Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Bożena Wrzeszcz-Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Bożena Wrzeszcz-Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Bożena Wrzeszcz-Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Olsztyn, styczeń 2008

2 Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r.) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658)

3 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne Kryteria merytoryczne Kryteria strategiczne Kryteria zerojedynkoweKryteria punktowe

4 KRYTERIA FORMALNE

5 LP.KRYTERIUMOPIS/PYTANIE SKALA PUNKTOWA 1. Kompletność wniosku Czy wniosek został złożony w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie? Czy wniosek został złożony w terminie? Czy Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania/ Poddziałania zgodnie z Uszczegółowieniem RPO WiM? Czy wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WiM jest wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminem naboru i oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM? TAK NIE NIE DOTYCZY Kryteria formalne

6 2. Kompletność załączników Czy zostały załączone wszystkie wymagane załączniki? Czy informacje zawarte w załącznikach są spójne z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie? Czy załączniki zostały wypełnione zgodnie z obowiązującym prawem, instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie część II załączniki oraz Regulaminem naboru i oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013? TAK NIE NIE DOTYCZY Kryteria formalne

7 4 Projekt realizowany jest w granicach administracyjnych województwa warmińsko- mazurskiego (z wyłączeniem projektów promocyjnych) Czy z informacji zawartych we wniosku wynika iż projekt realizowany jest w granicach administracyjnych województwa warmińsko- mazurskiego (nie dotyczy projektów promocyjnych realizowanych poza granicami województwa)? TAK NIE NIE DOTYCZY 3 Projekt kwalifikuje się w ramach danego działania/ poddziałania Czy uzasadnienie, opis i cel projektu zgodne są z celami danego Działania/Poddziałania określonymi w Uszczegółowieniu RPO? Czy rodzaj projektu zgodny jest z listą projektów przewidzianą w URPO WiM w danym Działaniu/Poddziałaniu? TAK NIE Kryteria formalne

8 6 Wartość projektu jest zgodna z limitem podanym w Uszczegółowieniu RPO WiM (jeżeli dotyczy) Czy wartość projektu podana w tabeli d-4 jest zgodna z limitem podanym w Uszczegółowieniu RPO WiM? (jeśli dotyczy) TAK NIE NIE DOTYCZY 5 Wartość dofinansowania nie przekracza maksymalnej i nie jest niższa niż minimalna kwota wsparcia dla działania (jeżeli dotyczy) Czy wartość projektu nie przekracza maksymalnej kwoty wsparcia dla działania? (jeśli dotyczy)? Czy wartość dofinansowania nie jest niższa niż minimalna kwota wsparcia dla działania? (jeśli dotyczy) TAK NIE NIE DOTYCZY Kryteria formalne

9 7. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie Czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art.211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005r. Nr 249, poz. 2104)? Czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 maja 2007r. w sprawie wykazu podmiotów wyłączonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych (Dz.U.2007 r. Nr 99 poz. 671)? TAK NIE Kryteria formalne

10 8 Okres realizacji projektu zgodny z zasadą n+3 (w przypadku projektów złożonych do 2010r.), n+2 (w przypadku projektów złożonych po 2010 r.) Czy terminy podane w harmonogramie realizacji projektu są zgodne z zasadą n+3 (w przypadku projektów złożonych do 2010 r.) i n+2 (w przypadku projektów złożonych po 2010 r.)? Jeżeli okres realizacji projektu przekracza zasadę n+3 lub n+2, czy przedstawiono uzasadnienie jego przekroczenia (np. dodatkowe oświadczenie Beneficjenta lub informacja w piśmie przewodnim)? TAK NIE NIE DOTYCZY Kryteria formalne

11 10. Kwalifikowalność kategorii kosztów Czy kategorie wydatków można zaliczyć do wydatków kwalifikowalnych zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach RPO WiM w okresie programowania 2007-2013 oraz celem projektu? TAK NIE Kryteria formalne 9. Procentowy udział dofinansowania ze środków publicznych jest zgodny z maksymalnym limitem przewidzianym w Uszczegółowieniu RPO WiM Czy % udział źródeł finansowania nie jest większy niż określone w Uszczegółowieniu RPO WiM lub ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektu ? przypadku projektów złożonych do 2010 r.) i n+2 (w przypadku projektów złożonych po 2010 r.)? TAK NIE

12 KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE

13 Kryteria merytoryczne zerojedynkowe L P. KRYTERIUMOPIS/PYTANIE SKALA PUNKTOW A 1 Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu Kryterium weryfikuje poprawność przyjętej metodologii przygotowania analizy (zgodność z wytycznymi), realność i poprawność założeń, wszelkie kalkulacje przepływów pieniężnych, w tym kalkulację luki finansowej. Następnie weryfikowane są wskaźniki finansowe w kontekście zyskowności projektu, a także trwałość finansowa projektu. TAK NIE

14 Kryteria merytoryczne zerojedynkowe 2 Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu (w zależności od typu projektu) Kryterium weryfikuje poprawność przyjętej metodologii przygotowania analizy (zgodność z wytycznymi), realność i poprawność założeń, a także wszelkie korekty o efekty fiskalne, zewnętrzne oraz przekształcenie cen rynkowych w ceny kalkulacyjne. Następnie weryfikowane są wskaźniki ekonomiczne w kontekście korzyści dla beneficjentów, jakie przynosi jego realizacja. TAK NIE NIE DOTYCZY

15 Kryteria merytoryczne zerojedynkowe 3. Wykonalność techniczna i zasadność zaproponowa nych rozwiązań technologicz nych w projekcie (w zależności od typu projektu) Kryterium weryfikuje przede wszystkim potrzebę realizacji projektu, zaspokajanie rzeczywistych potrzeb beneficjentów, wybór optymalnego wariantu. Weryfikacji podlega również opis realizacji projektu (lokalizacji, czynności, harmonogramu), a także opis stanu po realizacji projektu w kontekście zbieżności zaproponowanych rozwiązań technicznych / technologicznych z celami projektu. TAK NIE

16 Kryteria merytoryczne zerojedynkowe 4. Trwałość projektu (trwałość struktury instytucjonalnej i rezultatów projektu) i wykonalność instytucjonalna Kryterium weryfikuje posiadane przez projektodawcę zasoby techniczne, kadrowe i wiedzy umożliwiające realizację projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem, zabezpieczenie kosztów funkcjonowania, zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania rezultatów projektu, wiarygodność, pewność i wypłacalność właściciela rezultatów projektu. TAK NIE

17 Kryteria merytoryczne zerojedynkowe 5. Poprawność wskaźników i ich wpływ na realizację celów programu / uzasadnienie realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych Kryterium weryfikuje trafność doboru wskaźników do opisu celów projektu, ich spójność z celami programu oraz ich użyteczność podczas oceny realizacji celów projektu. TAK NIE

18 Kryteria merytoryczne zerojedynkowe 6. Projekt jest zgodny z horyzontalnymi politykami wspólnoty, w tym w szczególności z politykami w zakresie: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji zrównoważonego rozwoju konkurencji oraz zamówień publicznych społeczeństwa informacyjnego Kryterium weryfikuje zgodność projektu z horyzontalnymi politykami wspólnoty, weryfikowana jest prawdziwość, wiarygodność i rzetelność przedstawionych opisów zgodności. TAK NIE

19 Kryteria merytoryczne zerojedynkowe 7. Projekt jest zgodny z zapisami rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego dot. pomocy publicznej Kryterium weryfikuje zgodność z zapisami poszczególnych rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego dot. pomocy publicznej. Badana jest zgodność z rozporządzeniami wskazanymi w pkt 26/27 ‘Pomoc publiczna’ w opisie danego działania / poddziałania TAK NIE NIE DOTYCZY

20 Kryteria merytoryczne zerojedynkowe 2 Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku Kryterium weryfikuje szczegółowo spójność wszelkich informacji we wniosku i załącznikach do wniosku, w szczególności w studium wykonalności i dokumentacji technicznej. TAK NIE

21 KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE

22 OŚ PRIORYTETOWA I Przedsiębiorczość Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych Poddziałanie 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych i przemysłowych, inkubatorów przedsiębiorczości Poddziałanie 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych i przemysłowych, inkubatorów przedsiębiorczości Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo - rozwojowymi a przedsiębiorstwami Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo - rozwojowymi a przedsiębiorstwami Poddziałanie 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym Poddziałanie 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym Poddziałanie 1.1.10 Przygotowanie terenów pod inwestycje dla MŚP Poddziałanie 1.1.10 Przygotowanie terenów pod inwestycje dla MŚP Poddziałanie 1.1.11 Regionalny System Wspierania Innowacji Poddziałanie 1.1.11 Regionalny System Wspierania Innowacji

23 Działanie 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu Poddziałanie 1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu Poddziałanie 1.2.2 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe Poddziałanie 1.2.3 System obsługi inwestora na poziomie regionalnym Działanie 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

24 Kryteria merytoryczne punktowe LP.KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Projekt przyczynia się do zwiększenia liczby miejsc pracy (brak, wzrost poniżej 10%, 10- 15%, powyżej 15%) 0-3 punkty2 Brany jest pod uwagę stan zatrudnienia w ostatnim zatwierdzonym okresie sprawozdawczym oraz deklarowana we wniosku liczba nowozatrudnionych. Oceniający dokonuje stosownych obliczeń procentowych biorąc za podstawę zatrudnienie wykazane we wniosku o dofinansowanie na koniec zamkniętego okresu sprawozdawczego. Wzrost zatrudnienia odnosi się do wzrostu zatrudnienia netto. Podstawą wyliczenia wzrostu zatrudnienia jest średnia liczba pracowników w ciągu 12 msc. poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie a w przypadku przedsiębiorstw/podmiotów działających krócej niż 12 msc. okres ich funkcjonowania. Liczba pracowników oznacza liczbę rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbę pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi na niepełnych etatach oraz pracownikami sezonowymi, które wyrażają się ułamkowymi częściami jednostek RJR. Dla nowo powstałych przedsiębiorstw/podmiotów przyrost zatrudnienia liczony jest w oparciu o wartość bazową równą 1. brak - 0 pkt, <10% - 1 pkt, 10-15% - 2 pkt >15% - 3 pkt

25 2. Efektywność ekonomiczna i finansowa projektu (ocena wysoka, średnia, niska) 0-3 punkty5 Efekty ekonomiczne i finansowe projektu są wyrażone przez zadeklarowane wskaźniki produktu i rezultatu. W tym kryterium oceniany jest stopień możliwości ich osiągnięcia w trakcie realizacji projektu i utrzymania w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu. Oceny należy dokonać w szczególności biorąc pod uwagę: – posiadane przez wnioskodawcę zasoby finansowe na realizację projektu oraz na jego utrzymanie przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu, – zasoby techniczne i ludzkie przeznaczone do realizacji projektu – prognozy dla projektu i dla całej działalności prowadzonej przez wnioskodawcę dla okresu 5 lat po zakończeniu realizacji projektu (należy wziąć pod uwagę zarówno prognozy dla branży, rynku jak i dla samego przedsiębiorstwa), – wskaźniki produktu i rezultatu, jakie wnioskodawca zamierza osiągnąć dzięki realizacji projektu a przede wszystkim realność osiągnięcia i utrzymania tych wskaźników, – poprawność prezentacji wskaźników (czy wskaźniki produktu i rezultatu są policzalne, czy są możliwe do osiągnięcia oraz czy są przedstawione w sposób umożliwiający ich weryfikację) brak - 0 pkt, niska - 1 pkt, średnia - 2 pkt, wysoka - 3 pkt Kryteria merytoryczne punktowe

26 Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

27 Kryteria merytoryczne punktowe LP.KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Projekt przyczynia się do zwiększenia liczby miejsc pracy (brak, wzrost poniżej 10%, 10- 15%, powyżej 15%) 0-3 punkty1 Brany jest pod uwagę stan zatrudnienia w ostatnim zatwierdzonym okresie sprawozdawczym oraz deklarowana we wniosku liczba nowozatrudnionych. Oceniający dokonuje stosownych obliczeń procentowych biorąc za podstawę zatrudnienie wykazane we wniosku o dofinansowanie na koniec zamkniętego okresu sprawozdawczego. Wzrost zatrudnienia odnosi się do wzrostu zatrudnienia netto. Podstawą wyliczenia wzrostu zatrudnienia jest średnia liczba pracowników w ciągu 12 msc. poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie a w przypadku przedsiębiorstw/podmiotów działających krócej niż 12 msc. okres ich funkcjonowania. Liczba pracowników oznacza liczbę rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbę pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi na niepełnych etatach oraz pracownikami sezonowymi, które wyrażają się ułamkowymi częściami jednostek RJR. Dla nowo powstałych przedsiębiorstw/podmiotów przyrost zatrudnienia liczony jest w oparciu o wartość bazową równą 1. brak - 0 pkt, <10% - 1 pkt, 10-15% - 2 pkt >15% - 3 pkt

28 2. Efektywność ekonomiczna i finansowa projektu (ocena wysoka, średnia, niska) 0-3 punkty3 Efekty ekonomiczne i finansowe projektu są wyrażone przez zadeklarowane wskaźniki produktu i rezultatu. W tym kryterium oceniany jest stopień możliwości ich osiągnięcia w trakcie realizacji projektu i utrzymania w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Oceny należy dokonać w szczególności biorąc pod uwagę: – posiadane przez wnioskodawcę zasoby finansowe na realizację projektu oraz na jego utrzymanie przez okres 3 lat od zakończenia realizacji projektu, – zasoby techniczne i ludzkie przeznaczone do realizacji projektu – prognozy dla projektu i dla całej działalności prowadzonej przez wnioskodawcę dla okresu 5 lat po zakończeniu realizacji projektu (należy wziąć pod uwagę zarówno prognozy dla branży, rynku jak i dla samego przedsiębiorstwa), – wskaźniki produktu i rezultatu, jakie wnioskodawca zamierza osiągnąć dzięki realizacji projektu a przede wszystkim realność osiągnięcia i utrzymania tych wskaźników, – poprawność prezentacji wskaźników (czy wskaźniki produktu i rezultatu są policzalne, czy są możliwe do osiągnięcia oraz czy są przedstawione w sposób umożliwiający ich weryfikację) brak - 0 pkt, niska - 1 pkt, średnia - 2 pkt, wysoka - 3 pkt Kryteria merytoryczne punktowe

29 3. Skala oddziaływania projektu na środowisko w stosunku do dotychczasowej działalności wnioskodawcy - mała, średnia, duża 0-3 punkty 3 W wyniku realizacji projektu powinny dokonać się zmiany dotyczące m.in. wysokości emisji zanieczyszczeń, zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszenia ilości nieczyszczonych ścieków itp. Wnioskodawca przedstawi zakładane efekty projektu w porównaniu do wartości początkowych sprzed realizacji projektu, oraz przedstawi projekt w kontekście dotychczasowej prowadzonej działalności. brak - 0 pkt niska - 1 pkt średnia - 2 pkt duża - 3 pkt Kryterium merytoryczne punktowe

30 Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw

31 Kryteria merytoryczne punktowe LP.KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Projekt przyczynia się do zwiększenia liczby miejsc pracy (brak, wzrost poniżej 10%, 10- 15%, powyżej 15%) 0-3 punkty4 Brany jest pod uwagę stan zatrudnienia w ostatnim zatwierdzonym okresie sprawozdawczym oraz deklarowana we wniosku liczba nowozatrudnionych. Oceniający dokonuje stosownych obliczeń procentowych biorąc za podstawę zatrudnienie wykazane we wniosku o dofinansowanie na koniec zamkniętego okresu sprawozdawczego. Wzrost zatrudnienia odnosi się do wzrostu zatrudnienia netto. Podstawą wyliczenia wzrostu zatrudnienia jest średnia liczba pracowników w ciągu 12 msc. poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie a w przypadku przedsiębiorstw/podmiotów działających krócej niż 12 msc. okres ich funkcjonowania. Liczba pracowników oznacza liczbę rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbę pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi na niepełnych etatach oraz pracownikami sezonowymi, które wyrażają się ułamkowymi częściami jednostek RJR. Dla nowo powstałych przedsiębiorstw/podmiotów przyrost zatrudnienia liczony jest w oparciu o wartość bazową równą 1. brak - 0 pkt, <10% - 1 pkt, 10-15% - 2 pkt >15% - 3 pkt

32 2. Efektywność ekonomiczna i finansowa projektu (ocena wysoka, średnia, niska) 0-3 punkty3 Efekty ekonomiczne i finansowe projektu są wyrażone przez zadeklarowane wskaźniki produktu i rezultatu. W tym kryterium oceniany jest stopień możliwości ich osiągnięcia w trakcie realizacji projektu i utrzymania w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu. Oceny należy dokonać w szczególności biorąc pod uwagę: – posiadane przez wnioskodawcę zasoby finansowe na realizację projektu oraz na jego utrzymanie przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu, – zasoby techniczne i ludzkie przeznaczone do realizacji projektu – prognozy dla projektu i dla całej działalności prowadzonej przez wnioskodawcę dla okresu 5 lat po zakończeniu realizacji projektu (należy wziąć pod uwagę zarówno prognozy dla branży, rynku jak i dla samego przedsiębiorstwa), – wskaźniki produktu i rezultatu, jakie wnioskodawca zamierza osiągnąć dzięki realizacji projektu a przede wszystkim realność osiągnięcia i utrzymania tych wskaźników, – poprawność prezentacji wskaźników (czy wskaźniki produktu i rezultatu są policzalne, czy są możliwe do osiągnięcia oraz czy są przedstawione w sposób umożliwiający ich weryfikację) brak - 0 pkt, niska - 1 pkt, średnia - 2 pkt, wysoka - 3 pkt Kryteria merytoryczne punktowe

33 Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

34 Kryteria merytoryczne punktowe LP.KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Projekt przyczynia się do zwiększenia liczby miejsc pracy (brak, wzrost poniżej 10%, 10- 15%, powyżej 15%) 0-3 punkty1 Brany jest pod uwagę stan zatrudnienia w ostatnim zatwierdzonym okresie sprawozdawczym oraz deklarowana we wniosku liczba nowozatrudnionych. Oceniający dokonuje stosownych obliczeń procentowych biorąc za podstawę zatrudnienie wykazane we wniosku o dofinansowanie na koniec zamkniętego okresu sprawozdawczego. Wzrost zatrudnienia odnosi się do wzrostu zatrudnienia netto. Podstawą wyliczenia wzrostu zatrudnienia jest średnia liczba pracowników w ciągu 12 msc. poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie a w przypadku przedsiębiorstw/podmiotów działających krócej niż 12 msc. okres ich funkcjonowania. Liczba pracowników oznacza liczbę rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbę pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi na niepełnych etatach oraz pracownikami sezonowymi, które wyrażają się ułamkowymi częściami jednostek RJR. Dla nowo powstałych przedsiębiorstw/podmiotów przyrost zatrudnienia liczony jest w oparciu o wartość bazową równą 1. brak - 0 pkt, <10% - 1 pkt, 10-15% - 2 pkt >15% - 3 pkt

35 2. Efektywność ekonomiczna i finansowa projektu (ocena wysoka, średnia, niska) 0-3 punkty3 Efekty ekonomiczne i finansowe projektu są wyrażone przez zadeklarowane wskaźniki produktu i rezultatu. W tym kryterium oceniany jest stopień możliwości ich osiągnięcia w trakcie realizacji projektu i utrzymania w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Oceny należy dokonać w szczególności biorąc pod uwagę: – posiadane przez wnioskodawcę zasoby finansowe na realizację projektu oraz na jego utrzymanie przez okres 3 lat od zakończenia realizacji projektu, – zasoby techniczne i ludzkie przeznaczone do realizacji projektu – prognozy dla projektu i dla całej działalności prowadzonej przez wnioskodawcę dla okresu 5 lat po zakończeniu realizacji projektu (należy wziąć pod uwagę zarówno prognozy dla branży, rynku jak i dla samego przedsiębiorstwa), – wskaźniki produktu i rezultatu, jakie wnioskodawca zamierza osiągnąć dzięki realizacji projektu a przede wszystkim realność osiągnięcia i utrzymania tych wskaźników, – poprawność prezentacji wskaźników (czy wskaźniki produktu i rezultatu są policzalne, czy są możliwe do osiągnięcia oraz czy są przedstawione w sposób umożliwiający ich weryfikację) brak - 0 pkt, niska - 1 pkt, średnia - 2 pkt, wysoka - 3 pkt Kryteria merytoryczne punktowe

36 3. Projekt zakłada wdrożenie technologii znanej i stosowanej w regionie: do 12 m-cy, od 13 do 36 m- cy, od 37 do 60 m- cy, powyżej 60 m- cy 0-3 punkty3 Aby otrzymać punkty w ramach tego kryterium technologia, której dotyczy innowacyjność musi być związana z celami projektu. Punkty nie mogą być przyznane za innowacyjne technologie dotyczące dodatkowych elementów inwestycji. Oceniający przyznaje punkty w tym kryterium biorąc pod uwagę opinię o innowacyjności określającą również okres stosowania danej technologii w regionie. Mogą to być opinie jednostek naukowych (w rozumieniu Ustawy z dnia 8.10.2004 o zasadach finansowania nauki) bądź stowarzyszeń branżowych i technicznych. >60 m-cy - 0 pkt 37-60 m-cy – 1 pkt 13-36 m-cy – 2 pkt <12 m-cy – 3 pkt Kryteria merytoryczne punktowe

37 Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.8 Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych

38 Kryteria merytoryczne punktowe LP.KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Projekt przyczynia się do zwiększenia liczby miejsc pracy (brak, wzrost poniżej 10%, 10- 15%, powyżej 15%) 0-3 punkty2 Brany jest pod uwagę stan zatrudnienia w ostatnim zatwierdzonym okresie sprawozdawczym oraz deklarowana we wniosku liczba nowozatrudnionych. Oceniający dokonuje stosownych obliczeń procentowych biorąc za podstawę zatrudnienie wykazane we wniosku o dofinansowanie na koniec zamkniętego okresu sprawozdawczego. Wzrost zatrudnienia odnosi się do wzrostu zatrudnienia netto. Podstawą wyliczenia wzrostu zatrudnienia jest średnia liczba pracowników w ciągu 12 msc. poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie a w przypadku przedsiębiorstw/podmiotów działających krócej niż 12 msc. okres ich funkcjonowania. Liczba pracowników oznacza liczbę rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbę pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi na niepełnych etatach oraz pracownikami sezonowymi, które wyrażają się ułamkowymi częściami jednostek RJR. Dla nowo powstałych przedsiębiorstw/podmiotów przyrost zatrudnienia liczony jest w oparciu o wartość bazową równą 1. brak - 0 pkt, <10% - 1 pkt, 10-15% - 2 pkt >15% - 3 pkt

39 2. Efektywność ekonomiczna i finansowa projektu (ocena wysoka, średnia, niska) 0-3 punkty3 Efekty ekonomiczne i finansowe projektu są wyrażone przez zadeklarowane wskaźniki produktu i rezultatu. W tym kryterium oceniany jest stopień możliwości ich osiągnięcia w trakcie realizacji projektu i utrzymania w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Oceny należy dokonać w szczególności biorąc pod uwagę: – posiadane przez wnioskodawcę zasoby finansowe na realizację projektu oraz na jego utrzymanie przez okres 3 lat od zakończenia realizacji projektu, – zasoby techniczne i ludzkie przeznaczone do realizacji projektu – prognozy dla projektu i dla całej działalności prowadzonej przez wnioskodawcę dla okresu 5 lat po zakończeniu realizacji projektu (należy wziąć pod uwagę zarówno prognozy dla branży, rynku jak i dla samego przedsiębiorstwa), – wskaźniki produktu i rezultatu, jakie wnioskodawca zamierza osiągnąć dzięki realizacji projektu a przede wszystkim realność osiągnięcia i utrzymania tych wskaźników, – poprawność prezentacji wskaźników (czy wskaźniki produktu i rezultatu są policzalne, czy są możliwe do osiągnięcia oraz czy są przedstawione w sposób umożliwiający ich weryfikację) brak - 0 pkt, niska - 1 pkt, średnia - 2 pkt, wysoka - 3 pkt Kryteria merytoryczne punktowe

40 3. Projekt zakłada wdrożenie technologii znanej i stosowanej w regionie: do 12 m-cy, od 13 do 36 m- cy, od 37 do 60 m- cy, powyżej 60 m- cy 0-3 punkty2 Aby otrzymać punkty w ramach tego kryterium technologia, której dotyczy innowacyjność musi być związana z celami projektu. Punkty nie mogą być przyznane za innowacyjne technologie dotyczące dodatkowych elementów inwestycji. Oceniający przyznaje punkty w tym kryterium biorąc pod uwagę opinię o innowacyjności określającą również okres stosowania danej technologii w regionie. Mogą to być opinie jednostek naukowych (w rozumieniu Ustawy z dnia 8.10.2004 o zasadach finansowania nauki) bądź stowarzyszeń branżowych i technicznych. >60 m-cy - 0 pkt 37-60 m-cy – 1 pkt 13-36 m-cy – 2 pkt <12 m-cy – 3 pkt Kryteria merytoryczne punktowe

41 Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

42 Kryteria merytoryczne punktowe LP.KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Projekt przyczynia się do zwiększenia liczby miejsc pracy (brak, wzrost poniżej 10%, 10- 15%, powyżej 15%) 0-3 punkty2 Brany jest pod uwagę stan zatrudnienia w ostatnim zatwierdzonym okresie sprawozdawczym oraz deklarowana we wniosku liczba nowozatrudnionych. Oceniający dokonuje stosownych obliczeń procentowych biorąc za podstawę zatrudnienie wykazane we wniosku o dofinansowanie na koniec zamkniętego okresu sprawozdawczego. Wzrost zatrudnienia odnosi się do wzrostu zatrudnienia netto. Podstawą wyliczenia wzrostu zatrudnienia jest średnia liczba pracowników w ciągu 12 msc. poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie a w przypadku przedsiębiorstw/podmiotów działających krócej niż 12 msc. okres ich funkcjonowania. Liczba pracowników oznacza liczbę rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbę pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi na niepełnych etatach oraz pracownikami sezonowymi, które wyrażają się ułamkowymi częściami jednostek RJR. Dla nowo powstałych przedsiębiorstw/podmiotów przyrost zatrudnienia liczony jest w oparciu o wartość bazową równą 1. brak - 0 pkt, <10% - 1 pkt, 10-15% - 2 pkt >15% - 3 pkt

43 2. Efektywność ekonomiczna i finansowa projektu (ocena wysoka, średnia, niska) 0-3 punkty2 Efekty ekonomiczne i finansowe projektu są wyrażone przez zadeklarowane wskaźniki produktu i rezultatu. W tym kryterium oceniany jest stopień możliwości ich osiągnięcia w trakcie realizacji projektu i utrzymania w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Oceny należy dokonać w szczególności biorąc pod uwagę: – posiadane przez wnioskodawcę zasoby finansowe na realizację projektu oraz na jego utrzymanie przez okres 3 lat od zakończenia realizacji projektu, – zasoby techniczne i ludzkie przeznaczone do realizacji projektu – prognozy dla projektu i dla całej działalności prowadzonej przez wnioskodawcę dla okresu 5 lat po zakończeniu realizacji projektu (należy wziąć pod uwagę zarówno prognozy dla branży, rynku jak i dla samego przedsiębiorstwa), – wskaźniki produktu i rezultatu, jakie wnioskodawca zamierza osiągnąć dzięki realizacji projektu a przede wszystkim realność osiągnięcia i utrzymania tych wskaźników, – poprawność prezentacji wskaźników (czy wskaźniki produktu i rezultatu są policzalne, czy są możliwe do osiągnięcia oraz czy są przedstawione w sposób umożliwiający ich weryfikację) brak - 0 pkt, niska - 1 pkt, średnia - 2 pkt, wysoka - 3 pkt Kryteria merytoryczne punktowe

44 3. Projekt przyczynia się do utrzymania liczby miejsc pracy (poniżej 60%, 60-80%, powyżej 80%) 0-3 punkty3 Brany jest pod uwagę stan zatrudnienia w ostatnim zatwierdzonym okresie sprawozdawczym oraz deklarowana we wniosku liczba utrzymanych miejsc pracy w wyniku projektu. Oceniający dokonuje stosownych obliczeń procentowych biorąc za podstawę zatrudnienie wykazane we wniosku o dofinansowanie na koniec zamkniętego okresu sprawozdawczego. Podstawą wyliczenia utrzymania zatrudnienia jest średnia liczba pracowników w ciągu 12 miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie a w przypadku przedsiębiorstw/podmiotów działających krócej niż 12 miesięcy okres ich funkcjonowania. Liczba pracowników oznacza liczbę rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbę pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi na niepełnych etatach oraz pracownikami sezonowymi, które wyrażają się ułamkowymi częściami jednostek RJR. brak - 0 pkt <60% - 1 pkt 60-80% - 2 pkt >80% - 3 pkt Kryteria merytoryczne punktowe

45 OŚ PRIORYTETOWA II TURYSTYKA Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie 2.1.1. Baza noclegowa i gastronomiczna

46 Kryteria merytoryczne punktowe LP.KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I – IV kwartyl5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie liczba utworzonych miejsc pracy.

47 Kryteria merytoryczne punktowe 2. Efektywność ekonomiczna projektu I – IV kwartyl 5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wysokości Wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięć wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczanie wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

48 Kryteria merytoryczne punktowe 3. Wpływ na jakość, udogodnienia i bezpieczeństwo użytkowników 1 – 4 punkty 3 Kryterium punktuje projekty zwiększające bezpieczeństwo obiektów i użytkowników, a także mające na celu rozładowanie tłoku w obiektach. Kryterium punktuje również rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, np. stworzenie audio przewodników, serwisów, analizę jakości świadczonych usług / użyteczności dla użytkowników.

49 Kryteria merytoryczne punktowe 4. Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1 – 4 punkty 2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze,a także rozwój odnawialnych źródeł energii

50 Kryteria merytoryczne punktowe 5. Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 1 – 4 punkty 5 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku). Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze).

51 OŚ PRIORYTETOWA TURYSTYKA Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie 2.1.2 Infrastruktura uzdrowiskowa

52 Kryteria merytoryczne punktowe LP.KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I – IV kwartyl5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie liczba utworzonych miejsc pracy.

53 Kryteria merytoryczne punktowe 2. Efektywność ekonomiczna projektu I – IV kwartyl 5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wysokości wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięć wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczanie wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

54 Kryteria merytoryczne punktowe 3. Wpływ na jakość, udogodnienia i bezpieczeństwo użytkowników 1 – 4 punkty 3 Kryterium punktuje projekty zwiększające bezpieczeństwo obiektów i użytkowników, a także mające na celu rozładowanie tłoku w uzdrowiskach. Kryterium punktuje również rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości świadczonych usług / użyteczności dla użytkowników.

55 Kryteria merytoryczne punktowe 4. Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1 – 4 punkty 2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii

56 Kryteria merytoryczne punktowe 5. Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 1 – 4 punkty 5 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku). Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze).

57 OŚ PRIORYTETOWA TURYSTYKA Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna

58 Kryteria merytoryczne punktowe LP.KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I – IV kwartyl5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie liczba utworzonych miejsc pracy.

59 Kryteria merytoryczne punktowe 2. Efektywność ekonomiczna projektu I – IV kwartyl 5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wysokości wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięć wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczanie wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

60 Kryteria merytoryczne punktowe 3. Wpływ na jakość, udogodnienia i bezpieczeństwo użytkowników 1 – 4 punkty 3 Kryterium punktuje projekty zwiększające bezpieczeństwo obiektów i użytkowników, a także mające na celu rozładowanie tłoku w miejscach wrażliwych. Kryterium punktuje również Rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników np. wyposażenie w nowoczesny sprzęt sportowy, rozwijanie współpracy międzynarodowej, analizę jakości świadczonych usług / użyteczności dla użytkowników.

61 Kryteria merytoryczne punktowe 4. Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1 – 4 punkty 2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii

62 Kryteria merytoryczne punktowe 5. Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 1 – 4 punkty 5 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku). Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze).

63 OŚ PRIORYTETOWA TURYSTYKA Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

64 Kryteria merytoryczne punktowe LP.KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I – IV kwartyl5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie liczba stworzonych ofert turystycznych.

65 Kryteria merytoryczne punktowe 2. Efektywność ekonomiczna projektu I – IV kwartyl 5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wysokości wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięć wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczanie wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

66 Kryteria merytoryczne punktowe 3. Wpływ na jakość, udogodnienia i bezpieczeństwo użytkowników 1 – 4 punkty 3 Kryterium punktuje projekty zwiększające bezpieczeństwo infrastruktury i użytkowników, a także mające na celu rozładowanie tłoku na infrastrukturze turystycznej i okołoturystycznej. Kryterium punktuje również rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości świadczonych usług / użyteczności dla użytkowników.

67 Kryteria merytoryczne punktowe 4 Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1 – 4 punkty 2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii

68 Kryteria merytoryczne punktowe 5. Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 1 – 4 punkty 5 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku). Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze).

69 OŚ PRIORYTETOWA TURYSTYKA Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe

70 Kryteria merytoryczne punktowe LP.KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I – IV kwartyl5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie liczba utworzonych miejsc pracy.

71 Kryteria merytoryczne punktowe 2. Efektywność ekonomiczna projektu I – IV kwartyl 5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wysokości wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięć wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczanie wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

72 Kryteria merytoryczne punktowe 3. Znaczenie obiektu dla regionalnego dziedzictwa kulturowego 1 – 4 punkty 3 Kryterium punktuje projekty dotyczące zabytków w zależności od formy ochrony zabytków: obiekty wpisane do rejestru zabytków albo stanowiące park kulturowy, obiekty ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Obiekty nie są objęte żadną formą ochrony ale posiadają wartość zabytkową będą punktowane najniżej.

73 Kryteria merytoryczne punktowe 4. Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1 – 4 punkty 2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii

74 Kryteria merytoryczne punktowe 5. Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 1 – 4 punkty 5 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku). Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze).

75 OŚ PRIORYTETOWA TURYSTYKA Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie 2.1.6 Infrastruktura kultury

76 Kryteria merytoryczne punktowe LP.KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I – IV kwartyl5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie liczba utworzonych miejsc pracy.

77 Kryteria merytoryczne punktowe 2. Efektywność ekonomiczna projektu I – IV kwartyl 5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wysokości wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięć wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczanie wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

78 Kryteria merytoryczne punktowe 3. Wpływ na jakość, udogodnienia i bezpieczeństwo użytkowników 1 – 4 punkty 3 Kryterium punktuje projekty zwiększające bezpieczeństwo obiektów i użytkowników, a także mające na celu rozładowanie tłoku w obiektach. Kryterium punktuje również rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości świadczonych usług / użyteczności dla użytkowników.

79 Kryteria merytoryczne punktowe 4. Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1 – 4 punkty 2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii

80 Kryteria merytoryczne punktowe 5. Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 1 – 4 punkty 5 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku). Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze).

81 OŚ PRIORYTETOWA TURYSTYKA Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej

82 Kryteria merytoryczne punktowe LP.KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I – IV kwartyl5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie liczba stworzonych ofert turystycznych.

83 Kryteria merytoryczne punktowe 2. Udział przedstawicieli różnych środowisk w projekcie I – IV kwartyl 5 Kryterium punktuje udział partnerów w projekcie pochodzących z innych środowisk niż projektodawca. Możliwe środowiska do wyboru to: władze samorządowe, organizacje pozarządowe mające na celu promocję województwa, inne.

84 Kryteria merytoryczne punktowe 3. Wpływ na jakość, udogodnienia i bezpieczeństwo użytkowników 1 – 4 punkty 3 Kryterium punktuje projekty zwiększające bezpieczeństwo obiektów informacji turystycznej i turystów. Kryterium punktuje również rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości świadczonych usług / użyteczności dla użytkowników kryterium premiuje w przypadku projektów z zakresu kampanii, wydawnictw itp. poprawę jakości promocji i oferty turystycznej. Przez jakość promocji i oferty turystycznej rozumiemy: poprawne określenie grup docelowych, zasięg kampanii, rozłożenie w czasie, odpowiedni dobór technik promocyjnych, adekwatność i spójność (ciągłość) przesłania. Kryterium premiuje w przypadku projektów z zakresu imprez, targów itp. Dopasowanie do rynków docelowych, koszt dotarcia do 1 zwiedzającego / uczestnika, rangę imprezy, miejsce imprezy.

85 Kryteria merytoryczne punktowe 4. Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1 – 4 punkty 2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych technik ICT, systemów informatycznych itp. do realizacji projektów.

86 Kryteria merytoryczne punktowe 5. Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów 1 – 4 punkty 5 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku). Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze).

87 OŚ PRIORYTETOWA III Infrastruktura Społeczna Działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

88 Kryteria merytoryczne punktowe LP.KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I-IV kwartyl5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie liczba studentów / uczniów / kursantów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu.

89 Kryteria merytoryczne punktowe 2. Efektywność ekonomiczna projektu I-IV kwartyl5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wysokości wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięć wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczanie wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

90 Kryteria merytoryczne punktowe 3. Wpływ na jakość, udogodnienia i bezpieczeństwo użytkowników 1-4 pkt3 Kryterium punktuje projekty zwiększające bezpieczeństwo obiektów i użytkowników, a także mające na celu rozładowanie tłoku w obiektach. Kryterium punktuje również rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, np. wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, analizę jakości kadry pedagogicznej, świadczonych usług / użyteczności dla użytkowników

91 Kryteria merytoryczne punktowe 4. Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1-4 pkt2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii.

92 Kryteria merytoryczne punktowe 5. Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 1-4 pkt5 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku). Premiowane będą tutaj również projekty partnerskie, projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze), projekty dotyczące inwestycji w szkołach o profilach gastronomicznym i hotelarskim oraz projekty szkół wyższych dotyczące kierunków kształcenia poszukiwanych na rynku pracy województwa warmińsko- mazurskiego.

93 Działanie 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej Podziałanie 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

94 Kryteria merytoryczne punktowe LP.KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I-IV kwartyl5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie liczba specjalistycznych badań wykonanych sprzętem zakupionym w projekcie.

95 Kryteria merytoryczne punktowe 2. Efektywność ekonomiczna projektu I-IV kwartyl5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wysokości wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięć wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczanie wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

96 Kryteria merytoryczne punktowe 3. Zasadność realizacji projektu 1-4 pkt3 Kryterium punktuje zasadność projektów: ocenę stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych, zapotrzebowanie na daną inwestycję na określonym obszarze, wpływ projektu na rozwój ochrony zdrowia, zachowanie proporcji ustalonego zakresu zadań w stosunku do potrzeb danej jednostki (czy odpowiedni wybór – termomodernizacja, czy doposażenie oddziału, zakup takiego czy innego sprzętu itp.). Będzie to oceniane miedzy innymi na podstawie zwiększenia osiąganych wskaźników rezultatów w stosunku do stanu przed realizacją zadania (np. liczba pacjentów danej jednostki, liczba wykonanych badań, zabiegów, liczba zdiagnozowanych chorób, liczba zmodernizowanej powierzchni, itp.).

97 Kryteria merytoryczne punktowe 4. Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1-4 pkt2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii.

98 Kryteria merytoryczne punktowe 5. Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 1-4 pkt5 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku). Premiowane będą tutaj również projekty partnerskie, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze)

99 Działanie 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej Podziałanie 3.2.2 Pozostała infrastruktura społeczna

100 Kryteria merytoryczne punktowe LP.KRYTERIUM SKALA PUNKTOW A WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I-IV kwartyl5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie liczba osób korzystających z infrastruktury.

101 Kryteria merytoryczne punktowe 2. Efektywność ekonomiczna projektu I-IV kwartyl5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wysokości wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięć wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczanie wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

102 Kryteria merytoryczne punktowe 3. Zasadność realizacji projektu 1-4 pkt3 Kryterium punktuje zasadność projektów: ocenę stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych, zapotrzebowanie na daną inwestycję na określonym obszarze, wpływ projektu na rozwój infrastruktury społecznej, zachowanie proporcji ustalonego zakresu zadań w stosunku do potrzeb danej jednostki. Będzie to oceniane miedzy innymi na podstawie zwiększenia osiąganych wskaźników rezultatów w stosunku do stanu z przed realizacji zadania (np. ilość pensjonariuszy danego ośrodka, powierzchnia zmodernizowanego ośrodka itp.).

103 Kryteria merytoryczne punktowe 4. Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1-4 pkt2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii.

104 Kryteria merytoryczne punktowe 5. Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 1-4 pkt5 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku). Premiowane będą tutaj również projekty partnerskie, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze).

105 OŚ PRIORYTETOWA IV Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk Kategoria interwencji nr 78 - infrastruktura mieszkalnictwa

106 Kryteria merytoryczne punktowe LP.KRYTERIUM SKALA PUNKT OWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I – IV kwartyl 5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie powierzchnia części wspólnych modernizowanych / remontowanych budynków.

107 Kryteria merytoryczne punktowe 2. Efektywność ekonomiczna projektu I – IV kwartyl 5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wysokości wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięć wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczanie wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

108 Kryteria merytoryczne punktowe 3. Zgodność projektu z LPR w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej, w tym ocena prawidłowości sporządzenia LPR 1-4 punkty 5 Kryterium punktuje: usytuowanie celów programu w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej (identyfikację celów Osi Priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast), a także podporządkowanie działań infrastrukturalnych i architektoniczno-urbanistyczych celom; wyznaczenie obszaru zdegradowanego (rewitalizowanego) w oparciu o diagnozę danego obszaru (diagnoza zasięgu terytorialnego rozpoznawalnych zjawisk kryzysowych), opisanie metodologii wytyczania obszaru; ; przyczynianie się do ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych, przestrzennych i gospodarczych; współpracę różnych partnerów społecznych i gospodarczych (mieszkańcy, instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy itp.) w ramach projektu spójność programu, kompleksowy charakter, wielowątkowość (wpływa na poprawę wizerunku obszaru zdegradowanego)

109 Kryteria merytoryczne punktowe 4. Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1-4 punkty 2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii.

110 Kryteria merytoryczne punktowe 5. Komplementarno ść i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 1-4 punkty 3 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku).

111 OŚ PRIORYTETOWA IV Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast Działanie 4.2 Humanizacja blokowisk Kategoria interwencji nr 61 - zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

112 Kryteria merytoryczne punktowe LP. KRYTERIUM SKALA PUNKT OWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I – IV kwartyl 5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy.

113 Kryteria merytoryczne punktowe 2. Efektywność ekonomiczna projektu I – IV kwartyl 5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wysokości wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięć wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczanie wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

114 Kryteria merytoryczne punktowe 3. Zgodność projektu z LPR w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej, w tym ocena prawidłowości sporządzenia LPR 1-4 punkty 5 Kryterium punktuje: usytuowanie celów programu w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej (identyfikację celów Osi Priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast), a także podporządkowanie działań infrastrukturalnych i architektoniczno- urbanistyczych celom; wyznaczenie obszaru zdegradowanego (rewitalizowanego) w oparciu o diagnozę danego obszaru (diagnoza zasięgu terytorialnego rozpoznawalnych zjawisk kryzysowych), opisanie metodologii wytyczania obszaru; przyczynianie się do ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych, przestrzennych i gospodarczych; współpracę różnych partnerów społecznych i gospodarczych (mieszkańcy, instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy itp.) w ramach projektu spójność programu, kompleksowy charakter, wielowątkowość (wpływa na poprawę wizerunku obszaru zdegradowanego)

115 Kryteria merytoryczne punktowe 4. Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1-4 punkty 2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii.

116 Kryteria merytoryczne punktowe L P. KRYTERIUM SKALA PUNKT OWA WAGAOPIS KRYTERIUM 5 Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 1-4 punkt y 3 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku).

117 OŚ PRIORYTETOWA IV Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast Działanie 4.2 Rewitalizacja miast Kategoria interwencji nr 61 – zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

118 Kryteria merytoryczne punktowe LP.KRYTERIUM SKALA PUNKTOW A WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I – IV kwartyl 5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy.

119 Kryteria merytoryczne punktowe 2. Efektywność ekonomiczna projektu I – IV kwartyl 5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wysokości wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięć wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczanie wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

120 Kryteria merytoryczne punktowe 3. Zgodność projektu z LPR w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej, w tym ocena prawidłowości sporządzenia LPR 1-4 punkty 5 Kryterium punktuje: usytuowanie celów programu w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej (identyfikację celów Osi Priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast), a także podporządkowanie działań infrastrukturalnych i architektoniczno-urbanistyczych celom; wyznaczenie obszaru zdegradowanego (rewitalizowanego) w oparciu o diagnozę danego obszaru (diagnoza zasięgu terytorialnego rozpoznawalnych zjawisk kryzysowych), opisanie metodologii wytyczania obszaru; przyczynianie się do ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych, przestrzennych i gospodarczych; współpracę różnych partnerów społecznych i gospodarczych (mieszkańcy, instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy itp.) w ramach projektu spójność programu, kompleksowy charakter, wielowątkowość (wpływa na poprawę wizerunku obszaru zdegradowanego)

121 Kryteria merytoryczne punktowe 4. Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1-4 punkty 2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii.

122 Kryteria merytoryczne punktowe 5. Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 1-4 punkty 3 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku).

123 OŚ PRIORYTETOWA IV Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast Działanie 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych Kategoria interwencji nr 61 –zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

124 Kryteria merytoryczne punktowe LP.KRYTERIUM SKALA PUNKTOW A WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I – IV kwartyl 5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy.

125 Kryteria merytoryczne punktowe 2. Efektywność ekonomiczna projektu I – IV kwartyl 5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wysokości wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięć wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczanie wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

126 Kryteria merytoryczne punktowe 3. Zgodność projektu z LPR w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej, w tym ocena prawidłowości sporządzenia LPR 1-4 punkty 5 Kryterium punktuje: usytuowanie celów programu w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej (identyfikację celów Osi Priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast), a także podporządkowanie działań infrastrukturalnych i architektoniczno-urbanistyczych celom; wyznaczenie obszaru zdegradowanego (rewitalizowanego) w oparciu o diagnozę danego obszaru (diagnoza zasięgu terytorialnego rozpoznawalnych zjawisk kryzysowych), opisanie metodologii wytyczania obszaru; przyczynianie się do ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych, przestrzennych i gospodarczych; współpracę różnych partnerów społecznych i gospodarczych (mieszkańcy, instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy itp.) w ramach projektu spójność programu, kompleksowy charakter, wielowątkowość (wpływa na poprawę wizerunku obszaru zdegradowanego)

127 Kryteria merytoryczne punktowe 4. Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1-4 punkty 2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii.

128 Kryteria merytoryczne punktowe 5. Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 1-4 punkty 3 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku)

129 OŚ PRIORYTETOWA V - INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura kolejowa

130 Kryteria merytoryczne punktowe LPLP KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1 Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I-IV kwartyl 5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie oszczędność finansowa na nowych odtworzonych liniach kolejowych.

131 Kryteria merytoryczne punktowe 2 Efektywność ekonomiczna projektu I-IV kwartyl 5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięcia wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczenia wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

132 Kryteria merytoryczne punktowe 3 Wpływ na jakość, udogodnienia i bezpieczeństwo użytkowników 1-4 punkty 3 Kryterium punktuje projekty zwiększające bezpieczeństwo użytkowników. Kryterium punktuje również rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości świadczonych usług / użyteczności dla użytkowników.

133 Kryteria merytoryczne punktowe 4 Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1-4 punkty2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii.

134 Kryteria merytoryczne punktowe 5 Komplementarność z innymi projektami i wpływ na spójność sieci kolejowej objętej projektem z regionalnym układem komunikacyjnym 1-4 punkty5 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku). Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze). Kryterium opisuje również cel działania (‘wzrost dostępności komunikacyjnej regionu’), określa również użyteczność dla korzystających (możliwość przesiadek, kontynuacji podróży itd.), a także wpływa na oddziaływanie z innymi rodzajami transportu (np. możliwość zmniejszenia ruchu kołowego na skutek lepszych połączeń kolejowych). Przede wszystkim projekty muszą dotyczyć linii kolejowej na odcinku Olsztyn – Szymany obsługującej port lotniczy jako kluczowy element wzrostu dostępności komunikacyjnej regionu.

135 Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.2 Tabor kolejowy

136 Kryteria merytoryczne punktowe LPLP KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1 Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I-IV kwartyl5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie liczba miejsc w zakupionym taborze.

137 Kryteria merytoryczne punktowe 2 Efektywność ekonomiczna projektu I-IV kwartyl 5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięcia wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczenia wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

138 Kryteria merytoryczne punktowe 3 Wpływ na jakość, udogodnienia i bezpieczeństwo użytkowników 1-4 punkty 3 Kryterium punktuje projekty zwiększające bezpieczeństwo użytkowników. Kryterium punktuje również rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości świadczonych usług / użyteczności dla użytkowników.

139 Kryteria merytoryczne punktowe 4 Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1-4 punkty2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii.

140 Kryteria merytoryczne punktowe 5 Komplementarność z innymi projektami i wpływ na spójność sieci kolejowej objętej projektem z regionalnym układem komunikacyjnym 1-4 punkty5 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku). Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze). Kryterium opisuje również cel działania (‘wzrost dostępności komunikacyjnej regionu’), określa również użyteczność dla korzystających (możliwość przesiadek, kontynuacji podróży itd.), a także wpływa na oddziaływanie z innymi rodzajami transportu (np. możliwość zmniejszenia ruchu kołowego na skutek lepszych połączeń kolejowych). Przede wszystkim projekty muszą dotyczyć linii kolejowej na odcinku Olsztyn – Szymany obsługującej port lotniczy jako kluczowy element wzrostu dostępności komunikacyjnej regionu.

141 Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.3 Porty lotnicze

142 Kryteria merytoryczne punktowe LPLP KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1 Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I-IV kwartyl 5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie liczba odprawionych podróznych.

143 Kryteria merytoryczne punktowe 2 Efektywność ekonomiczna projektu I-IV kwartyl 5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięcia wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczenia wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

144 Kryteria merytoryczne punktowe 3 Wpływ na jakość, udogodnienia i bezpieczeństwo użytkowników 1-4 punkty 3 Kryterium punktuje projekty zwiększające bezpieczeństwo użytkowników. Kryterium punktuje również rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości świadczonych usług / użyteczności dla użytkowników.

145 Kryteria merytoryczne punktowe 4 Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1-4 punkty2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii.

146 Kryteria merytoryczne punktowe 5 Komplementarność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 1-4 punkty 5 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku). Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze). W ramach komplementarności oceniany będzie również wpływ na jakość powiązań województwa z sąsiednimi województwami, krajem i zagranicą.

147 Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.4 Infrastruktura portowa

148 Kryteria merytoryczne punktowe LPLP KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1 Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I-IV kwartyl 5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie liczba podróznych.

149 Kryteria merytoryczne punktowe 2 Efektywność ekonomiczna projektu I-IV kwartyl 5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięcia wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczenia wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

150 Kryteria merytoryczne punktowe 3 Wpływ na jakość, udogodnienia i bezpieczeństwo użytkowników 1-4 punkty 3 Kryterium punktuje projekty zwiększające bezpieczeństwo użytkowników. Kryterium punktuje również rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości świadczonych usług / użyteczności dla użytkowników.

151 Kryteria merytoryczne punktowe 4 Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1-4 punkty2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii.

152 Kryteria merytoryczne punktowe 5 Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 1-4 punkty 5 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku). Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze). Premiowane będą tu projekty sprzyjające zwiększeniu transportu pasażerskiego.

153 Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie: 5.1.5 Śródlądowe drogi wodne (regionalne i lokalne)

154 Kryteria merytoryczne punktowe LPLP KRYTERIUM SKALA PUNKTO WA WAGAOPIS KRYTERIUM 1 Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I-IV kwartyl 5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie liczba kilometrów drogi wodnej.

155 Kryteria merytoryczne punktowe 2 Efektywność ekonomiczna projektu I-IV kwartyl 5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wysokości wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięć wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczanie wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

156 Kryteria merytoryczne punktowe 3 Wpływ na jakość, udogodnienia i bezpieczeństwo użytkowników 1-4 punkty 1 Kryterium punktuje projekty zwiększające bezpieczeństwo użytkowników. Kryterium punktuje również rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości świadczonych usług/ użyteczności dla użytkowników

157 Kryteria merytoryczne punktowe 4. Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1-4 punkty 2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii

158 Kryteria merytoryczne punktowe 5 Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 1-4 punkty7 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku). Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze) Premiowane będą również projekty wpływające na jakość powiązań województwa z sasiednimi województwami, krajem i zagranicą

159 Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie: 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

160 Kryteria merytoryczne punktowe LPKRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Wartość dofinansowa nia z EFRR przypadając a na 1 jednostkę rezultatu I-IV kwartyl5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie liczba kilometrów drogi

161 Kryteria merytoryczne punktowe 2. Efektywność ekonomiczna projektu I-IV kwartyl5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wysokości wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięć wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczanie wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

162 Kryteria merytoryczne punktowe 3 Wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym 1-4 punkty 3 Kryterium punktuje projekty zwiększające bezpieczeństwo użytkowników. Oparte jest ono na analizie całkowitego współczynnika redukcji wypadkowości.

163 Kryteria merytoryczne punktowe 4 Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1-4 punkty 2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii

164 Kryteria merytoryczne punktowe 5. Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 1-4 punkty 5 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku). Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze) Premiowany będzie wpływ na poprawę od dróg krajowych, lotnisk, przejść granicznych lub kluczowych regionalnych szlaków transportowych

165 Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu Poddziałanie: 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

166 Kryteria merytoryczne punktowe LPKRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1 Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I-IV kwartyl 5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie liczba kilometrów drogi

167 Kryteria merytoryczne punktowe 2. Efektywność ekonomiczna projektu I-IV kwartyl5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wysokości wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięć wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczanie wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

168 Kryteria merytoryczne punktowe 3. Wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym 1-4 punkty3 Kryterium punktuje projekty zwiększające bezpieczeństwo użytkowników. Oparte jest ono na analizie całkowitego współczynnika redukcji wypadkowości.

169 Kryteria merytoryczne punktowe 4. Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1-4 punkty 2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii

170 Kryteria merytoryczne punktowe 5. Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 1-4 punkty 5 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku). Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze) Premiowany będzie wpływ na poprawę dostępności do terenów przemysłowych, inwestycyjnych, turystycznych lub usługowych, a przez to wpływ na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów aktywnych gospodarczo.

171 Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu Poddziałanie 5.2.2 Infrastruktura energii elektrycznej

172 Kryteria merytoryczne punktowe LPLP KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1 Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I-IV kwartyl 5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie liczba odbiorców mających dostęp do nowej/zmodernizowanej sieci energetycznej.

173 Kryteria merytoryczne punktowe 2 Efektywność ekonomiczna projektu I-IV kwartyl 5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wysokości wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięć wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczanie wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

174 Kryteria merytoryczne punktowe 3 Wpływ na jakość udogodnienia i bezpieczeństwo użytkowników 1-4 punkty 3 Kryterium punktuje projekty zwiększające bezpieczeństwo użytkowników. Kryterium punktuje również rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie ułatwienia/udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości świadczonych usług/użyteczności dla użytkowników

175 Kryteria merytoryczne punktowe 4 Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1-4 punkty 2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii

176 Kryteria merytoryczne punktowe 5. Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 1-4 punkty 5 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku). Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze) Premiowane będzie zapewnienie dostępu do energii na terenach inwestycyjnych.

177 OŚ PRIORYTETOWA VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

178 Kryteria merytoryczne punktowe LP.KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I – IV kwartyl 5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie: liczba nowych / zmodernizowanych PIAP; liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu; liczba km wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego.

179 Kryteria merytoryczne punktowe 2. Efektywność ekonomiczna projektu I – IV kwartyl 5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wysokości wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięć wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczanie wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

180 Kryteria merytoryczne punktowe 3. Wpływ na jakość, udogodnienia i bezpieczeństwo użytkowników 1-4 punkty 3 Kryterium punktuje również rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości świadczonych usług / użyteczności dla użytkowników. Kryterium punktuje również wpływ na zapobieganie ‘wykluczeniu cyfrowemu’ (exclusion/digital divide), podniesienie bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych w/pomiędzy organizacjami/instytucjami (e- security)

181 Kryteria merytoryczne punktowe 4. Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1-4 punkty 2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii.

182 Kryteria merytoryczne punktowe 5. Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 1-4 punkty 5 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku). Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze). Premiowane będzie tu określenie warunków udostępniania sieci innym operatorom, skalowalność (możliwość rozwijania projektu).

183 OŚ PRIORYTETOWA VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

184 Kryteria merytoryczne punktowe LP.KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I – IV kwartyl 5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie rezultat liczony następująco: (1 uruchomiona usługa on-line na poziomie 1) x 0,5 + (1 uruchomiona usługa on-line na poziomie 2) x 1,5 + (1 uruchomiona usługa on-line na poziomie 3) x 3,0 + (1 uruchomiona usługa on-line na poziomie 4) x 5,0

185 Kryteria merytoryczne punktowe 2. Efektywność ekonomiczna projektu I – IV kwartyl 5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wysokości wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięć wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczanie wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

186 Kryteria merytoryczne punktowe 3. Wpływ na jakość, udogodnienia i bezpieczeństwo użytkowników 1-4 punkty 3 Kryterium punktuje również rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości świadczonych usług / użyteczności dla użytkowników. Kryterium punktuje również wpływ na zapobieganie ‘wykluczeniu cyfrowemu’ (exclusion/digital divide), podniesienie bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych w/pomiędzy organizacjami/instytucjami (e- security). Oceniany będzie tu również przewidywany w projekcie zakres przekładania zasobów wiedzy / treści analogowych na formę cyfrową i udostępnianie ich w Internecie.

187 Kryteria merytoryczne punktowe 4. Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1-4 punkty 2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii.

188 Kryteria merytoryczne punktowe 5. Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 1-4 punkty 5 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku). Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze).

189 OŚ PRIORYTETOWA VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

190 Kryteria merytoryczne punktowe 1. Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I – IV kwartyl 5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie liczba nowych usług elektronicznych świadczonych przez wsparte przedsiębiorstwo.

191 Kryteria merytoryczne punktowe 2. Efektywność ekonomiczna projektu I – IV kwartyl 5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wysokości wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięć wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczanie wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

192 Kryteria merytoryczne punktowe 3. Wpływ na jakość, udogodnienia i bezpieczeństwo użytkowników 1-4 punkty 3 Kryterium punktuje również rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości świadczonych usług / użyteczności dla użytkowników. Kryterium punktuje również wpływ na zapobieganie ‘wykluczeniu cyfrowemu’ (exclusion/digital divide), podniesienie bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych w/pomiędzy organizacjami/instytucjami (e- security). Oceniany będzie tu również przewidywany w projekcie zakres przekładania zasobów wiedzy / treści analogowych na formę cyfrową i udostępnianie ich w Internecie.

193 Kryteria merytoryczne punktowe 4. Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1-4 punkty 2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii.

194 Kryteria merytoryczne punktowe 5. Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 1-4 punkty 5 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku). Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze).

195 OŚ PRIORYTETOWA VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych Poddziałanie 7.2.2 Poprawa dostępu MŚP do TIK

196 Kryteria merytoryczne punktowe LP.KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1. Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na 1 jednostkę rezultatu I – IV kwartyl 5 To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych rezultatów w projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR dzielonej na wskaźnik rezultatu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów. Rezultatem w tym działaniu będzie liczba nowych usług elektronicznych świadczonych przez wsparte przedsiębiorstwo.

197 Kryteria merytoryczne punktowe 2. Efektywność ekonomiczna projektu I – IV kwartyl 5 Kryterium będzie mierzone za pomocą wysokości wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięć wszystkich projektów w danym konkursie. Jeżeli nie jest wymagane wyliczanie wskaźnika B/C ocena będzie subiektywną oceną eksperta (w skali 1-4 pkt) zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczne z projektu przekroczą koszty ekonomiczne?

198 Kryteria merytoryczne punktowe 3. Wpływ na jakość, udogodnienia i bezpieczeństwo użytkowników 1-4 punkty 3 Kryterium punktuje również rozwiązania wpływające na poprawę jakości: wszelkie ułatwienia / udogodnienia dla użytkowników, analizę jakości świadczonych usług / użyteczności dla użytkowników. Kryterium punktuje również wpływ na zapobieganie ‘wykluczeniu cyfrowemu’ (exclusion/digital divide), podniesienie bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych w/pomiędzy organizacjami/instytucjami (e- security). Oceniany będzie tu również przewidywany w projekcie zakres przekładania zasobów wiedzy / treści analogowych na formę cyfrową i udostępnianie ich w Internecie.

199 Kryteria merytoryczne punktowe 4. Stopień wypełnienia polityk horyzontalnych 1-4 punkty 2 Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych: równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych i społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii.

200 Kryteria merytoryczne punktowe 5. Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 1-4 punkty5 Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku). Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach, a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze).

201 KRYTERIA STRATEGICZNE

202 LP. KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA WAGAOPIS KRYTERIUM 1 Wpływ projektu na wzrost konkurencyjności gospodarki 1-4 pkt2 Kryterium określa stopień wpływu projektu na wzrost konkurencyjności gospodarki, wyrażoną za pomocą celów operacyjnych „Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego województwa warmińsko- mazurskiego do roku 2020”. Kryteria strategiczne

203 2. Wpływ projektu na wyższą konkurencyjność województwa jako miejsca pracy i życia 1-4 pkt2 Kryterium określa stopień wpływu projektu na wyższą konkurencyjność województwa jako miejsca pracy i życia, wyrażoną za pomocą celów operacyjnych „Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego województwa warmińsko- mazurskiego do roku 2020”. Kryteria strategiczne

204 3. Wpływ projektu na wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych 1-4 pkt2 Kryterium określa stopień wpływu projektu na wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych, wyrażonych za pomocą celów operacyjnych „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko- mazurskiego do roku 2020”. Kryteria strategiczne

205 KRYTERIA DLA OSI PRIORYTETOWEJ POMOC TECHNICZNA

206 LP.KRYTERIUMOPIS/PYTANIESKALA PUNKTOWA 1. Kompletność wniosku Czy Roczny Plan Działań jest wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania tego planu? TAK NIE NIE DOTYCZY 2. Kompletność załączników Czy zostały załączone wszystkie wymagane załączniki? Czy informacje zawarte w załącznikach są spójne z informacjami zawartymi w Rocznymi Planie Działań? TAK NIE NIE DOTYCZY Kryteria formalne

207 4. Roczny Plan Działań realizowany jest w granicach administracyjnych województwa warmińsko – mazurskiego (z wyłączeniem operacji promocyjnych) Czy Roczny Plan Działań realizowany jest w granicach administracyjnych województwa warmińsko- mazurskiego (z wyłączeniem operacji promocyjnych)? TAK NIE NIE DOTYCZY Kryteria formalne 3. Roczny Plan Działań zawiera operacje finansowane w ramach osi priorytetowej Czy opisane w Rocznym Planie Działań operacje mogą być finansowane w ramach Osi priorytetowej? TAK NIE NIE DOTYCZY

208 6. Procentowy udział dofinansowania z EFRR jest zgodny z maksymalnym limitem przewidzianym w Uszczegółowieniu RPO WiM Czy Roczny Plan Działań w części finansowej zawiera właściwy poziom dofinansowania z EFRR? TAK NIE NIE DOTYCZY Kryteria formalne 5. Okres realizacji Rocznego Planu działań zgodny z zasadą n+3 (w przypadku projektów złożonych do 2010r.), n+2 (w przypadku projektów złożonych po 2010r.) Czy okres realizacji Rocznego Planu Działań jest zgodny z zasadą n+3 (w przypadku planów złożonych do 2010 r.), n+2 (w przypadku planów złożonych po 2010 r.)? TAK NIE NIE DOTYCZY

209 8. Wartość operacji zawartych w Rocznym Planie Działań jest zgodna z limitem podanym w Uszczegółowieniu RPO WiM (jeżeli dotyczy) Czy wartość operacji zawartych w Rocznym Planie Działań jest zgodna z wysokością dostępnej alokacji na dany rok? TAK NIE NIE DOTYCZY Kryteria formalne 7. Wartość dofinansowania nie przekracza maksymalnej i nie jest niższa niż minimalna kwota wsparcia dla działania/poddziałania (jeżeli dotyczy) Czy wartość operacji zawartych w Rocznym Planie Działań jest zgodna z limitem na działanie/poddziałanie podanym w Uszczegółowieniu RPO WiM ? TAK NIE NIE DOTYCZY

210 10. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie ( na podst. art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Czy wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie ( na podst. art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) TAK NIE NIE DOTYCZY Kryteria formalne 9. Kwalifikowalność kategorii kosztów Czy wykazane w Rocznym Planie Działań kategorie kosztów są kwalifikowalne w ramach osi priorytetowej? TAK NIE NIE DOTYCZY

211 12. Zgodność działań ewaluacyjnych z Planem ewaluacji RPO WiM 2007-2013 Czy operacje dotyczące działań ewaluacyjnych zawarte w Rocznym Planie Działań są zgodne Planem ewaluacji RPO WiM 2007- 2013 TAK NIE NIE DOTYCZY Kryteria formalne 11. Zgodność działań informacyjnych i promocyjnych z Planem Komunikacji RPO WiM 2007-2013 Czy operacje dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych zawarte w Rocznym Planie Działań są zgodne Planem Komunikacji RPO WiM 2007-2013? TAK NIE NIE DOTYCZY

212 Kryteria merytoryczne LP.KRYTERIUMOPIS/PYTANIESKALA PUNKTOWA 1. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w Rocznym Planie Działań kosztów kwalifikowanych Czy uzasadniona jest potrzeba realizacji planu działań? Czy zabezpieczono środki w budżecie województwa na dany rodzaj operacji zawartych w Rocznym Planie? Czy zasady realizacji Rocznego Planu Działań są przejrzyste? Czy właściwie jest przygotowana część finansowa Rocznego Planu Działań, w tym poziom kosztów odpowiadający przeciętnym cenom rynkowym? TAK NIE

213 Kryteria merytoryczne 1. Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w Rocznym Planie Działań kosztów kwalifikowanych Czy zaplanowany poziom danej kategorii kosztów gwarantuje prawidłowość wdrażania programu przez cały jego okres realizacji? Czy plan działań przyczynia się do realizacji celów Działań w osi priorytetowej? TAK NIE

214 2. Spójność informacji zawartych w Rocznym Planie Działań z informacjami zawartymi w załącznikach do tego planu Czy informacje zawarte w Rocznym Planie Działań są spójne z informacjami zawartymi w załącznikach? TAK NIE 3. Operacje finansowe ujęte we właściwej kategorii interwencji Czy operacje finansowe są ujęte we właściwej kategorii interwencji? Czy numer kategorii interwencji jest zgodny z Uszczegółowieniem RPO WiM? TAK NIE Kryteria merytoryczne

215 4. Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową oraz trwałość struktury instytucjonalnej) Czy zachowana jest trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantująca stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)? Czy wnioskodawca posiada zaplecze kadrowe i techniczne gwarantujące poprawną realizację Rocznego Planu Działań? Czy projekt spełnia zasady o zachowaniu trwałości projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub funduszu Spójności? TAK NIE Kryteria merytoryczne

216 5. Efektywność ekonomiczna projektu w stosunku do kosztów jego realizacji Czy występuje efektywność kosztowa przy zachowaniu wysokiej jakości? TAK NIE Kryteria merytoryczne 6. Roczny Plan Działań jest zgodny z horyzontalnymi politykami wspólnoty, w tym w szczególności z politykami w zakresie: - równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, -zrównoważonego rozwoju, -konkurencji oraz zamówień publicznych, - społeczeństwa informacyjnego, Roczny Plan Działań jest zgodny z horyzontalnymi politykami wspólnoty, w tym w szczególności z politykami w zakresie: - równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, -zrównoważonego rozwoju, -konkurencji oraz zamówień publicznych, - społeczeństwa informacyjnego? TAK NIE

217 7. Zgodność wskaźników wykazanych w Rocznym Planie Działań z Uszczegółowienie m RPO WiM Czy wskaźniki wykazane w Rocznym Planie Działań są zgodne z Uszczegółowieniem RPO WiM ? Czy wykazana wartość docelowa wskaźników jest realna do osiągnięcia? TAK NIE Kryteria merytoryczne

218 Nowa strona Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 www.rpo.warmia.mazury.pl

219 Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego 10-575 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 tel. (89) 521 96 00 fax. (89) 521 96 09 e-mail: prr warmia.mazury.pl


Pobierz ppt "Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Bożena Wrzeszcz-Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google