Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CIECHANOWIE SŁUŻBA WOJSKOWA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NARODOWE SIŁY REZERWOWE SŁUŻBA ZAWODOWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CIECHANOWIE SŁUŻBA WOJSKOWA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NARODOWE SIŁY REZERWOWE SŁUŻBA ZAWODOWA."— Zapis prezentacji:

1 1 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CIECHANOWIE SŁUŻBA WOJSKOWA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NARODOWE SIŁY REZERWOWE SŁUŻBA ZAWODOWA

2 2 SŁUŻBA W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH (NSR) – OCHOTNICZA (pełniona na podstawie kontraktu) SŁUŻBA W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH (NSR) – OCHOTNICZA (pełniona na podstawie kontraktu) SŁUŻBA ZAWODOWA SŁUŻBA STAŁA SŁUŻBA KONTRAKTOWA SŁUŻBA KANDYDACKA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA SŁUŻBA OKRESOWA MODEL CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

3 3

4 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA jest pierwszym etapem czynnej służby wojskowej przeznaczonej dla ochotników, którzy do tej pory nie pełnili żadnej z form czynnej służby wojskowej. Stanowi podstawowe źródło gromadzenia rezerw na potrzeby NSR oraz jest warunkiem koniecznym do podjęcia zawodowej służby wojskowej. 4

5 5 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA OKRES SZKOLENIA W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ: ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA OFICERA ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA PODOFICERA ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA SZEREGOWEGO Do 6 miesięcy Do Do 5 miesięcy Do Do 4 miesięcy Do ETAPY SZKOLENIA W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ: SZKOLENIE PODSTAWOWE SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE EGZAMIN warunkujący przyjęcie do NSR

6 6 W korpusie oficerskim: Akademie Wojskowe; WAT w Warszawie, AMW w Gdyni Wyższe Szkoły Oficerskie: WSO w Dęblinie, WSO we Wrocławiu W korpusie podoficerskim: Szkoły Podoficerskie: w Poznaniu, w Ustce, w Dęblinie, w Koszalinie. W korpusie Szeregowych: Centra Szkolenie i Wybrane Jednostki Wojskowe na Terenie całego Kraju.

7 7 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA WARUNKI POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ Do służby przygotowawczej może być powołana osoba : - niekarana za przestępstwo umyślne, -posiadająca obywatelstwo polskie, -odpowiednią zdolność fizyczną ( kat. Zdrowia „A” otrzymana w czasie kwalifikacji wojskowej); -odpowiednią zdolność psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej ( skierowana do wojskowej pracowni psychologicznej i orzeczona pozytywnie do pełnienia czynnej służby wojskowej) Zwrot kosztów skierowania do pracowni psychologicznej. -wiek co najmniej osiemnastu lat -wykształcenie: 1) co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów; 2) co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów; 3) co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych. WARUNKI POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ Do służby przygotowawczej może być powołana osoba : - niekarana za przestępstwo umyślne, -posiadająca obywatelstwo polskie, -odpowiednią zdolność fizyczną ( kat. Zdrowia „A” otrzymana w czasie kwalifikacji wojskowej); -odpowiednią zdolność psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej ( skierowana do wojskowej pracowni psychologicznej i orzeczona pozytywnie do pełnienia czynnej służby wojskowej) Zwrot kosztów skierowania do pracowni psychologicznej. -wiek co najmniej osiemnastu lat -wykształcenie: 1) co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów; 2) co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów; 3) co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

8 8 GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ W CZASIE PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NALEŻNOŚCI FINANSOWE ULGA 78 % NA PRZEJAZD ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ PRZEJAZD RAZ W MIESIĄCU NA KOSZT WOJSKA UPOSAŻENIE Z TYTUŁU PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ PRAWO DO NAGRÓD PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA ODPRAWA w wysokości ok. 1500,00 zł

9 9 UPOSAŻENIE Z TYTUŁU PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY KORPUSU OFICERÓW – 1740 ZŁ 60 % uposażenia najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego OFICERÓW – 1740 ZŁ 60 % uposażenia najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego PODOFICERÓW – 1160 ZŁ 40 % uposażenia najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego PODOFICERÓW – 1160 ZŁ 40 % uposażenia najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego SZEREGOWYCH – 870 ZŁ 30 % uposażenia najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego SZEREGOWYCH – 870 ZŁ 30 % uposażenia najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

10 10 BEZPŁATNE UMUNDUROWANIE I WYEKWIPOWANIE WOJSKOWE LUB RÓWNOWAŻNIK PIENIĘŻNY BEZPŁATNE WYŻYWIENIE LUB RÓWNOWAŻNIK PIENIĘŻNY BEZPŁATNE ZAKWATEROWANIE ZBIOROWE ŚWIADCZENIA W NATURZE GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ W CZASIE PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

11 11

12 12 PRZEZNACZENIE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SIŁ ZBROJNYCH W PRZYPADKU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA KRAJU ZWALCZANIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I LIKWIDACJA ICH SKUTKÓW DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE AKCJE POSZUKIWAWCZE I RATOWANIA ŻYCIA LUDZKIEGO OCZYSZCZANIE TERENU Z MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH UZUPEŁNIANIE JEDNOSTEK WOJSKOWYCH KIEROWANYCH DO MISJI POZA GRANICAMI KRAJU

13 13 W ZAKRESIE OCHRONY UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH GWARANCJA STABILNOŚCI ZAWODOWEJ WLICZANIE DO WYSŁUGI PRACOWNICZEJ CZASU PRACY DOLICZANIE EMERYTOM WOJSKOWYM CZASU CZYNNEJ SŁUZBY W NSR DO PODSTAWY JEJ WYMIARU OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I SPOŁECZNE W OKRESIE PEŁNIENIA CZYNNEJ SŁUZBY WOJSKOWEJ OCHRONA STOSUNKU PRACY GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ

14 14 ZESTAWIENIE SZACUNKOWE KOSZTÓW Z TYTUŁU ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE KAPITAN NSRPLUTONOWY NSRSZEREGOWY NSR 1 DZIEŃ30 DNI1 DZIEŃ30 DNI1 DZIEŃ30 DNI żywienie20,4761420,4761420,47614 umundurowanie13,1939613,1939613,19396 leczenie4,461344,461344,46134 zakwaterowanie10,2030610,2030610,20306 pozostałe0,78230,78230,7823 Razem świadczenia rzeczowe 49,111 473,1749,111 473,1749,111 473,17 składki na ubezp. społeczne 33,751 012,5121,44643,1017,86535,92 składki na ubezp. zdrowotne 37,80226,8037,80226,8037,80226,80 uposażenie z dodatkiem funkc. 132,253 967,50842 520702 100 RAZEM2536 6801924 8631754 336

15 15 ZASADY WYPŁATY REKOMPENSAT DLA PRACODAWCÓW REFUNDACJA FAKTYCZNYCH KOSZTÓW NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA PRAWO DO REFUNDACJI KOSZTÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA NA ZASTĘPSTWO OKREŚLENIE GÓRNEJ GRANICY KWOTY ŚWIADCZENIA UPROSZCZENIE PROCEDUR PRZY PRZYZNAWANIU ŚWIADCZENIA

16 16 WYSZCZEGÓLNIENIE KAPITAN NSRPLUTONOWY NSRSZEREGOWY NSR 1 DZIEŃ30 DNI1 DZIEŃ30 DNI1 DZIEŃ30 DNI Rekompensata dla pracodawcy (MAX !) 700,408 404,75700,408 404,75700,408 404,75 Stanowi to 2,5 krotność miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ZESTAWIENIE SZACUNKOWE WARTOŚCI REFUNDACJI Z TYTUŁU ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

17 SŁUŻBA ZAWODOWA TO ZAWÓD ALE NIE PRACA WARUNKI NABORU DO SŁUŻBY wykształcenie – warunkiem jest ukończenie: korpus szeregowych – co najmniej gimnazjum; korpus podoficerów- co najmniej średnie; korpus oficerów- wyższe; STOSUNEK DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ korpus szeregowych - uregulowany w postaci odbycia zasadniczej służby wojskowej, lub ukończenie służby przygotowawczej w korpusie szeregowych; korpus podoficerów- ukończenie służby przygotowawczej w korpusie podoficerów, przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych, szkoły podoficerskiej; korpus oficerów- ukończenie służby przygotowawczej w korpusie oficerskim, przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych, szkoły oficerskiej, akademii wojskowej; 17

18 SŁUŻBA ZAWODOWA TO ZAWÓD STOPIEŃ WOJSKOWY: Korpus Szeregowych - warunkiem jest posiadanie stopnia wojskowego szeregowy lub starszy szeregowy, po zasadniczej (lub nadterminowej) służbie wojskowej, służbie przygotowawczej. Stopień wojskowy kaprala i wyżej eliminują kandydata do korpusu szeregowych zawodowych, Korpus Podoficerski – co najmninej kapral; Korpus Oficerski - co najmninej podporucznik; KARALNOŚĆ : niekarany, na podstawie „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie „z Krajowego Rejestru karnego ( koszt 50 zł.) wydawane od „ ręki” w Warszawie ul. Czerniakowska 100 Lub w Płocku w Sadzie okręgowym na placu Narutowicza., 18

19 SŁUŻBA ZAWODOWA TO ZAWÓD KWALIFIKACJE: posiadane kwalifikacje – posiadana specjalność wojskowa oraz w zależności od wymagań na stanowisku kwalifikacje cywilne, np.: odpowiednie prawo jazdy w wypadku stanowiska kierowcy, uprawnienia nurka, ratownika medycznego, koparko- ładowarki.itp.), STAN ZDROWIA: Kategoria zdrowia – (jeśli była wcześniej orzekana) kat. A dodatkowo Z ( zdolny do czynnej służby wojskowej) – posiadanie kategorii zdrowia „D” lub „E” eliminuje kandydata do czynnej służby wojskowej. 19

20 SŁUŻBA ZAWODOWA TO ZAWÓD CZAS SŁUŻBY WOJSKOWEJ: Łączny czas trwania dotychczasowych okresów czynnej służby wojskowej kandydata z ewentualnie podpisanym nowym kontraktem nie może przekroczyć 12 lat w przypadku korpusu szeregowych. W przypadku pozostałych korpusów osobowych warunkiem dalszej służby jest przejście do służby stałej w czasie której pełniący czynną służbę wojskową nie może przekroczyć; 50 lat – dla żołnierzy w korpusie szeregowych i podoficerów; 60 lat – dla żołnierzy w korpusie oficerskim; Od dnia 01.01.2013 wszystkie osoby które rozpoczynają służbę wojskową aby uzyskać prawa emerytalne muszę pełnić czynna służbę wojskowa co najmniej 25 lat i posiadać 55 lat życia. 20

21 NABÓR ZOŁNIERZY REZERWY: - Uzyskanie informacji o wolnych Stanowiskach; - Udział w kwalifikacji ( Egzamin z WF), odbycie rozmowy kwalifikacyjnej; - Uzyskanie zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe; - Skierowanie przez WKU na badania lekarskie i psychologiczne ; - Skompletowanie wymaganych dokumentów; - Podpisanie kontraktu. NABÓR DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ: - Uzyskanie informacji o kierunkach naboru i ilości miejsc. - Złożenie wniosku do Uczelni poprzez WKU - Rejestracja na stronie uczelni - Skierowanie na badania lekarskie i psychologiczne; - Udział w egzaminach ( klasyfikacja na podstawie uzyskanych ocen z egzaminu maturalnego, egzaminu z WF oraz rozmowy kwalifikacyjnej) 21 PROCEDURA NABORU

22 22 EGZAMIN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

23 23 EGZAMIN SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

24 24 EGZAMIN SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

25 UPOSAŻENIE : NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: DODATKI: - specjalny, - służbowy, - za długoletnią służbę wojskową, - motywacyjny, - wyrównawczy dla sędziów i prokurator ów UPOSAŻENIE ZASADNICZE należności za podróże i przeniesienia zasiłek na zagospodarowanie gratyfikacja urlopowa dodatkowe wynagrodzenie należności zwolnieniowe należności pośmiertne nagrody jubileuszowe nagrody i zapomogi dodatkowe uposażenie roczne należności z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: świadczenia socjalno - bytowe

26 STANOWISKO SŁUŻBOWE STOPIEŃ ETATOWY GRUPA UPOSAŻENIA UPOSAŻENIE SZEF SZTABU GENERALNEGO WP generał 2015410 Dowódca Rodzaju SZ generał broni 19 B13110 19 A12510 Dowódca korpusu1912010 generał dywizji 18 B11260 Dowódca dywizji18 A10710 1810310 generał brygady 17 B9660 17 A9260 Dowódca brygady178910 pułkownik 16 C8360 16 B7810 16 A7310 Dowódca pułku166860 podpułkownik 15 C6310 15 B5960 15 A5760 Dowódca batalionu155610 major 14 C5360 14 B5210 14 A5110 145030 STANOWISKO SŁUŻBOWE STOPIEŃ ETATOWY GRUPA UPOSAŻENIA UPOSAŻENIE kapitan 13 B4710 13 A4610 Dowódca kompani134540 porucznik 12 A4420 124360 Dowódca plutonu podporucznik 114310 st. chorąży sztab 104110 st. chorąży 93980 chorąży 83850 mł. chorąży 73740 st. sierżant 63640 sierżant 53560 plutonowy 43490 Dowódca drużyny St. kapral 33430 kapral 23370 St. szeregowy 12960 szeregowy 02900

27 motywuje do zajmowania określonych stanowisk lub pełnienia służby w wybranych jednostkach motywacja do pozostawania w służbie wojskowej MOTYWACYJNY CHARAKTER SYSTEMU UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH - w wysokości zróżnicowanej od: rangi stanowiska zakresu wykonywanych zadań służbowych ponoszonej odpowiedzialności wymaganych kwalifikacji PODSTAWOWY ELEMENT WYNAGRADZANIA MOTYWUJĄCY DO PODEJMOWANIA SŁUŻBY I ZAJMOWANIA WYŻSZYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH - w wysokości zróżnicowanej od: rangi stanowiska zakresu wykonywanych zadań służbowych ponoszonej odpowiedzialności wymaganych kwalifikacji PODSTAWOWY ELEMENT WYNAGRADZANIA MOTYWUJĄCY DO PODEJMOWANIA SŁUŻBY I ZAJMOWANIA WYŻSZYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI SPECJALNY za szczególne warunki i właściwości służby wojskowej SPECJALNY za szczególne warunki i właściwości służby wojskowej motywuje do podejmowania służby w warunkach niebezpiecznych SŁUŻBOWY za pełnienie służby na stanowiskach dowódczych lub samodzielnych albo w określonych j.w. SŁUŻBOWY za pełnienie służby na stanowiskach dowódczych lub samodzielnych albo w określonych j.w. ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ MOTYWACYJNY dla szeregowych i podoficerów którzy uzyskają klasę kwalifikacyjną i ocenę bardzo dobrą z opiniowania MOTYWACYJNY dla szeregowych i podoficerów którzy uzyskają klasę kwalifikacyjną i ocenę bardzo dobrą z opiniowania motywacja podnoszenia kwalifikacji i wzorowego wykonywania obowiązków WYRÓWNAWCZY dla sędziów i prokuratorów WYRÓWNAWCZY dla sędziów i prokuratorów pomiędzy uposażeniem wojskowym a wynagrodzeniem cywilnym

28 PILOCI POZOSTAŁY PERSONEL LATAJĄCY MARYNARZE NURKOWIE SPADOCHRONIARZE GROM ŻW SAPERZY WARUNKI SZKODLIWE od 750 do 2.700 zł + zwiększenie za F-16 do 2.250 zł od 450 do 1.500 zł od 225 do 900 zł od 300 do 675 zł od 450 do 1.350 zł od 1.200 do 3.300 zł od 75 do 180 zł wykonywanie lotów pełnienie służby na morzu wykonywanie zadań pod wodą wykonywanie skoków ze spadochronem zwalczanie terroryzmu i szkolenie w tym zakresie wykonywanie zadań: operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo- śledczych, rozminowywanie terenu PERSONEL SIL wykonywanie bezpośredniej obsługi statków powietrznych do 600 zł do 750 zł SKW, SWW od 60 zł do 3.750 zł do 900 zł DODATEK SPECJALNY

29 od 75 do 150 od 150 do 450 od 150 do 750 w ataszacie obrony przy przedstawicielstwie dyplomatycznym RP dowódca batalionu (równorzędny) główny księgowy dowódca kompanii (równorzędny) od 45 do 75 szef kompanii (równorzędny) bosman okrętowy od 450 do 750 lekarz, lekarz dentysta - w jednostkach wojskowych podległych RSZ, szpitalach polowych od 150 do 450 lekarz, lekarz dentysta - w wojskowej komisji lekarskiej* DODATEK SŁUŻBOWY STANOWISKA SŁUŻBOWE lekarz, lekarz dentysta - w dowództwach OW i RSZ od 1050 do 1500 kontroler ruchu lotniczego: od 450 do 750 - posiadający uprawnie instruktorskie: - posiadający uprawnienie uzupełniające, operacyjne, informacji powietrznej 750 150

30 JEDNOSTKI WOJSKOWE 450 zł GROM, 1psk, FORMOZA, Oddział Specjalny ŻW w Warszawie KOMPANIA I ORKIESTRA REPREZENTACYJNA WP 225 zł DODATEK SŁUŻBOWY

31 15% 9 % 3 % WYSOKOŚĆ DODATKU *LATA SŁUŻBY KWOTY NALEŻNEGO ŻOŁNIERZOWI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO * OD KWOTY NALEŻNEGO ŻOŁNIERZOWI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO od 3 lat od 9 lat od 15 lat 12 %od 12 lat 6 % od 6 lat DODATEK ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ Od 15 do 35 lat służby wojskowej dodatek z tytułu wysługi wzrasta o 1% rocznie.

32 PRZYZNAWANY ŻOŁNIERZOM PEŁNIĄCYM SŁUŻBĘ W KORPUSIE PODOFICERÓW I SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH - - za uzyskanie bardzo dobrej oceny z opiniowania służbowego oraz uzyskanie odpowiedniej klasy specjalisty wojskowego 30 zł klasa M I klasa SW II klasa SW III klasa SW 90 zł 180 zł 300 zł OCENA BARDZO DOBRA I POSIADANA KLASA SPECJALISTY WYSOKOŚĆ DODATKU DODATEK MOTYWACYJNY

33 INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE - wypłacane corocznie

34 INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE - wypłacane okazjonalnie

35 INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE - wypłacane okazjonalnie

36 NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE ŻOŁNIERZY SKIEROWANYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA

37 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ZWOLNIENIA Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ODPRAWA - w wysokości:- po roku służby 100%, - po 5 latach służby 200 % - po 10 latach - 300% i wrasta o 20% za każdy dalszy rok służby do 600% (po 25 latach służby) - miesięcznego uposażenia żołnierza. ODPRAWA - w wysokości:- po roku służby 100%, - po 5 latach służby 200 % - po 10 latach - 300% i wrasta o 20% za każdy dalszy rok służby do 600% (po 25 latach służby) - miesięcznego uposażenia żołnierza. ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE - wypłacane co miesiąc w wysokości uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby w wysokości ostatniego miesięcznego uposażenia. Przysługuje żołnierzom, którzy pełnili służbę wojskową przez okres co najmniej 15 lat. Może być wypłacone jednorazowo z góry. ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE - wypłacane co miesiąc w wysokości uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby w wysokości ostatniego miesięcznego uposażenia. Przysługuje żołnierzom, którzy pełnili służbę wojskową przez okres co najmniej 15 lat. Może być wypłacone jednorazowo z góry. EKWIWALENT PIENIĘŻNY ZA URLOP WYPOCZYNKOWY – przysługuje za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Za każdy dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego przysługuje ekwiwalent w wysokości 1/22 części uposażenia żołnierza. DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE – w wysokości 1/12 za każdy miesiąc służby w roku zwolnienia. GRATYFIKACJA URLOPOWA – za rok zwolnienia

38 38 Wystarczy stawić się do właściwej pod względem zamieszkania Wojskowej Komendy Uzupełnień. Osoba zajmująca się naborem przekaże wam informacje na temat służby kandydackiej, służby przygotowawczej, wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych. Takie informacje możesz uzyskać bez osobistego przybycia do nas gdyż: 1. Na naszej stronie internetowej www.ciechanow.wku.wp.mil.pl znajdziesz tam informacje o warunkach naboru i wolnych stanowiskach w jednostkach wojskowych. 2. Możesz skontaktować się z nami telefonicznie: Wydział Rekrutacji : Pkt Informacyjny- (pokój nr 10) - tel. 261 341 504 lub 261 341 506 3. Możesz skontaktować się z nami z pomocą poczty elektronicznej: wkuciechanow@ron.mil.pl GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

39 39 Dziękuję za uwagę Pytania ?


Pobierz ppt "1 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CIECHANOWIE SŁUŻBA WOJSKOWA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NARODOWE SIŁY REZERWOWE SŁUŻBA ZAWODOWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google