Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak założyć organizację pozarządową? Od nitki do kłębka www.szydlowo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak założyć organizację pozarządową? Od nitki do kłębka www.szydlowo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Jak założyć organizację pozarządową? Od nitki do kłębka www.szydlowo.pl

2 Formy prawne organizacji pozarządowych Stowarzyszenie – to grupa ludzi skupionych wokół głównego celu, wspólnej idei. Fundacja – powoływana jest dla celów społecznych lub gospodarczych, wyposażona jest w majątek przeznaczony na realizację tych celów, ustanowiona jest przez fundatora, uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). www.szydlowo.pl

3 Rodzaje stowarzyszeń Stowarzyszenia zwykłe, Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, Związki stowarzyszeń, Kluby sportowe, tzw. stowarzyszenia kultury fizycznej, działające na podstawie odrębnej ustawy. www.szydlowo.pl

4 Stowarzyszenie zwykłe Jest to stowarzyszenie określane jako „uproszczona formuła stowarzyszenia”, Nie ma osobowości prawnej, Realizuje cel społeczny, w oparciu o uchwalony regulamin. www.szydlowo.pl

5 Stowarzyszenie zwykłe Nie ma zdolności prawnej oraz nie ma zdolności do czynności prawnych – oznacza to, że nie może zawierać umów o przyznanie dotacji, czy o wykonywanie zadania publicznego lub innej usługi. www.szydlowo.pl

6 Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS Jest to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie, tworzone w celach niezarobkowych, Swoją pracę opiera na działalności społecznej członków – do pracy w stowarzyszeniu może zatrudnić pracowników. www.szydlowo.pl

7 Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS Do jego założenia potrzebnych jest minimum 15 osób, Działa w oparciu o statut, Posiada osobowość prawną, Ma możliwość korzystania z różnych źródeł finansowania – np. z dotacji. www.szydlowo.pl

8 Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS może: przyjmować darowizny, spadki, zapisy, otrzymywać dotacje, korzystać z ofiarności publicznej, podejmować finansową współpracę z administracją publiczną i biznesem, zawierać umowy na realizację zadań publicznych, prowadzić działalność gospodarczą, łączyć się w związki stowarzyszeń, zrzeszać osoby prawne, powoływać oddziały terenowe, ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. www.szydlowo.pl

9 Fundacja Fundator – jest to osoba tworząca fundację, fundatorem może być: obywatel polski cudzoziemiec osoba prawna www.szydlowo.pl

10 Etapy rejestracji stowarzyszenia/fundacji w KRS www.szydlowo.pl

11 Akt fundacyjny To oświadczenie woli fundatora zmierzające do ustanowienia fundacji, określające cel fundacji i majątek przeznaczony na realizację tego celu, Musi mieć formę aktu notarialnego. www.szydlowo.pl

12 Fundusz założycielski Fundator musi przeznaczyć pewien majątek na realizację celu fundacji, Majątek ten powinien umożliwić jej rozpoczęcie działalności, Przyjęło się, że wartość funduszu musi wynosić co najmniej 500-1000 zł. www.szydlowo.pl

13 Statut stowarzyszenia/fundacji www.szydlowo.pl

14 Ponadto statut stowarzyszenia musi zawierać: sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań majątkowych, warunki ważności uchwał, sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich, zasady wprowadzania zmian w statucie, sposób rozwiązania się stowarzyszenia. www.szydlowo.pl

15 Zebranie założycielskie (stowarzyszenie) W zebraniu musi wziąć udział minimum 15 osób, Na zebraniu podejmuje się uchwałę o powołaniu stowarzyszenia do życia i dokonuje się wyboru komitetu założycielskiego. www.szydlowo.pl

16 Zebranie założycielskie – wymagane dokumenty: 1.Lista członków założycieli z danymi: Imię i nazwisko, Data i miejsce urodzenia, Adres zameldowania, Numer dowodu osobistego, PESEL, Własnoręczny podpis, Oświadczenie członków założycieli o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw obywatelskich. 2 egzemplarze listy, składane są do KRS. www.szydlowo.pl

17 Zebranie założycielskie – wymagane dokumenty: 2. Uchwały (w 2 egzemplarzach, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania) : Uchwała o powołaniu stowarzyszenia, Uchwała o przyjęciu statutu, Uchwała o wyborze komitetu założycielskiego (wybór 2-3 osób). Uchwała o wyborze zarządu, Uchwała o wyborze organu kontroli, np. komisji rewizyjnej. 3. Protokół zebrania założycielskiego – podpisany przez przewodniczącego i sekretarza. www.szydlowo.pl

18 Złożenie wniosku o rejestrację do KRS www.szydlowo.pl

19 Wniosek o rejestrację do KRS www.szydlowo.pl

20 Wniosek o rejestrację do KRS www.szydlowo.pl

21 Opłaty za wpis do KRS www.szydlowo.pl

22 Czas rejestracji www.szydlowo.pl

23 Rozpoczęcie działalności Po rejestracji w KRS, a przed podjęciem działalności, należy załatwić następujące formalności: REGON – wypełnić druk RG-1 i załączniki i przesłać pocztą do urzędu statystycznego właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia/fundacji NIP – wypełnić NIP-2 i wysłać do urzędu skarbowego Konto bankowe www.szydlowo.pl

24 Powodzenia Urząd Gminy Szydłowo 64 – 930 Szydłowo Tel.067-211-55-11 Fax:067-216-12-36 www.szydlowo.pl urzad@szydlowo.pl ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Jak założyć organizację pozarządową? Od nitki do kłębka www.szydlowo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google