Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program INTERREG IV C oraz programy współpracy transnarodowej Europa Środkowa & Region Morza Bałtyckiego Agnieszka Osipiuk Natalia Madajczyk Oddział Programów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program INTERREG IV C oraz programy współpracy transnarodowej Europa Środkowa & Region Morza Bałtyckiego Agnieszka Osipiuk Natalia Madajczyk Oddział Programów."— Zapis prezentacji:

1 Program INTERREG IV C oraz programy współpracy transnarodowej Europa Środkowa & Region Morza Bałtyckiego Agnieszka Osipiuk Natalia Madajczyk Oddział Programów i Funduszy Europejskich

2 Fundusze strukturalne a programy międzynarodowe

3 Zasięg terytorialny INTERREG IV C Interreg IV C: Europa podzielona na 4 strefy: Północ, Południe, Wschód, Zachód

4 Zasięg terytorialny programów Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego Europa Środkowa: Austria, Czechy, Niemcy (część), Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (część) oraz Ukraina - status obserwatora Region Morza Bałtyckiego: Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy (niektóre regiony), Łotwa, Litwa, Polska, Szwecja a także Białoruś, Norwegia, Rosja (niektóre regiony)

5 Instytucje Interreg IV C: Wspólny Sekretariat Techniczny w Lille, 4 międzynarodowe punkty informacyjne (Rostock, Walencja, Katowice, Lille), krajowe punkty kontaktowe Europa Środkowa: Wspólny Sekretariat Techniczny w Wiedniu, krajowe punkty kontaktowe Region Morza Bałtyckiego: Wspólny Sekretariat Techniczny w Rostocku i oddział w Rydze

6 Cel programu Interreg IV C: Poprawa efektywności polityk regionalnych Europa Środkowa: Poprawa spójności terytorialnej, wspieranie wewnętrznej integracji i wzmocnienie konkurencyjności obszaru Europy Środkowej Region Morza Bałtyckiego: Wzmocnienie działań na rzecz zrównoważonego, konkurencyjnego i terytorialnie zintegrowanego regionu Morza Bałtyckiego poprzez łączenie potencjałów rozwojowych ponad granicami

7 Uczestnicy Interreg IV C: Władze regionalne i lokalne. W uzasadnionych przypadkach podmioty prawa publicznego oraz typy instytucji wymienione w dokumencie programowym Europa Środkowa: Władze krajowe, regionalne, lokalne + określone instytucje publiczne, działające w dziedzinie rozwoju regionalnego, miast i wsi, technologii, innowacji, transportu, zarządzania środowiskiem; podmioty prawa publicznego (jak np. agencje rozwoju regionalnego, agencje innowacyjności), instytucje prywatne (w tym firmy) Region Morza Bałtyckiego: władze publiczne (centralne, regionalne, lokalne i ich związki), instytucje badawcze i szkoleniowe,fundacje,organizacje pozarządowe oraz instytucje typu non-profit. Jednostki te powinny posiadać osobowość prawną. Wykluczone: podmioty o charakterze gospodarczym i komercyjnym

8 Partnerstwa Interreg IV C: W zależności od typu projektu: Inicjatywy regionalne: - poziom podstawowy: 8-20 partnerów; - poziom średni: 10 - 15 partnerów; - poziom wysoki (miniprogramy): nie więcej niż 8 partnerów Projekty kapitalizacyjne (w tym opcja szybkiej ścieżki): - min. 6 państw, max.10 państw Europa Środkowa:Minimum 3 partnerów finansujących z 3 krajów (w tym co najmniej 2 to Państwa Członkowskie UE) Region Morza Bałtyckiego: Minimum 3 państwa objęte programem, co najmniej 2 partnerów to członkowie UE i każdy wnosi wkład finansowy

9 Poziom dofinansowania Interreg IV C: 75% EFRR: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania 85% EFRR: Bułgaria, Czechy, Cypr, Estonia, Grecja, Włochy, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia 50% fundusze norweskie: Norwegia Europa Środkowa: 75%-85% dofinansowania Region Morza Bałtyckiego: do 75% dla partnerów z Danii, Niemiec, Szwecji, Finlandii do 85% dla partnerów z Estonii, Litwy, Łotwy, Polski do 50% dla partnerów z Norwegii do 90% dla partnerów z Rosji i Białorusi

10 Priorytety Interreg IV C 1. Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy: przedsiębiorczość oraz MŚP; badania i rozwój technologii, społeczeństwo informacyjne; zatrudnienie, kapitał ludzki i edukacja 2. Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku: zagrożenia naturalne i technologiczne; gospodarka odpadami; różnorodność biologiczna i ochrona dziedzictwa naturalnego; energia i zrównoważony transport; dziedzictwo kulturowe i krajobraz

11 Typy projektów Interreg IV C INICJATYWY REGIONALNE: - wymiana i upowszechnianie informacji i doświadczeń - transfer rezultatów projektów i metod - wypracowanie nowych metod i narzędzi, w tym działania pilotażowe - miniprogramy - działania ramowe z podprojektami KAPITALIZACJA: wykorzystanie rezultatów dotychczasowej współpracy (projektów INTERREG IIIC,IV C i innych realizowanych przez regiony; szerokie partnerstwa pomiędzy regionami o różnym stopniu doświadczenia); udział władz regionalnych, polityków i decydentów OPCJA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI: tworzenie sieci regionów o różnym stopniu doświadczenia w określonym obszarze polityki; ścisłe powiązanie z inicjatywą KE "Regiony na rzecz zmian gospodarczych", bezpośredni transfer wiedzy, plany działań dla regionów, aktywny udział Komisji Europejskiej we wdrażaniu

12 Program „Europa Środkowa” - priorytety 1. Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej: poprawa ramowych warunków dla innowacji; tworzenie możliwości dla rozpowszechniania i stosowania innowacji; wspieranie rozwoju wiedzy 2. Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej : poprawa sieci połączeń: promowanie mobilności; technologie informatyczno- komunikacyjne i rozwiązania alternatywne dla poprawy dostępności 3. Odpowiedzialne wykorzystywanie środowiska: rozwój wysokiej jakości środowiska; redukcja ryzyka i wpływu zagrożeń; wspieranie wykorzystywania energii odnawialnej; wspieranie technologii i działań przyjaznych dla środowiska 4. Podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności miast i regionów : rozwój policentrycznych struktur osadniczych i współpracy terytorialnej; skutki demograficzno- społeczne w rozwoju miast i regionów; kapitalizacja zasobów kulturowych

13 Europa Środkowa – kierunki wsparcia w ramach priorytetów 1.Ponadnarodowa współpraca pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi w dziedzinie innowacji, tworzenie i wspieranie instytucji odpowiedzialnych za transfer technologii; wspieranie polityk w celu ułatwienie dostępu do nowych technologii i wiedzy etc. 2.Rozwiązania transportowe uwzględniające potrzeby obszarów metropolitalnych, miejskich, wiejskich i odosobnionych; współpraca pomiędzy centrami logistycznymi; innowacyjne koncepcje transportowe; poprawa jakości transportu w miastach etc. 3.Wdrażanie strategii wykorzystania zasobów naturalnych; rekultywacja obszarów zdegradowanych; opracowanie zintegrowanego systemu kontroli środowiska i bezpieczeństwa dla transportu; strategie oszczędzania energii; ekologiczne technologie w produkcji 4.Miejskie,regionalne strategie rozwoju, poprawa warunków do inwestycji;ponadnarodowe sieci miast,regionów,metropolii,aglomeracji; innowacyjne rozwiązania dostaw usług i infrastruktury;strategie przeciwdziałania segregacji społ. i przestrzennej

14 Program „Region Morza Bałtyckiego” - priorytety 1.Rozwój innowacyjności : wsparcie dla źródeł innowacji; międzynarodowy transfer technologii i wiedzy; zwiększanie możliwości społeczeństw w generowaniu i absorpcji wiedzy 2.Zewnętrzna i wewnętrzna dostępność : działania w zakresie transportu i technologii informacyjno-komunikacyjnych; integracja istniejących transnarodowych stref rozwoju i tworzenie nowych 3.Morze Bałtyckie jako wspólny zasób: zarządzania zasobami wodnymi; zrównoważona eksploatacja zasobów; bezpieczeństwo na morzu; zintegrowany rozwój obszarów przybrzeżnych i nadmorskich 4.Promowanie atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów : współpraca metropolii, miast i obszarów wiejskich; konkurencyjność regionu; społeczne uwarunkowania i konsekwencje rozwoju miast i regionów (tylko z udziałem partnerów z Rosji i Białorusi)

15 Region Morza Bałtyckiego - kierunki wsparcia w ramach priorytetów 1.Wspieranie sektora MŚP; tworzenie strategii, planów działania, rozwiązań biznesowych, planów inwestycyjnych; bezpośrednie inwestycje: struktury wsparcia MŚP, nowe technologie dla MŚP, infrastruktura techniczna dla poprawy efektywności źródeł innowacji 2.Studia wykonalności, plany działania, rozwiązania praktyczne, plany inwestycji - poprawa dostępności transportowej obszaru; bezpośrednie inwestycje: powiązania transportowe, rozwiązania informacyjno- komunikacyjne; likwidacja "wąskich gardeł" utrudniających integrację obszarów 3.Wspólne strategie i deklaracje polityczne, plany działania, dobre praktyki, studia wykonalności - poprawa stanu środowiska wód Bałtyku; bezpośrednie inwestycje: poprawa bezpieczeństwa na morzu, redukcja zanieczyszczeń pochodzących z lądu 4.Wspólnie koordynowane strategie inwestycyjne i rozwiązania w zakresie polityk rozwoju, plany działania, dobre praktyki, studia wykonalności - atrakcyjność Regionu dla mieszkańców i inwestorów; bezpośrednie inwestycje: usługi biznesowe w skali Regionu, wykorzystanie biomasy, oszczędności energii

16 Więcej informacji: Interreg IV C http://www.interreg4c.net/ http://www.interreg4c.net/ Europa Środkowa http://www.central2013.eu/ http://www.central2013.eu/ Region Morza Bałtyckiego http://eu.baltic.net/ http://eu.baltic.net/ oraz oczywiście Oddział Programów i Funduszy Europejskich, Wydział Rozwoju Miasta Najlepiej pod adresami e-mail: agnosi@um.poznan.pl; natmad@um.poznan.pl agnosi@um.poznan.plnatmad@um.poznan.pl


Pobierz ppt "Program INTERREG IV C oraz programy współpracy transnarodowej Europa Środkowa & Region Morza Bałtyckiego Agnieszka Osipiuk Natalia Madajczyk Oddział Programów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google