Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Analiza ekonomiczna część I © Aleksander Kusak II.2016 Literatura: N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski „Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Analiza ekonomiczna część I © Aleksander Kusak II.2016 Literatura: N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski „Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa”"— Zapis prezentacji:

1 1 Analiza ekonomiczna część I © Aleksander Kusak II.2016 Literatura: N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski „Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa” Wyd. WZ UW Warszawa, L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty „ Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie” Wyd. AE Wrocław, „Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie” pod red. M. Jerzemowskiej, PWE Warszawa,

2 2 Analiza sytuacji majątkowej i kapitałowej przedsiębiorstwa na podstawie bilansu

3 3 B I L A N S A K T Y W AKWOTA P A S Y W A KWOTA A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A. KAPITAŁ WŁASNY I Kapitał podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy III. Udziały własne do umorzenia IV. Kapitał zapasowy V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Zysk z lat ubiegłych VIII. Zysk netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe RAZEM

4 4

5 5 P A S Y W A B I L A N S O W E ______________________________________________________________________ A. KAPITAŁ WŁASNY I. Kapitał podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne do umorzenia (wielkość ujemna) IV. Kapitał zapasowy V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Zysk z lat ubiegłych VII. Zysk netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3. Pozostałe rezerwy II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych - z tytułu dostaw i usług - inne 2. Wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe - z tytułu dostaw i usług - zaliczki na otrzymane dostawy - zobowiązania wekslowe - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń - z tytułu wynagrodzeń - inne IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe

6 6 Złotą zasadę finansowania charakteryzują następujące nierówności: majątek długoterminowy  1 kapitał długoterminowy majątek krótkoterminowy  1 kapitał krótkoterminowy

7 7 Druga zasada bilansowa : kapitał stały  1 majątek trwały Złota (pierwsza) zasada bilansowa: kapitały własne  1 majątek trwały Trzecia zasada bilansowa: kapitał stały  1 majątek trwały + majątek obrotowy związany długoterminowo

8 8 Wielkość kapitału obrotowego: kapitał obrotowy = kapitał stały - majątek trwały lub kapitał obrotowy = majątek obrotowy - kapitał krótkoterminowy

9 9

10 10 BILANS PRZEDSIĘBIORSTWA B

11 11 BILANS PRZEDSIĘBIORSTWA E

12 12 BILANS PRZEDSIĘBIORSTWA D

13 13 wskaźniki struktury Kapitał własny / Pasywa ogółem74,8%74,4%74,9%74,7% Zobowiązania / Pasywa ogółem25,2%23,7%25,1%25,3% Zobowiązania krótkoterminowe / Zobowiązania 84,4%81,8%74,3%75,9% Zobowiązania długoterminowe / Zobowiązania 0,16%1,29%0,06%0,75% Zobowiązania / Kapitał własny0,340,320,34 Tabela 5. Struktura pasyw ó w sp ó łki Wawel S.A wskaźniki struktury Kapitał własny / Pasywa ogółem44,1%43,4%46,1%49,1% Zobowiązania / Pasywa ogółem55,9%56,6%53,9%50,9% Zobowiązania krótkoterminowe / Zobowiązania 60,8%53,2%91,5%53,4% Zobowiązania długoterminowe / Zobowiązania 39,2%46,8%8,5%46,5% Zobowiązania / Kapitał własny1,271,301,171,04 Tabela 6. Analiza struktury pasyw ó w sp ó łki Mieszko S.A.

14 14 Analiza rachunku zysków i strat

15 15

16 16

17 17

18 18 Wynik finansowy z podstawowej działalności operacyjnej Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej Wynik finansowy na operacjach finansowych Wynik finansowy nadzwy- czajny

19 19 Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa C

20 20 Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa D

21 21 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tyś zł Dynamika 2008/2007 Dynamika 2009/2008 Dynamika 2010/2009 Przychody ze sprzedaży4,2%22,7%20,5% Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1,0%32,6%18,9% Zysk brutto ze sprzedaży7,8%11,9%22,7% Koszty ogólnego zarządu -0,9%-1,8%25,0% Koszty sprzedaży8,5%13,3%9,5% Zysk ze sprzedaży 13,6%18,7%45,4% Pozostałe przychody operacyjne 15,3%37,2%-29,2% Pozostałe koszty operacyjne 51,4%-36,3%-8,5% Zysk z działalności operacyjnej 10,0%23,6%45,2% Przychody finansowe7,1%67,8%113,8% Koszty finansowe-45,1%43,8%3,9% Zysk (strata) brutto12,2%27,7%48,2% Podatek dochodowy12,4%27,5%45,0% Zysk (strata) netto12,1%27,7%49,0% Tabela 3. Rachunek zysk ó w i strat sp ó łki Wawel S.A.

22 22 Relacje pomiędzy kategoriami wyniku finansowego zysk z działalności operacyjnej / zysk ze sprzedaży 95,4%92,5%98,7%98,5% zysku brutto / zysk z działalności operacyjnej 98,9%100,9%101,8%103,8% zysk brutto / zysk brutto ze sprzedaży 24,7%25,7%29,3%35,4% zysk netto / zysk brutto ze sprzedaży 19,8%20,6%23,5%28,6% efektywna stopa opodatkowania19,7%19,8%19,7%19,3% Tabela 4. Relacje pomiędzy kategoriami wyniku finansowego w sp ó łce Wawel S.A.

23 23 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tyś zł Dynamika 2008/2007 Dynamika 2009/2008 Dynamika 2010/2009 Przychody ze sprzedaży6,70%5,80%8,23% Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0,80%8,40%9,81% Zysk brutto ze sprzedaży16,70%1,90%5,72% Koszty ogólnego zarządu13%5,90%-1,69% Koszty sprzedaży11,20%0,60%4,85% Zysk ze sprzedaży 64,3%0,1%24,8% Pozostałe przychody operacyjne -14,20%-7,20%3,13% Pozostałe koszty operacyjne 76,10%-77,30%-26,63% Zysk z działalności operacyjnej 32,50%13,50%22,27% Przychody finansowe297,10%-46,30%122,07% Koszty finansowe6,00%-36,30%-17,16% Zysk (strata) brutto70,20%50,70%36,75% Podatek dochodowy33,70%44,50%29,61% Zysk (strata) netto84,20%52,40%38,63% Tabela 5. Rachunek zysk ó w i strat spółki „Mieszko” S.A.

24 24 Relacje pomiędzy kategoriami wyniku finansowego zysk z działalności operacyjnej / zysk ze sprzedaży 131,5%161,9%180,0%213,9% zysk brutto / zysk z działalności operacyjnej 44,4%57,0%75,7%84,7% zysk brutto / zysku brutto ze sprzedaży 5,5%8,0%11,8%15,3% zysk netto / zysku brutto ze sprzedaży 4,0%6,3%9,4%12,3% efektywna stopa opodatkowania27,7%21,8%20,9%19,8% Tabela 6. Relacje między kategoriami wyniku finansowego w sp ó łce Mieszko S.A.

25 25 Jednostkowe raporty roczne w tys. zł dynamika 2008/2007 dynamika 2009/2008 dynamika 2010/2009 Przychody ze sprzedaży4,2%22,7%20,5% Zysk z działalności operacyjnej 10,0%26,6%45,2% Zysk (strata) brutto12,2%335,8%22,7% Zysk (strata) netto12,1%27,7%49,0% Aktywa ogółem7,7%10,9%17,7% Aktywa trwałe5,4%-2,2%12,4% Aktywa obrotowe11,6%31,6%24,% Zapasy6,9%9,4%47,7% Kapitał własny9,3%9,5%17,4% Kapitał obcy-14,3%3,2%22,3% Zobowiązania długoterminowe 740,5%-95,0%1511,4% Zobowiązania krótkoterminowe 0,03%4,7%21,1% Tabela 7. Podstawowe dane finansowe sp ó łki Wawel S.A. Analiza podstawowych danych finansowych spółek

26 26 Jednostkowe raporty roczne w tys. zł dynamika 2008/2007 dynamika 2009/2008 dynamika 2010/2009 Przychody ze sprzedaży6,7%5,8%8,2% Zysk z działalności operacyjnej 30,1%13,5%22,3% Zysk (strata) brutto70,2%50,7%36,8% Zysk (strata) netto84,2%52,4%38,6% Aktywa ogółem0,2%2,6%4,8% Aktywa trwałe-2,5%2,9%-2,9% Aktywa obrotowe4,3%2,1%15,9% zapasy10,3%-4,4%39,0% Kapitał własny6,3%9,1%11,5% Kapitał obcy-4,1%-2,4%-0,9% Zobowiązania długoterminowe 14,6%-82,3%444,3% Zobowiązania krótkoterminowe -16,1%68,1%-42,2% Tabela 8. Podstawowe dane finansowe spółki Mieszko S.A.

27 27 Analiza rachunku przepływów pieniężnych

28 28

29 29 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wg metody bezpośredniej

30 30 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wg metody pośredniej

31 31 P R Z E D S I Ę B I O R S T W A A B C D CF na działalności operacyjnej CF na działalności inwestycyjnej CF na działalności finansowej CF na całej działalności CF na działalności operacyjnej CF na działalności inwestycyjnej CF na działalności finansowej

32 32 Zadanie 1.1. Rachunek przepływów pieniężnych wg metody pośredniej

33 33 Przepływy środków pieniężnych (zadanie 1.1.) WyszczególnienieOkres poprzedni Okres badany Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Razem przepływy pieniężne netto Środki pieniężne na początek roku Środki pieniężne na koniec roku

34 34 WyszczególnienieOkres poprzedni Okres badany Zysk na działalności operacyjnej Amortyzacja Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne Środki pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (zadanie 1.1.)

35 35 Zmiana wielkości przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (Zadanie 1.1.) WyszczególnienieOkres poprzedni Okres badany Zmiana Zysk na działalności operacyjnej Amortyzacja Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne Razem

36 36 Wyszczególnienie Okres poprzedni Okres badany Wpływy - z aktywów finansowych Wydatki - nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - na aktywa finansowe Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Wyszczególnienie Okres poprzedni Okres badany Wpływy - kredyty i pożyczki - emisja dłużnych papierów wartościowych - inne wpływy finansowe Wydatki - spłaty kredytów i pożyczek - odsetki Środki pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (zadanie 1.1.) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (zadanie 1.1.)

37 37 Zadanie 4.1. Rachunek przepływów pieniężnych

38 38 Zadanie 4.1. Rok 1Rok 2 CF Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk operacyjny Amortyzacja Rezerwy Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmian stanu zobowiązań krótkoterminowych Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej CF Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy43 Wpływy z aktywów finansowych43 Wydatki Zakup rzeczowych aktywów trwałych Wydatki na aktywa finansowe15157 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej CF Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy Wpływy z emisji akcji i in. instrumentów kapitałowych Kredyty i pożyczki Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Odsetki Inne wydatki finansowe Środki pieniężne netto z działalności finansowej RAZEM PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO

39 39 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wg metody pośredniej Wyszczególnienie TonsilAmicaRafametZ.O. Bytom A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk netto II. Korekty: 1.Amortyzacja 2.Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3.Odsetki i udziały w zyskach 4.Zysk z działalności inwestycyjnej 5.Zmiana stanu rezerw 6.Zmiana stanu zapasów 7.Zmiana stanu należności 8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10.Inne korekty III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3.Z aktywów finansowych 4.Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3.Na aktywa finansowe 4.Inne wydatki inwestycyjne III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 2.Kredyty i pożyczki 3.Emisja dłużnych papierów wartościowych 4.Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1.Nabycie udziałów (akcji) własnych 2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3.Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4.Spłaty kredytów i pożyczek 5.Wykup dłużnych papierów wartościowych 6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8.Odsetki 9.Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. Razem przepływy pieniężne netto (A+B+C) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)

40 40 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej WyszczególnienieTonsilAmicaRafametZ.O. Bytom A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1.Zysk na działalności operacyjnej 2.Amortyzacja 3.Zmiana stanu rezerw 4.Zmiana stanu zapasów 5.Zmiana stanu należności 6.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 7.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

41 41 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej WyszczególnienieTonsilAmicaRafametZ.O. Bytom B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wart. niemat. i pr. oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemat. i pr. 3. Z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wart. niemat. i pr. oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemat. i pr. 3. Na aktywa finansowe 4. Inne wydatki inwestycyjne Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

42 42 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej WyszczególnienieTonsilAmicaRafametZ.O. Bytom C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe Środki pieniężne netto z działalności finansowej

43 43 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej firmy Juka (dane w tys. zł) Wyszczególnienie I. Zysk netto II. Korekty: 1.Amortyzacja 2.Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3.Odsetki i udziały w zyskach 4.Zysk z działalności inwestycyjnej 5.Zmiana stanu rezerw 6.Zmiana stanu zapasów 7.Zmiana stanu należności 8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10.Inne korekty Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

44 44 Zmodyfikowany rachunek przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej firmy Juka Wyszczególnienie Zysk na działalności operacyjnej * 2.Amortyzacja 3.Zmiana stanu rezerw 4.Zmiana stanu zapasów 5.Zmiana stanu należności 6.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej *) nie jest to wynik równoważny z wynikiem finansowym na działalności operacyjnej występujący w rachunku zysków i strat

45 45 Udział czynników w tworzeniu nadwyżki gotówkowej w całym okresie Wyszczególnienie Zysk na działalności operacyjnej 2.Amortyzacja 3.Zmiana stanu rezerw 4.Zmiana stanu zapasów 5.Zmiana stanu należności 6.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 7.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

46 46 Wskaźniki finansowe

47 Korzyści analizy wskaźnikowej: łatwo i szybko można je ustalić na podstawie dostępnych sprawozdań finansowych, umożliwiają porównywanie w czasie i analizę trendów w zakresie badanych zjawisk, są w popularnym użyciu przez przedsiębiorstwa w kraju i za granicą, co umożliwia porównania między sobą oraz ustalenie pozycji przedsiębiorstwa na tle innych, są użyteczne do identyfikowania problemów w działalności przedsiębiorstwa i określania dalszych kierunków szczegółowej analizy, ich duża różnorodność pozwala na kompleksową ocenę działalności przedsiębiorstwa, dodatkowo poprzez wiązaną interpretację wskaźników uzyskuje się poszerzenie obszaru oceny. Słabości analizy wskaźnikowej wskaźniki informują o poprawie lub pogorszeniu sytuacji ekonomiczno-finansowej, ale nie ukazują przyczyn tego stanu lub jego zmiany., pojedyncze wskaźniki analizowane bez uwzględniania innych informacji lub wskaźników dostarczają mało użytecznych informacji o sytuacji w przedsiębiorstwie, posługując się wskaźnikami łatwo jest popełnić nadinterpretację wskaźników, polegającą na sformułowaniu zbyt dalekich wniosków i zafałszowanie obrazu ocenianych zjawisk, tylko w przypadku niektórych wskaźników występują wzorcowe wielkości pozwalające na ocenę prawidłowości analizowanych zjawisk, zmiany w zakresie rachunkowości lub zróżnicowanie zasad rachunkowości w różnych krajach mogą powodować utratę porównywalności wskaźników i niemożność oceny badanych zjawisk.

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54 WSKAŹNIKI WYDAJNOŚCI GOTÓWKOWEJ wsk. wydajności gotówkowej sprzedaży nadwyżka gotówkowa z działalności operacyjnej sprzedaż wsk. wydajności gotówkowej aktywów nadwyżka gotówkowa z działalności operacyjnej aktywa wsk. wydajności gotówkowej zysku nadwyżka gotówkowa z działalności operacyjnej zysk operacyjny

55 55 WSKAŹNIKI WYSTARCZALNOŚCI GOTÓWKOWEJ (dynamiczne) wsk. pokrycia obsługi zadłużenia nadwyżka gotówkowa z działalności operacyjnej rata spłaty kredytu + odsetki wsk. pokrycia wydatków inwestycyjnych nadwyżka gotówkowa z działalności operacyjnej wydatki inwestycyjne wsk. ogólnej wystarczalności gotówkowej nadwyżka gotówkowa z działalności operacyjnej inwestycje + spłata zobowiązań + dywidenda wsk. pokrycia zobowiązań nadwyżka gotówkowa z działalności operacyjnej zobowiązania ogółem

56 PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻA Wskaźniki płynności a) wsk. bieżącej płynności b) wsk. wysokiej płynności c) wsk. poziomu kapitału obrotowego 30.1% 42.4% Wskaźniki aktywności (obrotu) a) wsk. obrotu zapasów b) wsk. spływu należności c) wsk. obrotu aktywów stałych d) wsk. obrotu aktywów ogółem Wskaźniki zadłużenia a) wsk. zadłużenia ogółem (w %) b) wsk. zadłużenia długoterminowego c) wsk. pokrycia odsetek Wskaźniki zyskowności a) wsk. marży brutto 24.4% 26.5% b) wsk. zyskowności operacyjnej 10.2% 14.9% c) wsk. zyskowności brutto 7.4% 12.6% d) wsk. zyskowności netto 5.9% 7.6% e) wsk. zyskowności majątku (ROA) 8.1% 11.4% f) wsk. zwrotu kapitału własnego (ROE) 19.5% 21.5%

57 57 Przedsiębiorstwo jest głównie producentem podzespołów do branży przemysłu elektromaszynowego. Niewielką część produkcji stanowią wyroby rynkowe. W produkcji podzespołów udział produkcji przedsiębiorstwa na rynku kształtuje się od 30 do 50%. Obserwuje się stały wzrost konkurencji. W roku 2 wartość przychodów ze sprzedaży powiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 19,8%. Przedsiębiorstwo nie realizowało w tym okresie żadnych znaczących inwestycji. Nie dokonano także odnowienia produktów. W roku 2 zawarty został układ z wierzycielami na restrukturyzację zadłużenia. REDA S.A.

58 58

59 59

60 60 Wskaźniki rentowność majątku wynik finansowy netto / aktywów 1,30%2,70%3,80%5,10% rentowność kapitału własnego wynik finansowy netto / kapitał własny 3,00%6,70%9,10%11,50% rentowność netto sprzedaży wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży 1,40%2,70%3,60%4,70% wskaźnik płynności bieżącej aktywa obrotowe ogółem / zobowiązania krótkoterminowe 1,091,370,831,67 wskaźnik płynności gotówkowej środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe 0,040,02 0,04 cykl obrotu należności należności z tytułu dostaw i usług / przychody ze sprzedaży produktów * dni110 dni111 dni107 dni okres spłaty zobowiązań zobowiązania z tytułu dostaw i usług / wartość sprzedanych materiałów * dni129 dni123 dni117 dni cykl obrotu zapasami zapasy / wartość sprzedanych towarów i materiałów * dni47 dni42 dni53 dni trwałość struktury finansowania (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe) / pasywa 63,80%70,00%50,05%72,50% obciążenie majątku zobowiązaniami (suma pasywów-kapitał własny) / aktywa 59,50%56,70%53,90%50,90% Tabela 11. Porównanie wskaźników finansowych sp ó łki Mieszko S.A. i Wawel S.A ,66%10,86%12,77%16,66% 16,62%17,18%20,57%27,61% 9,13%10,33%11,07%13,42% 1,791,962,472,52 0,020,010,20,09 86 dni91 dni93 dni96 dni 74 dni45 dni41 dni38 dni 44 dni26 dni23 dni29 dni 78,64%80,73%81,34%80,80% 21,40%19,39%18,67%19,39%

61 61 Analiza czynnikowa zysku na sprzedaży

62 62 Ceny wyrobów Popyt na wyroby Ceny materiałów Zużycie materiałów Kursy walutowe Stopy procentowe Stawki podatkowe Przychody ze sprzedaży Koszty wytworzenia wyrobów Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Koszty finansowe Podatek dochodowy Zysk netto Stawki płac

63 63 Odchylenie wielkości sprzedaży Odchylenie cen Odchylenie zysku na działalności gospodarczej Odchylenie zysku na sprzedaży Odchylenie wyniku na pozostałej działalności operacyjnej Odchylenie wyniku na operacjach finansowych Odchylenie zysku brutto na sprzedaży Odchylenie kosztów ogólnego zarządu Odchylenie kosztu sprzedaży Odchylenie zysku na sprzedaży produktów Odchylenie zysku na sprzedaży towarów Odchylenie zysku na sprzedaży materiałów Odchylenie kosztów bezpośrednich Odchylenie kosztów wydziałowych

64 64 WyszczególnieniePlanWykonanieOdchylenie Wielkość sprzedaży w tys. szt. Cena wyrobu Jednostkowe koszty zmienne Koszty stałe oddziału w tys. zł Przykład 1 Planowany zysk = * (50 – 35) – = tys. zł Wykonany zysk = * (55 – 38) – = tys. zł Przyrost tys. zł

65 65 Analityczne rozliczenie wpływu czynników w produkcji jednoasortymentowej przy zastosowaniu rachunku kosztów zmiennych Ustalanie wpływu czynników elementarnych: a) wpływ zmiany wielkości sprzedaży na przyrost zysku  Z(q) =  q * (c 0 – kz 0 ) b) wpływ zmiany cen sprzedawanych wyrobów na przyrost zysku  Z(c) =  c * q 1 c) wpływ zmiany jednostkowego kosztu zmiennego na przyrost zysku  Z(kz) =  kz * q 1 d) wpływ zmiany kosztów stałych na przyrost zysku  Z(KS) =  KS

66 66 Zadanie 2 Przedsiębiorstwo wytwarza szt. wyrobów. Rachunek wyniku finansowego tego przedsiębiorstwa przedstawia się następująco: - Przychody ze sprzedaży Koszty zmienne Koszty stałe Zysk całkowity Ustalić, jaki będzie przyrost zysku, jeśli przedsiębiorstwo zwiększy swoją sprzedaż o 10%

67 67 Zadanie 3 Przedsiębiorstwo wytwarzało szt. wyrobów. Rachunek wyniku finansowego tego przedsiębiorstwa przedstawiał się następująco: - Przychody ze sprzedaży Koszty zmienne Koszty stałe Zysk całkowity Ustalić wielkość utraconego zysku, spowodowanego wycofaniem zamówienia przez jednego z odbiorców na sprzedaż 200 szt. wyrobu.

68 68 Zadanie 4 Przedsiębiorstwo wytwarza szt. wyrobów. Rachunek wyniku finansowego tego przedsiębiorstwa przedstawia się następująco: - Przychody ze sprzedaży Koszty zmienne Koszty stałe Zysk całkowity Ustalić, jaka będzie zmiana zysku, jeśli przedsiębiorstwo zwiększy rozmiary sprzedaży o 10%, ale jednocześnie obniży cenę wyrobu o 8%

69 69 ZADANIE 5 Dokonać ustalenia wpływu czynników na odchylenie wyniku finansowego od planu plan wykonanie wielkość sprzedaży (szt.) cena wyrobu (zł) koszt jednostkowy wytworzenia (zł) koszt sprzedaży (tys. zł) koszt ogólnego zarządu (tys. zł) pozostałe koszty operacyjne (tys. zł) koszty finansowe (tys. zł)

70 70 ZADANIE 6 Ustalić wpływ czynników na odchylenie osiągniętego zysku od zysku planowanego w danym okresie plan wykonanie Wartość sprzedaży Koszty wykonania produktów (zmienne) Koszty utrzymania firmy (stałe) Koszty finansowe (odsetki od kredytów) Zysk nadzwyczajny Straty nadzwyczajne Podatek dochodowy od zysku brutto Ceny wyrobów nie uległy zmianie

71 71 Analiza kosztów

72 Analiza poziomu kosztów własnych 72 Zadanie 1 Wyszczególnienie Koszty własny w cenach bieżących Dynamika kosztów w cenach bieżących Koszt własny w cenach stałych Dynamika kosztów w cenach stałych , , , , , ,5

73 73 Wyszczególnienie Koszty własny w cenach bieżących Dynamika kosztów w cenach bieżących Przychody ze sprzedaży Dynamika przychodów ze sprzedaży , , , , , ,4

74 74 Wyszczególnienie Koszty własny w cenach bieżących Przychody ze sprzedaży Wskaźnik poziomu kosztów , , ,1

75 75

76 76 Zadanie 2 Ustalić kwotę i wskaźnik obniżki kosztów własnych. Dokonać oceny gospodarności przedsiębiorstwa. Koszty własne: - w 2005 r mln zł - w 2006 r mln zł Wartość produkcji: - w 2005 r mln zł - w 2006 r mln zł Zadanie 3 Ustalić kwotę i wskaźnik obniżki kosztów własnych. Dokonać oceny gospodarności przedsiębiorstwa. Wielkość produkcji Koszty 2010 r r

77 77

78 78  adanie  5 Ustalić kwotę i wskaźnik obniżki kosztów własnych. Dokonać oceny gospodarności przedsiębiorstwa. WyszczególnieniePlanWykonanie Liczba wytworzonych wyrobów w szt. - wyrób A - wyrób B - wyrób C Koszt jednostkowy produkcji w zł - wyrób A - wyrób B - wyrób C

79 79 Wyszczególnienie Koszty wytworzenia prod. sprzedanej Koszty ogólnego zarządu Koszty sprzedaży Razem koszty własne Zadanie 1 (c.d.) Na podstawie poniższych danych dokonać oceny struktury kosztów własnych Koszty w układzie kalkulacyjnym Wyszczególnienie Koszty wytworzenia prod. sprzedanej Koszty ogólnego zarządu Koszty sprzedaży 87,0 12,2 0,8 87,2 12,3 0,6 82,9 16,6 0,5 Razem koszty własne100,0 Struktura kosztów w układzie kalkulacyjnym Wyszczególnienie Koszty wytworzenia prod. sprzedanej Koszty ogólnego zarządu Koszty sprzedaży 100,0 141,4 142,2 98,4 84,9 120,9 83,2 Razem koszty własne100,0141,289,3 Dynamika kosztów w układzie kalkulacyjnym Analiza strukturalna kosztów własnych

80 80 Koszty wytworzenia produkcji sprzedanej (zadanie 1 – c.d.) Wyszczególnienie Relacja 2/1 (w %) Relacja 3/2 (w %) kwota% % % Materiały bezpośrednie Robocizna bezpośrednia Narzuty na wynagrodzenia Obróbka obca Koszty zakupu ,8 2,0 1, ,7 1,7 0,8 1,5 0, ,9 2,7 1,3 1,5 1,3 144,8 121,8 113,2 216,7 118,3 71,9 127,8 129,9 77,6 124,7 Razem koszty bezpośrednie , , ,8144,3 74,2 Koszty wydziałowe , , ,2135,6107,5 Koszty wytworzenia , , ,0143,0 78,4 Korekta KW na prod. sprzed.-230x-1 430x5 000xxx Koszt wytworzenia prod sprzedanej66 929x94 664x80 347x141,6 84,8

81 81 Koszty wydziałowe (zadanie 1 – c.d.) Wyszczególnienie Relacja 2/1 (w %) Relacja 3/2 (w %) kwota% % % Amortyzacja Materiały Energia Pozostałe koszty materialne ,3 4,2 16,8 4, ,5 5,2 18,0 1, ,6 5,2 22,0 4,9 97,9 169,5 145,0 51,9 93,0 107,4 131,5 298,5 Wynagrodzenia Narzuty na wynagrodzenia Pozostałe koszty niematerialne ,6 11,5 32, ,9 12,5 33, ,1 11,5 29,0 142,3 147,1 136,3 100,3 99,3 96,6 Razem koszty wydziałowe , , ,0135,4107,7

82 82 Koszty ogólnego zarządu (zadanie 1 – c.d.) Wyszczególnienie Relacja 2/1 (w %) Relacja 3/2 (w %) kwota% % % Amortyzacja Materiały Energia Transport Pozostałe koszty materialne ,3 3,2 1,2 0,9 8, ,4 2,6 0,9 1,1 6, ,2 3,1 0,5 1,2 7,9 98,5 115,2 112,7 165,9 110,7 98,1 142,2 66,9 141,1 139,1 Wynagrodzenia Narzuty na wynagrodzenia Podatki Delegacje Pozostałe koszty niematerialne ,4 17, ,9 10, ,9 10,0 2,2 16, ,4 16,9 8,5 2,2 16,0 137,4 138,9 155,7 167,8 221,8 128,3 120,9 102,3 123,6 115,2 Razem koszty ogólnego zarządu , , ,0142,2120,8

83 83 Analiza odchyleń względnych kosztów bezpośrednich i pośrednich

84 84 WyszczególnieniePlanWykonanie wielkość wytworzonych wyrobów w szt. - wyrób A - wyrób B - wyrób C - wyrób D Koszty materiałów bezpośrednich (w mln zł) - wyrób A - wyrób B - wyrób C - wyrób D Koszty płac bezpośrednich (w mln zł) - wyrób A - wyrób B - wyrób C - wyrób D Koszty wydziałowe (w mln zł) Koszty ogólnozakładowe (w mln zł) Zadanie 7 Ustalić względne odchylenia poszczególnych składników kosztów oraz całości kosztów. Dokonać oceny działalności przedsiębiorstwa obniżki kosztów. Wskaźnik ogólnego wzrostu produkcji w stosunku do planu – 108%. Planowana kwota obniżki kosztów – zł Planowany wskaźnik obniżki kosztów – 1,45%

85 85 USTALANIE WPŁYWU DWÓCH CZYNNIKÓW NA JEDN. KOSZTY BEZPOŚREDNIE Ustalanie bezwzględnej obniżki jedn. kosztów bezpośrednich (  kb) Ustalanie wpływu czynników na odchylenie jedn. kosztów bezpośrednich

86 86 Zadanie 8 Na podstawie poniższych danych ustalić wpływ zmiany cen i zużycia jednostkowego materiałów na zmianę kosztów materiałowych WyszczególnieniePlanWykonanie norma zużycia materiałów na 1 wyrób (w kg) cena 1 kg materiału

87 87 USTALANIE WPŁYWU TRZECH CZYNNIKÓW NA KOSZTY BEZPOŚREDNIE Ustalanie bezwzględnej obniżki kosztów bezpośrednich (  kb) Ustalanie wpływu czynników na odchylenie kosztów bezpośrednich

88 88 Zadanie 8.1 Na podstawie poniższych danych ustalić: a) bezwzględne i względne odchylenia od planowanych kosztów, b) wpływ zmiany wielkości produkcji, cen i norm zużycia jednostkowego materiałów na zmianę kosztów WyszczególnieniePlanWykonanie wielkość produkcji w szt. norma zużycia materiałów na 1 wyrób (w kg) cena 1 kg materiału

89 89 Zadanie 9A Na podstawie poniższych danych ustalić: a) bezwzględne i względne odchylenia od planowanych kosztów, b) wpływ zmiany wielkości produkcji, stawek płac i norm pracochłonności na zmianę kosztów WyszczególnieniePlanWykonanie wielkość produkcji w szt. norma robocizny na 1 wyrób (w godz.) stawka płacy za 1 roboczogodzinę , ,0

90 90 Zadanie 9B Na podstawie poniższych danych ustalić: a) bezwzględne i względne odchylenia od planowanych kosztów, b) wpływ zmiany wielkości produkcji, stawek płac i norm wydajności pracy na zmianę kosztów WyszczególnieniePlanWykonanie wielkość produkcji w szt. norma wydajności (w szt./godz.) stawka płacy za 1 roboczogodzinę (w zł/godz.) , ,5 17

91 91 WyszczególnieniePlanWykonanie koszty materiałów bezpośrednich (w tys. zł) koszty płac bezpośrednich (w tys. zł) wielkość produkcji w szt. norma zużycia materiałów na 1 wyrób (w kg) cena 1 kg materiału norma robocizny na 1 wyrób (w godz.) stawka płacy za 1 godz ,0 540, ,2 561, Zadanie 10 Na podstawie poniższych danych dokonać analizy odchyleń kosztów bezpośrednich oraz ustalić wpływ czynników

92 92 Zadanie 11 Na podstawie poniższych danych ustalić wpływ czynników na zmianę kosztów materiałów bezpośrednich Wyszczególnienie Dynamika (%) Wartość sprzedanych wyrobów w cenach bieżących Wartość sprzedanych wyrobów w cenach stałych Koszty materiałów bezpośrednich ,19 61,4 71,99 Ceny materiałów bezpośrednich wzrosły w 2001r. o 20.0% w stosunku do roku ubiegłego


Pobierz ppt "1 Analiza ekonomiczna część I © Aleksander Kusak II.2016 Literatura: N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski „Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google