Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. Powiatowy Urząd Pracy w Pile Zasady udzielania, przez urzędy pracy, form wsparcia pracodawcom określone są w ustawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. Powiatowy Urząd Pracy w Pile Zasady udzielania, przez urzędy pracy, form wsparcia pracodawcom określone są w ustawie."— Zapis prezentacji:

1 FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1

2 Powiatowy Urząd Pracy w Pile Zasady udzielania, przez urzędy pracy, form wsparcia pracodawcom określone są w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r., poz. 149 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych. 2 F ORMY WSPARCIA

3 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 3 S TAŻ Staż to nabywanie przez bezrobotnych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy, a w przypadku bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia do 12 miesięcy.

4 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 4 S TAŻ Organizatorem stażu może być: pracodawca, rolnicza spółdzielnia produkcyjna, przedsiębiorca niezatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców, organizacja pozarządowa, pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej.

5 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 5 S TAŻ W ramach stażu pracodawca pozyskuje osobę do pracy bez ponoszenia kosztów wynagrodzenia. Może sprawdzić kompetencje posiadane przez bezrobotnego, a także może go praktycznie wyszkolić na stanowisku pracy, zgodnie z potrzebami firmy. Stażysta otrzymuje stypendium z urzędu pracy w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie.

6 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 6 B ON STAŻOWY Osoba bezrobotna, która nie ukończyła 30 roku życia może otrzymać bon stażowy, który gwarantuje jej skierowanie do odbycia półrocznego stażu u wybranego pracodawcy. Pracodawca musi jednak zobowiązać się do zatrudnienia bezrobotnego po ukończeniu stażu przez dalsze 6 miesięcy. Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, przysługuje premia, która aktualnie wynosi 1.513,50 zł.

7 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 7 B ON STAŻOWY W ramach bonu stażowego finansowane są: koszty półrocznego stypendium wypłacanego bezrobotnemu, koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych.

8 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 8 B ON ZATRUDNIENIOWY Celem tego instrumentu jest zachęcenie młodych bezrobotnych do 30. roku życia do samodzielnego podejmowania działań zmierzających do uzyskania zatrudnienia. Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnego przez 18 miesięcy i otrzymuje gwarancję zrefundowania części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych przez okres 12 miesięcy.

9 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 9 P RACE INTERWENCYJNE Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, z częściowym dofinansowaniem (refundacją) pracodawcy wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne. Maksymalny okres refundacji wynosi 12 m-cy, a w przypadku osób 50+ wynosi 24 m-ce.

10 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 10 R EFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą starać się: podmioty prowadzące działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy, w tym osoby fizyczne i prawne, niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły,

11 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 11 R EFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, zatrudniające w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

12 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 12 R EFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Refundowane są koszty wyposażenia części przestrzeni roboczej w szczególności w środki trwałe, maszyny i urządzenia bezpośrednio wykorzystywane przez zatrudnionego na stanowisku bezrobotnego, w tym środki niezbędne do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

13 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 13 R EFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Maksymalna wysokość refundacji wynosi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Pracodawca zobowiązany jest, m.in. do utrzymania stanowiska pracy i zatrudniania na nim bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy.

14 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 14 Z WROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH O zwrot kosztów mogą ubiegać się pracodawcy zamierzający utworzyć stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, którzy zwłaszcza: nie posiadają zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

15 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 15 Z WROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH nie zalegają z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nie toczy się w stosunku do nich postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację.

16 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 16 Z WROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Maksymalna wysokość zwrotu kosztów wynosi 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o spełnieniu warunków bhp na stanowisku pracy. Pracodawca zobowiązany jest, m.in. do utrzymania stanowiska pracy i zatrudniania na nim bezrobotnej lub poszukującej pracy osoby niepełnosprawnej skierowanej przez urząd pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy.

17 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 17 J EDNORAZOWA REFUNDACJA SKŁADEK N A UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne przysługuje w maksymalnej wysokości 300% minimalnego wynagrodzenia, gdy pracodawca: zatrudniał bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

18 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 18 G RANT NA UTWORZENIE STANOWISKA W FORMIE TELEPRACY Grant przysługuje w kwocie nie wyższej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na stanowisko telepracy kierowany jest bezrobotny rodzic wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotny opiekun osoby zależnej, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na wychowanie dziecka lub sprawowanie opieki nad osobą zależną.

19 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 19 G RANT NA UTWORZENIE STANOWISKA W FORMIE TELEPRACY Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, który jest osobą bliską: małżonkiem, rodzicem, rodzeństwem, dzieckiem własnym lub przysposobionym.

20 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 20 G RANT NA UTWORZENIE STANOWISKA W FORMIE TELEPRACY Grant przyznawany jest na podstawie zawartej umowy, która zobowiązuje, m.in. do: utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres:  12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub  18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

21 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 21 Ś WIADCZENIE AKTYWIZACYJNE Świadczenie aktywizacyjne może być przyznane na zatrudnienie skierowanego przez urząd bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

22 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 22 Ś WIADCZENIE AKTYWIZACYJNE Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres: 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego bezrobotnego, jeżeli pracodawca zobowiąże się do dalszego zatrudnienia przez okres 6 miesięcy, 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia z pracę miesięcznie za każdego bezrobotnego, jeżeli pracodawca zobowiąże się do dalszego zatrudnienia przez okres 9 miesięcy.

23 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 23 D OFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego w wieku 50+ przysługuje przez okres: 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, a nie ukończył 60 lat, 24 miesięcy – w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat.

24 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 24 D OFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Pracodawca lub przedsiębiorca są zobowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po zakończeniu okresu objętego dofinansowaniem przez okres: 6 miesięcy - w przypadku 12 miesięcznego dofinansowania, 12 miesięcy - w przypadku 24 miesięcznego dofinansowania.

25 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 25 R EFUNDACJA SKŁADEK ZUS ZA BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne przysługuje za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia, który podjął zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne wypłacana jest przez okres do 6 m-cy w wysokości nieprzekraczającej 50% min. wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po zakończeniu okresu objętego refundacją przez okres 6 miesięcy.

26 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 26 R EFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA O refundację mogą ubiegać się pracodawcy i przedsiębiorcy zamierzający utworzyć nowe stanowisko pracy: którzy prowadzą działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku i nie mieli w tym okresie zawieszonej działalności, u których w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia zawarcia umowy nie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

27 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 27 R EFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA W przypadku jednostek samorządowych, o refundację może ubiegać się jednostka zamierzająca utworzyć nowe stanowisko pracy nieurzędnicze. Maksymalna wysokość refundacji części kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne wynosi minimalne wynagrodzenie krajowe, tj. 1.850,00 zł brutto. Refundacja przysługuje przez okres 12 miesięcy, pod warunkiem dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego na co najmniej 13 miesięcy.

28 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 28 K RAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY Pomoc finansowa na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

29 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 29 K RAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie: 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, 100% kosztów – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców (zatrudnia do 10 osób) – nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

30 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 30 K RAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na: określenie potrzeb szkoleniowych w firmie, które będzie można zaspokoić dzięki środkom KFS, kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, badania lekarskie i psychologiczne, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

31 Powiatowy Urząd Pracy w Pile 31 T RÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE Trójstronna umowa szkoleniowa jest zawierana pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w celu przygotowania bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia na konkretnych stanowiskach pracy. O sfinansowanie szkolenia dla osób bezrobotnych mogą ubiegać się pracodawcy. Do wniosku należy dołączyć zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnego skierowanego na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeśli został przeprowadzony.

32 32 POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE al. Niepodległości 24, 64-920 Piła tel. 67 215 11 27 pila.praca.gov.pl e-mail: pup@pup.pila.pl FILIA W WYRZYSKU ul. Bydgoska 11, 89-300 Wyrzysk tel. 67 286 22 73 e-mail: filia@pup.pila.pl


Pobierz ppt "FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. Powiatowy Urząd Pracy w Pile Zasady udzielania, przez urzędy pracy, form wsparcia pracodawcom określone są w ustawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google