Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SSA (2) PRAWO PRACY 2 Dr Jacek Borowicz. USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SSA (2) PRAWO PRACY 2 Dr Jacek Borowicz. USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji."— Zapis prezentacji:

1 SSA (2) PRAWO PRACY 2 Dr Jacek Borowicz

2 USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

3  ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY 1/ pracodawcy wykonujący działalność gospodarczą 2/ zatrudniający co najmniej 50 pracowników

4  PRACODAWCY-PRZEDSIĘBIORCY WYŁĄCZENI SPOD PRZEPSIÓW USTAWY 1) przedsiębiorstwa państwowe, w których tworzony jest samorząd załogi przedsiębiorstwa; 2) przedsiębiorstwa mieszane zatrudniające co najmniej 50 pracowników; 3) państwowe instytucje filmowe.

5  W podmiotach, o których mowa, prawo do uzyskiwania informacji i przeprowadzania konsultacji przysługuje radzie pracowniczej.

6 INFORMOWANIE TO …przekazywanie radzie pracowników danych w sprawach dotyczących pracodawcy umożliwiających zapoznanie się ze sprawą…

7 INFORMACJE DOTYCZĄCE: 1) działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian; 2) stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia; 3) działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

8 Pracodawca przekazuje informacje:  w razie przewidywanych zmian lub  zamierzonych działań, oraz  na pisemny wniosek rady pracowników.

9 PRZEPROWADZANIE KONSULTACJI …wymiana poglądów oraz podjęcie dialogu między pracodawcą a radą pracowników.

10 KONSULTACJE W SPRAWACH: 1) stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia; 2) działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

11 ZASADY PROWADZENIA KONSULTACJI Konsultacja powinna być prowadzona:  z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym  na odpowiednim szczeblu zarządzania  w oparciu o przekazane informacje  „twarzą w twarz”  w celu osiągnięcia porozumienia

12 UCZESTNICY PROCEDUR INFORMOWANIA I KONSULTOWANIA PRACODAWCA I RADA PRACOWNIKÓW

13

14 SKŁAD RADY PRACOWNIKÓW 1) jeżeli pracodawca zatrudnia od 50 do 250 pracowników – 3 pracowników; 2) jeżeli pracodawca zatrudnia od 251 do 500 pracowników – 5 pracowników; 3) jeżeli pracodawca zatrudnia powyżej 500 pracowników – 7 pracowników.

15 Członków rady pracowników u pracodawcy zatrudniającego: 1) do 100 pracowników – wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 10 pracowników; 2) powyżej 100 pracowników – wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 20 pracowników

16 Wybory członków rady pracowników organizuje pracodawca na pisemny wniosek grupy co najmniej 10% pracowników. A co jeśli nie będzie wniosku?

17 Kto nie może być wybrany do rady pracowników?  pracownik kierujący jednoosobowo zakładem pracy i jego zastępca,  pracownik wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy, główny księgowy,  radca prawny,  pracownik młodociany.

18 Kadencja rady pracowników: 4 lata od dnia jej wyboru

19 SYTUACJA PRAWNA CZŁONKA RADY PRACOWNIKÓW Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy Ochrona warunków pracy i płacy Płatne zwolnienie od pracy

20 SAMORZĄD ZAŁOGI PRZEDSIEBIORSTWA PAŃSTWOWEGO

21 USTAWA Z DNIA 25 WRZEŚNIA 1981 R. O SAMORZĄDZIE ZAŁOGI PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO

22 Do samorządu załogi przedsiębiorstwa państwowego należy:  stanowienie w istotnych sprawach przedsiębiorstwa,  wyrażanie opinii,  podejmowanie inicjatywy i zgłaszanie wniosków oraz  sprawowanie kontroli działalności przedsiębiorstwa

23 Organami samorządu załogi są: 1) ogólne zebranie pracowników przedsiębiorstwa, ogólne zebranie pracowników poszczególnych zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, 2) rada pracownicza przedsiębiorstwa, 3) rada pracownicza zakładu w przedsiębiorstwie wielozakładowym

24 REFERENDUM Załoga przedsiębiorstwa państwowego może wypowiadać się w istotnych sprawach przedsiębiorstwa w formie referendum.

25 OGÓLNE ZEBRANIE PRACOWNIKÓW - forma bezpośredniego uczestniczenia załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem. - odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy w roku.

26 OGÓLNE ZEBRANIE PRACOWNIKÓW 1) uchwala, na wniosek dyrektora, statut przedsiębiorstwa, 2) podejmuje uchwały w sprawie podziału zysku przeznaczonego dla załogi, 3) dokonuje rocznej oceny działalności rady pracowniczej przedsiębiorstwa oraz dyrektora przedsiębiorstwa,

27 OGÓLNE ZEBRANIE PRACOWNIKÓW 4) uchwala wieloletnie plany przedsiębiorstwa, 5) uchwala, na wniosek rady pracowniczej przedsiębiorstwa, statut samorządu załogi przedsiębiorstwa, 6) ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa.

28 RADA PRACOWNICZA PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO - składa się typowo z piętnastu członków - wybierana jest na 2 lata

29 RADA PRACOWNICZA PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO - składa się typowo z piętnastu członków - wybierana jest na 2 lata

30 Do kompetencji stanowiących rady pracowniczej przedsiębiorstwa należy: 1) uchwalanie oraz zmiana planu rocznego przedsiębiorstwa, 2) przyjmowanie sprawozdania rocznego oraz zatwierdzanie bilansu, 3) podejmowanie uchwał w sprawie inwestycji

31 Do kompetencji stanowiących rady pracowniczej przedsiębiorstwa należy: 4) wyrażanie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki handlowej lub innej struktury organizacyjnej przewidzianej przepisami prawa bądź nabycie jej udziałów (akcji), jak również podejmowanie uchwał w sprawie wystąpienia z takiej struktury, żądania jej rozwiązania lub zbycia jej udziałów (akcji),

32 Do kompetencji stanowiących rady pracowniczej przedsiębiorstwa należy: 5)wyrażanie zgody na oddawanie środków trwałych przedsiębiorstwa osobom prawnym lub fizycznym do korzystania z nich w formie przewidzianej w prawie cywilnym, 6) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia i podziału przedsiębiorstw, 7) podejmowanie uchwał w sprawie zakładowego budownictwa mieszkaniowego i socjalnego, 8) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany kierunku działalności przedsiębiorstwa,

33 Do kompetencji stanowiących rady pracowniczej przedsiębiorstwa należy: 9) podejmowanie uchwał w sprawie podziału na fundusze wygospodarowanego dochodu pozostającego w dyspozycji przedsiębiorstwa oraz zasad wykorzystania tych funduszów 10) wyrażanie zgody na zbywanie środków trwałych stanowiących przedmiot stałego użytku przedsiębiorstwa oraz na dokonanie darowizny, 11) decydowanie o przystąpieniu przedsiębiorstwa w charakterze członka zbiorowego do organizacji społecznych,

34 Do kompetencji stanowiących rady pracowniczej przedsiębiorstwa należy: 12) podejmowanie uchwał w sprawie klubów techniki i racjonalizacji, 13) podejmowanie uchwał o przeprowadzeniu w przedsiębiorstwie referendum, 14) wybieranie swego przedstawiciela do rady zrzeszenia przedsiębiorstw.

35 Do kompetencji stanowiących rady pracowniczej przedsiębiorstwa należy: podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania dyrektora przedsiębiorstwa oraz innych osób wykonujących kierownicze funkcje w przedsiębiorstwie, zgodnie z przepisami ustawy o przedsiębiorstwach państwowych

36 Rada pracownicza przedsiębiorstwa ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa oraz jego kierownictwa.

37 Rada pracownicza przedsiębiorstwa ma prawo występowania z pytaniami, inicjatywami, wnioskami i uwagami we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa.

38 Rada pracownicza przedsiębiorstwa ma prawo kontroli całokształtu działalności przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o racjonalną gospodarkę mieniem przedsiębiorstwa.

39 Rada pracownicza przedsiębiorstwa odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał


Pobierz ppt "SSA (2) PRAWO PRACY 2 Dr Jacek Borowicz. USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google