Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielka Powtórka Szóstoklasisty WebQuest dla klasy 6 szkoły podstawowej Pomysł: Katarzyna Krywult

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielka Powtórka Szóstoklasisty WebQuest dla klasy 6 szkoły podstawowej Pomysł: Katarzyna Krywult"— Zapis prezentacji:

1 Wielka Powtórka Szóstoklasisty WebQuest dla klasy 6 szkoły podstawowej Pomysł: Katarzyna Krywult katarzyna.krywult@pedagogika.net

2 Wprowadzenie Poniższy projekt „Wielka Powtórka Szóstoklasisty” stanowi przykładowy pomysł zorganizowania powtórzenia materiału z języka polskiego. Za cel nadrzędny stawia sobie wykorzystanie konstruktywistycznych metod nauczania, wyrobienie w uczniach samodzielności, umiejętności współpracy, aktywności, a także pozytywnego podejścia uczniów do swoich zdolności i inteligencji. Uczniowie biorąc odpowiedzialność za przygotowanie „powtórki” samodzielnie postawią przed sobą konkretne zadania - co na dalszych etapach pracy - da im szansę do samorealizacji i samooceny. Proponuję by w momencie, gdy uczniowie zobligują się do wykonania konkretnego zadania, stworzyli tak zwane „kontrakty personalne” (osobiste, pisemne sformułowanie: czego, jak i kiedy chcę się nauczyć?). Wywiązanie się z nich zostanie nagrodzone.

3 Rola nauczyciela Każda z grup (3-4 osobowych) wykonująca określone zadanie pracować będzie pod nadzorem nauczyciela (tzw. facylitatora). Nauczyciel w tym projekcie ma za zadanie współpracować z grupą – nie podając gotowych odpowiedzi na pojawiające się pytania, nie proponując najlepszych rozwiązań. Nauczyciel ma umożliwić uczniom samodzielne dochodzenie do wiedzy – podawać źródła, z których uczniowie powinni korzystać, udzielać ewentualnych rad, pilnować terminów. Niniejszy projekt realizuje wiele aspektów i celów zawartych w podstawie programowej i standardach wymagań dla szkoły podstawowej.

4 Zadanie Cel główny projektu: Przygotowanie przez uczniów powtórzenia wiadomości z języka polskiego po kl. VI w postaci jednej lub dwóch lekcji, a także kartkówki podsumowującej. Cele szczegółowe projektu: – kształtowanie zdolności kierowania zespołem ludzi bądź pracy w zespole pod czyimś kierownictwem, – doskonalenie umiejętności pracy w grupie, – uczenie brania odpowiedzialności za własną pracę (sumienność, punktualność, słowność), – powtórzenie konkretnych działów tematycznych:  Odmienne części mowy  Nieodmienne części mowy  Części zdania  Epika  Liryka  Dramat

5 Proces Co każda grupa musi zrobić? 1) Zastanówcie się: co wchodzi w skład waszego tematu, na co musicie zwrócić uwagę, jakie informacje są najważniejsze. Zróbcie notatki w postaci mapy mentalnej. 2) Wybierzcie lidera swojej grupy – osobę odpowiedzialną za współpracę, przydzielającą zadania. Podzielcie się pracą. 3)Zbierzcie materiał, który pomoże wam ułożyć lekcję (podręczniki, ćwiczenia, strony www, przykładowe scenariusze lekcji, itp. korzystając z podanych źródeł ).źródeł 4) Stwórzcie personalne kontrakty – napiszcie czego chcecie się nauczyć i jak tego dokonacie. 5) Ułóżcie scenariusz waszej lekcji: wstęp (przekazanie najważniejszych informacji dotyczących tematu), rozwinięcie (ćwiczenia, zadania, itp.), zakończenie (5 minutowa kartkówka). 6) Stwórzcie pomoce naukowe (plansze, informacje na kartkach do wklejenia, itp.) 7) Zróbcie „próbę czasu” - sprawdźcie czy uda się wam zrealizować scenariusz w trakcie jednej lekcji. 8) Przygotujcie kartkówkę i sposób jej oceny! To wy będziecie ją sprawdzać. 9) Przeprowadźcie lekcję, trzymając się własnego scenariusza. 10) Dokonajcie samooceny – czyli oceńcie swój (i kolegów/ koleżanek) wkład w pracę – (analizując personalne kontrakty).

6 Harmonogram Na pierwszej lekcji należy ustalić plan działania i (realne) terminy wykonywania przez uczniów poszczególnych zadań. W zależności od ilości grup przygotowanie i realizacja projektu może zająć od tygodnia do dwóch.

7 Lekcja I 1) Wprowadzenie uczniów w temat:  Dlaczego i kiedy zostanie przeprowadzona powtórka? (Ustalenie terminów.)  W jakim celu urządza się powtórki?  Jak wyglądają lekcje powtórzeniowe? Z jakich elementów się składają? 2) Przedstawienie uczniom ich głównego zadania.głównego zadania 3) Rozmowa z dziećmi na temat ich pomysłów i tematów, spośród których będą wybierać swoją „lekcję powtórzeniową”. Zadanie dla ucznia: Pomyśl, nad którym tematem chciałbyś pracować i z kim?

8 Lekcja II 1) Szczegółowe przedstawienie uczniom zadań, które będą musieli wykonać. Wyjaśnienie na czym będzie polegać ich samoocena kończąca projekt. (Dokładne wytłumaczenie każdego z zadań, zwrócenie uwagi na to, czego oczekujemy w efekcie końcowym, wskazanie źródeł, z których uczeń może skorzystać, zaprezentowanie przykładowych scenariuszy lekcji, itp.) 2) Tworzenie grup, przydział tematów. Przedyskutowanie pomysłów uczniów. 3) Przedstawienie planu projektu – harmonogramu. 4) Indywidualne rozmowy nauczyciela z poszczególnymi grupami w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z zadaniami. Uczniowie przedstawiają propozycje podziału zadań między sobą. (Nauczyciel zatwierdza je lub wprowadza konieczne zmiany.) Zadanie dla grupy: przygotujcie wstępny scenariusz własnej lekcji.

9 Lekcja III 1) Uczniowie przedstawiają swoje pomysły – wstępne scenariusze lekcji dotyczące wybranych tematów. Nie będą to jednak ostateczne wersje tych prac. Lekcja przeznaczona jest bowiem na zaprezentowanie wstępnych projektów, które po przedyskutowaniu przez nauczyciela i klasę mogą ulec zmianie. 2) Wyjaśnienie przez nauczyciela wszelkich wątpliwości związanych z zadaniami. Uczniowie mają pełną dowolność wyboru metod i technik przeprowadzenia swojej lekcji! Sposób ich zaawansowania wpłynie na ocenę końcową, dlatego należy umożliwić uczniom tworzenie prezentacji komputerowych, nagrywania słuchowisk, itp., a podczas prezentacji lekcji uczniowie muszą mieć zapewnioną możliwość przedstawienia swoich pomocy dydaktycznych. Zadanie dla grupy: przygotujcie pomoce dydaktyczne, zadania, ćwiczenia, notatki, plansze – czyli wszystko to, co przyda się podczas przeprowadzania powtórki.

10 Lekcja IV 1)Zaprezentowanie nauczycielowi przez poszczególne grupy kartkówki, którą przeprowadzą pod koniec swojej lekcji, a także sposobu jej oceny. Zadanie dla grupy: przygotujcie kartkówkę, którą zakończycie swoją lekcję, a także jej punktację – posłużycie się nią podczas oceny prac swoich kolegów i koleżanek.

11 Źródła Przykładowe scenariusze lekcji: ◦ Scenariusz 1 Scenariusz 1 ◦ Scenariusz 2 Scenariusz 2 ◦ Scenariusz 3 Scenariusz 3 ◦ Scenariusz 4 Scenariusz 4 ◦ Scenariusz 5 Scenariusz 5 Przydatne strony internetowe: ◦ Wikipedia.pl Wikipedia.pl ◦ Interklasa – portal edukacyjny Interklasa – portal edukacyjny ◦ Portal Wiedzy PWN Portal Wiedzy PWN ◦ Test wiedzy Test wiedzy Inne: ◦ Podręczniki do języka polskiego różnych autorów/ wydawnictw. ◦ Zeszyty ćwiczeń do języka polskiego różnych autorów/wydawnictw.

12 Ewaluacja – lekcja ostatnia Co podlega ocenie?Ocena Ćwiczenia wymyślone przez uczniów (zróżnicowanie poziomu trudności, samodzielność ich tworzenia, itp.). 1 - 5 Zaangażowanie (zaawansowanie metody, zaprezentowane pomoce dydaktyczne, itp.). 1 – 5 Umiejętność pracy w grupie (podział pracy między uczniów). 1 – 5 Dotrzymywanie terminów. 1 – 5 Wkład pracy (samodzielność uczniów) 1 – 5 Umiejętność pracy według ułożonego planu. 1 – 5 Umiejętność wprowadzenia dyscypliny podczas własnej lekcji powtórzeniowej. 1 – 5 Efekt końcowy, czyli przeprowadzenie własnej lekcji. (Ocena nauczyciela i uczniów biorących udział w lekcji.) 1 – 5 Ocena końcowa stanowi średnią ocen cząstkowych.

13 Konkluzja – droga do wiedzy Postawienie pytania W jaki sposób powtórzyć wiadomości, by przygotować się do Sprawdzianu po kl.6? Poszukiwanie odpowiedzi Z jakich elementów powinna składać się lekcja powtórzeniowa? Przedstawienie odpowiedzi Przeprowadzenie lekcji powtórzeniowej z użyciem wybranej metody i stworzonych przez siebie pomocy dydaktycznych. Powtórzenie wiadomości Skutek : wyniki kartkówki podsumowującej lekcję

14 Galeria zdjęć i filmów Kliknij: Wielka Powtórka Szóstoklasisty 2009/2010 SP w Bestwinie


Pobierz ppt "Wielka Powtórka Szóstoklasisty WebQuest dla klasy 6 szkoły podstawowej Pomysł: Katarzyna Krywult"

Podobne prezentacje


Reklamy Google