Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubliniec za 2013 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubliniec za 2013 rok."— Zapis prezentacji:

1 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubliniec za 2013 rok

2 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubliniec za 2013 rok Analiza została sporządzona w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Postawą prawną opracowania analizy jest art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399). Na terenie Gminy Lubliniec zasady odbioru oraz selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec, przyjęty uchwałą nr 322/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 listopada 2012 roku.

3 System gospodarowania odpadami komunalnymi Od 1 lipca 2013 roku na terenie Gminy Lubliniec funkcjonuje system gospodarowania odpadami komunalnymi

4 System gospodarowania odpadami komunalnymi Liczba nieruchomości objętych systemem

5 System gospodarowania odpadami komunalnymi Liczba mieszkańców Lublińca wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku: - zameldowanych: 24 342 osoby - zadeklarowanych: 20 772 osoby 97 % mieszkańców segreguje odpady komunalne

6 System gospodarowania odpadami komunalnymi

7 Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 18 800,00 zł – koszt likwidacji dzikich wysypisk w 2013 roku 628 752,42 zł – koszt związany z usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zebranych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

8 Nadzór nad nieczystościami ciekłymi i odpadami komunalnymi poza systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubliniec są obowiązani do posiadania umowy na powyższe usługi oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na powyższe usługi. W 2013 roku Gmina Lubliniec nie wydała decyzji ustalających obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

9 Ilość odpadów zebranych na terenie Gminy Lubliniec W 2013 roku zostało zebranych 6 041,0 Mg odpadów z czego 40,2% zostało przekazanych bezpośrednio do składowania.

10 Porównanie masy odpadów zebranej w I i II półroczu 2013 roku

11

12 Dzikie wysypiska

13 Ilość odpadów zebranych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Odpady zebrane w ramach systemu stanowią 80,56 % w porównaniu do całkowitej masy odpadów odebranych w danym okresie z terenu Gminy Średnio na jednego mieszkańca przypada 106 kg odpadów w II półroczu 2013 r.

14 Ilość odpadów zebranych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

15 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wszyscy mieszkańcy Lublińca mogą bezpłatnie oddawać selektywnie zebrane odpady komunalne.

16 Wskaźniki odzysku osiągnięte przez Gminę Na podstawie art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.: - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo, - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70 % wagowo. Z kolei zgodnie z art. 3c ww. ustawy, gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: - do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, - do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

17 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

18 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

19 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

20 Odbiorcy odpadów na terenie Gminy Lubliniec Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

21 Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Lublińca W 2013 roku 22 przedsiębiorców posiadało wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Lublińca. Tylko 9 odbiorców odpadów aktywnie działało na terenie Gminy.

22 Masa odpadów odebrana poza systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

23

24 Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Gminy Lubliniec to Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Sobuczyna ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa.

25 Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych Zmieszane odpady komunalne zostały zagospodarowane w następujących instalacjach: - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Sobuczyna ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa; - REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Sortownia odp. kom. i z selekt. zbierania – Składowisko Odpadów ul. Laryszowska, 42-600 Tarnowskie Góry; - ASA Eko Polska Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów. ul. Leśna, 42-700 Sadów Górny; - ITOŚ Sp. z o.o. Składowisko odpadów ul. Cegielniana 22, 42-700 Lipie Śląskie. Odpady zielone zostały przekazane tylko do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, zostały przekazane do następujących instalacji: - REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Sortownia odp. kom. i z selekt. zbierania – Składowisko Odpadów ul. Laryszowska, 42-600 Tarnowskie Góry; - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Sobuczyna ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa.

26 Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

27 Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi Firmy specjalistyczne są zainteresowane lublinieckimi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. Klonowej, wchodzącymi w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie są w trakcie budowy dwa zakłady związane z przetwarzaniem odpadów w celu ich dalszego wykorzystania. Firma Krynicki Recykling S.A. - budowa zakładu uzdatniania stłuczki szklanej Makpol Recykling Sp. z o.o. - produkcja alternatywnego paliwa stałego do kotłów rusztowych i fluidalnych w postaci brykietu

28 Podsumowanie Pomimo ciągle zmieniających się przepisów regulujących gospodarkę odpadami, przeprowadzona analiza wskazuje na sprawnie funkcjonującą gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Lublińca. Nawet po tak krótkim okresie, tj. półrocznym, widać pierwsze znaczące efekty wdrożenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


Pobierz ppt "Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubliniec za 2013 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google