Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIE ROZWOJU GMIN POWIATU KARTUSKIEGO GŁÓWNE ZAŁOŻENIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIE ROZWOJU GMIN POWIATU KARTUSKIEGO GŁÓWNE ZAŁOŻENIA."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIE ROZWOJU GMIN POWIATU KARTUSKIEGO GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

2 GMINA KARTUZY „AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU GMINY DO 2020 ROKU” CELE STRATEGICZNE I.Zwiększenie konkurencyjności gospodarczej - sektor małych i średnich firm, lokalny rynek pracy, kwalifikacje zawodowe mieszkańców, infrastruktura okołobiznesowa, turystyka i rekreacja, promocja gminy; II.Zapewnienie ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego ekologicznie - rewitalizacja, atrakcyjność osiedleńcza, komunikacja, środowisko przyrodnicze, tereny przyjeziorne, rozwój obszarów wiejskich, ład przestrzenny; III.Rozwój kapitału ludzkiego i kapitału społecznego - aktywność społeczności lokalnej, współpraca z organizacjami pozarządowymi, oferta edukacyjna, przeciwdziałanie wykluczeniu i patologiom społecznym, bezpieczeństwo publiczne, wsparcie dla utalentowanych dzieci oraz młodzieży.

3 GMINA ŻUKOWO „STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŻUKOWO DO 2020 ROKU (Z PERSPEKTYWĄ DO 2022 r.) ” CELE STRATEGICZNE I.Stymulowanie rozwoju gospodarki i lokalnej przedsiębiorczości - MŚP, promocja (obszar lokowania inwestycji, Żukowski Korytarz Inwestycyjny), budownictwo, rynek pracy, aktywizacja i kwalifikacje zawodowe, ład przestrzenny; II.Rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury wraz z promocją gminy - dziedzictwo kulturowe, kultura, sport i rekreacja, budowa infrastruktury; III.Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego wraz z poprawą stanu infrastruktury technicznej - edukacja ekologiczna, odnawialne źródła energii, efektywność systemu energetycznego, atrakcyjność osiedleńcza gminy; IV.Zrównoważony rozwój komunikacji i transportu; V.Poprawa jakości życia mieszkańców i wzrost partycypacji społecznej - aktywność sportowa, dostęp do oświaty, zdrowie, inicjatywy społeczności lokalnej oaz organizacji pozarządowych, placówki oświatowe, integracja społeczna i przeciwdziałanie ubóstwu, rewitalizacja obszarów problemowych.

4 GMINA SIERAKOWICE „STRATEGIA ROZWOJU GMINY SIERAKOWICE 2014 – 2024” CELE GŁÓWNE STREFA SPOŁECZNA I.Rozwój infrastruktury i poszerzenie oferty usług społecznych - pomoc społeczna, usługi medyczne, kultura, sport, rekreacja; II.Rozwój potencjału społecznego mieszkańców gminy; III.Zapewnienie bezpieczeństwa i spójności społecznej mieszkańców gminy; STREFA GOSPODARCZA I.Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy; II.Zrównoważony rozwój turystyki oraz usług około turystycznych; III.Rozwój infrastruktury wspierającej rozwój gospodarczy – komunikacja drogowo – kolejowa, bezpieczeństwo energetyczne; STREFA ŚRODOWISKA I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I.Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy; II.Poprawa stanu infrastruktury technicznej i teletechnicznej - sieć kanalizacyjna, indywidualne ujęcia wody, infrastruktura telekomunikacyjna, społeczeństwo informacyjne; III.Ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami.

5 GMINA STĘŻYCA „STRATEGIA ROZWOJU GMINY STĘŻYCA NA LATA 2014 - 2025” CELE STRATEGICZNE I.Zrównoważony rozwój przestrzenny i ochrona środowiska naturalnego - dostępność komunikacyjna gminy, bezpieczeństwo publiczne, baza oświatowa, unikalne zaplecze sportowo-rekreacyjne, estetyzacja terenów, ochrona środowiska naturalnego, ład przestrzenny; II.Rozwój społeczny i kulturalny - usługi społeczne, aktywność społeczna, kultura ludowa, działania kulturalno-rozrywkowe, wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych, usługi medyczne, oferta szkolna i pozaszkolna; III.Wspieranie rozwoju turystyki, przedsiębiorczości i rolnictwa - infrastruktura turystyczna i promocja gminy również jako obszaru lokowania inwestycji, rekreacja i turystyka, oferta inwestycyjna dla inwestorów, promowanie lokalnych produktów i producentów rolnych, alternatywne formy rozwoju rolnictwa.

6 GMINA SOMONINO „STRATEGIA ROZWOJU GMINY SOMONINO NA LATA 2012 – 2019” CELE STRATEGICZNE GOSPODARKA - Tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju gminy przyjaznej przedsiębiorczości ; KOMUNIKACJA - Rewitalizacja systemu komunikacji - drogi, kolej, bezpieczeństwo; STRUKTURA PRZESTRZENNA I SYTUACJA MIESZKANIOWA GMINY - Rozwój budownictwa – wspieranie, dozbrajanie i przeznaczanie do sprzedaży terenów, promocja atrakcyjności osiedleńczej; INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - Rozbudowa i modernizacja - sieć kanalizacyjno -wodociągowa, przydomowe oczyszczalnie ścieków, sieć gazowa i energetyczna, alternatywne źródła energii, sieć kanalizacji deszczowej, retencja wód opadowych; INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA – Rozwiązywanie problemów społecznych - system pomocy społecznej, usługi medyczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi; EDUKACJA – Podniesienie poziomu efektywności oraz rozszerzenie zakresu usług edukacyjnych - baza szkolna, jakość edukacji; KULTURA, SPORT, REKREACJA - Zwiększanie atrakcyjności i różnorodności ofert na spędzanie wolnego czasu - modernizacja i rozwój bazy, wspieranie inicjatyw, współpraca międzynarodowa; TOŻSAMOŚĆ - Rozwijanie tożsamości i wewnętrznej spójności gminy - historia, tradycja kaszubska.

7 GMINA SULĘCZYNO „STRATEGIA ROZWOJU GMINY SULĘCZYNO 2015 - 2025” CELE STRATEGICZNE SPOŁECZEŃSTWO I.Rozwój oferty usług społecznych - edukacja przedszkolna, żłobki, służba zdrowia, infrastruktura kultury i rekreacji; II.Rozwój i propagowanie lokalnej kultury w tym kultury kaszubskiej; GOSPODARKA I.Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz przeciwdziałanie bezrobociu; II.Rozwój turystyki, usług około turystycznych oraz promocja gminy; ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA I.Poprawa jakości systemu transportowego na terenie gminy - infrastruktura drogowa, połączenia komunikacyjne ; II.Ochrona środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwo energetyczne.

8 GMINA PRZODKOWO „STRATEGIA ROZWOJU GMINY PRZODKOWO 2012 - 2020” CELE GŁÓWNE OBSZAR „SPOŁECZEŃSTWO” I.Poprawa stanu infrastruktury społecznej - kształcenie a rynek pracy, służba zdrowia, kultura, rekreacja, wypoczynek; II.Wzrost aktywności, świadomości społecznej i kulturalnej mieszkańców gminy przede wszystkim młodych - organizacje pozarządowe, aktywność mieszkańców, kultura, tradycje,zwyczaje; OBSZAR „GOSPODARKA” I.Rozwój turystyki i usług około turystycznych; II.Dostosowanie struktury i charakteru rolnictwa do potrzeb rynku; III.Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości - przetwórstwo rolno-spożywcze, przedsiębiorczość, miejsca pracy; OBSZAR „INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO” I.Planowanie rozwoju przestrzennego gminy zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego. II.Rozwój infrastruktury technicznej i teletechnicznej - sieć elektryczna oraz telekomunikacyjna, wodociągi i kanalizacja, jakości wody, oczyszczalnie ścieków, układ komunikacyjny; III.Ochrona środowiska naturalnego i wsparcie dla odnawialnych źródeł energii i działań proekologicznych.

9 GMINA CHMIELNO „STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHMIELNO 2016 – 2022” CELE STRATEGICZNE I.Poprawa warunków życia i atrakcyjności osiedleńczej - opieka zdrowotna, wzmocnienie funkcji rodziny, przeciwdziałanie ubóstwu, bezpieczeństwo, infrastruktura społeczna, warunki życia, atrakcyjność osiedleńcza; II.Wzrost jakości i efektywności edukacji - edukacja - poziom przedszkolny, podstawowy i gimnazjalny, aktywność społeczna, kształcenie ustawiczne, dostępność Internetu; III.Wykorzystanie walorów naturalnych i przyrodniczych oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości – turystyka i rekreacja – oferta i infrastruktura, lokalna przedsiębiorczość, aktywizacja mieszkańców, społeczeństwo obywatelskie; IV.Stworzenie na bazie kaszubskich tradycji kulturalno-społecznych marki obszaru i produktów lokalnych - produkty lokalne, promocja marki Gminy Chmielno.

10 PODSUMOWANIE ZAŁOŻONYCH CELÓW W STRATEGIACH GMIN Cele strategiczneChmielnoKartuzyPrzodkowoSierakowiceSomoninoStężycaSulęczynoŻukowo Usługi / kapitał społecznyXXXXXXX BezpieczeństwoXXXXX PrzedsiębiorczośćXXXXXXXX TurystykaXXXXXXX KomunikacjaXXXXXXX Infrastruktura technicznaXXXXXX ŚrodowiskoXXXXXX ZdrowieXXXXXX RodzinaX EdukacjaXXXXXXXX InternetXX Społeczeństwo obywatelskieXXXXXXX KaszubyXXXXXX PracaX Ład i przestrzeń publicznaXXXX KulturaXXXX RolnictwoXXX EstetykaX Integracja społecznaXXXXX Rekreacja i czas wolnyXXXXXXX MieszkalnictwoXXX X – cele strategiczne X – cele szczegółowe

11 Dziękuję za uwagę. Iwona Formela Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. 11 Listopada 3 tel. 58 686 55 36 wew. 105 e-mail: iwonaformela@kartuskipowiat.pl


Pobierz ppt "STRATEGIE ROZWOJU GMIN POWIATU KARTUSKIEGO GŁÓWNE ZAŁOŻENIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google