Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „PRACOWNIK 45+. PRZEŁAMYWANIE BARIER NA RYNKU PRACY”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „PRACOWNIK 45+. PRZEŁAMYWANIE BARIER NA RYNKU PRACY”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „PRACOWNIK 45+. PRZEŁAMYWANIE BARIER NA RYNKU PRACY”

2 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Projekt innowacyjny  Wartość projektu: 1 470 950,00 zł  Zasięg: województwo lubuskie  Czas realizacji: 01.10.2010 r. – 31.12.2012 r.  Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

3 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” - LIDER  Akademia Wizerunku  Stowarzyszenie Pro Silesia et Europa  European Training Services (Wielka Brytania)

4 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Centrum Integracji Społecznej Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak

5 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Portal www.powiat-zielonogorski.pl „Biznes Lubuski” Regionalna Telewizja Lubuska

6 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Niska aktywność zawodowa osób po 45. roku życia w województwie lubuskim;  Niedostateczny zakres współpracy i aktywnych działań podmiotów rynku pracy zmierzających do zwiększenia zatrudnienia osób po 45. roku życia;  Brak świadomości problemu niskiej aktywności zawodowej osób po 45. roku życia wśród pracodawców i władz lokalnych;  Małe zaangażowanie mediów lokalnych w działania zmierzające do aktywizowania osób po 45. roku życia na rynku pracy.

7 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W latach 2000- 2009 ludność Polski zmniejszyła się o 90 tys. mieszkańców Wydłużył się czas trwania życia: mężczyźni: 1999 r. - 68,8 lat, 2009 – 71 lat; kobiety: 1999 r. - 77,5 roku, 2009 r. - 80 lat Prognoza GUS na 2035: - ludność Polski zmaleje o ponad 2 mln osób – z 38,1mln do 35,9 mln osób; ilość urodzeń spadnie o 33% - z 400 tys. do 272 tys. rocznie

8 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wcześniejsze emerytury Bagatelizowanie problemu starzejącego się społeczeństwa Bierność zarówno ze strony osób pozostających bez pracy, jak i pracodawców Aktywizacja zawodowa za pomocą źle dobranych narzędzi, nie prowadzących do zatrudnienia Powielanie przez media negatywnych stereotypów Brak spójnego modelu współpracy podmiotów aktywizujących osoby po 45. roku życia

9 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Niepracujące osoby nie przekazują zdobytego doświadczenia i wiedzy - utrata cennych kompetencji pracowników po 45. roku życia narażająca przedsiębiorstwa na realne straty;  Obniżenie wpływów podatkowych, zmniejszenie liczby płacących składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne;  Wysokie koszty przywracania osób 45+ na rynek pracy;  Duże obciążenia instytucji pomocy społecznej świadczeniami;  Większa zachorowalność osób nieaktywnych zawodowo powoduje dodatkowe obciążenia dla budżetu państwa.

10 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11  Opiera się na wykorzystaniu „Modelu Kompleksowej Aktywizacji Bezrobotnych 45+”, zakładającego interaktywną i kompleksową współpracę podmiotów lokalnego rynku pracy;  Zakłada współdziałanie odbiorców i użytkowników produktu poprzez tworzenie partnerstw w lokalnych społecznościach;  Cechuje się wysoką replikowalnością modelu, który łatwo można dostosować do specyfiki innych rynków lokalnych;  Przejawia się w podejściu do zagadnienia zgodnie z zasadą „Myśl globalnie działaj lokalnie”.

12 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wypracowanie narzędzi i metod wsparcia bezrobotnych 45+ oraz włączenie ich do głównego nurtu polityki na poziomie lokalnym, w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn po 45. roku życia.

13 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Zwiększenie zakresu współpracy i integracji przedstawicieli grup docelowych w celu aktywizacji zawodowej osób 45+;  Zwiększenie skuteczności działań PUP-ów w zakresie aktywności zawodowej osób 45+ oraz ilości ofert pracy dla osób 45+;  Zwiększenie zaangażowania mediów w zagadnienie wydłużania aktywności zawodowej;  Podniesienie świadomości wagi problemu zatrudnienia osób 45+ wśród władz lokalnych oraz zwiększenie ich aktywności w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek.

14 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  osoby 45+  przedsiębiorcy  instytucje zrzeszające pracodawców  władze lokalne  urzędy pracy  media

15 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W myśl zasady empowerment, przedstawiciele wszystkich grup docelowych projektu (osoby 45+, pracodawcy, organizacje pozarządowe, media, władze lokalne) biorą udział w każdym etapie realizacji projektu.

16 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jedynie połączone wysiłki interesariuszy i współpraca wszystkich zainteresowanych wydłużaniem aktywności zawodowej gwarantuje skuteczność działań. Konieczne jest wypracowanie modelu dialogu i współpracy pomiędzy podmiotami na rynku pracy. Efektem tych działań ma być celne dopasowanie modelu współpracy do realnych potrzeb poszczególnych grup interesariuszy, stworzenie platformy dialogu oraz integracja podmiotów rynku pracy.

17 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Poznanie sytuacji osób po 45. roku życia na lokalnym rynku zawodowym;  Poznanie dobrych praktyk stosowanych w zagranicznych przedsiębiorstwach, instytucjach, organizacjach;  Dyskusja nad wykorzystaniem stosowanych u partnerów metod i rozwiązań oraz nad szansami i możliwościami zaadaptowania ich na polskim rynku.

18 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I ETAP Badania i wyjazdy studyjne Opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego oraz strategii wdrażania Upowszechnianie produktu: publikacje w mediach, konferencjach z udziałem ekspertów

19 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego II ETAP Testowanie opracowanego produktu finalnego Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu finalnego Opracowanie produktu finalnego Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki

20 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 01.10.2010 – 30.05.2011 I ETAP – DIAGNOZA I ANALIZA PROBLEMU Badania i wyjazdy studyjne Opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego oraz strategii wdrażania Upowszechnianie produktu: publikacje w mediach, udział w konferencjach z udziałem ekspertów 01.06.2011 – 31.12.2012 II ETAP - WDRAŻANIE Testowanie opracowanego produktu finalnego Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu finalnego Opracowanie produktu finalnego Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki

21 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Model składa się z modułów opracowanych z myślą o osiągnięciu jak najwyższego poziomu skuteczności dotarcia do poszczególnych grup docelowych, ale przewiduje także elementy integrujące, skłaniające do dialogu i współpracy;

22 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Jest produktem finalnym projektu;  Polega na dialogu, działaniach oraz aktywnych formach współpracy wszystkich grup docelowych;  Skupia narzędzia odpowiadające rzeczywistym potrzebom grup docelowych;  Zakłada podjęcie współpracy na rzecz wszystkich grup docelowych.

23 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOMPLEKSOWY MODEL AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH 45+ WARSZTATY DLA PRACODAWCÓW PROGRAM DEBATY PUBLICZNEJ W TV SZKOLENIA DLA OSÓB 45+ PANEL DYSKUSYJNY DORADZTWO ZAWODOWE PORTAL PRACY GIEŁDA PRACY WARSZTATY WIEDZY O PRACOWNIKU 45+ DLA PRACOWNIKÓW PUP-ÓW WARSZTATY WIEDZY O PRACOWNIKU 45+ DLA WŁADZ LOKALNYCH WARSZTATY WIEDZY O PRACOWNIKU 45+ DLA MEDIÓW

24 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: www.pracownik45plus.pl


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „PRACOWNIK 45+. PRZEŁAMYWANIE BARIER NA RYNKU PRACY”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google