Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postępowanie sądowe [ jurysdykcyjne / główne ] Katedra Postępowania Karnego mgr Artur Kowalczyk Katedra Postępowania Karnego mgr Artur Kowalczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postępowanie sądowe [ jurysdykcyjne / główne ] Katedra Postępowania Karnego mgr Artur Kowalczyk Katedra Postępowania Karnego mgr Artur Kowalczyk."— Zapis prezentacji:

1 Postępowanie sądowe [ jurysdykcyjne / główne ] Katedra Postępowania Karnego mgr Artur Kowalczyk Katedra Postępowania Karnego mgr Artur Kowalczyk

2 Pisma inicjujące postępowanie sądowe  Akt oskarżenia,  Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania,  Wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy,  Wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających,  Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym (art. 517b k.p.k.),  Wniosek o orzeczenie przepadku (po umorzenie postępowania).  Akt oskarżenia,  Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania,  Wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy,  Wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających,  Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym (art. 517b k.p.k.),  Wniosek o orzeczenie przepadku (po umorzenie postępowania).

3 Przebieg postępowania       WYROK AO WSTĘPNA KONTROLA AO PRZYGOTOWANIE DO ROZPRAWY GŁÓWNEJ ROZPRAWA GŁÓWNA WYWOŁANIE SPRAWY PRZEWÓD SĄDOWY GŁOSY STRON NARADA

4 Akt oskarżenia  Podstawa do wniesienia AO: subiektywna pewność oskarżyciela + obiektywna przekonywalność dowodów,  Wymogi pisma procesowego, a ponadto elementy wymienione w art. 332 § 1 k.p.k.,  Wskazanie osób oskarżonych (granice podmiotowe),  Wskazanie zarzucanych czynów (granice przedmiotowe),  Uzasadnienie – po 1.7.2015 r. fakultatywne,  W załączeniu: wykaz dowodów (z określeniem tezy dowodowej), materiały postępowania przygotowawczego, o których mowa w art. 334 § 1 k.p.k.  Podstawa do wniesienia AO: subiektywna pewność oskarżyciela + obiektywna przekonywalność dowodów,  Wymogi pisma procesowego, a ponadto elementy wymienione w art. 332 § 1 k.p.k.,  Wskazanie osób oskarżonych (granice podmiotowe),  Wskazanie zarzucanych czynów (granice przedmiotowe),  Uzasadnienie – po 1.7.2015 r. fakultatywne,  W załączeniu: wykaz dowodów (z określeniem tezy dowodowej), materiały postępowania przygotowawczego, o których mowa w art. 334 § 1 k.p.k.

5 Postępowanie przejściowe  Wstępna kontrola aktu oskarżenia: formalna i merytoryczna,  Kontrola formalna aktu oskarżenia (art. 337 k.p.k.). Podmiot dokonujący: prezes sądu. W przypadku braków formalnych decyzja o zwrocie aktu oskarżenia wraz z aktami sprawy. W ciągu 7 dni oskarżyciel publiczny musi albo wnieść poprawiony akt oskarżenia albo zaskarżyć zarządzenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy,  Kontrola merytoryczna aktu oskarżenia (art. 339 § 3 pkt 1 i 2 k.p.k.).,  Ewentualne orzekanie poza rozprawą o odpowiedzialności karnej,  Przesłanie odpisu aktu oskarżenia oskarżonemu. Prawo złożenia odpowiedzi na akt oskarżenia w terminie 7 dni od doręczenia,  Przygotowanie organizacyjne rozprawy głównej: wyznaczenie terminu i miejsca rozprawy, wezwanie stron, świadków i innych osób, załatwienie wniosków dowodowych, wyznaczenie składu sądu.  Wstępna kontrola aktu oskarżenia: formalna i merytoryczna,  Kontrola formalna aktu oskarżenia (art. 337 k.p.k.). Podmiot dokonujący: prezes sądu. W przypadku braków formalnych decyzja o zwrocie aktu oskarżenia wraz z aktami sprawy. W ciągu 7 dni oskarżyciel publiczny musi albo wnieść poprawiony akt oskarżenia albo zaskarżyć zarządzenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy,  Kontrola merytoryczna aktu oskarżenia (art. 339 § 3 pkt 1 i 2 k.p.k.).,  Ewentualne orzekanie poza rozprawą o odpowiedzialności karnej,  Przesłanie odpisu aktu oskarżenia oskarżonemu. Prawo złożenia odpowiedzi na akt oskarżenia w terminie 7 dni od doręczenia,  Przygotowanie organizacyjne rozprawy głównej: wyznaczenie terminu i miejsca rozprawy, wezwanie stron, świadków i innych osób, załatwienie wniosków dowodowych, wyznaczenie składu sądu.

6 Rozprawa główna  Główny etap postępowania sądowego,  Zasada jawności (dopuszczalne ograniczenia podane w art. 360 k.p.k.),  Za zezwoleniem sądu dopuszczalne utrwalanie obrazu i dźwięku (art. 357 k.p.k.),  Przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem (art. 366 § 1 k.p.k.), uprawnienie do udzielenia upomnienie, zastosowania kary porządkowej, wydalenia z sali.  Rozpoczyna się wywołaniem sprawy.  Główny etap postępowania sądowego,  Zasada jawności (dopuszczalne ograniczenia podane w art. 360 k.p.k.),  Za zezwoleniem sądu dopuszczalne utrwalanie obrazu i dźwięku (art. 357 k.p.k.),  Przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem (art. 366 § 1 k.p.k.), uprawnienie do udzielenia upomnienie, zastosowania kary porządkowej, wydalenia z sali.  Rozpoczyna się wywołaniem sprawy.

7 Przerwa a odroczenie Przerwa  Art. 401 k.p.k.,  W celu: przygotowania wniosków dowodowych, sprowadzenia dowodu, dla wypoczynku albo z innej ważnej przyczyny,  Nie dłużej niż 35 dni. Odroczenie  Art. 404 k.p.k.,  Tylko wówczas, gdy zarządzenie przerwy nie byłoby wystarczające,  Co do zasady rozprawę odroczoną prowadzi się od początku, wyjątkowo można prowadzić w dalszym ciągu.

8 Przewód sądowy  Główna część rozprawy głównej,  Rozpoczyna się zwięzłym przedstawieniem zarzutów oskarżenia przez oskarżyciela,  Oskarżonego należy zapytać, czy zrozumiał treść zarzutu, następnie pouczyć o prawie składania wyjaśnień, odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania, prawie do składania wniosków dowodowych, a w końcu zapytać, czy przyznaje się do zarzucanego czynu i czy chce składać wyjaśnienia,  Postępowanie dowodowe,  Kwestia odczytywania protokołów – odstępstwo,  Ewentualne wnioski o uzupełnienie i zamknięcie przewodu sądowego,  Aż do ogłoszenia wyroku możliwość wznowienia przewodu sądowego.  Główna część rozprawy głównej,  Rozpoczyna się zwięzłym przedstawieniem zarzutów oskarżenia przez oskarżyciela,  Oskarżonego należy zapytać, czy zrozumiał treść zarzutu, następnie pouczyć o prawie składania wyjaśnień, odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania, prawie do składania wniosków dowodowych, a w końcu zapytać, czy przyznaje się do zarzucanego czynu i czy chce składać wyjaśnienia,  Postępowanie dowodowe,  Kwestia odczytywania protokołów – odstępstwo,  Ewentualne wnioski o uzupełnienie i zamknięcie przewodu sądowego,  Aż do ogłoszenia wyroku możliwość wznowienia przewodu sądowego.

9 Głosy stron Oskarżyciel publiczny Oskarżyciel posiłkowy Oskarżyciel prywatny Obrońca oskarżonego Oskarżony Ewentualnie: replika i duplika

10 Wyrokowanie  Obejmuje naradę sądu po wysłuchaniu głosów stron oraz wydanie wyroku i jego ogłoszenie oraz ewentualne sporządzenie uzasadnienia,  Przebieg narady: art. 108 k.p.k. i n.,  Możliwość zgłoszenia zdania odrębnego,  Wyrok sporządza się zawsze na piśmie, niezbędne elementy wymienione w art. 413 k.p.k.  Ogłoszenie wyroku i ustne podanie tzw. motywów orzeczenia,  7-dniowy termin od ogłoszenia/doręczenia wyroku na złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia,  Uzasadnienie należy sporządzić w terminie 14 dni od złożenia wniosku (termin instrukcyjny). Elementy uzasadnienia podane w art. 424 k.p.k.  Obejmuje naradę sądu po wysłuchaniu głosów stron oraz wydanie wyroku i jego ogłoszenie oraz ewentualne sporządzenie uzasadnienia,  Przebieg narady: art. 108 k.p.k. i n.,  Możliwość zgłoszenia zdania odrębnego,  Wyrok sporządza się zawsze na piśmie, niezbędne elementy wymienione w art. 413 k.p.k.  Ogłoszenie wyroku i ustne podanie tzw. motywów orzeczenia,  7-dniowy termin od ogłoszenia/doręczenia wyroku na złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia,  Uzasadnienie należy sporządzić w terminie 14 dni od złożenia wniosku (termin instrukcyjny). Elementy uzasadnienia podane w art. 424 k.p.k.


Pobierz ppt "Postępowanie sądowe [ jurysdykcyjne / główne ] Katedra Postępowania Karnego mgr Artur Kowalczyk Katedra Postępowania Karnego mgr Artur Kowalczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google