Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBIERAMY SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ INFORMACJE DLA TRECIOKLASISTÓW I NIE TYLKO……….. 2016/2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBIERAMY SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ INFORMACJE DLA TRECIOKLASISTÓW I NIE TYLKO……….. 2016/2017."— Zapis prezentacji:

1 WYBIERAMY SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ INFORMACJE DLA TRECIOKLASISTÓW I NIE TYLKO……….. 2016/2017

2

3 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Ten typ szkół powstał z myślą o ludziach, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących dalszej nauki i wyboru zawodu lub planują zdawać na studia wyższe. Co można robić po liceum ogólnokształcącym? po zdanej maturze można podjąć naukę na wyższej uczelni, jeśli nie przystąpi się do egzaminu maturalnego, można dalej uczyć się w szkole policealnej i uzyskać kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie,

4 TECHNIKUM Uczęszczając do technikum i kończąc je zdobywa się średnie wykształcenie ogólne i kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie. Szkoła kończy się otrzymaniem świadectwa dojrzałości (po zdaniu matury) i uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (po zdaniu zewnętrznego egzaminu). Co można robić po technikum? – możesz podjąć pracę na stanowiskach średniej kadry technicznej w wyuczonym zawodzie, – po zdanej maturze będziesz mógł podjąć naukę na wyższej uczelni, lub kształcić się w szkole policealnej.

5 SZKOŁA ZAWODOWA Ucząc się w tego typu szkole zdobywa się ogólną wiedzę oraz praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w warsztatach szkolnych, w Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia i Wychowania OHP lub bezpośrednio w zakładach pracy. Na koniec trwania szkoły zdajesz egzamin zawodowy. Co można robić po szkole zawodowej? – mając kwalifikacje zawodowe na poziomie robotniczym możesz podjąć pracę i szybko usamodzielnić się, – można również kontynuować naukę w liceum uzupełniającym lub technikum, następnie zdać maturę i otrzymać świadectwo dojrzałości.

6

7 Egzamin gimnazjalny Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków jej ukończenia. Jeżeli jakiś uczeń nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym. Liczba punktów uzyskana na egzaminie gimnazjalnym nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Wynik egzaminu gimnazjalnego jest jednak brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół.

8 Egzamin gimnazjalny Egzamin sprawdza umiejętności międzyprzedmiotowe, uwzględniając powiązania między różnymi dziedzinami wiedzy. Zdawany jest w trzech częściach: - pierwsza obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki

9

10 Egzamin gimnazjalny druga obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii

11 Egzamin z języka obcego trzecia obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki i in.); do tej części egzaminu uczeń przystępuje z języka, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Uczniowie którzy w gimnazjum kontynuują /po szkole podstawowej/ naukę języka obcego nowożytnego, są obowiązani przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

12 Egzamin gimnazjalny Terminy egzaminu gimnazjalnego 1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 r. (wtorek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 z zakresu matematyki – godz. 11:00 3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 r. (środa) na poziomie podstawowym – godz. 9:00 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

13 Część humanistyczna odbędzie się 18 kwietnia 2016 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

14

15 Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 19 kwietnia 2016 r. z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

16 Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 20 kwietnia 2015 r.: na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

17

18

19 Ogólniak, technikum czy zawodówka? Bardzo ważne jest, by zastanowić się, którą z opcji edukacji ponadgimnazjalnej wybierzecie. Ten wybór jest jednak czasem bardzo trudny. Żeby ułatwić sobie decyzję, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników: Możliwości intelektualne. Wiadomo, że w szkole zawodowej od uczniów wymaga się mniej niż w liceum, dlatego trzeba dopasować swoje możliwości intelektualne do poziomu szkoły. Osiągane wyniki w nauce. One mogą pomóc określić wasze możliwości intelektualne i pracowitość i pod tym kątem myśleć o wyborze szkoły.

20 Ogólniak, technikum czy zawodówka? Motywacja do nauki. Jeśli jej brakuje, to trudno będzie wam nastawić się np. na długotrwały proces kształcenia, który zazwyczaj wiąże się z wyborem ogólniaka. Stan zdrowia. Jest on ważny przy wyborze szkół zawodowych i większości techników. Zainteresowania i mocne strony. To one są najpraktyczniejszym przewodnikiem przy wyborze szkoły. Przecież jeżeli interesuje was historia, nie wybierzecie technikum kształcącego informatyków. Uzdolnienia, predyspozycje. Jeśli wszystkie koleżanki ustawiają się w kolejce przed twoim domem przed każdą imprezą, bo wiedzą, że zawsze je świetnie uczeszesz, to może warto wybrać klasę o profilu fryzjerskim? Dojazd do szkoły. Ten czynnik też jest ważny – czy rodziców stać na codzienne dojazdy lub opłaty za internat?

21 Ogólniak, technikum czy zawodówka? Nie decyduj się na szkołę tylko dlatego, że tam poszedł Twój kolega lub Twoja koleżanka. Nie wybieraj szkoły „bo tam jest łatwo i nie trzeba się uczyć”- jak się nie będziesz uczył, nie zdobędziesz kwalifikacji, nie znajdziesz pracy. Nie bój się nauczycieli, na których narzekają Twoi starsi koledzy- każdy ma swoje własne zdanie i pracuje na swoje konto.

22 Kto może Ci pomóc w podjęciu decyzji? Rodzice Pedagog szkolny Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

23 Terminy rekrutacji 23 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym * * 25.04 – 28.06.2016 r. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy 16 – 23.05.2016 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy 24.05.2016 r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 24 – 28.06.2016 r. do godz. 15 00

24 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy * 29 – 30.06.2016 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15.07.2016 r. do godz. 10 00 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły 1 – 4.07.2016 r.

25 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 15 – 25.07.2016 r.

26 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25.07.2016 r. do godz. 14 00 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 25.07.2016 r.

27


Pobierz ppt "WYBIERAMY SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ INFORMACJE DLA TRECIOKLASISTÓW I NIE TYLKO……….. 2016/2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google