Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM „BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM” GMINA MIASTO SZCZECIN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM „BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM” GMINA MIASTO SZCZECIN."— Zapis prezentacji:

1 BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM „BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM” GMINA MIASTO SZCZECIN

2 „BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM” Priorytet: VI – Rozwój funkcji metropolitalnych Działanie: 6.5 – Inteligentne systemy transportowe Beneficjent – Gmina Miasto Szczecin Miejsce realizacji projektu: Miasto Szczecin Przewidywana data rozpoczęcia realizacji projektu: III kwartał 2010 Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: IV kwartał 2011 Przybliżona data złożenia pełnego wniosku aplikacyjnego: II kwartał 2010

3 Opis projektu: Projekt w zakresie rozwoju inteligentnych systemów transportowych podnoszący możliwości wykorzystania i dynamicznego zarządzania istniejącą infrastrukturą drogowo – uliczną poprzez generowanie w czasie rzeczywistym informacji o stanach i warunkach ruchu dla użytkowników ruchu, jak również z zastosowaniem predykacji stanów ruchu dla pilotażowego obszaru miasta Szczecina w serwisach www udostępnianych przez internetowy portal miejski. „BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM”

4 Cel główny: Rozwój inteligentnych systemów transportowych na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez stworzenie kompleksowego Systemu Zarządzania Ruchem dla Szczecina. Cel bezpośredni: Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu na wybranych ciągach drogowych. Typ projektów przewidzianych w Uszczegółowieniu RPO WZ 2007-2013 (wersja 4.3) – system zarządzania ruchem. „BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM”

5 Aspekty instytucjonalne/prawne projektu Inwestycja jest wykonalna pod względem prawnym i zgodna z: 1.Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Szczecina na lata 2010 – 2015, przyjętym Uchwałą Nr XLII/1077/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. 2.Budżetem Miasta na rok 2010 przyjętym Uchwałą Nr XLII/1076/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. Wnioskodawca: Gmina Miasto Szczecin - Jako Jednostka Samorządu Terytorialnego zgodnie z URPOWZ należy ona do kategorii beneficjenta końcowego i może ubiegać się o wsparcie przedmiotowej inwestycji. Operator: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, stanowiący zakład budżetowy Gminy Miasto Szczecin - podstawę działalności Zakładu stanowi statut powołany uchwała nr XLV/941/01 Rady Miasta Szczecina w dniu 22 października 2001r. „BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM”

6 Charakter strategiczny projektu – na poziomie kraju 1.Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie/Narodowa Strategia Spójności – Cel 5 (horyzontalny) – „Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej”. 2.Polityka transportowa Państwa na lata 2006-2025 – w kontekście przedmiotowej inwestycji usprawnienie funkcjonowania transportu w obszarach metropolitarnych, traktowanych jako węzły sieci krajowej i równocześnie samoistne systemy transportowe, kumulujące znaczące potoki ruchu i problemy do rozwiązania. 3.Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 – W odniesieniu do województwa zachodniopomorskiego nakierowana będzie na umocnienie funkcji metropolitalnych Szczecina. „BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM”

7 Charakter strategiczny projektu – na poziomie regionu i gminy 1.Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 przyjęta Uchwałą nr XXVI/303/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 19 grudnia 2005 r. Strategia wymienia Szczeciński Obszar Metropolitalny jako obszar intensywnej urbanizacji, stanowiący centrum administracyjno – gospodarczo – kulturalne (cel kierunkowy 3.2. „Wspieranie rozwoju struktur funkcjonalno – przestrzennych”, cel numer 3. „Zwiększanie przestrzennej konkurencyjności regionu”). 2.Polityka Transportowa Miasta Szczecina przyjęta uchwałą nr LII/978/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 marca 2006 r. 3.Strategia Rozwoju Szczecina przyjęta Uchwałą Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 r. (np.: Cel kierunkowy 1.2. Szczecin ponadregionalnym centrum transportu międzynarodowego, Cel szczegółowy 1.2.1. Sprawny system transportu drogowego w sieci krajowej i międzynarodowej). 4.Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007-2015 przyjęty uchwałą NR XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. „BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM”

8 Zadania przewidziane do dofinansowania ze środków UE 1.Program funkcjonalno-użytkowy wraz z opracowaniem Studium Wykonalności. 2.Utworzenie portalu internetowego z informacjami dla uczestników ruchu drogowego. 3.Utworzenie sieci kamer - podgląd sytuacji na wybranych ciągach dróg w m. Szczecin. 4.Utworzenie przy drogach sieci tablic o zmiennej treści z informacjami o ruchu drogowym. 5.Montaż dodatkowych sygnalizatorów wyświetlających czas trwania światła czerwonego oraz zielonego na wybranych drogowych sygnalizacjach świetlnych. Punkty 2-5 będą realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” „BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM”

9 Koszty projektu i plan finansowania „BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM” Koszty kwalifikowane (PLN)2 500 000,00100% Środki własne wnioskodawcy625 000,0025% Dofinansowanie RPO WZ1 875 000,0075% Koszty niekwalifikowane (PLN)0,00 Koszt całkowity (PLN)2 500 000,00

10 Wstępny harmonogram projektu „BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM” Lp.Nazwa zadaniaTermin rozpoczęciaTermin zakończenia 1.Program funkcjonalno-użytkowy oraz opracowanie Studium Wykonalności 09.03.201030.06.2010 2.Utworzenie portalu internetowego z informacjami dla uczestników ruchu drogowego. 30.09.201031.12.2011 3.Utworzenie sieci kamer - podgląd sytuacji na wybranych ciągach dróg w m. Szczecin. 30.09.201031.12.2011 4.Utworzenie przy drogach sieci tablic o zmiennej treści z informacjami o ruchu drogowym. 30.09.201031.12.2011 5.Montaż dodatkowych sygnalizatorów wyświetlających czas trwania światła czerwonego oraz zielonego na wybranych drogowych sygnalizacjach świetlnych. 30.09.201031.12.2011


Pobierz ppt "BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM „BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM” GMINA MIASTO SZCZECIN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google