Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Analiza ekonomiczna część I © Aleksander Kusak II.2016 Literatura: N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski „Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Analiza ekonomiczna część I © Aleksander Kusak II.2016 Literatura: N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski „Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa”"— Zapis prezentacji:

1 1 Analiza ekonomiczna część I © Aleksander Kusak II.2016 Literatura: N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski „Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa” Wyd. WZ UW Warszawa, L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty „ Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie” Wyd. AE Wrocław, „Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie” pod red. M. Jerzemowskiej, PWE Warszawa,

2 2 Analiza sytuacji majątkowej i kapitałowej przedsiębiorstwa na podstawie bilansu

3 3 B I L A N S A K T Y W AKWOTA P A S Y W A KWOTA A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A. KAPITAŁ WŁASNY I Kapitał podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy III. Udziały własne do umorzenia IV. Kapitał zapasowy V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Zysk z lat ubiegłych VIII. Zysk netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe RAZEM

4 4

5 5 P A S Y W A B I L A N S O W E ______________________________________________________________________ A. KAPITAŁ WŁASNY I. Kapitał podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne do umorzenia (wielkość ujemna) IV. Kapitał zapasowy V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Zysk z lat ubiegłych VII. Zysk netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3. Pozostałe rezerwy II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych - z tytułu dostaw i usług - inne 2. Wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe - z tytułu dostaw i usług - zaliczki na otrzymane dostawy - zobowiązania wekslowe - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń - z tytułu wynagrodzeń - inne IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe

6 6 Złotą zasadę finansowania charakteryzują następujące nierówności: majątek długoterminowy ---------------------------------  1 kapitał długoterminowy majątek krótkoterminowy ----------------------------------  1 kapitał krótkoterminowy

7 7 Druga zasada bilansowa : kapitał stały ------------------  1 majątek trwały Złota (pierwsza) zasada bilansowa: kapitały własne ---------------------  1 majątek trwały Trzecia zasada bilansowa: kapitał stały -----------------------------------------------------------------------------------  1 majątek trwały + majątek obrotowy związany długoterminowo

8 8 Wielkość kapitału obrotowego: kapitał obrotowy = kapitał stały - majątek trwały lub kapitał obrotowy = majątek obrotowy - kapitał krótkoterminowy

9 9

10 10 BILANS PRZEDSIĘBIORSTWA B

11 11 BILANS PRZEDSIĘBIORSTWA E

12 12 BILANS PRZEDSIĘBIORSTWA D

13 13 wskaźniki struktury2007200820092010 Kapitał własny / Pasywa ogółem74,8%74,4%74,9%74,7% Zobowiązania / Pasywa ogółem25,2%23,7%25,1%25,3% Zobowiązania krótkoterminowe / Zobowiązania 84,4%81,8%74,3%75,9% Zobowiązania długoterminowe / Zobowiązania 0,16%1,29%0,06%0,75% Zobowiązania / Kapitał własny0,340,320,34 Tabela 5. Struktura pasyw ó w sp ó łki Wawel S.A wskaźniki struktury2007200820092010 Kapitał własny / Pasywa ogółem44,1%43,4%46,1%49,1% Zobowiązania / Pasywa ogółem55,9%56,6%53,9%50,9% Zobowiązania krótkoterminowe / Zobowiązania 60,8%53,2%91,5%53,4% Zobowiązania długoterminowe / Zobowiązania 39,2%46,8%8,5%46,5% Zobowiązania / Kapitał własny1,271,301,171,04 Tabela 6. Analiza struktury pasyw ó w sp ó łki Mieszko S.A.

14 14 Analiza rachunku zysków i strat

15 15

16 16

17 17

18 18 Wynik finansowy z podstawowej działalności operacyjnej Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej Wynik finansowy na operacjach finansowych Wynik finansowy nadzwy- czajny

19 19 Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa C

20 20 Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa D

21 21 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tyś zł Dynamika 2008/2007 Dynamika 2009/2008 Dynamika 2010/2009 Przychody ze sprzedaży4,2%22,7%20,5% Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1,0%32,6%18,9% Zysk brutto ze sprzedaży7,8%11,9%22,7% Koszty ogólnego zarządu -0,9%-1,8%25,0% Koszty sprzedaży8,5%13,3%9,5% Zysk ze sprzedaży 13,6%18,7%45,4% Pozostałe przychody operacyjne 15,3%37,2%-29,2% Pozostałe koszty operacyjne 51,4%-36,3%-8,5% Zysk z działalności operacyjnej 10,0%23,6%45,2% Przychody finansowe7,1%67,8%113,8% Koszty finansowe-45,1%43,8%3,9% Zysk (strata) brutto12,2%27,7%48,2% Podatek dochodowy12,4%27,5%45,0% Zysk (strata) netto12,1%27,7%49,0% Tabela 3. Rachunek zysk ó w i strat sp ó łki Wawel S.A.

22 22 Relacje pomiędzy kategoriami wyniku finansowego 2007200820092010 zysk z działalności operacyjnej / zysk ze sprzedaży 95,4%92,5%98,7%98,5% zysku brutto / zysk z działalności operacyjnej 98,9%100,9%101,8%103,8% zysk brutto / zysk brutto ze sprzedaży 24,7%25,7%29,3%35,4% zysk netto / zysk brutto ze sprzedaży 19,8%20,6%23,5%28,6% efektywna stopa opodatkowania19,7%19,8%19,7%19,3% Tabela 4. Relacje pomiędzy kategoriami wyniku finansowego w sp ó łce Wawel S.A.

23 23 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tyś zł Dynamika 2008/2007 Dynamika 2009/2008 Dynamika 2010/2009 Przychody ze sprzedaży6,70%5,80%8,23% Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0,80%8,40%9,81% Zysk brutto ze sprzedaży16,70%1,90%5,72% Koszty ogólnego zarządu13%5,90%-1,69% Koszty sprzedaży11,20%0,60%4,85% Zysk ze sprzedaży 64,3%0,1%24,8% Pozostałe przychody operacyjne -14,20%-7,20%3,13% Pozostałe koszty operacyjne 76,10%-77,30%-26,63% Zysk z działalności operacyjnej 32,50%13,50%22,27% Przychody finansowe297,10%-46,30%122,07% Koszty finansowe6,00%-36,30%-17,16% Zysk (strata) brutto70,20%50,70%36,75% Podatek dochodowy33,70%44,50%29,61% Zysk (strata) netto84,20%52,40%38,63% Tabela 5. Rachunek zysk ó w i strat spółki „Mieszko” S.A.

24 24 Relacje pomiędzy kategoriami wyniku finansowego 2007200820092010 zysk z działalności operacyjnej / zysk ze sprzedaży 131,5%161,9%180,0%213,9% zysk brutto / zysk z działalności operacyjnej 44,4%57,0%75,7%84,7% zysk brutto / zysku brutto ze sprzedaży 5,5%8,0%11,8%15,3% zysk netto / zysku brutto ze sprzedaży 4,0%6,3%9,4%12,3% efektywna stopa opodatkowania27,7%21,8%20,9%19,8% Tabela 6. Relacje między kategoriami wyniku finansowego w sp ó łce Mieszko S.A.

25 25 Jednostkowe raporty roczne w tys. zł dynamika 2008/2007 dynamika 2009/2008 dynamika 2010/2009 Przychody ze sprzedaży4,2%22,7%20,5% Zysk z działalności operacyjnej 10,0%26,6%45,2% Zysk (strata) brutto12,2%335,8%22,7% Zysk (strata) netto12,1%27,7%49,0% Aktywa ogółem7,7%10,9%17,7% Aktywa trwałe5,4%-2,2%12,4% Aktywa obrotowe11,6%31,6%24,% Zapasy6,9%9,4%47,7% Kapitał własny9,3%9,5%17,4% Kapitał obcy-14,3%3,2%22,3% Zobowiązania długoterminowe 740,5%-95,0%1511,4% Zobowiązania krótkoterminowe 0,03%4,7%21,1% Tabela 7. Podstawowe dane finansowe sp ó łki Wawel S.A. Analiza podstawowych danych finansowych spółek

26 26 Jednostkowe raporty roczne w tys. zł dynamika 2008/2007 dynamika 2009/2008 dynamika 2010/2009 Przychody ze sprzedaży6,7%5,8%8,2% Zysk z działalności operacyjnej 30,1%13,5%22,3% Zysk (strata) brutto70,2%50,7%36,8% Zysk (strata) netto84,2%52,4%38,6% Aktywa ogółem0,2%2,6%4,8% Aktywa trwałe-2,5%2,9%-2,9% Aktywa obrotowe4,3%2,1%15,9% zapasy10,3%-4,4%39,0% Kapitał własny6,3%9,1%11,5% Kapitał obcy-4,1%-2,4%-0,9% Zobowiązania długoterminowe 14,6%-82,3%444,3% Zobowiązania krótkoterminowe -16,1%68,1%-42,2% Tabela 8. Podstawowe dane finansowe spółki Mieszko S.A.

27 27 Analiza rachunku przepływów pieniężnych

28 28

29 29 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wg metody bezpośredniej

30 30 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wg metody pośredniej

31 31 P R Z E D S I Ę B I O R S T W A A B C D CF na działalności operacyjnej 8000 2500 5000 - 400 CF na działalności inwestycyjnej - 6000 - 6600 1200 800 CF na działalności finansowej - 2900 4400 - 6000 - 400 CF na całej działalności - 900 300 200 0 12345678 CF na działalności operacyjnej + +++---- CF na działalności inwestycyjnej ++--++-- CF na działalności finansowej +--+-++-

32 32 Zadanie 1.1. Rachunek przepływów pieniężnych wg metody pośredniej

33 33 Przepływy środków pieniężnych (zadanie 1.1.) WyszczególnienieOkres poprzedni Okres badany Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Razem przepływy pieniężne netto Środki pieniężne na początek roku Środki pieniężne na koniec roku 2 883 - 1 222 - 1 478 ---------- 183 142 325 12 528 -1 629 -10 050 ---------- 849 325 1 174

34 34 WyszczególnienieOkres poprzedni Okres badany Zysk na działalności operacyjnej Amortyzacja Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne Środki pieniężne z działalności operacyjnej 3 445 2 110 - 1 375 - 1 609 792 - 68 - 394 - 18 ---------- 2 883 5 427 2 445 - 1 571 329 5 828 - - 39 109 ---------- 12 528 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (zadanie 1.1.)

35 35 Zmiana wielkości przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (Zadanie 1.1.) WyszczególnienieOkres poprzedni Okres badany Zmiana Zysk na działalności operacyjnej Amortyzacja Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne Razem 3 445 2 110 - 1 375 - 1 609 792 - 68 - 394 - 18 ---------- 2 883 5 427 2 445 - 1 571 329 5 828 - - 39 109 ---------- 12 528 + 1 982 +335 -196 +1 938 +5 036 +68 +355 +127 -------- +9 645

36 36 Wyszczególnienie Okres poprzedni Okres badany Wpływy - z aktywów finansowych Wydatki - nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - na aktywa finansowe Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 54 1 276 965 311 ---------- - 1 222 203 1 832 1 812 20 -------- -1 629 Wyszczególnienie Okres poprzedni Okres badany Wpływy - kredyty i pożyczki - emisja dłużnych papierów wartościowych - inne wpływy finansowe Wydatki - spłaty kredytów i pożyczek - odsetki Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 876 970 800 106 3 354 440 2 914 ---------- - 1 478 1 842 - 1 600 242 12 892 8 758 3 134 -------- -10 050 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (zadanie 1.1.) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (zadanie 1.1.)

37 37 Zadanie 4.1. Rachunek przepływów pieniężnych

38 38 Zadanie 4.1. Rok 1Rok 2 CF Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk operacyjny10.15419.368 Amortyzacja9.0739.156 Rezerwy1.037794 Zmiana stanu zapasów-4.069-2.074 Zmiana stanu należności-4.439-8.612 Zmian stanu zobowiązań krótkoterminowych3.322-390 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-24-2.211 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej15.05316.033 CF Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy43 Wpływy z aktywów finansowych43 Wydatki18.3065.661 Zakup rzeczowych aktywów trwałych18.2915.504 Wydatki na aktywa finansowe15157 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-18.302-5.658 CF Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy20.9432.729 Wpływy z emisji akcji i in. instrumentów kapitałowych16.000- Kredyty i pożyczki4.9432.729 Wydatki17.59510.687 Spłaty kredytów i pożyczek11.7377.546 Odsetki4.2563.141 Inne wydatki finansowe1.602- Środki pieniężne netto z działalności finansowej3.349-7.958 RAZEM PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO1002.416

39 39 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wg metody pośredniej Wyszczególnienie TonsilAmicaRafametZ.O. Bytom A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk netto II. Korekty: 1.Amortyzacja 2.Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3.Odsetki i udziały w zyskach 4.Zysk z działalności inwestycyjnej 5.Zmiana stanu rezerw 6.Zmiana stanu zapasów 7.Zmiana stanu należności 8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10.Inne korekty III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3.Z aktywów finansowych 4.Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3.Na aktywa finansowe 4.Inne wydatki inwestycyjne III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 2.Kredyty i pożyczki 3.Emisja dłużnych papierów wartościowych 4.Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1.Nabycie udziałów (akcji) własnych 2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3.Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4.Spłaty kredytów i pożyczek 5.Wykup dłużnych papierów wartościowych 6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8.Odsetki 9.Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. Razem przepływy pieniężne netto (A+B+C) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D) - 8 999 9 067 3 651 0 2 362 - 472 48 802 2 051 1 053 - 99 - 329 69 88 573 54 - 539 4 788 3 263 325 1 200 - 4 700 21 416 9 462 10 654 1 300 17 399 8 833 6 200 2 366 4 017 -615 1 331 716 42 439 39 514 42 913 1 420 7 003 3 1 280 -15 296 - 43 290 34 221 707 10 553 81 953 1 803 552 1 251 131 225 88 270 42 955 - 129 422 119 760 62 292 49 623 4 414 8 255 57 468 9 999 14 697 24 696 576 3 334 2 121 819 2 866 114 2 948 -1 582 -215 - 350 - 356 - 3 081 3 910 209 178 31 2 477 2 265 212 - 2 268 19 340 16 340 3 000 18 218 15 081 2 439 698 1 122 2 764 2 772 1 433 4 197 - 4 743 7 667 4 701 0 1 763 - 740 422 7 114 3 628 - 6 439 36 - 2 818 2 924 1 085 1 072 13 1 894 - 809 38 835 41 178 39 115 300 1 763 - 2 343 228 1 078 850

40 40 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej WyszczególnienieTonsilAmicaRafametZ.O. Bytom A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1.Zysk na działalności operacyjnej 2.Amortyzacja 3.Zmiana stanu rezerw 4.Zmiana stanu zapasów 5.Zmiana stanu należności 6.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 7.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej - 7 438 3 651 48 802 2 051 1 053 - 9 69 61 418 42 913 1 280 -15 296 - 43 290 34 221 707 81 953 1 294 2 121 2 948 -1 582 -215 - 350 - 356 3 910 - 6 538 4 701 422 7 114 3 628 - 6 439 36 2 924

41 41 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej WyszczególnienieTonsilAmicaRafametZ.O. Bytom B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wart. niemat. i pr. oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemat. i pr. 3. Z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wart. niemat. i pr. oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemat. i pr. 3. Na aktywa finansowe 4. Inne wydatki inwestycyjne Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 88 573 54 - 539 4 788 3 263 325 1 200 - 4 700 1 803 552 1 251 131 225 88 270 42 955 - 129 422 209 178 31 477 2 265 212 - 2 268 1 085 1 072 13 1 894 - 809

42 42 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej WyszczególnienieTonsilAmicaRafametZ.O. Bytom C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe Środki pieniężne netto z działalności finansowej 21 416 9 462 10 654 1 300 17 399 8 833 6 200 2 366 4 017 119 760 62 292 49 623 4 414 8 255 57 468 19 340 16 340 3 000 18 218 15 081 2 439 698 1 122 38 835 41 178 39 115 300 1 763 - 2 343

43 43 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej firmy Juka (dane w tys. zł) Wyszczególnienie20002001200220032004 I. Zysk netto II. Korekty: 1.Amortyzacja 2.Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3.Odsetki i udziały w zyskach 4.Zysk z działalności inwestycyjnej 5.Zmiana stanu rezerw 6.Zmiana stanu zapasów 7.Zmiana stanu należności 8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10.Inne korekty Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 177 2 299 11 382 3 -200 -6 1 986 -968 -5 695 2 565 -3 039 -3 729 4 476 4 167 9 893 11 863 -3 206 374 1 963 -4 434 2 576 757 14 060 614 4 652 9 587 -104 -2 820 977 -2 499 -4 102 4 679 -1 166 100 5 266 5 567 2 292 9 051 -1 742 1 149 -5 236 1 245 -3 745 1 536 34 7 859 8 161 15 551 8 703 -969 7 607 -7 436 -2 439 12 292 -1 087 -1 120 23 712

44 44 Zmodyfikowany rachunek przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej firmy Juka Wyszczególnienie20002001200220032004 1.Zysk na działalności operacyjnej * 2.Amortyzacja 3.Zmiana stanu rezerw 4.Zmiana stanu zapasów 5.Zmiana stanu należności 6.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej - 1 755 11 382 1 986 -968 -5 695 2 565 -3 039 4 476 961 11 863 374 1 963 -4 434 2 576 757 14 060 -2 210 9 587 977 -2 499 -4 102 4 679 -1 166 5 266 3 859 9 051 1 149 -5 236 1 245 -3 745 1 536 7 859 6 072 8 703 7 607 -7 436 -2 439 12 292 -1 087 23 712 *) nie jest to wynik równoważny z wynikiem finansowym na działalności operacyjnej występujący w rachunku zysków i strat

45 45 Udział czynników w tworzeniu nadwyżki gotówkowej w całym okresie Wyszczególnienie 2000-2004 1.Zysk na działalności operacyjnej 2.Amortyzacja 3.Zmiana stanu rezerw 4.Zmiana stanu zapasów 5.Zmiana stanu należności 6.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 7.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej +6 927 +50 586 +12 093 -14 176 -15 425 +18 367 -2 999 +55 373

46 46 Wskaźniki finansowe

47 Korzyści analizy wskaźnikowej: łatwo i szybko można je ustalić na podstawie dostępnych sprawozdań finansowych, umożliwiają porównywanie w czasie i analizę trendów w zakresie badanych zjawisk, są w popularnym użyciu przez przedsiębiorstwa w kraju i za granicą, co umożliwia porównania między sobą oraz ustalenie pozycji przedsiębiorstwa na tle innych, są użyteczne do identyfikowania problemów w działalności przedsiębiorstwa i określania dalszych kierunków szczegółowej analizy, ich duża różnorodność pozwala na kompleksową ocenę działalności przedsiębiorstwa, dodatkowo poprzez wiązaną interpretację wskaźników uzyskuje się poszerzenie obszaru oceny. Słabości analizy wskaźnikowej wskaźniki informują o poprawie lub pogorszeniu sytuacji ekonomiczno-finansowej, ale nie ukazują przyczyn tego stanu lub jego zmiany., pojedyncze wskaźniki analizowane bez uwzględniania innych informacji lub wskaźników dostarczają mało użytecznych informacji o sytuacji w przedsiębiorstwie, posługując się wskaźnikami łatwo jest popełnić nadinterpretację wskaźników, polegającą na sformułowaniu zbyt dalekich wniosków i zafałszowanie obrazu ocenianych zjawisk, tylko w przypadku niektórych wskaźników występują wzorcowe wielkości pozwalające na ocenę prawidłowości analizowanych zjawisk, zmiany w zakresie rachunkowości lub zróżnicowanie zasad rachunkowości w różnych krajach mogą powodować utratę porównywalności wskaźników i niemożność oceny badanych zjawisk.

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54 WSKAŹNIKI WYDAJNOŚCI GOTÓWKOWEJ wsk. wydajności gotówkowej sprzedaży nadwyżka gotówkowa z działalności operacyjnej ------------------------------------------------------------ sprzedaż wsk. wydajności gotówkowej aktywów nadwyżka gotówkowa z działalności operacyjnej ------------------------------------------------------------ aktywa wsk. wydajności gotówkowej zysku nadwyżka gotówkowa z działalności operacyjnej ------------------------------------------------------------ zysk operacyjny

55 55 WSKAŹNIKI WYSTARCZALNOŚCI GOTÓWKOWEJ (dynamiczne) wsk. pokrycia obsługi zadłużenia nadwyżka gotówkowa z działalności operacyjnej ------------------------------------------------------------ rata spłaty kredytu + odsetki wsk. pokrycia wydatków inwestycyjnych nadwyżka gotówkowa z działalności operacyjnej ------------------------------------------------------------ wydatki inwestycyjne wsk. ogólnej wystarczalności gotówkowej nadwyżka gotówkowa z działalności operacyjnej ------------------------------------------------------------ inwestycje + spłata zobowiązań + dywidenda wsk. pokrycia zobowiązań nadwyżka gotówkowa z działalności operacyjnej ----------------------------------------------------------- zobowiązania ogółem

56 PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻA Wskaźniki płynności a) wsk. bieżącej płynności 1.97 2.40 b) wsk. wysokiej płynności 0.81 0.92 c) wsk. poziomu kapitału obrotowego 30.1% 42.4% Wskaźniki aktywności (obrotu) a) wsk. obrotu zapasów 3.8 3.6 b) wsk. spływu należności 58.5 50.1 c) wsk. obrotu aktywów stałych 3.6 4.6 d) wsk. obrotu aktywów ogółem 1.38 1.5 Wskaźniki zadłużenia a) wsk. zadłużenia ogółem (w %) 58 47 b) wsk. zadłużenia długoterminowego 0.64 0.89 c) wsk. pokrycia odsetek 3.6 5.8 Wskaźniki zyskowności a) wsk. marży brutto 24.4% 26.5% b) wsk. zyskowności operacyjnej 10.2% 14.9% c) wsk. zyskowności brutto 7.4% 12.6% d) wsk. zyskowności netto 5.9% 7.6% e) wsk. zyskowności majątku (ROA) 8.1% 11.4% f) wsk. zwrotu kapitału własnego (ROE) 19.5% 21.5%

57 57 Przedsiębiorstwo jest głównie producentem podzespołów do branży przemysłu elektromaszynowego. Niewielką część produkcji stanowią wyroby rynkowe. W produkcji podzespołów udział produkcji przedsiębiorstwa na rynku kształtuje się od 30 do 50%. Obserwuje się stały wzrost konkurencji. W roku 2 wartość przychodów ze sprzedaży powiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 19,8%. Przedsiębiorstwo nie realizowało w tym okresie żadnych znaczących inwestycji. Nie dokonano także odnowienia produktów. W roku 2 zawarty został układ z wierzycielami na restrukturyzację zadłużenia. REDA S.A.

58 58

59 59

60 60 Wskaźniki2007200820092010 rentowność majątku wynik finansowy netto / aktywów 1,30%2,70%3,80%5,10% rentowność kapitału własnego wynik finansowy netto / kapitał własny 3,00%6,70%9,10%11,50% rentowność netto sprzedaży wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży 1,40%2,70%3,60%4,70% wskaźnik płynności bieżącej aktywa obrotowe ogółem / zobowiązania krótkoterminowe 1,091,370,831,67 wskaźnik płynności gotówkowej środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe 0,040,02 0,04 cykl obrotu należności należności z tytułu dostaw i usług / przychody ze sprzedaży produktów * 365 111 dni110 dni111 dni107 dni okres spłaty zobowiązań zobowiązania z tytułu dostaw i usług / wartość sprzedanych materiałów * 365 119 dni129 dni123 dni117 dni cykl obrotu zapasami zapasy / wartość sprzedanych towarów i materiałów * 365 43 dni47 dni42 dni53 dni trwałość struktury finansowania (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe) / pasywa 63,80%70,00%50,05%72,50% obciążenie majątku zobowiązaniami (suma pasywów-kapitał własny) / aktywa 59,50%56,70%53,90%50,90% Tabela 11. Porównanie wskaźników finansowych sp ó łki Mieszko S.A. i Wawel S.A. 2007200820092010 10,66%10,86%12,77%16,66% 16,62%17,18%20,57%27,61% 9,13%10,33%11,07%13,42% 1,791,962,472,52 0,020,010,20,09 86 dni91 dni93 dni96 dni 74 dni45 dni41 dni38 dni 44 dni26 dni23 dni29 dni 78,64%80,73%81,34%80,80% 21,40%19,39%18,67%19,39%

61 61 Analiza czynnikowa zysku na sprzedaży

62 62 Ceny wyrobów Popyt na wyroby Ceny materiałów Zużycie materiałów Kursy walutowe Stopy procentowe Stawki podatkowe Przychody ze sprzedaży Koszty wytworzenia wyrobów Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Koszty finansowe Podatek dochodowy Zysk netto Stawki płac

63 63 Odchylenie wielkości sprzedaży Odchylenie cen Odchylenie zysku na działalności gospodarczej Odchylenie zysku na sprzedaży Odchylenie wyniku na pozostałej działalności operacyjnej Odchylenie wyniku na operacjach finansowych Odchylenie zysku brutto na sprzedaży Odchylenie kosztów ogólnego zarządu Odchylenie kosztu sprzedaży Odchylenie zysku na sprzedaży produktów Odchylenie zysku na sprzedaży towarów Odchylenie zysku na sprzedaży materiałów Odchylenie kosztów bezpośrednich Odchylenie kosztów wydziałowych

64 64 WyszczególnieniePlanWykonanieOdchylenie Wielkość sprzedaży w tys. szt. Cena wyrobu Jednostkowe koszty zmienne Koszty stałe oddziału w tys. zł 1000 50 35 5000 1200 55 38 4800 +200 +5 +3 -200 Przykład 1 Planowany zysk = 1.000 * (50 – 35) – 5.000 = 10.000 tys. zł Wykonany zysk = 1.200 * (55 – 38) – 4.800 = 15.600 tys. zł -------- Przyrost 5.600 tys. zł

65 65 Analityczne rozliczenie wpływu czynników w produkcji jednoasortymentowej przy zastosowaniu rachunku kosztów zmiennych Ustalanie wpływu czynników elementarnych: a) wpływ zmiany wielkości sprzedaży na przyrost zysku  Z(q) =  q * (c 0 – kz 0 ) b) wpływ zmiany cen sprzedawanych wyrobów na przyrost zysku  Z(c) =  c * q 1 c) wpływ zmiany jednostkowego kosztu zmiennego na przyrost zysku  Z(kz) =  kz * q 1 d) wpływ zmiany kosztów stałych na przyrost zysku  Z(KS) =  KS

66 66 Zadanie 2 Przedsiębiorstwo wytwarza 1.000 szt. wyrobów. Rachunek wyniku finansowego tego przedsiębiorstwa przedstawia się następująco: - Przychody ze sprzedaży 120.000 - Koszty zmienne 60.000 - Koszty stałe 40.000 --------- Zysk całkowity 20.000 Ustalić, jaki będzie przyrost zysku, jeśli przedsiębiorstwo zwiększy swoją sprzedaż o 10%

67 67 Zadanie 3 Przedsiębiorstwo wytwarzało 1.500 szt. wyrobów. Rachunek wyniku finansowego tego przedsiębiorstwa przedstawiał się następująco: - Przychody ze sprzedaży 180.000 - Koszty zmienne 90.000 - Koszty stałe 50.000 --------- Zysk całkowity 40.000 Ustalić wielkość utraconego zysku, spowodowanego wycofaniem zamówienia przez jednego z odbiorców na sprzedaż 200 szt. wyrobu.

68 68 Zadanie 4 Przedsiębiorstwo wytwarza 2.000 szt. wyrobów. Rachunek wyniku finansowego tego przedsiębiorstwa przedstawia się następująco: - Przychody ze sprzedaży 220.000 - Koszty zmienne 120.000 - Koszty stałe 60.000 --------- Zysk całkowity 40.000 Ustalić, jaka będzie zmiana zysku, jeśli przedsiębiorstwo zwiększy rozmiary sprzedaży o 10%, ale jednocześnie obniży cenę wyrobu o 8%

69 69 ZADANIE 5 Dokonać ustalenia wpływu czynników na odchylenie wyniku finansowego od planu. --------------------------------------------------------------------------------------------- plan wykonanie --------------------------------------------------------------------------------------------- wielkość sprzedaży (szt.) 12 000 10 500 cena wyrobu (zł) 25.5 32.0 koszt jednostkowy wytworzenia (zł) 15.8 19.1 koszt sprzedaży (tys. zł) 12.2 14.3 koszt ogólnego zarządu (tys. zł) 24.6 25.2 pozostałe koszty operacyjne (tys. zł) 3.0 3.5 koszty finansowe (tys. zł) 2.0 2.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------

70 70 ZADANIE 6 Ustalić wpływ czynników na odchylenie osiągniętego zysku od zysku planowanego w danym okresie. ------------------------------------------------------------------------------------------------ plan wykonanie ------------------------------------------------------------------------------------------------ Wartość sprzedaży 150 000 185 000 Koszty wykonania produktów (zmienne) 55 000 69 000 Koszty utrzymania firmy (stałe) 60 000 72 000 Koszty finansowe (odsetki od kredytów) 3 000 2 000 Zysk nadzwyczajny 0 1 500 Straty nadzwyczajne 0 3 200 Podatek dochodowy od zysku brutto 5 000 7 500 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Ceny wyrobów nie uległy zmianie

71 71 Analiza kosztów

72 Analiza poziomu kosztów własnych 72 Zadanie 1 Wyszczególnienie200120022003 Koszty własny w cenach bieżących Dynamika kosztów w cenach bieżących Koszt własny w cenach stałych Dynamika kosztów w cenach stałych 76 909 100,0 137 565 100,0 108 584 141,2 143 548 104,4 96 941 89,3 96 941 67,5

73 73 Wyszczególnienie200120022003 Koszty własny w cenach bieżących Dynamika kosztów w cenach bieżących Przychody ze sprzedaży Dynamika przychodów ze sprzedaży 76 909 100,0 95 298 100,0 108 584 141,2 129 219 135,6 96 941 89,3 106 455 82,4

74 74 Wyszczególnienie200120022003 Koszty własny w cenach bieżących Przychody ze sprzedaży Wskaźnik poziomu kosztów 76 909 95 298 80,7 108 584 129 219 84,0 96 941 106 455 91,1

75 75

76 76 Zadanie 2 Ustalić kwotę i wskaźnik obniżki kosztów własnych. Dokonać oceny gospodarności przedsiębiorstwa. Koszty własne: - w 2005 r. - 156 mln zł - w 2006 r. - 183 mln zł Wartość produkcji: - w 2005 r. - 196 mln zł - w 2006 r. - 250 mln zł Zadanie 3 Ustalić kwotę i wskaźnik obniżki kosztów własnych. Dokonać oceny gospodarności przedsiębiorstwa. Wielkość produkcji Koszty 2010 r. 358.000 275.000 2011 r. 414.000 325.000

77 77

78 78  adanie  5 Ustalić kwotę i wskaźnik obniżki kosztów własnych. Dokonać oceny gospodarności przedsiębiorstwa. WyszczególnieniePlanWykonanie Liczba wytworzonych wyrobów w szt. - wyrób A - wyrób B - wyrób C Koszt jednostkowy produkcji w zł - wyrób A - wyrób B - wyrób C 10 000 5 000 24 000 30 18 82 12 000 4 200 25 000 29 20 80

79 79 Wyszczególnienie200120022003 Koszty wytworzenia prod. sprzedanej Koszty ogólnego zarządu Koszty sprzedaży 66 929 9 357 623 94 664 13 307 613 80 347 16 084 510 Razem koszty własne76 909108 58496 941 Zadanie 1 (c.d.) Na podstawie poniższych danych dokonać oceny struktury kosztów własnych Koszty w układzie kalkulacyjnym Wyszczególnienie200120022003 Koszty wytworzenia prod. sprzedanej Koszty ogólnego zarządu Koszty sprzedaży 87,0 12,2 0,8 87,2 12,3 0,6 82,9 16,6 0,5 Razem koszty własne100,0 Struktura kosztów w układzie kalkulacyjnym Wyszczególnienie200120022003 Koszty wytworzenia prod. sprzedanej Koszty ogólnego zarządu Koszty sprzedaży 100,0 141,4 142,2 98,4 84,9 120,9 83,2 Razem koszty własne100,0141,289,3 Dynamika kosztów w układzie kalkulacyjnym Analiza strukturalna kosztów własnych

80 80 Koszty wytworzenia produkcji sprzedanej (zadanie 1 – c.d.) Wyszczególnienie 200120022003 Relacja 2/1 (w %) Relacja 3/2 (w %) kwota% % % Materiały bezpośrednie Robocizna bezpośrednia Narzuty na wynagrodzenia Obróbka obca Koszty zakupu 54 944 1 333 682 660 687 81,8 2,0 1,0 79 480 1 617 772 1 430 813 82,7 1,7 0,8 1,5 0,8 57 221 2 067 1 003 1 109 1 006 75,9 2,7 1,3 1,5 1,3 144,8 121,8 113,2 216,7 118,3 71,9 127,8 129,9 77,6 124,7 Razem koszty bezpośrednie58 30686,884 11287,562 40682,8144,3 74,2 Koszty wydziałowe8 85313,211 98212,512 94117,2135,6107,5 Koszty wytworzenia67 159100,096 094100,075 347100,0143,0 78,4 Korekta KW na prod. sprzed.-230x-1 430x5 000xxx Koszt wytworzenia prod sprzedanej66 929x94 664x80 347x141,6 84,8

81 81 Koszty wydziałowe (zadanie 1 – c.d.) Wyszczególnienie 200120022003 Relacja 2/1 (w %) Relacja 3/2 (w %) kwota% % % Amortyzacja Materiały Energia Pozostałe koszty materialne 646 370 1 489 405 7,3 4,2 16,8 4,6 633 627 2 163 210 5,5 5,2 18,0 1,8 589 667 2 842 627 4,6 5,2 22,0 4,9 97,9 169,5 145,0 51,9 93,0 107,4 131,5 298,5 Wynagrodzenia Narzuty na wynagrodzenia Pozostałe koszty niematerialne 2 086 1 018 2 839 23,6 11,5 32,1 2 982 1 502 3 865 24,9 12,5 33,0 2 986 1 487 3 743 23,1 11,5 29,0 142,3 147,1 136,3 100,3 99,3 96,6 Razem koszty wydziałowe8 853100,011 982100,012 941100,0135,4107,7

82 82 Koszty ogólnego zarządu (zadanie 1 – c.d.) Wyszczególnienie 200120022003 Relacja 2/1 (w %) Relacja 3/2 (w %) kwota% % % Amortyzacja Materiały Energia Transport Pozostałe koszty materialne 866 302 110 85 832 9,3 3,2 1,2 0,9 8,9 853 348 124 141 921 6,4 2,6 0,9 1,1 6,9 837 495 83 199 1 276 5,2 3,1 0,5 1,2 7,9 98,5 115,2 112,7 165,9 110,7 98,1 142,2 66,9 141,1 139,1 Wynagrodzenia Narzuty na wynagrodzenia Podatki Delegacje Pozostałe koszty niematerialne 3 502 1 618 854 174 1 014 37,4 17,3 9.1 1,9 10,8 4 809 2 254 1 330 292 2 235 36.1 16,9 10,0 2,2 16,8 6 169 2 723 1 361 361 2 580 38,4 16,9 8,5 2,2 16,0 137,4 138,9 155,7 167,8 221,8 128,3 120,9 102,3 123,6 115,2 Razem koszty ogólnego zarządu 9 357100,013 307100,016 084100,0142,2120,8

83 83 Analiza odchyleń względnych kosztów bezpośrednich i pośrednich

84 84 WyszczególnieniePlanWykonanie wielkość wytworzonych wyrobów w szt. - wyrób A - wyrób B - wyrób C - wyrób D Koszty materiałów bezpośrednich (w mln zł) - wyrób A - wyrób B - wyrób C - wyrób D Koszty płac bezpośrednich (w mln zł) - wyrób A - wyrób B - wyrób C - wyrób D Koszty wydziałowe (w mln zł) Koszty ogólnozakładowe (w mln zł) 3 000 4 000 2 000 1 000 500 700 300 200 300 150 100 800 350 2 850 4 600 2 000 1 100 470 791 300 216 192 336 148 110 840 357 Zadanie 7 Ustalić względne odchylenia poszczególnych składników kosztów oraz całości kosztów. Dokonać oceny działalności przedsiębiorstwa obniżki kosztów. Wskaźnik ogólnego wzrostu produkcji w stosunku do planu – 108%. Planowana kwota obniżki kosztów – 55 000 zł Planowany wskaźnik obniżki kosztów – 1,45%

85 85 USTALANIE WPŁYWU DWÓCH CZYNNIKÓW NA JEDN. KOSZTY BEZPOŚREDNIE Ustalanie bezwzględnej obniżki jedn. kosztów bezpośrednich (  kb) Ustalanie wpływu czynników na odchylenie jedn. kosztów bezpośrednich

86 86 Zadanie 8 Na podstawie poniższych danych ustalić wpływ zmiany cen i zużycia jednostkowego materiałów na zmianę kosztów materiałowych WyszczególnieniePlanWykonanie norma zużycia materiałów na 1 wyrób (w kg) cena 1 kg materiału 25 80 28 90

87 87 USTALANIE WPŁYWU TRZECH CZYNNIKÓW NA KOSZTY BEZPOŚREDNIE Ustalanie bezwzględnej obniżki kosztów bezpośrednich (  kb) Ustalanie wpływu czynników na odchylenie kosztów bezpośrednich

88 88 Zadanie 8.1 Na podstawie poniższych danych ustalić: a) bezwzględne i względne odchylenia od planowanych kosztów, b) wpływ zmiany wielkości produkcji, cen i norm zużycia jednostkowego materiałów na zmianę kosztów WyszczególnieniePlanWykonanie wielkość produkcji w szt. norma zużycia materiałów na 1 wyrób (w kg) cena 1 kg materiału 1400 25 80 1352 28 90

89 89 Zadanie 9A Na podstawie poniższych danych ustalić: a) bezwzględne i względne odchylenia od planowanych kosztów, b) wpływ zmiany wielkości produkcji, stawek płac i norm pracochłonności na zmianę kosztów WyszczególnieniePlanWykonanie wielkość produkcji w szt. norma robocizny na 1 wyrób (w godz.) stawka płacy za 1 roboczogodzinę 6000 12 12,5 7500 10 14,0

90 90 Zadanie 9B Na podstawie poniższych danych ustalić: a) bezwzględne i względne odchylenia od planowanych kosztów, b) wpływ zmiany wielkości produkcji, stawek płac i norm wydajności pracy na zmianę kosztów WyszczególnieniePlanWykonanie wielkość produkcji w szt. norma wydajności (w szt./godz.) stawka płacy za 1 roboczogodzinę (w zł/godz.) 1500 5,0 15 1700 5,5 17

91 91 WyszczególnieniePlanWykonanie koszty materiałów bezpośrednich (w tys. zł) koszty płac bezpośrednich (w tys. zł) wielkość produkcji w szt. norma zużycia materiałów na 1 wyrób (w kg) cena 1 kg materiału norma robocizny na 1 wyrób (w godz.) stawka płacy za 1 godz. 2 250,0 540,0 3 000 25 30 12 15 2 323,2 561,0 3 300 22 32 10 17 Zadanie 10 Na podstawie poniższych danych dokonać analizy odchyleń kosztów bezpośrednich oraz ustalić wpływ czynników

92 92 Zadanie 11 Na podstawie poniższych danych ustalić wpływ czynników na zmianę kosztów materiałów bezpośrednich Wyszczególnienie20002001Dynamika (%) Wartość sprzedanych wyrobów w cenach bieżących Wartość sprzedanych wyrobów w cenach stałych Koszty materiałów bezpośrednich 131.207 79.480 106.525 80.561 57.221 81,19 61,4 71,99 Ceny materiałów bezpośrednich wzrosły w 2001r. o 20.0% w stosunku do roku ubiegłego


Pobierz ppt "1 Analiza ekonomiczna część I © Aleksander Kusak II.2016 Literatura: N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski „Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google