Znak sprawy ……… P R O T O K Ó Ł Z KONTROLI PROBLEMOWEJ STANU PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH ……………………………………………………………………………… (nazwa kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne) Zgodnie z rocznym „Planem kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego* na …. rok”, Zespół Kontrolny w składzie: Przewodniczący zespołu: ……………………… - ………………………………………… (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) Członkowie zespołu: - …………………………………… (stanowisko służbowe, imię i nazwisko) - …………………………………… (stanowisko służbowe, imię i nazwisko) Przeprowadził w dniu …………… r. kontrolę stanu przygotowań … (nazwa kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne) do realizacji zadań obronnych. I. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: lata: ……………………….. II. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSKI 1. Nazwa kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne: ……………………………………………………….. 2. Władze urzędu, jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy: ……………… osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań obronnych: …………………………………………………………………………

22 c.d. III. ZAKRES KONTROLI ORAZ OPIS STANU FAKTYCZNEGO REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… IV. OGÓLNA OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH: W wyniku dokonanego przeglądu dokumentów przedstawionych do kontroli, wysłuchania wyjaśnień ocenia się, że poziom przygotowań …………………………………………………… (nazwa kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy) (podać ocenę) Po zakończeniu czynności kontrolnych wyniki omówiono z ………………………….. …………………………………… Poinformowano o prawie zgłoszenia przez kierownika jednostki organizacyjnej, przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych oraz prawie odmowy jego podpisania. Do form, metod i ustaleń kontroli uwag nie wniesiono. O stanie realizacji zaleceń pokontrolnych, należy powiadomić Wojewodę Mazowieckiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego MUW w terminie do ………………… r. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Podpisy Zespołu Kontrolnego: Przewodniczący zespołu :……………………… Członkowie zespołu: ………………… …………………. ……………………………... * (Starostwa, Miasta, Gminy) Załącznik nr 6 Ocena poziomu wykonywania zadań obronnych przez kontrolowany urząd lub jednostkę organizacyjną albo przedsiębiorcę realizującego zadania obronne Poziom w pełni zapewniający realizację zadań obronnych: – gdy przygotowania do realizacji zadań są pełne, stwierdzono pełną znajomość sposobów postępowania we wszystkich kontrolowanych problemach, nie stwierdzono uwag lub stwierdzone uchybienia zostały usunięte w trakcie kontroli i nie maja wpływu na bezpieczeństwo i obronność; Poziom zapewniający realizację zadań obronnych: – gdy przygotowania do realizacji zadań są zrealizowane w najistotniejszych dziedzinach, stwierdzono ogólną znajomość sposobów postępowania we wszystkich kontrolowanych problemach, nie stwierdzono istotnych uwag lub stwierdzone uchybienia pozwolą przystąpić do wykonywania zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej i nie mają negatywnego wpływu na poziom bezpieczeństwa i obronności; Poziom nie zapewniający realizacji zadań obronnych: – gdy nie przedstawiono wymaganych dokumentów, nie podjęto wystarczających działań organizacyjno- planistycznych, a działania zrealizowane nie zapewniają warunków wystarczających do realizacji zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa co bezpośrednio wpływa na poziom bezpieczeństwa i obronności.

23 NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE UWAGI I UCHYBIENIA W KONTROLOWANYCH JEDNOSTKACH Bardzo ogólnikowe opracowania zakresów czynności (nie uwzględnianie istotnych zadań) osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wykonywanie zadań obronnych; nie opracowywanie niektórych podstawowych, obowiązujących dokumentów, takich jak wytyczne, plany zamierzeń i dokumentów potwierdzających zrealizowanie szkoleń obronnych; wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgodnie z Kpa; brak uaktualnień planów Akcji Kurierskiej; brak uaktualnień danych w dokumentacji Stałego Dyżuru; brak zawiadomień WKU o reklamowaniu z urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny kierownictwa urzędu i radnych

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "TRYB I ZASADY PROWADZENIA KONTROLI WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MUW ODDZIAŁ SPRAW OBRONNYCH ODDZIAŁ SPRAW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google