Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII Janusz Włodzimierz Adamowski Program wyborczy: kadencja 2016-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII Janusz Włodzimierz Adamowski Program wyborczy: kadencja 2016-2020."— Zapis prezentacji:

1 WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII Janusz Włodzimierz Adamowski Program wyborczy: kadencja 2016-2020

2 SPRAWY PRACOWNICZE I SOCJALNE  uporządkowanie struktury płac na Wydziale, w połączeniu z regulacją wynagrodzeń,  sfinansowanie kosztów systemu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych,  wspieranie doskonalenia zawodowego pracowników administracji w formie studiów podyplomowych i kursów,  stworzenie czytelnego systemu premiowania pracowników za ich aktywność zawodową, z równoczesnym egzekwowaniem obowiązków pracowniczych,

3 SPRAWY PRACOWNICZE I SOCJALNE  budowa nowych obiektów i modernizacja już istniejących, w tym wzniesienie nowego budynku naukowo- dydaktycznego przy ul. Bednarskiej,  wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej, m.in. poprzez stworzenie funduszu stypendialnego, umożliwiającego uczestnictwo w kongresach i sympozjach rangi światowej, a także jej dalszego awansu naukowego.

4 SPRAWY STUDENCKIE I DOKTORANCKIE  materialne wsparcie dla ważnych działań Samorządu Studenckiego (uroczyste promocje absolwentów, święta środowiskowe społeczności akademickiej – np. Juwenalia, akcje prowadzące do integracji środowiska),  stypendia dla doktorantów wyróżniających się swoją aktywnością naukową,  wsparcie organizacyjne, merytoryczne i materialne dla studenckiego ruchu naukowego,

5 SPRAWY STUDENCKIE I DOKTORANCKIE  prowadzenie wspólnie z Samorządem Studenckim akcji promujących etyczne zachowania zawodowe oraz działań związanych z promocją Wydziału,  aktywne wspieranie idei partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) na rzecz budowy przez UW tanich domów akademickich,  rozbudowa systemu studenckich praktyk zawodowych poprzez rozbudowę sieci instytucji partnerskich.

6 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA  uzyskanie kategorii A (lub wyższej),  powołanie nowych i modernizacja już istniejących jednostek badawczych (laboratoriów i pracowni – jak np. Pracownia Badań nad Celebrytami),  umocnienie pozycji naukowej obecnie istniejących (4) czasopism wydziałowych,

7 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA  szersze „umiędzynarodowienie” Wydziału w zakresie działalności naukowo-badawczej (intensyfikacja działań w zakresie wymiany kadr, udział w grantach i konsorcjach międzynarodowych),  współpraca o charakterze konsorcjalnym (centra badawcze) z innymi uniwersyteckimi wydziałami i placówkami PAN,

8 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA  ustanowienie Nagrody Naukowej Wydziału, przyznawanej raz w roku (2 osoby – po jednej z grona wyróżniających się samodzielnych i niesamodzielnych pracowników naukowo- dydaktycznych),  komercjalizacja rezultatów działalności naukowo-badawczej (sprzedaż raportów, digitalizacja zbiorów na zamówienie itp.).

9 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA  uzyskanie oceny wyróżniającej PKA dla prowadzonych przez Wydział kierunków studiów,  uruchomienie nowych (także interdyscyplinarnych) i „rewitalizacja” istniejących kierunków studiów (np. zarządzanie instytucją medialną),

10 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA  przemyślana „internacjonalizacja” Wydziału poprzez zwiększenie liczby studentów – obcokrajowców,  rozbudowa systemu wykładów „gościnnych” z udziałem zagranicznych profesorów wizytujących,

11 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA  nowe studia podyplomowe i kursy doskonalące, także zamawiane przez jednostki zewnętrzne,  dbałość o wysoką jakość kształcenia,  aktywizacja współpracy Wydziału ze szkołami średnimi Warszawy i Mazowsza (system klas patronackich).

12 PROMOCJA WYDZIAŁU  akcje promujące Wydział (olimpiady przedmiotowe, święta uczelniane i wydziałowe: 19.11 – dzień UW i 21.01 – dzień WDIiB),  utrzymywanie stałych więzi z otoczeniem zewnętrznym (w tym z absolwentami oraz instytucjami „siostrzanymi”/pokrewnymi) – celem zbudowania pozytywnego wizerunku w środowisku mediów, bibliotek oraz ośrodków informacji naukowej,

13 PROMOCJA WYDZIAŁU  organizacja/współorganizacja ważnych przedsięwzięć środowiskowych (kongresy, sympozja, seminaria, pikniki naukowe – także we współpracy z innymi podmiotami) budujących prestiż Wydziału,  podejmowanie inicjatyw mających na celu umocnienie wizerunku Wydziału jako ważnego podmiotu w strukturze UW,

14 PROMOCJA WYDZIAŁU  publikacje w mediach, podjęcie produkcji własnej programów radiowych i telewizyjnych,  rewitalizacja telewizji wydziałowej jako ważnego narzędzia promocji oraz miejsca doskonalenia zawodowego,  budowa nowoczesnej wielofunkcyjnej strony internetowej.


Pobierz ppt "WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII Janusz Włodzimierz Adamowski Program wyborczy: kadencja 2016-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google