Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 19 stycznia 2011 roku M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI Wykonywanie kar i środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 19 stycznia 2011 roku M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI Wykonywanie kar i środków."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 19 stycznia 2011 roku M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI Wykonywanie kar i środków dyscyplinarnych. Konsekwencje kadrowe i finansowe wynikające z orzeczeń sądowych i dyscyplinarnych. Prowadzi: gł. spec. ODW DWiPO mgr Mariusz LEWANDOWSKI

2 Karę dyscyplinarną uważa się za wykonaną z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia (czyli automatycznie!) WYKONYWANIE KAR – art. 77 OSTRZEŻENIA O NIEP. PRZYDATNOŚCI NA ZAJMOWANYM STANOWISKU SŁ. JEŻELI JEST TO KARA: NAGANYUPOMNIENIA OSTRZEŻENIA O NIEPEŁNEJ PRZYDATNOŚCI DO SŁUŻBY […]

3 ODWOŁANIE ZE STANOWISKA Zarządzając jego wykonanie w: USUNIĘCIĘ ZE SŁUŻBY […] Wydając: Decyzję kadrową KARA PIENIĘŻNA ŚRODKI DYSCYPLINARNE Rozkazie / Decyzji WYKONYWANIE KAR – art. 77 Ukaranie wykonuje się na podstawie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego (lub karty ukarania - TU!!):

4 KARY DYSCYPLINARNE – sposób wykonania Kara pieniężna (1-10 stawek dziennych) Karę tę wykonuje (potrąca) organ finansowy, na podstawie otrzymanego od organu orzekającego rozkazu albo decyzji zawierających zarządzenie wykonania tej kary.

5 KARY DYSCYPLINARNE – sposób wykonania Odwołanie z zajmowanego stanowiska służbowego Decyzję kadrową w celu wykonania tej kary wydaje organ kadrowy uprawniony na mocy przepisów kadrowych do zwolnienia danego żołnierza ze stanowiska służbowego albo ze służby. Decyzję tę wydaje się na podstawie otrzymanego od organu orzekającego rozkazu albo decyzji zawierających zarządzenie wykonania tej kary. W decyzji o odwołaniu ze stanowiska organ ten jednocześnie wyznacza ukaranego na inne stanowisko służbowe lub przenosi do rezerwy kadrowej.

6 KARY DYSCYPLINARNE – sposób wykonania Rozkaz personalny w celu wykonania tej kary wydaje organ kadrowy uprawniony na mocy przepisów kadrowych do zwolnienia danego żołnierza ze służby wojskowej. Rozkaz ten wydaje się na podstawie otrzymanego od organu orzekającego rozkazu albo decyzji zawierających zarządzenie wykonania tej kary. Kara usunięcia ze służby wojskowej […]

7 ŚRODKI DYSCYPLINARNE – sposób wykonania Zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego Zobowiązanie do wykonania dodatkowych zadań służbowych wykonuje się poprzez wykonywanie czynności służbowych w zakresie określonym w rozkazie/decyzji od 3 do 14 dni do 3 godzin dziennie (w tym w dni wolne i święta!!!). Pozb. prawa do noszenia odznaki honorow. lub odznaki tytułu honorow. oraz udziału w uroczyst. wojsk. i państw. z udziałem wojska Podanie informacji o ukaraniu do wiadomości innych osób Zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody W POZOSTAŁYCH ŚR. DYSC. SPOS Ó B ICH WYKONANIA WYNIKA WPROST Z NAZWY

8 NIE WYKONUJE SIĘ PRAWOMOCNEGO UKARANIA Po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne Z dniem zwolnienia z czynnej służby wojskowej nie podlegają wykonaniu kary dyscyplinarne nie wykonane w całości lub w części przed tym dniem WYJĄTKI !!! PRZEDAWNIENIE WYKONALNOŚCI - art. 76

9 KARY PIENIĘŻNEJ WYJĄTKI Z dniem zwolnienia ukaranego ze służby nie podlega przedawnieniu wykonalność ŚRODKA DYSCYPLINARNEGO podania informacji o ukaraniu do wiadomości innych osób ŚRODKA DYSCYPLINARNEGO zobowiązania do naprawienia wyrządzonej szkody PRZEDAWNIENIE WYKONALNOŚCI - art. 76

10 WYKONYWANIE UKARANIA - art. 78 ODROCZYĆ W CAŁOŚCI ALBO W CZĘŚCI WARUNKOWO ZAWIESIĆ ROZŁOŻYĆ NA RATY PRZERWAĆ CZĘŚĆ UKARAŃ DYSCYPLINARNYCH MOŻNA:

11 Wykonanie kary dyscyplinarnej zarządza i nadzoruje organ, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji Uprawnienie do nadzoru nad wykonaniem kary przysługuje również: - wyższemu przełożonemu dyscyplinarnemu, - prokuratorowi wojskowemu. ZARZĄDZANIE i NADZÓR NAD WYKONANIEM UKARANIA - art. 76

12 UKARANIE ZACIERA SIĘ Po upływie roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu Po upływie orzeczonego okresu próby, jeżeli wykonanie kary nie zostało w tym okresie zarządzone WYJĄTKI !!! ZATARCIE UKARANIA - art. 86 Po zwolnieniu żołnierza z czynnej służby wojskowej

13 WYJĄTKI - ZATARCIE ZATARCIE UKARANIA - art. 86 cd. (III) KARY USUNIĘCIA ZE SŁUŻBY WOJSKOWEJ DOPIERO PO 5 LATACH OD DNIA UPRAWOM. SIĘ ORZECZENIA O UKARANIU (I) DOPIERO PO WYKONANIU: - KARY PIENIĘŻNEJ, oraz ŚRODKÓW DYSCYP.: zobowiązania do naprawienia wyrządzonej szkody i podania informacji o ukaraniu do wiadomości innych osób (II) PO 18 miesiącach JEŻELI PODCZAS ROCZNEGO OKRESU ZACIERANIA SIĘ UKARANIA NASTĄPI SKAZANIE PRZEZ SĄD WOJSKOWY, WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO LUB UKARANIE W POSTĘPOWANIU DYSCYPL.

14 WPŁYW NARUSZANIA DYSCYPLINY WOJSKOWEJ NA PRZEBIEG SŁUŻBY ZAWODOWEJ ORAZ KONSEKWENCJE FINANSOWE Z TEGO WYNIKAJĄCE Przyczyna konsekwencjiRodzaj konsekwencji wraz z podstawą prawną Odbywanie kary ograniczenia wolności (od 1 miesiąca do 12). W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany: - nie może być mianowany na wyższy stopień wojskowy ani wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe, - nie może brać udziału w uroczystościach i paradach organizowanych w jednostce wojskowej lub z udziałem jednostki. (art. 323 § 2 Kk) Utrata stopnia wojskowego albo degradacja (art. 40 i 324 Kk). Żołnierza zwalnia się z zawodowej służby wojskowej. (art. 111 pkt 11 - UoSWŻZ) Prawomocne orzeczenie o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej. Żołnierza zwalnia się z zawodowej służby wojskowej. (art. 111 pkt 12 - UoSWŻZ) Prawomocne orzecz. śr. karn. pozb. praw publ., wydal. z zaw. sł. wojsk. lub zakazu wykon. zawodu żołn. zawodowego. Żołnierza zwalnia się z zawodowej służby wojskowej. (art. 111 pkt 13 - UoSWŻZ)

15 Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Żołnierza zwalnia się z zawodowej służby wojskowej. (art. 111 pkt 14 - UoSWŻZ) Prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej). Żołnierza zwalnia się z zawodowej służby wojskowej. (art. 111 pkt 15 - UoSWŻZ) Nieobecność w służbie jednorazowo przez okres trzech dni roboczych, która nie została usprawiedliwiona Żołnierza zwalnia się z zawodowej służby wojskowej. (art. 111 pkt 16 - UoSWŻZ) Wymierzenie kary dyscypl. odwołania z zajmowanego stanowiska służbowego. Żołnierza zwalnia się ze stanowiska. (art. 45 ust. 1 pkt 4 - UoSWŻZ) Skazanie prawomocnym wyrokiem na karę pozb. wolności (aresztu wojsk.) z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary. Żołnierza można zwolnić z zawodowej służby wojskowej. (art. 112 ust. 1 pkt 1 - UoSWŻZ)

16 W przypadku gdy o żołnierzu, któremu wydano poświadczenie bezpieczeństwa, zostaną ujawnione nowe informacje wskazujące, że nie daje on rękojmi zachowania tajemnicy […] Przeprowadza się kontrolne postępowanie sprawdzające, : a)na czas którego należy obowiązkowo uniemożliwić sprawdzanemu żołnierzowi dostęp do informacji niejawnych, b)w wyniku którego można wydać decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa. (art. 33 ustawy o ochronie informacji niejawnych - UoOIN) Jeżeli sprawdzany żołnierz został skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, także popełnione za granicą, lub umyślne przestępstwo skarbowe, jeżeli czyn, za który nastąpiło skazanie, wywołuje wątpliwości, o których mowa w UoOIN. Odmawia się wydania temu żołnierzowi poświadczenia bezpieczeństwa. (art. 30 ust. 2 - UoOIN) Gdy ocena dawania rękojmi zachowania tajemnicy zależy od rozstrzygnięcia przez inny organ, w szczególności w przypadku wszczęcia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Można zawiesić postępowanie sprawdzające. (art. 27 ust. 1 pkt 3 - UoOIN)

17 Zawieszenie w czynnościach służbowych albo tymczasowe aresztowanie. Żołnierzowi zawiesza się od najbliższego terminu płatności połowę ostatnio otrzymanego uposażenia zasadniczego oraz wypłatę dodatków o charakterze stałym, a także wypłatę należności pieniężnych, o których mowa w art. 94 (odprawy) oraz art. 95 pkt 1 (przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby wypłacane co miesiąc świadczenie pieniężne w wysokości kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby) i pkt 3 (dodatkowe uposażenie roczne za rok, w którym nastąpiło zwolnienie ze służby). (art. 92 ust. 1 - UoSWŻZ) Samowolne opuszczenie miejsca pełnienia zawodowej służby wojskowej lub poza nim pozostawanie albo odmawianie pełnienia służby bądź wykonywania obowiązku wynikającego z tej służby. Zawiesza się od najbliższego terminu płatności wypłatę uposażenia oraz innych należności pieniężnych. W razie uznania nieobecności za usprawiedliwioną wypłaca się żołnierzowi zawieszone uposażenie i inne należności pieniężne. (art. 93 ust. 1 - UoSWŻZ)

18 Żołnierzowi który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych lub na karę degradacji za przestępstwo, które zostało popełnione przed zwolnieniem ze służby. W przypadku prawomocnego ukarania żołnierza za przewinienie dyscyplinarne albo wszczęcia postępowania karnego przeciwko żołnierzowi o przestępstwo lub postępowania w sprawie o wykroczenie, albo też zawieszenia żołnierza w czynnościach służbowych.

19 Kontakt: Tel./fax. CA MON: 846 878, 846 854 szef ODW – płk Stanisław PIWOWAR Gł. spec. ODW – mgr Mariusz LEWANDOWSKI E-mail : dyscyplina@wojsko-polskie.pl Mat. pomocnicze: www.wojsko-polskie.pl/dyscyplina wojskowa Kontakt: Tel./fax. CA MON: 846 878, 846 854 szef ODW – płk Stanisław PIWOWAR Gł. spec. ODW – mgr Mariusz LEWANDOWSKI E-mail : dyscyplina@wojsko-polskie.pl Mat. pomocnicze: www.wojsko-polskie.pl/dyscyplina wojskowa


Pobierz ppt "Warszawa, 19 stycznia 2011 roku M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI Wykonywanie kar i środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google