Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rewolucja (?) w zarz ą dzaniu według Petera Senge’a Myślenie systemowe – piąta dyscyplina dr Aleksandra Spik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rewolucja (?) w zarz ą dzaniu według Petera Senge’a Myślenie systemowe – piąta dyscyplina dr Aleksandra Spik."— Zapis prezentacji:

1 Rewolucja (?) w zarz ą dzaniu według Petera Senge’a Myślenie systemowe – piąta dyscyplina dr Aleksandra Spik

2 „Dominuj ą cy system zarz ą dzania zniszczył ludzi. Wszyscy mamy wrodzon ą motywacj ę do działania, szacunek dla samych siebie (...) Siły destrukcji działaj ą na nas od wczesnego dzieci ń stwa.” dr W. Edward Deming „W wieku 10 lat wszystkie dzieci wiedza ju ż, co trzeba zrobi ć, z ę by mie ć dobre wyniki w szkole i zadowoli ć nauczyciela (…) ju ż jako doro ś li ludzie potrafi ą skutecznie zadowala ć szefów, ale nie wiedza jak ulepszy ć system słu żą cy klientowi.” dr Aleksandra Spik

3 Cele Jak budowa ć organizacje nieustannie ucz ą ce si ę ? Jak pracowa ć m ą drze zamiast „ci ęż ko”? Jak wykorzysta ć inteligencje zespołów? Jak budowa ć cele, z którymi pracownicy b ę d ą si ę identyfikowa ć ? Jak zmieni ć sposób my ś lenia? dr Aleksandra Spik

4 5 dyscyplin 5. My ś lenie systemowe – pi ą ta dyscyplina, bo słu ż y integracji wszystkich pozostałych. 1. Mistrzostwo osobiste 2. Modele my ś lowe 3. Budowanie wspólnej wizji 4. Zespołowe uczenie si ę dr Aleksandra Spik

5 Mistrzostwo osobiste Bill O’Brien (Hanover Insurance): „Młodzi pracownicy s ą błyskotliwi, dobrze wykształceni i energiczni. Odczuwaj ą nieprzepart ą ch ęć dokonania czego ś wielkiego. Kiedy jednak osi ą gn ą 30 lat, niewielu z nich potrafi utrzyma ć dawne tempo…) Trac ą zaanga ż owanie, poczucie misji i ekscytacje, która towarzyszyła im na pocz ą tku kariery.” dr Aleksandra Spik

6 „Poznaj samego siebie” - Modele myślowe Analiza własnych wyobrażeń dotyczących otaczającego świata i poddanie ich krytycznej analizie dr Aleksandra Spik

7 Archetypy systemów – rodzaje archetypów i przykłady 1. PROCES RÓWNOWAŻACY Z OPÓŹNIENIEM - modyfikowanie swoich działa ń na podstawie informacji docieraj ą cych z opó ź nieniem -administracja centralna : wprowadzanie elektronicznego obiegu dokumentów. dr Aleksandra Spik

8 Archetypy systemów – rodzaje i przykłady 2. GRANICE WZROSTU – nielinearno ść wzrostu. Rozwi ą zanie: zamiast stymulowa ć wzrost, zastanowi ć si ę nad ź ródłem ogranicze ń. Rozwój firmy 3. PRZENOSZENIE CIĘŻARU (nieudane rozwiązania) – Eliminacja objawów zamiast przyczyn. Programy rz ą dowe 4. EROZJA CELU – elementem krótkookresowego celu jest stopniowe ograniczanie celu długookresowego. Oczekiwania wobec studentów UW dr Aleksandra Spik

9 Archetypy systemów – rodzaje i przykłady 5. ESKALACJA – Spowodowana bł ę dnym postrzeganiem sytuacji, jako gry o sumie zerowej. -Podatki – oszustwa podatkowe (wojna z terroryzmem (?) 6. SUKCES DLA ODNOSZĄCYCH SUKCES – dwa działania konkuruj ą ce o wspólne zasoby. Archetyp utrwalaj ą cy przewag ę „zwyci ę zcy”. - Skutki konfliktu: ż ycie osobiste –praca dr Aleksandra Spik

10 Archetypy systemów – rodzaje i przykłady 7. TRAGEDIA DÓBR WSPÓLNYCH – indywidualni u ż ytkownicy korzystaj ą z powszechnie dost ę pnych, lecz ograniczonych zasobów według własnych potrzeb. - Pakiet medyczny dla pracowników 8. ….i inne. dr Aleksandra Spik


Pobierz ppt "Rewolucja (?) w zarz ą dzaniu według Petera Senge’a Myślenie systemowe – piąta dyscyplina dr Aleksandra Spik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google